Svar från SSM om våglängders inträngningsdjup

Detta svar fick jag 2014-11-27

Hej Solveig,

Här kommer svar på dina frågor. Jag har numrerat dina frågor för en tydlig koppling till svaren, se nedan. En del av dina frågor/påstående bygger på missförstånd men jag försöker besvara så gott det går, i de fall då du tydligt ställt en fråga.

Svar på fråga nr.

1.      För allmän miljö gäller samma referensvärden som då exponeringen beror av andra källor, se http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-18.pdf : Den vanligast förekommande frekvensen vid mikrovågstorkning är troligen 2,5 GHz.

2.      Denna fråga bör du ställa till något universitetssjukhus.

3.      Denna fråga bör du ställa dem som utför detta.

4.      Våglängden (frekvensen) är en avgörande parameter, se också svar 6 nedan.

5.      Påverkar inte, se också svar6 nedan.

6.      Det mått som brukar användas för att se hur djupt radiovågor går är det djup där den elektriska fältkomponenten avtagit till ca 37% av ursprunglig nivå, detta djup brukar benämnas Inträngningsdjupet (skin depth på engelska). Inträngningsdjupet beror av frekvensen (våglängden), vilket material som avses och vatteninnehållet i materialet. På sid. 22-23 i en rapport från PHE:s vetenskapliga råd AGNIR hittar du siffror på inträngningsdjupet för olika frekvenser för olika biologiska material. Rapporten hittar du i en pdf som finns under följande länk https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/333080/RCE-20_Health_Effects_RF_Electromagnetic_fields.pdf

7.      Den effekt som absorberas avgör hur mycket strukturen värms upp. Vid de effekttätheter som finns i allmän miljö blir uppvärmningen helt försumbar.

8.      Gällande referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker, både kort och långsiktiga. De radiovågseffekter som SSM uppmätt i allmän miljö har varit på nivåer långt under gällande referensvärden. Det finns ingen vetenskapligt grundad misstanke om att så låga effekter skulle kunna medföra hälsorisker.

9.       Se återigen AGNIR-rapporten under ovan länk.

Vänliga hälsningar