Antalet Elöverkänsliga

Sammanställt av Balanspunkten

Enligt undersökningar ökar antalet människor som får problem med elöverkänslighet. Mellan 3-8% anses drabbade av uttalad elöverkänslighet och räknar man in lindrigare symtom, bedöms cirka 40% av befolkningen i utvecklade länder vara drabbade år 2009. Enligt en prognos förväntas problemet beröra 50% av befolkningen år 2017.

Symtom på elöverkänslighet kan utlösas av elektromagnetiska fält (EMF) från exempelvis elapparater, lysrör, lågenergilampor, kraftledningar och mikrovågor från trådlös kommunikationsteknik. Tendensen är att elöverkänslighet ökar[1], enligt miljöhälsoenkäter och rapporter från flera länder. Ökningen bekräftas av handikappförbundet Elöverkänsligas Riksförbunds kontaktombud. Problemen uppmärksammades ovanligt tidigt i Sverige men är omfattande även i andra länder.

Dr Thomas Rau, medicinsk chef för den ansedda Paracelsus Clinic i Schweiz, varnade i maj 2009 för faran med elektromagnetiska fält (EMF) och elöverkänslighet (EHS)[2]. Han menar att 3-8% av befolkningen i utvecklade länder beräknas ha allvarliga symtom på elöverkänslighet, medan 35% utvecklat lindrigare symtom.[3] Forskarna Hallberg och Oberfeld konstaterade år 2006 att förekomsten av elöverkänslighet ökar och förväntas påverka 50% av befolkningen år 2017.[4]

År 2001 var 3,1% – 280.000 svenskar – elöverkänsliga

Enligt Miljöhälsorapport 2001[5], baserad på en nationell miljöhälsoenkät utförd 1999, var 3,1% av Sveriges befolkning då elöverkänslig. Av en befolkning på 9 miljoner innebär detta 280.000 personer (jmfr diabetes 300.000 personer).[6] Störst var problemet i åldersgruppen 50-59 år och dubbelt så många kvinnor som män var drabbade.

År 2002 var 12,5% av svenska elektronikingenjörer drabbade

Arbetslivsinstitutet konstaterade i en rapport år 2000[7] att 12,5% av Sveriges civilingenjörer inom elektronikområdet hade symtom på elöverkänslighet. Symtomen förekom också ofta hos banktjänstemän och bankkassörer samt bland sjuksköterskor och vårdbiträden inom olika områden. Även 4,1% av anställda med kontors- och kundservicearbete rapporterade denna typ av symtom, vilket motsvarar ca 14.000 personer.

Arbetslivsrapporten drar följande slutsats:
“Det finns också en annan tydlig riskgrupp för denna typ av besvär – de som har längre utbildning och arbetar med kvalificerade uppgifter inom teknik och data. Dessa grupper utgörs ofta av män i yngre medelåldern, vilket innebär att det kan röra sig om nya fenomen med konsekvenser på sikt i den växande datoriseringens efterföljd. De tendenser till dos-respons-samband som datorarbete och besvär uppvisar är därför oroande. Här kan tillfogas att liknande samband kan skönjas när det gäller användningen av mobiltelefon, ett hjälpmedel som används parallellt med datorn av dessa yrkesgrupper.”

Studie visar 16% drabbade i Skåne år 2000

År 1999-2000 svarade 16 procent av 13.600 skåningar att de hade besvär av lysrörsljus, bildskärm eller annan elektrisk utrustning.[8] http://libris.kb.se/bib/9855518

9% av svenskarna mådde dåligt av mobilen år 2007

Var tionde svensk har fått hälsobesvär av att tala i mobiltelefon. Det visar en Temo­undersökning.[9] Tusen personer – utan tidigare kända besvär av elektromagnetiska fält – tillfrågades om huruvida de fått hälsobesvär av att tala i mobilen. Personer i åldrarna 30 – 44 år uppger oftare än andra att de har upplevt hälsobesvär när de använt mobiltelefon – 12 procent mot totalsiffran 9 procent.

