Den neurologiska ohälsan som ökat dramatiskt hos våra barn

Se också under fliken Socialstyrelsens statistik, där jag bland annat presenterar trendökningen för utmattningssyndrom, beteendestörningar och nedsatt intellektuell funktion.

Så här står det i en av SSM:s rapport Mobiler och Master sid 4 : ”Ett barns anatomi och vävnadernas kemiska sammansättning skiljer från en vuxen människas, vilket gör att barnets hjärna kan få något högre exponering för radiovågor än en vuxens. Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att barn skulle vara känsligare än vuxna för radiovågor. Samtidigt finns det hittills få studier av seende barn och långsiktiga hälsorisker från
mobiltelefoner.”

Min kommentar, om det inte finns vetenskapliga studier på barn hur kan då SSM påstå att det inte finns några vetenskapliga studie som inte visar på hälsoeffekter, om det inte finns några vetenskapliga studier på barn????

 

Olika antidepressiva medel

Flera välgjorda studier visar i EEG studier, effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter Strålsäkerhetsmyndigheten

ICNIRP skriver , kroppar och organ som är under 1,3 meter fungerar som antenner för frekvenserna 1 – 4 GHz vilket innefattar 3G, 4G, och WiFi bland annat. Alla barn under 1,3 meter utsätts för 40 % högre strålning än vuxna.

ICNIRP skriver i sin publikation i HEALTH PHYSICS 82(4):540‐548;2002, att barn är mycket känsligare för strålning

Mikrovågor har antenneffekt på människan SSI FS2002:3 allmänna råd

Exponering för mikrovågsstrålning som liknar wifi  (2,45 GHz) orsakar försämrat glukosupptag i hjärnan, vilket kan leda till sämre minne och inlärningsförmåga. Lu mfl  2012  https://www.emf-portal.org/en/article/20709

Barn som använder mobilen under natten löper ökad risk för psykisk ohälsa som självmordkänslor. Oshima mfl 2012 https://academic.oup.com/jpepsy/article/37/9/1023/890950/The-Suicidal-Feelings-Self-Injury-and-Mobile-Phone

Svaga lågfrekventa elektromagnetiska fält med komplex sammansättning ger bestående hjärnskador hos musfoster som leder till beteendeförändringar. Fournier mfl 2012 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22867731?dopt=Abstract

Mobilstrålning orsakar stressrelaterat aggressivitet och oro hos möss.  Sokolovic mfl 2012

Lågfrekventa fält (50 gånger under ICNIRP:s referensvärde) orsakar oxidativ stress i hjärnceller. Chu mfl

Låga nivåer av elektromagnetiska fält, 50 gånger under ICNIRP:s  referensvärde, (100 mikroTesla) ökar halterna av kväveoxid i hjärnan hos exponerade möss redan efter 5 dagars exponering. Förhöjda halter av kvävoxid i nervsystemet ses hos personer drabbade av MS. Cho mfl 2012

Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG) hos friska unga män. Stora individuella variationer. Schmid mfl  2012; Loughran mfl 2012

Exponering under fosterstadiet för mobilstrålning under gällande ICNIRP:s referensvärde orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga hos möss. Tamir mfl 2012

Mobilanvändning bland unga leder till psykisk ohälsa som  stress, sömnproblem och depressionstendenser. Thomé Sara 2012

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och påverkar viktiga signalsubstanser (noradrenalin och dopamin) i fosterhjärnor, då gravida exponerats för mobilstrålning. Jing mfl 2012

Mobilstrålning och strålning från basenheten till trådlös DECT-telefoner förändrar flertalet viktiga proteiner i hjärnan. Skadorna på dessa proteiner kan ha betydelse för uppkomsten av en lång rad symtom och sjukdomar. Fragoupoulou mfl 2012

Barn som utsätts för mobilstrålning både som foster och vid 7-års ålder kan möjligen löpa högre risk att få huvudvärk och migrän. Det visar en studie på över 52 000 barn i Danmark. Ny teknik 2013-02-11

Ett stort antal studier belägger att mobiltelefonstrålning kan kopplas till en lång rad negativa hälsoeffekter enligt forskningsgenomgång av hjärnkirurger och experter från hela världen. Mobile Wise report 2011

Hjärnan krymper av mobilen

Forskning visar att mobilstrålning minskat antalet celler i hjärnan som är viktiga för minnet. (hippocampus).Bas mfl:

Mobilstrålning som ligger långt under ICNIRP:s  refernsvärde skadar hjärncellers DNA och förändrar gener, vilket kan leda till cancer. Karaca mfl  2011 Studien visar tvärt emot vad mobillobbyisternas experter Anders Ahlbom och Maria Feychting som påstår: ”Det finns ingen mekanism för hur strålningen skulle kunna orsaka cancer”.

