Bilaga till det gemensamma uttalandet: Exponering för allmänheten till radiofrekvensfält

1. Introduktion
Detta dokument presenterar en typisk exponering för allmänheten till radiofrekvens (RF) strålning i vardagssituationer. Listorna över RF-källteknik / -enheter (se tabell 1 och 2) och exponering scenarier är inte fullständiga eftersom det finns många app
licenser som kan avge radiofrekvenser och nya källor visas regelbundet. Det är dock osannolikt, på grund av allmänna regler för utformningen av radiosystem, att någon ny teknik kommer att orsaka betydligt högre exponeringar för allmänheten i överskådlig framtid än de exempel som presenteras här.
annex161109emf