Till Mark- och Miljödomstolarna, samt Mark- och Miljööverdomstolen

Till Mark- och Miljödomstolarna, samt Mark- och Miljööverdomstolen

Jag ber er Mark- och Miljödomstolar, samt Mark- och Miljööverdomstolen, att ta del av denna faktainformation som finns i min JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten. Folk blir alltmer sjuka, getingar, bi, humlor försvinner och ett stort antal fågelarter har minskat dramatisk, samt träd tynar bort.

Det finns inget realistiskt referensvärde för artificiell mikrovågsstrålning för långtidseffekt, vilket framgår i min JO-anmälan. Det framgår även att så tidigt som 1972 i den Sovjetiska samlingsrapporten, att mikrovågor är skadlig strålning, framför allt decimetervågen.

Den Sovjetiska samlingsrapporten grundar sig på 1000 vetenskapliga rapporter och medicinska dokument från hela världen. Ni ansvariga måste omvärdera referensvärdet och kräva att försiktighetsprincipen enligt MB skall gälla för allmänheten och i skolor, då barn är mycket känsligare än vuxna, vilket även framgår i en av ICNIRP.s publikationer nedan (ICNIRP Healthphysics 82(4):540‐548;2002) .

Mobilindustrins verksamheten skall tillståndsprövas enligt MB, eftersom den artificiella mikrovågsstrålningen inte är svag. Dessa frekvenser och våglängder finns knappt naturligt på jorden, och vi saknar biologisk anpassning till att exponeras och genomstrålas av dessa våglängder som dessutom är helt miljöfrämmande. Den artificiella strålningsnivån skall jämföras med den naturliga bakgrundsstrålningen för mikrovågornas frekvensband. Naturlig bakgrundsstrålningen är ett svagt brus runt 0,000 000 000 000 5 W/m2.

Det är heller inte realistiskt att sätta samma referensvärde för långtidseffekter för civilbefolkningen som används i en arbetsmiljö. SSMFS 2012:1. Man nyttjar mikrovågor, 2 GHz till 150 GHz, för att torka fuktskadade hus. Referensvärdet är 10 W/m2, samma som för allmänhetens exponering av 3G, 4G, WiFi mm (frekvensband 2 GHz – 100 GHz), men exponeringstiden är enbart 6 minuter i medeltal för dem som jobbar med mikrovågor. Det är orealistiskt att allmänheten skall kunna exponeras för så hög artificiell strålning som långtidseffekt, när arbetstagare enbart får exponeras för samma strålningsnivå i 6 minuter. SSM påstår att referensvärdet är satt med god marginal och skyddar för långtidseffekt och alla biologiska effekter, men ingen vet vilken strålningsnivå mänskligheten och vår naturmiljö tål, när det gäller artificiell mikro- och radiofrekvent strålning.

10 W/m2 skyddar inte mot artificiella mikrovågor som är pulsade. Flera välgjorda studier (SSM 2010:44) visar att pulsad strålning påverkar hjärnan.

Jag vill uppmärksamma att solljusets frekvensband inte ens kan passera genom moln (SMHI), medan decimetervågen passerar genom väggar, människokroppen och de flesta material. Mikrovågor innehåller hög energi, samtidigt som de har hög genomträngningsförmåga. Av det skälet nyttjas dessa våglängder i t e x mikrovågsugnar 2,4 GHz, men de används även i den trådlösa kommunikationen som exponerar allmänheten dygnet runt. Man utsätter alltså befolkningen och vår naturmiljö för våglängder som knappt finns naturligt på jorden. Allt står i min JO-anmälan och är verifierat med referenser.

För folkhälsans skull och för vår naturmiljö skull, ber jag Mark- och Miljödomstolarna, samt Mark- och Miljööverdomstolen att läsa min JO-anmälan som innehåller grundläggande fakta om hälso- och miljöriskerna med mikrovågsstrålningen. Fakta som SSM borde ha delgivit övriga myndigheter och domstolar, för att följa sitt uppdrag enligt sitt lagrum Strålskyddslagen 1988:220: att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning, vilket även gäller icke-joniserande strålning.

  *

Jag har haft stora problem med att skicka ut min JO-anmälan, då den är rätt stor (56 sidor plus bilagor) därför måste jag skicka den via ”molnet”, men alla myndigheter kan inte hämta dokumenten från ”molnet, men anmälan ligger även här i sin helhet: https://miljoskador.wordpress.com/2017/04/05/jo-anmalan-av-ssm-3-april-2017/

Mvh Solveig Silverin miljöingenjör/miljövetare

*

”ANMÄLAN

SSM skall vara en rådgivande expertmyndighet. Andra statliga myndigheter och kommuner, samt domstolar hänvisar till SSM. SSM har därför huvudansvaret att ge korrekt information till andra myndigheter, domstolar, politiker samt till allmänheten, baserat på seriös vetenskaplig forskning och genom mättekniska undersökningar. Efter många års kontakt med SSM anser jag, att myndigheten grovt bryter mot sitt uppdrag och mot regeringsformen 1 kap § 9: Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga
saklighet och opartiskhet. Lag (1976:871).”

STRÅLSKYDDSLAGEN 1988:220

Inledande bestämmelser

1 § Syftet med denna lag är att människor, djur och miljö skall skyddas mot skadlig verkan av strålning.

