De stressrelaterade skadorna ökar hela tiden, många mikrovågsskadade döljs i denna statistik

Nyligen fick jag veta, att allt fler gymnasieelever blir elöverkänsliga (mikrovågsskadade). Det är elever som varit exponerade för WiFi -strålningen i skolmiljön under flera i år skolan. Eftersom effekten av strålningen bioackumuleras, i form av att kroppen ställer in sig efter strålningsnivån som genomstrålar kroppen, så når man slutligen en medicinsk, fysiologisk gräns för anpassning och kroppens biokemiska system upphör att fungera normalt och det uppkommer en skada som inte läker, om den drabbade inte får vila från den påverkan, den artificiella strålningen utövar på kroppens organ. Denna skada är det samma som elöverkänslighet eller som en del kallar det, elallergi.

Symtomen är detsamma som man ser hos dem med trötthetssyndrom, utmattningssyndrom. Eftersom dessa sjukdomar ökat dramatiskt sedan vi bygg ut de trådlösa nätverken för mobiltelefoni kan man starkt misstänka, att dessa sjukdomar är varianter av mikrovågsskador. Men detta samband tiger ansvariga ihjäl. Mikrovågssyndromet, samt hur mikrovågor påverkar kroppsfunktionen är redovisat i  Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body .

I denna Sovjetiska samlingsrapport från 1972, som grundar sig på 1000 vetenskapliga och medicinska studier från hela världen, beskrivs hur mikrovågor påverkar kroppsfunktionen. Här beskrivs även mikrovågssyndromet som redan hade upptäckts på  1960-talet.

I takt med utbyggnaden av de trådlösa systemen har de stressrelaterade sjukdomarna ökat dramatiskt sedan 1990-talet. Forskare slår nu larm igen, 2006 var det knappt 17.000 personer. Förra året hade den stigit till över 33.000 patienter med dessa stressrelaterade skador. Det visar siffror från Socialstyrelsen. Två tredjedelar är kvinnor. Det är vetenskapligt känt att kvinnor är mer biologiskt sårbara för miljögifter och annan negativ miljöpåverkan som artificiell radiofrekvent strålning. Barn är ännu mer sårbara, vilket ICNIRP, International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection, skriver i publikationen ICNIRP HEALTH PHYSICS 97(3):257‐258;2009 Här står att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning. Antenneffekten ökar stråldosen ytterligare med 40 % i barn och i våra organ. Här står också att mikrovågor har hög penetrerande förmåga.

I ICNIRP Healthphysics 82(4):540‐548;2002 Här står det att gränsvärdet inte skyddar barn, äldre och känsliga personer. De skriver också ”Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.

När skall man mäta strålningen från den trådlösa tekniken i arbetsmiljön och i skolorna? När skall man erkänna att många av dessa patienter är strålskadade och blivit elöverkänsliga, mikrovågsskadade. Jag kontaktade stressmottagningen i Stockholm för några dagar sedan. I deras första svar fick jag veta att psykosocial miljö är främst kopplat till arbetsmiljön. Jag gav då följande information i mitt andra mejl till dem:

Hej!

Tack för svar. Du har ingen länk/länkar till den forskning du hänvisar till, jag vill gärna kunna läsa dem.

Du skriver att psykosocialt är kopplat till arbetsmiljön. Man borde mäta strålmiljön på arbetsplatserna idag då man använder trådlös nätverka som WiFi mm. Jag har nyligen fått rapport om, att allt fler gymnasieelever utvecklar elöverkänslighet. Det är de elever som varit utsatta för WiFi i skolmiljön sedan högstadiet, som nu uppvisar denna typ av strålskada.

SSM har gjort mätningar vid en skola (Hällsviks bycenter 2009) under en helg, då inga trådlösa aktiviteter pågick. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2011/M%c3%a4tprotokoll%20WLAN%20H%c3%a4llsviks%20bycenter.pdf

De mätte bland annat strålningen från fyra datorer. Strålnivån låg då på 1800 µW/m2 i effekttäthet. De gjorde alltså inga mätningar av arbetsmiljön under skoltid, då 20 elever nyttjar trådlösa datorer i samma rum och i rummen intill. De mätte alltså inte den totala strålmiljön under skoltid. Det är anmärkningsvärt, att SSM valt bort att mäta den totala exponeringen under hela arbetsdagen för eleverna i skolan, vilket borde vara den viktigaste stråldosen att redovisa. Det är också den enda skola SSM gjort mätningar i som de hänvisar till som belägg för att strålningen är låg i skolmiljön.

Det naturliga bakgrundsbruset av radiovågor för decimetervåglängder och centimetervåglängder ligger i medelvärde på 0,000 000 5 µW/m2 i effekttäthet. Det är den kontinuerliga stråldos vi är biologiskt anpassade till.

När det gäller referensvärdet 10 W/m2 i effekttäthet skyddar det enbart i 6 minuter för termiska effekter, något referensvärde för andra biologiska effekter saknas. Referensvärde för långtidseffekter saknas.

När det gäller exponering i arbetsmiljö av mikrovågor http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2012/SSMFS-2012-1.pdf , som torkning av fuktskador i hus med mikrovågor, får en arbetare exponeras av en stråldos i högst 6 minuter för ett medelvärde av 10 W/m2, samtidigt påstår SSM att en kontinuerlig stråldos under 10 W/m2, alltså från 9,99 W/m2 är svag strålning för civilbefolkningen.

ICNIRP( International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) 111(3):300‐306; 2016  http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPThermalDamage.pdf , Här står det att referensvärdet enbart skyddar i 6 minuter och högst 30 minuter. Det står också att det kan bildas s k ”hotspots” i vävnader, vilket FOA 1978 skriver i en vetenskaplig rapport, att strålningen kan öka 100 gånger lokalt över organ inne i kroppen.

Det är välkänt att mikrovågor som innefattar 300 MHz – 300 GHz (1 m – 1 mm) stressar kroppen eller även hämmar kroppsfunktionen om strålningen är stark (Sovjetiska rapporten 1972). Dock är frekvensbandet mellan 300 MHz – upp till ungefär 30 GHz frekvenser det band som påverkar kroppens inre organ och nervsystem, medan kortare frekvenser mer påverkar huden och ögonen.

Detta är bara ett axplock av de kunskap som finns. Det finns ingen rimlighet i detta referensvärde. Andra länder har lägre referensvärde. Allt står i min JO-anmälan, som är väl underbyggd med referenser. 

Det finns väldigt mycket vetenskapliga kunskaper om hur farliga mikrovågor är, men ansvariga myndigheter och politiker är inte intresserade att veta. Jag tror inte ni heller är intresserade att veta, men man lever på hoppet att någon ansvarig inser allvaret och konsekvenser för folkhälsan. Denna strålning är ju också cancerogen klass 2B enligt WHO. Förslag finns att omvärdera cancerklassen till klass 1A, men mobilindustrin, kommer med all säkerhet, att med lobbyistverksamhet göra allt för att stoppa denna klassning.

Mvh

Solveig Silverin, miljöingenjör