I Nationell Miljöhälsoenkät 2007 angav 3,2 procent att de är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält.[10] Andelen som uppgav svåra besvär hade ökat till 0,4 procent. Besvären var något vanligare bland kvinnor (3,8 procent) än bland män (2,6 procent). Det kan ifrågasättas hur många som känner till vad elektriska och magnetiska fält är  –  sannolikt hade procenttalen varit betydligt högre om frågeställningen varit mer konkret (som i Skåne-studien) och handlat om att tåla exempelvis lysrör, lågenergilampor, sladdlösa Dect-telefoner, trådlösa nätverk etc.

Forskning och undersökningar visar att den här typen av miljörelaterat hälsoproblem ökar även i en rad andra länder. Beroende på hur frågorna ställs, innefattar vissa studier enbart de uttalat elöverkänsliga, medan andra fångar upp även personer med mildare symtom.

Schweiz: 5% elöverkänsliga år 2005

5% av den schweiziska befolkningen ansåg sig vara elöverkänsliga enligt en Schweizisk undersökning som presenterades år 2005 på uppdrag av Miljömyndigheten.[11]

I en schweizisk studie från 2007 intervjuades 342 allmänläkare. Sextionio procent av de läkare som svarade hade haft minst en patient som sökt för besvär kopplade till EMF. De vanligaste orsakerna till att patienterna sökte var sömnproblem, huvudvärk och trötthet. Basstationer för mobiltelefoni, kraftledningar och egen användning av mobiltelefoner var de vanligaste utpekade besvärsutlösande faktorerna. I drygt hälften av fallen bedömde de intervjuade läkarna att ett samband mellan besvär och utpekade faktorer var rimligt.[12]

Tyskland: 9% får hälsobesvär år 2005

Den tyska strålskyddsmyndigheten redovisade år 2005 en undersökning som visar att 9% av den tyska befolkningen anser att de får hälsobesvär av mobilstrålning.[13]

Österrike: 3,5% elöverkänsliga år 2007 – fördubbling på 10 år

I en studie från Tekniska Universitetet i Graz i Österrike[14] visar forskarna Schroetterer och Leitgeb att 3,5% av de tillfrågade personerna (totalt 526 personer) lider av elöverkänslighet, vilket är en fördubbling på 10 år. Mer än 30% av de intervjuade uppgav även att deras välbefinnande påverkas negativt av att vistas i närhet av mobilmaster och kraftledningar.

Irland: 5% av irländarna sjuka av mobilmaster år 2005

År 2005 gick den irländska läkarorganisationen IDEA ut och varnade för att det kan vara 5% av befolkningen på Irland som är hyperkänslig för elektromagnetisk strålning från mobilbasstationer.[15] De har också tittat på situationen i England och beräknar att var tjugonde engelsman redan är skadad av mobilen och de symtom som uppträder är: illamående, huvudvärk, yrsel, utmattning, förvirring, humörsvängningar, klumpighet, ringande ljud i öronen och stickningar i huvudet.

England: 4% år 2007

En studie från 2007 uppskattade att 4% rapporterar symtom som de kopplar till exponering för elektromagnetiska fält.[16]

Kanada: 38% år 2009

Av den Kanadensiska befolkningen uppskattas att 3% är svårt drabbade och att ytterligare 35% har milda symtom, dvs totalt 38%.[17]

Kalifornien, USA: 3,2% drabbade år 2002

En amerikansk undersökning om elöverkänslighet, som presenterades 2002, visade att 3,2% av alla vuxna i Kalifornien betraktade sig som elöverkänsliga.[18][1]

Sydkorea: 11% mår dåligt av mobilen år 2007

En studie i Sydkorea visar att 10,9 procent av tillfrågade mobil­telefonanvändare uppger att de mår fysiskt och psykiskt dåligt av att använda mobiltelefonen.

