Sverige – En fascistisk, industriteknokratisk diktatur – 5G

Sverige är idag en teknokratisk diktatur. Eller skall man säga ett teknokratiskt fascistsamhälle. Eller en fascistisk industri teknokratisk diktatur?

Vad är en fascist? Det som kännetecknar fascismen är att ideologin är mot demokrati, och för ett, i detta fall industrisamhället, som använder våld för att behålla sin makt. I detta fall tvångsbestrålning och tortyr med skadlig artificiell mikrovågsstrålning. De teknokratiska politikerna är inte till för medborgarnas bästa – utan tvingar befolkningen till sjukdom och ohälsa genom allmän tvångsbestrålning, tvingar unga människor till ohälsa genom att tvångsbestråla eleverna i skolmiljön. Medborgarna är underställda teknikindustrins vinstintressen, till vilket pris som helst, 5G är viktigt för  Sverige, men inte dess befolkning. Förutom förakt mot demokrati, har fascisterna uppfattningen, i detta fall teknikindustrin, att den auktoritära makten och ledarskapet kan att driva igenom en radikal nationell teknisk revolution för att göra sig  till världsledande teknikland. Myndigheter använder fascister för att tysta kritiker genom personangrepp och förlöjligande av dessa kritikers kunskaper Läs mer här

De som blivit värst strålskadade och blivit elöverkänsliga förföljs massmedialt, även de få läkare som vågar ge elöverkänsliga sjukvård,  utsätts för djupt kränkande personangrepp.  Myndigheter som Socialstyrelsen prickar dessa läkare, för minsta företeelse som anmäls (industrifascister spelar elöverkänsliga och kontaktar läkaren sedan anmäler de läkaren). Läkare som ger elöverkänsliga sjukvård, prickas för småföreteelser, som att en patient blivit dålig av det naturliga läkemedlet PABA. Aldrig någonsin har en läkare blivit prickad för att han/hon skrivit ut medicin som givit patienten svåra biverkning. Läkare blir inte ens prickade för att de råkar ta död på en patient, alla går de fria, utom de läkare som ger elöverkänsliga sjukvård.

Elöverkänsliga ges inte rätt till anpassad sjukvård, men nyanlända som tillhör islam kan komma hit och kräva anpassad sjukvård Läs mer här

Här har svenskarna under årtionden gjort sig smått löjliga över olika religioner och trosuppfattningar, och det var helt i sin ordning, att vara kritisk och ateist, men nu plötsligt skall svenska tassar på tå för en religion, som fortfarande lever kvar i ett extremt kvinnoförtryck, som vi lyckats ta oss ur, från den kristna tron (kristna tron och islam har mycket gemensamt). Men är man nu kritisk till detta islamistiska påfundet  i vårt samhälle, blir man påhoppad som icke politiskt korrekt eller rasist.Varför?

Vår kultur här i norden är för ett jämlikt samhälle, oavsett religion och att nu anpassa samhället efter en religion som sexistiskt särbehandlar kvinnan till en lägre stående varelser underställd mannan, att inte få bestämma över sitt eget liv, känns som att ha hamnat i medeltiden. Plötsligt är allt det som ansågs vara trams som står i religionens namn, politiskt korrekt, bara det står i islams namn?

Inte för inte skrev  Nawal El Saadawi boken Imamens fall 1988. Jag är säker på att hon beskrev religionen islam i samhället helt korrekt.  Och denna religion tassar nu de svenska politikerna och samhället på tå för? Varför? Det svenska samhället är alltså tillbaka på ruta ett i sin kvinnosyn i religionens namn. Att ge sina egna en jämlik sjukvård, som teknikindustrin skadar, det vägras denna grupp sjuka människor. Dessa personer har inget människovärde i en fascistisk teknokratisk diktatur. Att dessa personer betalat skatt till  sjukvård vid behov, verkar de ansvariga ha glömt bort, eller vill glömma? De våra egna får dö bäst de vill.

Teknikindustrins fascistdiktatur har dragit riktlinjerna för Sveriges framtid, kvinnoförtryck, och död åt de sjuka. Är det därför islam är så bra för Sverige? Så här står det i islams tro ”Det är människans tålamod och ödmjukhet inför Gud som prövas. Muslimer skall inte skylla på någon – det som händer människan är i sista hand en Guds angelägenhet, som ingen människa kan påverka.och bör göra sig själv fullständigt redo att i vilket ögonblick som helst flyttas över till evigheten.” (Islam vår tro, s. 12-13)” Läs oligarken vilja, inte guds vilja.

