Forskare och läkare varnar för potentiella allvarliga hälsoeffekter av 5G

Vi undertecknade vetenskapsmän och läkare rekommenderar ett moratorium för utbyggnaden av femte generationen, 5G, för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare som är oberoende av industrin. 5G kommer väsentligt öka exponeringen för radiofrekvent elektromagnetiska fält (RF-EMF) ovanpå 2G, 3G, 4G, Wi-Fi etc. för telekommunikation som redan finns på plats. RF-EMF har visat sig vara skadligt för människor och miljön.

5G leder till massiv ökning av allmänheten för strålning från trådlös teknik.

5G-tekniken är endast effektiv över kort avstånd. Det har svårt att tränga igenom fast material. Många nya antenner kommer därför att krävas och fullskaligt utbyggnad kommer att resultera antenner på var 10 till 12 hus i tätorter, vilket därigenom massivt öka den allmäna exponeringen.

Med ”den allt mer omfattande användningen av trådlös teknik” kan ingen undvika att bli utsatta. På grund av det ökade antalet 5G-sändare (även inomhus, affärer och på sjukhus) enligt estimat, ”10-20 miljarder anslutningar” (till kylskåp, tvättmaskiner, övervakningskameror, självkörande bilar och bussar etc. .) kommer att vara en del av sakernas Internet ( IoT). Alla dessa tillsammans kan leda till en väsentlig ökning av den totala långtids-exponeringen för RF-EMF för alla EU-medborgare.

Skadliga effekter av RF-EMF-exponering är redan bevisade

Över 230 forskare från mer än 40 länder har uttryckt sin ”allvarliga oro” när det gäller den allestädes närvarande och ökande exponeringen för EMF som genereras av elektriska och trådlösa enheter redan före ytterligare 5G-utrullning. De hänvisar till det faktum att ”många av de senaste vetenskapliga publikationerna har visat att EMF påverkar levande organismer på nivåer långt under de flesta internationella och nationella riktlinjer”. Effekterna innefattar ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i reproduktionssystemet, inlärning och minnesbrist, neurologiska störningar och negativa effekter på det allmänna välbefinnandet hos människor. Skadorna påverkar inte bara människor. Det finns ökande bevis på skadliga effekter på både växter och djur.

Efter att vetenskapsmännen överklagades år 2015 har ytterligare övertygande forskning  bekräftat allvarliga hälsorisker från RF-EMF-fält från trådlös teknik. Världens största studie (25 miljoner US-dollar) National Toxicology Program (NTP) visar statistiskt signifikant ökning av förekomsten av hjärn- och hjärtcancer hos djur utsatta för EMF under riktlinjerna för ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) som följs av de flesta länder. Dessa studier bekräftar human epidemiologiska studier om RF-strålning och hjärntumörrisk. Ett stort antal peer-reviewed vetenskapliga rapporter visar på människors hälsa från EMF.

Den internationella byrån för cancerforskning (IARC), Världshälsoorganisationsorganisationens cancerorganisation (WHO), konstaterade 2011 att EMF med frekvenser 30 KHz – 300 GHz eventuellt är cancerframkallande för människor (Grupp 2B). Nya studier som den ovan nämnda NTP-studien och flera epidemiologiska undersökningar inklusive de senaste studierna om mobiltelefonanvändning och hjärncancer  bekräfta att RF-EMF-strålning är cancerframkallande för människor.

EUROPA EM-EMF riktlinje 2016 säger att ”det finns starka tecken på att långvarig exponering för vissa EMF är en riskfaktor för sjukdomar som vissa cancerformer, Alzheimers sjukdom och manlig infertilitet .Vanliga EHS-symtom (elektromagnetisk överkänslighet) innefattar huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, depression, brist på energi, trötthet och influensaliknande symptom. ”

Allt fler i den europeiska befolkningen påverkas av ohälsosymptom som i många år har kopplats till exponering för EMF och trådlös strålning i den vetenskapliga litteraturen. I den internationella vetenskapliga förklaringen om EHS och multipel kemisk känslighet (MCS), Bryssel 2015, förklaras att: ”Med tanke på vår nuvarande vetenskapliga kunskap så måste därmed alla nationella och internationella organ och institutioner … erkänna EHS och MCS som sanna medicinska tillstånd som kommer att fungera som indikatorsjukdomar  och som kan skapa ett stort folkhälsoproblem de kommande åren, dvs. i alla länder som genomför obegränsad användning av elektromagnetisk fältbaserad trådlös teknik och marknadsförda kemiska ämnen … Handikapp är en kostnad för samhället och är inte ett alternativ längre … vi måste enhälligt erkänner denna allvarliga risk för folkhälsan … att viktiga primära förebyggande åtgärder antas och prioriteras för att möta denna världsomspännande epidemi i perspektiv. ”

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsprincipen (UNESCO) antogs av EU 2005: ”När mänskliga aktiviteter kan leda till moraliskt oacceptabel skada som är vetenskapligt trovärdig men osäker måste åtgärder vidtas för att undvika eller minska den skadan.”

Resolution 1815 (Europarådet, 2011): ”Ta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och särskilt exponeringen för barn och ungdomar som verkar vara mest utsatta för huvudtumörer … Montering rekommenderar starkt att principen om ALARA (så låg som rimligt uppnås) tillämpas både på så kallade termiska effekter och de athermiska (icke-termiska) eller biologiska effekterna av elektromagnetiska utsläpp eller strålning ”och att” förbättra riskbedömningsstandarderna och kvalitet ”.

