Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1 § 2 kapitlet Miljöbalken

MILJÖBALKENS MÅL KAN ÅSIDOSÄTTAS

Miljöbalkens mål kan åsidosättas med Bevisbörderegeln, 1§ 2 kapitlet MB och åsidosättas av regeringens beslut enligt 10 § 2 kap MB.

1 § Bevisbörderegeln: När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.
I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet.

10 § Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt, kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket*. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.

* 9 §  Andra stycket: En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnads-förhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt. Vad som sägs i första och andra stycket gäller inte, om regeringen har tillåtit verksamheten enligt **17 kap. 1, 3 eller 4 §. Lag (2002:175).

Eftersom SSM alltid hänvisar till forskning som inte visar på några hälsoeffekter, misstänker jag att SSM enbart tar hänsyn till mobilindustrins egna finansierade studier, för att denna storskaliga verksamhet inte skall hindras av 10§  – –  Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet

Mobilindustrin och beslutsfattarna, kände mycket väl till, att det fanns tusentals äldre rapporter som visade på allvarliga hälsorisker, Sovjetiska rapporten 1972  (Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body ), FoA 1978  Radarsickness  mm.

Man kunde höra politiker säga: Lite svinn får vi räkna med, när industrin åkte runt till kommunerna och informerade om 3G-utbyggnaden. Det var i stort sett bara industrin och några få politiker som kände till riskerna.

De som blivit strålskadade och elöverkänsliga var dock ett stort problem för mobilindustrin, eftersom denna ohälsa var vetenskapligt dokumenterad och relaterad till mikrovågsstrålning, samt var beskriven och i den Sovjetiska rapporten 1972.

Det finns alltså skäl för industrin och beslutsfattare att med tillrättalagda s k vetenskapliga studier bevisa, att deras verksamhet inte är skadlig för hälsa och miljön och därmed inte bryta mot övriga hänsynsregler i 2 kap MB, framför allt 10 § i MB, vilket hade hindrat fortsatt utbyggnad av den trådlösa tekniken, om det vetenskapligt kunde beläggas, att den artificiella mikrovågsstrålningen medförde ohälsa hos befolkningen.

Av samma skäl måste mobilindustrin och de statliga myndigheterna dementera elöverkänslighet och har därför använt sig av anhängare till  fabrikstrollen Vetenskap och Folkbildning (VoF) och deras  journalister som bland annat  barnläkare Mats Reimer,  att massmedialt förfölja elöverkänsliga personer. Överläkare Lena Hillert, har också hjälpt till.  Professor Anders Ahlbom, som tvingades lämna sin post i arbetsgruppen IARC (WHO) på grund av jäv och hans kollega professor Maria Feychting får uppdraget att skriva kapitel 10 i Miljöhälsorapporten 2017 som handlar om hälsoriskerna med elektromagnetiska fält. Tar man en titt på referenslistan, är det bara gamla studier som de hänvisar till, men de ger sken av att det är nya studier som återigen visar, att det inte finns några som helst hälsorisker.

Man skall heller inte glömma att professor Sture Lidén, KI, sa hösten 1994 i SVT, att elöverkänslighet ”skall tigas ihjäl”.

SSM gör ju helt ”rätt” i enlighet med 1§ 2 kap MB vad lagen kräver av industrin och 10 § 2 kap i MB, så att regeringen kan tillåta verksamheten. Det är på detta sätt regering och myndigheter skyddar industrin. Tillvägagångssättet skyddar dock inte hälsa och miljö, vilket är SSM uppdrag inom sitt lagrum. SSM bryter därför mot sitt uppdrag.

Det är känt i tidigare forskning att mikrovågor ger neurologiska skador . I verkligheten påverkar denna artificiella mikrovågsstrålning folkhälsan, annars skulle inte den mentala ohälsan ha ökat så dramatiskt sedan GSM började byggas ut i mitten på 1990-talet. Det mest oroande är, att man fortsätter bygger ut de trådlösa systemen och exponera hela befolkningen för än mer artificiell mikrovågsstrålning. Nu byggs 5G ut.

Denna kurva visar att sjukskrivningarna går ner 2008, men i verkligheten ökar den dramatiskt efter 2008, vilket står i tidningen Kollega 2013sjukfranvaro-2016 M

 

 

Miljöbalken mål 1 kap åsidosätt, samt Agenda 21/2030 Mål 3: att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar (regeringskansliet).

 

**7 kap. Regeringens tillåtlighetsprövning

Obligatorisk tillåtlighetsprövning

1 § Regeringen ska pröva tillåtligheten av nya verksamheter av följande slag:
1. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för att bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för framställning av kärnbränsle,
2. allmänna farleder, och
3. geologisk lagring av koldioxid, om verksamheten inte avser lagring för forskningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid. Lag (2012:442).

2 § Om det finns särskilda skäl, får regeringen i ett visst fall avstå från att pröva en verksamhet som sägs i 1 §.

Tillåtlighetsprövning efter förbehåll

3 § Regeringen får för ett visst fall förbehålla sig att pröva tillåtligheten av en verksamhet som inte omfattas av kravet på prövning enligt 1 §, om
1. verksamheten i betraktande av de intressen som denna balk enligt 1 kap. 1 § skall främja kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag,
2. verksamheten utanför ett område som förtecknats enligt 7 kap. 27 § kan antas mer än obetydligt skada naturvärdet inom området,
3. verksamheten omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 6 § tredje stycket.

Rätten till förbehåll enligt första stycket 2 gäller enbart verksamhet som är tillståndspliktig enligt balken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken.

Om ett mål eller ärende enligt denna balk pågår om tillståndsprövning av verksamheten, skall regeringen omedelbart lämna besked om förbehållet till den tillståndsprövande mark- och miljödomstolen eller myndigheten. Lag (2010:923).

4 § I samband med prövningen av en verksamhet enligt 1 eller 3 § får regeringen förbehålla sig prövningen av tillåtligheten av en annan verksamhet, om ansökan avser tillstånd till båda verksamheterna och dessa hänger samman med varandra eller om det är fråga om jämkning eller företräde mellan verksamheterna enligt 16 kap. 11 §. För ett sådant förbehåll gäller 3 § tredje stycket.