”Sjukdom hör till sådana prövningar. Det är inte bara den sjuke som prövas genom sin sjukdom, utan även de anhöriga och själva vårdapparaten (och därigenom hela samhället).”

”Det är människans tålamod och ödmjukhet inför Gud som prövas (läs oligarken ). Muslimer skall inte skylla på någon – det som händer människan är i sista hand en Guds angelägenhet ( läs oligarkens angelägenhet) ,som ingen människa kan påverka. Händer det något tråkigt, sorgligt eller dylikt. finns det även då en mening med att just det händer.”

”Den sjuke eller hans/hennes anhöriga skall inte bli desperata och gripas av panik,  utan försöka vända fram det positiva i allting och lovprisa Gud, även om det känns svårt. Vi människor äger inte varandra och en gång måste vi ändå skiljas åt av döden. Vid sjukdomsfall kommer vår rädsla för att förlora en anhörig fram, men vi uppmuntras i islam att behärska oss och göra sjukdomstiden och den sista tiden till något positivt. Islam passa som handen i handsken för de onda planer oligarken har för oss.

Det fascistiska teknokratsamhället kan inte komma dragandes med vår egen religion som säger nästan samma sak, eftersom folk inte är speciellt gudstroende, men kommer man med något ”nytt fräscht” i vår kultur och en ny Gud Allah, så kanske det blir lättare att ta livet av folk med strålning och chemtrails. Svenska muslimer kommer ödmjukt att acceptera sitt öde i Allahs namn, att låta sina barn dö i hjärntumör och annan cancer, eftersom sjukvårdskostnaderna kommer att raka i höjden.

Cancern är en dödlig sjukdom och många kommer att bli utan vård och behandling, vilket politiker redan nämnt för flera år sedan. Man visste för tio år sedan att allt yngre kommer att bli senildementa, vilket Mona Sahlin nämnde i förbifarten, i ett möte med pressen. De vet vad de gör, de vet att de skadar hela befolkningen i Sverige med farlig artificiell strålning. Ett regelrätt planerat folkmord. Är det därför det behövs en ny gud, Allah så att vi accepterar folkmordet på oss själva? 5G är viktig för Sverige.

Den befolkning som i generationer lyft Sverige ur fattigdom, har nu inget värde i den fascistiska industri teknokratisk diktaturen. Dem teknikindustrin skadar nekas anpassad vård. Motiveringen är att elöverkänslighet inte finns, vilket beror på den industrifinansierade s k vetenskapliga forskningen, de ovetenskapliga provokationsstudierna Läs mer här.  Intressant är då att det tidigare fanns flera diagnoser i Sverige som relaterade ohälsan till elektriska fält och elektromagnetisk strålning, W90-T66-Z58,4  Läs mer här

Sjuktalen ökar bland dem som får utmattningssyndrom och /eller blir elöverkänsliga, vilket framgår i en rapport från Örebro landsting 2011 Läs mer här.

Men under de senaste tio åren har ohälsan och störningarna i vår naturmiljö blivit så påfallande allvarliga Läs mer här, att politikerna och myndigheterna borde reagera, men icke. Det heter att det är klimatförändringarna, vilket gynnar den fascistiska teknikindustrin, att driva igenom en radikal nationell teknisk revolution för att göra landet Sverige till världsledande teknikland. Kosta vad det kostar vill, vi är nu en diktatur. 5G är viktigt för Sverige.

En diktatur som förföljer personer som strålskadats svårt och blivit elöverkänsliga, vilka är största hotet mot den planerade nationella tekniska revolution, eftersom dessa drabbade bevisligen visar, att den artificiella strålningen är skadlig, vilket de mycket väl känner till, därför är Sverige idag en teknokratisk diktatur. Läs mer här om äldre kunskap. Därför förföljer fascisterna också,  de få läkare som vågar hjälpa dessa skadade människor, som tidigare nämnts.  Därför är också den vetenskapliga konsensus som råder i Sveriges teknokratiska diktatur, tillrättalagda studier som industrin finansierat. 5G är viktig för Sverige.

