Har industrin kommit överens med myndigheterna att dölja strålningsnivån i skolmiljön?

Jag skrev i min JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten följande kommentar till hur SSM gjorde mätningar i en skolmiljö:

Underlaget för SSM påstående att strålningen är låg från WiFi i skolmiljön är en kontrollmätning år 2009 av radiovågor från trådlösa datornätverk i skolan, vid Hällsviks bycenter (13).

Man mäter främst strålningen från accesspunkten för WIFI (WLAN) under en helg då inga barn vistas i skolan. Man gör någon mätning en bit ifrån en vuxen person, när fyra trådlösa datorer är påslagna. Denna mätning är den enda SSM har gjort i en skolmiljö och under en helg när ingen normal aktivitet förekommer. Alltså strålningen är väldigt låg totalt vid tillfället.

Mätningen i Hällviks skola (13), Sjöstjärnan: Bakgrundsstrålningen i rummet var mindre än 0,07 µW/m2.

När man bara hade WiFi påslaget ökade strålningen till 90 µW/m2. När man sedan satte på  fyra datorer, ökade strålningen till 1800 µW/m2. Strålningsnivån blev minst 100 000 gånger högre när fyra trådlösa datorer var påslagna, figurerna 12 och 13. Skulle 20 elever jobba med trådlösa datorer skulle nivån kunna komma upp till 9000 µW/m2. En sak som SSM inte nämner är, att de elever som sitter närmast accesspunkten exponeras för mycket hög strålning under en hel lektion.

Eftersom referensvärdet 10 000 000 µW/m2 enbart skyddar i högst 6 minuter som hygieniskt värde för termiska effekter och det saknas referensvärde för andra biologiska effekter av artificiell mikrovågsstrålning för barn, kan inte myndigheten utan vetenskaplig grund påstå att 90 µW/m2 är låg strålningsnivå.

Jämför man med naturlig bakgrundsstrålning, 0,000 000 5 µW/m2, vilket är det enda realistiska referensvärdet, eftersom vi med säkerhet är biologiskt anpassade till den strålningsnivån, för detta frekvensband, då ökar strålningen i elevernas skolmiljö, 18 miljarder gånger mer, när bara fyra datorer är påslagna.

Hur hög strålning barnen exponeras för totalt av artificiella mikrovågor strålning under en hel lektion eller under en hel dag i skolmiljön, det vet vi inte, eftersom ansvarig myndighet SSM inte har gjort någon kontrollmätning av den artificiella mikrovågsstrålningen under en skoldag vid full aktivitet.  Man kan fråga sig varför SSM inte gjort kontrollmätningar vid full aktivitet under en skoldag?

SSM verkar inte vara intresserade av att dokumentera strålningsnivån för att få en realistisk bild över hur stark strålningen är i skolmiljön som barn tvingas exponeras för genom skollagen. Jag hänvisar återigen till föräldranätverket Hemmasittare Gbg (47) som skriver att 20 000 barn inte går till skolan.

_______________________________________

 

Samma förfarande har Australiens Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA) gjort vid sina mätningar i en skolmiljö, vilket framgår i en artikel i Academic Oxford Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields From Wi-Fi in Australian Schools https://academic.oup.com/rpd/article/175/4/432/2883282/Exposure-to-Radiofrequency-Electromagnetic-Fields

Priyanka Bandara (Independent Researcher, PO Box 577, Castle Hill, NSW 1765, Australia) och Olle Johansson (Department of Neuroscience, Karolinska Institute, 171 77 Stockholm, Sweden), har kommenterat denna mätning  i samma tidskrift Academic Oxford, https://academic.oup.com/rpd/article/doi/10.1093/rpd/ncx108/4080174/Letter-to-the-Editor?guestAccessKey=0e4576ba-eeb4-4cb5-9e78-0e4d156fd295 vilket jag delvis översatt:

”Det finns några allvarliga fel och luckor i studien som utförs av Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA) och publicerades som ”Exponering för radiofrekvens elektromagnetiska fält från WiFi i australiensiska skolor” av Karipidis et al. (1)

För det första är metoden som används för denna studie tvivelaktig. I 20 av de 23 skolorna togs mätningar i tomma klassrum med endast en enda bärbar dator och en WiFi-router. Detta ligger långt ifrån den typiska exponeringssituationen i klassrummen som är full av studenter samtidigt som de använder trådlösa enheter. Mikrofonradiofrekvensens elektromagnetiska strålningsnivåer (RF-EMR) i aktivt läge var signifikant högre än i viloläge (Figur 1 i Karipidis et al.), Även med en enda bärbar dator som kommunicerar med routern i 20 av 23 prover. Därför kan exponeringsnivåerna vara ännu högre i ett vanligt klassrum med 20-30 bärbara datorer eller tabletter i drift, en routeröverföring och flera sändande mobiltelefoner tillhörande studenter och lärare påkopplade. Mätningar genomfördes endast med elever eller lärare närvarande i tre klassrum. Ingen information lämnades om hur många enheter som var anslutna till routern i varje av dessa tre fall.

