Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Diarienummer: U2017/04119/S Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Sidan 11 Delmål 2.2: Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten Tekniken får inte utgöra ett hinder för en god utbildning. Stödfunktioner måste finnas tillgängliga för att säkerställa avbrottsfria uppkopplingar och att digitala verktyg och övrig it-utrustning fungerar så att undervisningen kan bedrivas utan teknikrelaterade störningar. Förutom tillgång till ändamålsenlig infrastruktur såsom bredband och hårdvara behöver det säkerställas att olika system kan fungera tillsammans och kommunicera med varandra (intero-perabilitet). Samordning och samarbete är viktigt för att åstadkomma fungerande infrastruktur för smidig tillgång till och användning av digitala lärresurser. Det är viktigt att det lokalt säkerställs ändamålsenlig infrastruktur när det gäller tillgång till trådlöst nät, tillräcklig bredbandskapacitet och tillgång till annan relevant utrustning, men även tillgång till pedagogiskt support.

Varför är det så viktigt att skolelever exponeras för artificiell mikrovågsstrålning? Märker man inte att barnen blir allt sjukare? Är det inte konstigt när så många unga människor blir så sjuka, att de inte kan leva ett normalt liv?

Den stora likgiltigheten

Neuropsykiatriska feldiagnoser ökar

De stressrelaterade skadorna ökar hela tiden, många mikrovågsskadade döljs i denna statistik

Sömnproblem ökar kraftigt – främst bland män

Diagnosen könsdysfori ökar – särskilt bland unga