En forskningsöversikt av Docent Olle Johansson, Karolinska Institutet, publicerad 2009, visar att EMF långt under gällande gränsvärden kan skada immunförsvaret [19] och Dr Thomas Rau på Paracelsus Clinic i Schweiz, säger sig vara övertygad om att elektromagnetisk belastning leder till cancer, koncentrationsproblem, ADD, tinnitus, migrän, sömnlöshet, hjärtarytmi, Parkinsons sjukdom och även ryggsmärtor. Han menar att det faktum att symtomen är subjektiva och varierar mellan individer, gör det svårt att studera tillståndet, men att acceptansen av EHS som ett verkligt problem sakta ökar.

Läkare vid ARTAC (Förbundet för förebyggande cancerforskning) i Frankrike beskriver elöverkänslighetssyndromet så här: [20] ”Man kan urskilja två faser: till att börja med cellulär stress som ger huvudvärk och neurologiska besvär med bl.a. koncentrationssvårigheter och senare problem med centrala nervsystemet som yttrar sig i tre typiska symtom: sömnproblem, trötthet och depression. Dessa symtom kan följas av beteenderubbningar, irritabilitet, aggressivitet och t.o.m. självmordstendenser.”

Professor Dominique Belpomme, ordförande för ARTAC uppger att man i Europa beräknat antalet drabbade till mellan 1 och 10% av befolkningen.
”Det är ett stort hälsoproblem, ett verkligt hot mot folkhälsan!”
[21]

Elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning som alltså mer eller mindre kraftigt begränsar upp emot 300.000 svenskars liv. En till tio procent drabbade européer innebär i konkreta tal mellan 7 miljoner och 73 miljoner människor bara i Europa. Tillkommer gör övriga världen.

I ljuset av dessa tal framstår hypoteser om att elöverkänslighet beror på teknikrädsla, inbillning, masspsykos eller en gigantisk internationell konspiration, som minst sagt märkliga.

Källor:

[1] http://www.vagbrytarenstockholm.se/halsoproblem/eloverkanslighet/index.htm

[2] Förkortning av engelskans Electro Hyper Sensitivity (EHS)

[3] http://www.es-uk.info/news/20090501_main_newsletter.pdf sid 14

[4] Hallberg och Oberfeld (2006, Electromagnetic Biology and Medicine, 25: 189–191)

[5] http://www.sos.se/FULLTEXT/111/2001-111-1/sammanfattning.htm

[6] DN 2008-01-14 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=736195

[7] Arbetslivsrapport 2000:05

[8] Carlsson avhandling ”Subjective annoyance attributed to electricity and smells”

[9] www.feb.se/AKTUELLT/113946-Halsopaverkan-vid-mobilsamtal.pdf

[10] http://ki.se/content/1/c4/91/52/MHR2009.pdf sid 190

[11] Schreiber et al. 2006 http://www.feb.se/NEWS/miljomagasinet20070621.pdf

[12] Huss and Röösli 2007

[13] http://www.emfforschungsprogramm.de/forschung/risikokommunikation/risikokommunikation_verg/risiko­_021_Bericht_2004_voll.pdf

[14] http://www.feb.se/NEWS/miljomagasinet20070621.pdf

[15] http://www.ideaireland.org/emririshresearch.htm

[16] Environ Health Perspect. 2002 Aug;110 Suppl 4:619-23 Eltiti, et al. 2007b
www.fas.se/upload/dokument/publiaktioner/pdf/eloverrapp08.pdf

[17] Magda Havas, Maj 2009 www.radiationresearch.org/pdfs/20090505_havas_wifi_schools.pdf

[18] Levallois et al. Study of self-reported hypersensitivity to electromagnetic fields in California.
Environ Health Perspect. 2002 Aug;110 Suppl 4:619-23

[19] http://www.balanspunkten.info/elektrosmog/forskning-om-elektrosmog/kan-emf-skada-immunforsvaret

[20] http://www.artac.info/static.php?op=NAP29.txt&npds=1

[21] http://www.scribd.com/doc/18992418/EMF-Prof-Belpomme-A-major-health-probem