2 § Lagen gäller såväl joniserande som icke-joniserande strålning. Med icke-joniserande strålning avses optisk strålning, radiofrekvent strålning, lågfrekventa elektriska och magnetiska fält och ultraljud eller annan till sin biologiska verkan likartad strålning.

 

SSM hänvisar till EU-rådet. EU-rådet hänvisar till ICNIRP

 SSM hänvisar till EU- rådets rekommendation den 12 juli 1999 om begränsningar av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält 0 Hz – 300 GHz (26). EU-rådet hänvisar till ICNIRP.

Under punkt 10 i EU-rådets rekommendation, står det: Gemenskapens rambestämmelser, som stödjer sig på den omfattande vetenskapliga dokumentation som redan finns, måste grundas på de bästa vetenskapliga data och forskningsresultat som finns att tillgå inom detta område och bör omfatta grundläggande begränsningar och referensnivåer för exponering för elektromagnetiska fält. Det erinras om att endast säkerställda effekter har använts som grund för de rekommenderade begränsningarna av exponeringen. Rekommendationer om denna fråga har avgetts av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) och godkänts av kommissionens vetenskapliga styrkommitté. Rambestämmelserna bör regelbundet ses över och bedömas på nytt mot bakgrund av nya rön och ny utveckling inom teknik och användning av källor och metoder som ger upphov till exponering för elektromagnetiska fält.

.

International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection ICNIRP

Är en ideell organisation, för mobilindustrin och krigsindustrin som märkligt nog bestämmer referensvärdena, som myndigheterna skall efterfölja. Referensvärdena bestäms alltså utifrån industrins intressen och inte en vetenskaplig forskning som står oberoende och fri från industrin.

Här nedan finns de viktigaste publikationerna från ICNIRP som måste beaktas främst den senaste  (111(3):300-306;2016) från maj 2016 där det står att referensvärdet, 10 W/m2, enbart skyddar i 6 minuter och högst 30 minuter och att det kan bildas hotspots inne i kroppens vävnader. De som arbetar med mikrovågor som vid mikrovågstorkning (SSMFS 2012:1), får endast exponeras för 10 W/m2 i 6 minuter i medelvärde.

1. ICNIRP 111(3):300‐306; 2016  http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPThermalDamage.pdf Här står det att referensvärdet enbart skyddar i 6 minuter och högst 30 minuter. Det står också att det kan bildas s k ”hotspots” i vävnader, vilket FOA 1978 skriver i en vetenskaplig rapport, att strålningen kan öka 100 gånger lokalt över organ inne i kroppen

2. ICNIRP Exposure to High Frequency Electromagnetic Fields, Biological Effects and Health Consequences (100 kHz.300 GHz) 16/2009 finns att köpa som bok http://www.icnirp.org/en/publications/article/hf-review-2009.html

3. ICNIRP HEALTH PHYSICS 97(3):257‐258;2009  http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf Här står att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning. Vi tål biologiskt enbart naturlig stråldos av 0,000 000 5 µW/m2 som sagt, med antenneffekten ökar stråldosen ytterligare med 40 % i barn och i våra organ. Här står också att mikrovågor har hög penetrerande förmåga.

4. ICNIRP nr 16/2009 – Är den publikation som SSM hänvisar till:  Information nr 16/2009 NRL för icke-joniserande elektromagnetiska fält och strålning Elektromagnetiska fält (0 Hz – 300 GHz) – status som den 1 januari 2009. Denna publikation tycks vara den som SSM hänvisar till. Uttryck som robusta står i denna text och man förnekar här all påverkan, både termiska, biologiska och långtidseffekt. http://www.szu.cz/uploads/documents/cpl/NRL_Eletromag/NRL_16_eng.pdf

5. ICNIRP Healthphysics 82(4):540‐548;2002 , http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPphilosophy.pdf Här står det att gränsvärdet inte skyddar barn, äldre och känsliga personer. De skriver också ”Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.  Här återfinns gruppen elöverkänsliga personer. ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.

6. ICNIRP Wi-Fi Wireless Local Area Network – WLAN High Frequency  http://www.icnirp.org/en/applications/wi-fi/wi-fi.htm 

7. ICNIRP Basstationer http://www.icnirp.org/en/applications/base-stations/index.html HF fält tillåter transport av stora datamängder genom vakuum och luft, och i viss mån genom fast materia, i en mycket snabb takt (upp till ljusets hastighet). Över stora avstånd, måste signalerna reläas genom ett kommunikationsnätverk innefattande basstationer och ofta stöd av ett trådbundet nätverk. Kraften i en basstation varierar (vanligen mellan 10 och 50 watt) beroende på vilket område som behöver täckas och antalet samtal som behandlas. Läs mer här svensk översättning

8. ICNIRP  riktlinjer från 1998   http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf    Riktlinjer för att begränsa exponering för tidsvarierande Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (Upp till 300 GHz).

*

8 JO-anmälan av SSM i sin helhet

Bilaga 1 Ryska rapporten 1972 Den viktigaste bilagan. Ryska studien 1972 översatt till svenska https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/01/25/ryska-samlingsrapporten-1972-2/

Bilagor 2,4,5 Bilaga 2 ett brevsvar från SSM. Bilagorna 4, 5  presenterar ny forskning

IMG bilagor 6,7,8,3 Här finns bilagor om jäviga experter och dem som förföljer elöverkänsliga, ett axplock

Solveig Silverin, miljöingenjör