Nürnberg-koden (1949) gäller för alla experiment på människor, vilket innefattar utrullning av 5G med ny, högre RF-EMF-exponering. Alla sådana experiment: ”bör baseras på tidigare kunskaper (t ex en förväntan härledd från djurförsök) som motiverar experimentet. Inget experiment bör genomföras, där det finns en a priori anledning att tro att dödsfall eller invalidiserande skada kommer att uppstå. förutom kanske i de experiment där de experimentella läkarna också fungerar som ämnen. ”(Nürnberg-kod pekar 3-5). Redan publicerade vetenskapliga studier visar att det finns ”a priori skäl att tro” i verkliga hälsorisker.

Europeiska miljöbyrån (EEA) varnar för ”strålningsrisk från vardagliga enheter”, trots att strålningen ligger under WHO / ICNIRP-standarderna. EES sluter också till: ”Det finns många exempel på att tidigare försiktighetsprincipen inte har använts, vilket har resulterat i allvarliga och ofta irreversibla hälsorisker och skadliga hälsoeffekter … skadliga exponeringar kan vara utbredd innan det finns både” övertygande ”bevis för skada från långsiktiga exponeringar, och biologisk förståelse [mekanism] om hur denna skada orsakas. ”

”Säkerhetsriktlinjer” skyddar industrin – inte hälsa

De nuvarande ICNIRP-säkerhetsriktlinjerna är föråldrade. Alla bevis på skador som nämns ovan uppkommer trots att strålningen ligger under ICNIRPs säkerhetsriktlinjer. Därför behövs nya säkerhetsstandarder. Anledningen till de vilseledande riktlinjerna är att ”ICNIRP-medlemmars intressekonflikter på grund av deras relationer med telekommunikation eller elföretag undergräver opartiskheten som bör reglera reglerna för offentlig exponering för icke-joniserande strålning … För att utvärdera cancerrisker är det nödvändigt att inkluderar forskare med kompetens inom medicin, särskilt onkologi. ”

De nuvarande ICNIRP / WHO riktlinjerna för EMF är baserade på den föråldrade hypotesen att ”Den kritiska effekten av RF-EMF-exponering som är relevant för människors hälsa och säkerhet är uppvärmning av exponerad vävnad.” Men forskare har bevisat att många olika typer av sjukdomar och skador orsakas utan uppvärmning (”icke-termisk effekt”) vid strålningsnivåer långt under ICNIRPs riktlinjerna.

Vi uppmanar EU:

1) Att vidta alla rimliga åtgärder för att stoppa 5G RF-EMF-expansionen tills oberoende forskare kan försäkra sig om att 5G och de totala strålningsnivåerna som orsakas av RF-EMF (5G tillsammans med 2G, 3G, 4G och WiFi) inte skadar EU-medborgare, särskilt barn, barn och gravida, liksom miljön.

2) Att rekommendera att alla EU-länder, särskilt deras strålskyddsmyndigheter, följer resolution 1815 och informerar medborgare, inklusive lärare och läkare om hälsorisker från RF-EMF-strålning, hur och varför för att undvika trådlös kommunikation, särskilt i / nära t.ex. , daghem, skolor, hem, arbetsplatser, sjukhus och äldreomsorg.

3) Att omedelbart utse en EU-arbetsgrupp av oberoende, verkligt opartiska EMF-och-hälsovetenskapsmän utan intressekonflikter [1] för att omedelbart utse hälsorisker och:

a) Att besluta om nya, säkra ”maximala totala exponeringsstandarder” för all trådlös kommunikation inom EU.
b) Att studera den totala och kumulativa exponeringen som påverkar EU-medborgarna.
c) Skapa regler som ska förskrivas inom EU om hur man undviker exponering som överskrider nya EU-maximala totala exponeringsstandarder för alla typer av EMF för att skydda medborgare, särskilt barn, barn och gravida kvinnor.

4) Förhindra att trådlösa / telekomindustrin genom sina lobbyorganisationer övertalar EU-tjänstemän att fatta beslut om vidare fortplantning av RF-strålning, inklusive 5G i Europa.

5) För att gynna och genomföra kabelbunden digital telekommunikation istället för trådlös.

Vi förväntar dig ett svar senast den 30 november 2017 för de två förstnämnda undertecknarna om vilka åtgärder du kommer att vidta för att skydda EU-invånarna mot RF-EMF och speciellt 5G-strålning. Denna överklagande och ditt svar kommer att vara offentligt tillgängliga.

Respektfullt inlämmnat,

Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland (NRNyberg@abo.fi)

Lennart Hardell, doktorand, professor (assoc.) Institutionen för onkologi, fakulteten för medicin och hälsa, universitetssjukhuset, Örebro, Sverige (lennart.hardell@regionorebrolan.se)

Undertecknare till forskarnas 5G överklagande. Länk http://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/


Fasstyrda gruppantenner

Man säger att 5G skulle fungera som militär radar alltså man använder sk fasstyrda gruppantenner, vilket innebär att strålningen koncentreras i smala strålar. Läs mer här

INTRODUKTION TILL ANTENNER

av A KARLSSON – ‎Relaterade artiklar

Dessa arrayer kan användas som fasstyrda gruppantenner och adaptiva antenner, som finns beskrivna nedan, se avsnitt 2.8 respektive 2.9. Patchantenner har vissa nackdelar jämfört med andra antenntyper. Den största begränsningen är den smala bandbredden. Matning enligt figur 2.4 och 2.5 ger en bandbredd p˚a …

av M Rodas – ‎2008

Title: Fasstyrda gruppantenner och deras användning inom radar. Author(s):, Rodas, Michael. Date: 2008. Language: sv. Pages: 28 s. Major/Subject: Elektroniikka. Supervising professor(s):, Heine, Pirjo. Thesis advisor(s):, Wallén, Henrik. Keywords: gruppantenner, radar, fasstyrning, digitalstyrning. Full text: Access to full 

https://www.aef.se/Marktele/Artiklar/Telekrig_LV/Kapitel_4.pdf