Wi-Fi är ett stort hot mot människors hälsa.

Wi-Fi is an important threat to human health.

Sju studier på Wi-Fi bör därför betraktas som etablerade effekter av Wi-Fi-strålning. Socialstyrelsens statistik på neurologisk ohälsa, bekräftas i dessa studier på WiFi och andra trådlösa system, som använder pulsade mikrovågor.

Sammanfattning

Upprepade Wi-Fi-studier visar att Wi-Fi orsakar oxidativ stress, spermier- och testikelskador, neuropsykiatriska effekter, inklusive EEG-förändringar, apoptos (celldöd), cellulär DNA-skada, endokrina förändringar och överbelastning av kalcium. Var och en av dessa effekter orsakas också av exponeringar för andra mikrovågsfrekvens-EMF, varvid varje sådan effekter dokumenteras i 10 till 16 studier.

Var och en av dessa sju EMF-effekter skapar även underliggande effekter, som i  huvudsak verkar i kalciumjonkanalen (VGCC) som är spänningskänsliga för att bli aktiverade av elektromagnetiska fält. Även om VGCC-aktivering sker via EMF-interaktion i VGCC–spänningssensorer och är den dominerande mekanismen, har EMF även en påverkan på andra mindre underliggande mekanismer.

Var och en av dessa sju EMF-effekter är kända effekter av Wi-Fi och andra mikrovågsfrekvenser. Var och en av dessa sju effekter, ligger till grund för underliggande effekter som styrs av energibalansen i kalciumtransporten genom jonkanalerna till cellerna.

Andra mindre effekter innefattar även aktivering av spänningsdämpande jonkanaler, kalciumcyklotron-resonansen och den geomagnetiska magnetoreceptions-mekanismen

Fem egenskaper av icke-termiska EMF-effekter diskuteras. Dessa är, att pulsad EMF är i de flesta fall mer aktiverande, än icke-pulserande EMF-fält.  Artificiella EMF-fält polariseras och polariserade EMF-fält är mycket mer aktiva än icke-polariserade EMF-fält.  Dos-respons-kurvorna är icke-linjära och icke-monotona. EMF-effekter är ofta kumulativa (bioackumulerbara). EMF kan påverka unga personer mer än vuxna.

Allmänna fynd och data som tidigare presenterades om Wi-Fi:s  effekter användes för att bedöma Foster and Moulder (F & M) granskningen av Wi-Fi.

F & M-studien hävdade att det fanns sju viktiga studier av Wi-Fi som inte visade någon effekt. Men ingen av dessa var Wi-Fi-studier, eftersom Wi-Fi- signalen skildes sig sig från riktigt Wi-Fi på tre olika sätt.  Men F & M drog ändå slutsatsen, att det inte fanns något statistiskt signifikanta bevis på en effekt. De små siffrorna som studerats i vart och ett av dessa sju F & M-länkade studier, visar att är omöjligt, att göra några konkreta slutsatser.

Sammanfattningsvis finns det sju upprepade studier på Wi-Fi som visar på effekter, som också har visat sig orsakas av andra liknande EMF-exponeringar. Var och en av de sju bör därför betraktas som etablerade effekter av Wi-Fi.