Mobilstrålningen stressar och skadar hjärnan

SAR-värdet i Sverige är 2 W/kg, i USA 1,6 W/kg, som enbart skyddar mot upphettning

http://dahlgren.kund.dalnet.se/previa/mobil.htm Här finns äldre forskning samlat, samt kunskaper, som sorterats bort och bytts ut mot tillrättalagda studier för att dölja hälsoriskerna med mobilstrålningen

Mobiltelefoners hälsoeffekter fortsatt oklara Enligt Världshälsoorganisationen krävs det åtminstone ytterliga fem år innan man kan uttala sig om mobiltelefoner ökar risken för cancer eller andra sjukdomar. Man har redan sett en ökad förekomst av tumörer hos djur som exponerats för mobiltelefoner. Det går dock inte att automatiskt överföra dessa fynd till människan. I USA har man däremot redan satt gränsvärden för mängden strålning telefonerna får exponera hjärnan för (1,6 W/kg hjärnvävnad/30 minuter).

(Reuters) 

I Ny Teknik 2011 finns inlägg om att mobilen ökar hjärnaktiviteten https://www.nyteknik.se/digitalisering/mobilstralning-okar-hjarnaktiviteten-6423033

Mobilanvändning ökar hjärnaktiviteten i områden nära antennen. Det visar en ny studie, som publiceras i the Journal of the American Medical Association. Hälsoeffekterna är dock fortfarande okända. – Studien visar att hjärncellerna är känsliga för elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, säger Nora Volkow, till tidningen Wall Street Journal.

Volkow säger: Om det visar sig att mobilstrålningen inte har några långsiktiga negativa effekter, skulle mobilen kunna användas för behandling av patienter med depression, säger Nora Volkow till Wall Street Journal.

Man undrar då om det är detta förslag som nu finns i Socialstyrelsens rapport  Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning – Remissversion 2016, där man bland annat föreslår elchocker och andra behandlingar med elektromagnetisk strålning av hjärnan för att minska depression och ångest, och som fått mycket hård kritik http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-12-6

Att depressionen ökat bland unga beror ju på molnanvändningen, strålningen påverkar och stressar hjärnan. Det är vetenskapligt känt att långvarig stress ger depression, men också fetma, vilket också är ett ökande problem hos både unga och äldre.

Så här står det i SoS rapport: Behandling vid medelsvår till svår egentlig depression Vid medelsvår till svår egentlig depression är funktionsförmågan och livskvaliteten kraftigt nedsatt. Vissa personer med svår depression har även psykotiska symtom. Vid dessa tillstånd bör hälso- och sjukvården framför allt erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel eller elektrokonvulsiv behandling (ECT).

Ett alternativ till läkemedelsbehandling eller ECT är repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS). Behandlingsmetoden är relativt ny och på senare år har det tillkommit forskning som visar att rTMS har god effekt vid medelsvår till svår egentlig depression samt för personer som inte haft effekt av antidepressiv läkemedelsbehandling. Metoden tycks ha främst lindriga biverkningar och till skillnad mot vid ECT kan patienten vara vaken under behandlingen.

rTMS skulle kunna vara aktuell för betydligt fler patienter än de cirka 50 som behandlas årligen i Sverige i dag. Det skulle kräva att fler kliniker satsade på tekniken eller att fler remitteras till de kliniker som i dag genomför rTMS. Detta kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning, främst på grund av att åtgärden kräver ökade resurser i form av sjukskötersketid.

I arbetsgruppen ingick en von Knorring, som är släkt med Mikael från Knorring som tagit sig in i Vänsterpartiet och där förföljer elöverkänsliga och desinformerar om elöverkänslighet så att partiet tar avstånd från strålskadade personer. Mikael von Knorring är ordförande i Sydöstra regionen, vilket innefattar Kalmar-området. Är det en slump, troligen inte.