Författarnas påstående om ingen signifikant skillnad i RF-nivåer mellan tomma klassrum och klassrum med flera användare baserat på 20 vs 3 prov är tveksamt. ARPANSA borde upprepa denna övning med alla 23 klassrum i tomt tillstånd jämfört med samma i verkliga tillstånd med 20-30 enheter som aktivt ansluter till WiFi. Det är inte heller lämpligt att använda en tomgångs WiFi-router och en bärbar dator (båda aktivt utsänder RF-EMR) för baslinjemätningarna. Snarare bör mätningar ha gjorts med WiFi-systemet helt avstängt för att fastställa bakgrundsnivåerna för exponering och därefter med WiFi-systemet påslagen. Tre uppsättningar data borde ha tillhandahållits: bakgrund (WiFi av), tomgång (WiFi ON men inte aktivt kommunicerande) och aktiv (20-30 enheter som aktivt använder WiFi). Endast på detta sätt kan det verkliga bidraget från WiFi i klassrummen bedömas.

Mätningarna i studien är inte nödvändigtvis representativa för exponeringar som barn normalt kan utsättas för från trådlösa enheter i skolorna. Karipidis et al. Rapporterade totala RF-EMR-exponeringsmaksima (från olika källor) på 2,2 × 10-3 W / m2 i klassrum. Dessa nivåer är lägre än de som rapporterats i UK och NZ studierna som diskuterats i Karipidis et al. Den brittiska undersökningen fann högst 1,8 × 10-2 W / m2 (2,6 V / m) vid 1 m från en enda bärbar dator (2) medan NZ-studien rapporterade 4,7 × 10-2 W / m2 vid 0,3 m från en ( 3). Skillnaderna beror sannolikt på större avstånd utvalda från utgivande anordningar och varierande uteffekt av olika anordningar. Karipidis et al. Förklarade också inte varför de utförde 1 min mätningar i motsats till standardpraxis (enligt ARPANSA RPS3 och ICNIRP riktlinjer) av medelvärden avläsningar över 6 min. Längre exponeringsmätningar skulle vara mer tillförlitliga. Det är intressant att notera den höga variabla RF-EMR-exponeringen från en bärbar dator under normal användning under en 60-minutersperiod, som avbildas i avsnitt 4.3.2 i Nya Zeelandstudien (3).

För det andra är tolkningen av uppgifter felaktig. När RF-EMR-nivåerna uppmätta av Karipidis et al. Jämförs med nivåer i samband med biologiska effekter i vetenskapliga studier, är det inte möjligt att utesluta potentiella negativa hälsoeffekter, både fysiskt och psykiskt. Skador på människors spermier har visats när de hålls nära en WiFi-kompatibel bärbar dator i bara 4 timmar vid RF-EMR-exponeringsnivåer 4,5 × 10-3-1,1 × 10-2 W / m (4) -likt som rapporterats vid Australiska skolor av denna ARPANSA-studie. Dessa ex vivo spermiprover hölls vid 25 ° C under kylning för att säkerställa att eventuella effekter inte skulle baseras på värmeeffekter. Huvudvärk och kognitiv funktionsnedsättning har rapporterats vid maximal RF-exponering på 4,1 × 10-3 W / m (5), aktivering av stressresponser har upptäcks vid 2,1 × 10-3 W / m (6), neuropsykiatriska problem inklusive huvudvärk , Yrsel, tremor, sömnstörningar och depressiva symtom har rapporterats vid 5,4 × 10-2 (7), medan irritabilitet, dålig koncentration tillsammans med en mängd andra symtom på ”mikrovågssyndrom” vid 1,1 × 10-3 W / m ( 8, 9). Vidare har en ökad cancerdödlighet nära mobila basstationer (MPBS) (10) och högre risk för barnsleukemi nära radiosändare (11) rapporterats vid jämförbara exponeringsnivåer. Dessa måste behandlas i någon meningsfull studie av RF-EMR-exponering i skolor. Även om en uppmätt nivå är en mycket liten del av ICNIRP-riktlinjerna, kan det inte garantera säkerheten om det finns biologiska effekter som uppträder vid eller under denna exponeringsnivå. Att jämföra de uppmätta exponeringsnivåerna till nivåer som har visat sig vara associerade med biologiska / hälsoeffekter i trovärdiga vetenskapliga studier och korrekt riskbedömning av tvärvetenskapliga experter borde ha gjorts.
Karipidis et al. repa – – – – ” Läs hela dokumentet här Bandara and Johansson 2017