Femtio minuters exponering för mobilstrålning och under halva gällande referensvärde (ICNIRP) ökar hjärnans användning av glukos (glukosmetabolism), vilket visas med PET-kamera. Halten av glukosmetabolism är ett vanligt sätt att mäta hjärnaktiviteten. En ökad glukosmetabolism registreras även vid tumörer. Studien har fått stor uppmärksamhet. Volkow mfl 2011

Exponering under 50 minuter för Tetra/Rakel-signal orsakar huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet. Nieto-Hernandez mfl 2010

Långtidsanvändning av mobiltelefon kan påverka halten av Beta-trace protein som reglerar sömnen genom prostaglandin i D-systemet. Proteinet finns i cerebrospinalvätskan. Påverkan på detta protein kan få effekter på sömnen. Hardell mfl 2010

Studie visar att personer som exponeras för strålning från en mobiltelefon en timma före sänggående får sämre sömn. Studien är finansierad av mobilindustrin (MMF) som i tidigare studier visat att mobilen orsakar huvudvärk. De testpersoner som betecknas ”känsliga” i studien är personer som fått symtom av mobilanvändning och som använder mobilen betydligt mer än de ”icke-känsliga”. De ”icke-känsliga” fick lika mycket symtom som de ”känsliga” när de exponerades för samma stråldos som de ”känsliga” i försöken, dvs 3 timmar. Det tyder på att det kan finnas en tidsgräns, allmänt sett, när symtom uppkommer och det kan därför även finnas en tidsgräns för viss stråldos som kan leda till hjärnskador. Detta i sin tur borde tolkas som att referensvärdet för mobiler är för högt. (Enligt kända miljörisker, är det belagt, att det uppkommer en akut men icke dödlig reaktion finns också en risk för långtidseffekter som då oftast är allvarlig) Lowden et al. 2010; Arnetz mfl 2008

Möss som exponeras tre timmar om dagen från andra levnadsdagen till och med 14:e levnadsdagen för låga nivåer av mikrovågor (840 MHz) får beteendestörningar som är stressrelaterade. Effekttäthet är 60 mikrowatt per kvadratmeter (referensvärdet för 840 MHz är 4 500 000 mikro/Wm2) Daniels mfl 2010.

Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. Abramson mfl 2009.

Strålningen från mobiltelefon påverkar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor Narayanan mfl:

Forskning visar att mobilstrålning minskat antalet celler i hjärnan som är viktiga för minnet. (hippocampus).Bas mfl:

Sömnproblemen ökar katastrofalt  Forskare slår larmHallberg 

Studie styrker beläggen för ett samband mellan EMF och neurodegenerativa sjukdomar har ökat de senaste åren. Hug mfl 2006,

Människor som bor i närhet av en mobilmast/mobilbasstation i Tyskland har ökad förekomst av de symtom som dokumenterades redan på 60- och 70-talet och som beskrivits som mikrovågssyndromet: sömnstörningar, nedstämdhet, neurologiska symtom, ledvärk, hjärtproblem, hörsel och synrubbningar ökade ju närmare masten personerna bodde. Eger mfl 2010  Symtom som elöverkänsliga oftast uppger.

Exponering under 50 minuter för Tetra/Rakel-signal orsakar huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet. Nieto-Hernandez mfl 2010

*

Svenska ungdomar mår mycket sämre i jämförelse med övriga nordens barn. Framförallt svenska flickor mår dåligt

A flickorsA pojkar s

 

Användning av antidepressiva och lugnande medel har ökat kraftigt och särskilt hos unga kvinnor 20 -24

B Antidepressiva-medel-1991-2014sB Lugnandes

 

I Österrike ökar antidepressiva medel dramatiskt mellan åren 2009 till 2013 hos väldigt små barn mellan 5 -9 år

antidepressiva-verordnungen-kinder-split-2013-1000s

 

 

barnen upplever stress i skolarbetets

Sverige 1987- 2016, män kvinnor

C smf tal sverige 1987 2016 man kvinnor S

 

Sömnbesvären ökar i takt med utbyggnaden av mobilstrålningen

D somnbesvar m

D somnbesvar-barn

ADHD-diagnoserna har ökat dramatiskt

F adhd2-0-jpgs

F autism-0-jpgs

slutenvards

 

datornanvänd i skolanpsyksjuktal1015ssjukskrivningsskals

 

 

E Anpassningsstörningars

 

C Manga kvinnor stressade pa grund av jobbets