Det är alltså inte den vetenskapliga experteliten som styr vår teknokratiska diktatur, utan vinstdrivande industriers manipulerade forskning.  Teknikindustrin vill inte riskera få något signifikant resultat, som exempelvis dessa provokationsstudier, man använd för att bevisa att elöverkänsliga inte kan känna elektriska fält. Denna metod ”forskarna” använder, innehåller så många felkällor, att det garanterat inte går att få fram ett signifikant resultat. Läs mer här.

Metoden grundar sig på subjektiv bedömning. Så här svarar två personer från SBU gällande denna typ av provokationsstudier  citat: ”Jag har aldrig hört talas om subjektiva bedömningstest av den typen du beskriver, och jag ställer mig mycket tveksam till tillförlitligheten i dem om de finns. Jag ställde även frågan till en vän som är specialist i arbets- och miljömedicin och inte heller hon har hört talas om några sådana vetenskapliga test.

Utan att vara expert på området tror jag inte att den typ av provokationstest som du beskriver har något vetenskapligt värde.” Läs hela här

Ovetenskaplig forskning, är alltså den vetenskapliga konsensus som råder i vår teknokratiska diktatur. Alltså inte vetenskaplig expertkunskap.

De som går som vakthundar och bevakar de kritiska rösterna är de s k ”Vetenskap och Folkbildning (VoF). Anhängare till VoF angriper kritikerna med personangrepp och härskarteknik. Förföljer massmedialt strålskadade, elöverkänsliga personer, samt förföljer de få läkare som vågar ge sjukvård till de värst drabbade och strålskadade  personerna. Man har också lyckats få folk att räta in sig under beteckningen pk, vilket betyder att man skall vara politiskt korrekt. Man får inte tänka egna tankar, inte vara kritisk till industrins miljöfarliga verksamhet. VoF smutskastar och förföljer alla kritiker som inte håller tyst. Den industri som VoF främst arbetar för är, mobilindustrin, läkemedelsindustrin, vaccinindustrin, livsmedelsindustrin och kemikalieindustrin. Läs mer om VoF:s journalister här

Man förföljer sjuka människor, ställer dem utanför samhället, nekar dem sjukersättning så att de saknar försörjningsstöd, trots att det är industrin som står ansvariga för att ha skadat deras hälsa. Industrin förföljer elöverkänsliga, de ökar strålningen dit elöverkänsliga flyttar. Jag har själv råkat ut för det två gånger och det pågår nu också. Dessa personer som industrin strålskadat är helt skyddslösa i detta fascistiska industrisamhälle.

Folkhälsomyndigheten säger att gruppen elöverkänsliga är en liten grupp, men med tanke på att allt fler blir elöverkänsliga bör man undra över hur stort mörkertalet är? Eftersom industrifascisterna inom ansvariga myndigheter, med alla medel hindrat att ge elöverkänslighet en diagnos, kan man därför dölja antalet strålskadade i statistiken. Dock avslöjade, som sagt, Örebro Landsting 2011, att bl a elöverkänslighet, utmattningssyndrom är de långtidssjukskrivna som ökar mest. Läs mer här

En studie i Skåne år 2000, visade att 16 procent hade besvär av elektronisk apparatur och trådlösa nätverk. Denna hälsoundersökning i Skåne är med största sannolikhet mer representativ för hela landet än Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009. Folkhälsorapporten 2009 anger enbart, att 3,2 procent (nästan 300 000 personer) av befolkningen i Sverige har hälsoproblem med artificiell elektromagnetisk strålning, vilket är en lika stor grupp som diabetiker. Läs mer här

Om 16 % skulle gälla för hela Sverige skulle gruppen elöverkänsliga vara år 2000 ungefär 1,44 miljoner. Det är väl i så fall den största sjukdomsgruppen i Sverige? Med tanke på att vi ser en ökning, vilket även Örebro landsting konstaterat 2011, så borde vi vara fler än 1,44 miljoner idag. 5G är viktigt för Sverige, men inte befolkningen.

Solveig Silverin

1 thought on “Sverige – En fascistisk, industriteknokratisk diktatur – 5G

  1. Ping: Sverige – En fascistisk, industri teknokratisk diktatur – 5G — Mobilindustrins Mikrovågsstrålning – Det tysta Miljögiftet – Life, Death and all between

Kommentarer inaktiverade.