Svar från Socialstyrelsen behandlingsform elöverkänslighet, utmattningssyndrom och/eller trötthetssyndrom.

Svar från SoS den 13 mars 2017

Hej Solveig,

Tack för ditt mejl. Frågor som inkommer till Socialstyrelsen diarieförs alltid och besvaras så snart som möjligt.

Du begär att få veta vilken behandlingsform Socialstyrelsen bedömer/rekommenderar för personer som blivit elöverkänsliga, fått utmattningssyndrom och/eller trötthetssyndrom.

Socialstyrelsen tar bland annat fram nationella riktlinjer för vård och behandling av vissa sjukdomar. Myndigheten tar även fram försäkringsmedicinskt beslutsstöd, den del som handlar om specifika diagnoser utgår från ICD 10. Ingen av dessa inkluderar elöverkänslighet.

Vi vet dock att det finns personer som upplever svåra besvär i närheten av elektrisk utrustning. I Miljöhälsoenkäten från 2007 uppgav 3,2 procent att de är känsliga, överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält, varav 0,4 uppgav svåra besvär. Vi har emellertid inte tagit ställning till vad upplevd känslighet betyder i olika vård och omsorgssituationer. Enskilda personer som anser sig ha behov av samhällets stöd har dock, enligt exempelvis Socialtjänstlagen, rätt att få sina behov bedömda och rätten till stöd prövad utifrån gällande lagstiftning oavsett orsaken till stödbehovet. Även om elöverkänslighet inte återfinns i ICD-10, kan den enskilda givetvis ha rätt till behandling av sina symtom. Det är emellertid en fråga för hälso- och sjukvården i varje enskilt fall.

Bifogat finner du de rekommendationer som myndigheten har publicerat vad gäller utmattningssyndrom. Socialstyrelsen har inte publicerat motsvarande rekommendationer vad gäller trötthetssyndrom. Försäkringsmedcinskt beslutsstöd utmattningssyndrom från SoS

Socialstyrelsen har således inte publicerat specifika behandlingsrekommendationer kring elöverkänslighet. Vad gäller anpassningar i miljön så har inte Socialstyrelsen i uppdrag att lämna sådana rekommendationer. Det finns dock myndigheter vars uppdrag ligger närmare dessa frågor. Arbetsmiljöverket ansvarar för frågor som rör arbetsmiljö, Folkhälsomyndigheten ansvarar för frågor som rör miljöhälsa, Myndigheten för delaktighet ansvarar för frågor som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Du ställer även följande fråga: Hur kan ni vetenskapligt och medicinskt bekräfta en noceboeffekt?

Denna fråga ska du inte ställa till Socialstyrelsen, eftersom myndigheten inte ansvarar för denna fråga längre. Frågor som rör förekomsten och erkännandet av elöverkänslighet hör till området miljöhälsa, år 2014 flyttade dessa frågor över till den nybildade Folkhälsomyndigheten. För mer information om kunskapsläget och ställningstaganden rekommenderar jag att du kontaktar Folkhälsomyndigheten, mer information hittar du på deras sida om elöverkänslighet https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/elektromagnetiska-falt/eloverkanslighet/   Där hittar du även Miljöhälsorapport 2009, på sid. 190 finns ett kort avsnitt om elöverkänslighet.

Du vill också vet vilka vetenskapliga metoder som används för att fastställa utmattningssyndrom och trötthetssyndrom, samt elöverkänslighet?

Diagnosticering av olika sjukdomar kan ske på olika sätt. Även om många sjukdomar kan ha liknande symtombild så betyder inte det att samma diagnosticeringsmetoder används. Socialstyrelsen inte publicerat något kring metoder för diagnosticering av de sjukdomar du tar upp. För mer information om detta hänvisar jag till  informationen på http://1177.se/ , där finner du mer om diagnosticering och behandling av olika sjukdomar.

I övrigt vill jag hänvisa till Socialstyrelsens svar på tidigare mejl från dig, svaren skickades 2015-05-28 samt 2016-04-19.

Vänligen

Karin Flyckt