Svar från PTS om de olika frekvensbanden i 5G

Jag fick inte svar på vilken uteffekt de skall använda. Vet ej hur lång räckvidd de räknar med,  i frekvensbanden 26 GHz och uppåt. Man har heller inte gjort några som helst vetenskapliga undersökningar, om hälsorisker eller andra risker för biologiskt liv.

Man prövar heller inte denna verksamhet enligt miljöbalkens (MB) krav. Man har heller inte krävt en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning enligt MB. Strålningen är onaturlig och helt miljöfrämmande i vår livsmiljö. Man använder frekvenser som knappt finns naturligt i vår livsmiljö och som kan tränga igenom våra kroppar, samt all materia och kan inte på något sätt jämföras med solstrålningen som inte ens kan passera genom moln.

Inte ens IR-ljusets millimetervågor kan passera genom moln. Men decimetervågor och centimetervågor som de använder i den trådlösa tekniken, kan passera genom både moln och biologisk vävnad, trä och betongväggar. Att då koncentrera dessa våglängder  i en enda smal stråle och projicera omgivningen är som att rikta ett elektroniskt vapen mot folket. Det borde finns stor risk för akuta ögonskador om en sådan stråle träffa ögonen. Här nedan svarar från Post- och Telestyrelsen om 5G-tekniken. Skriv själv till PTS om du har mer frågor.


Min fråga: Jag begär att få svar på vilken teknik 5G kommer att använda, då de skall sända med koncentrerade strålar? Lägger man våglängderna koherent? Om antennen kommer att vara riktbar, vilken uteffekt kommer dessa antenner att ha?

PTS svar: Hej,

Tack för din fråga. Vi på PTS har stor nytta av frågor och synpunkter från allmänheten eftersom de hjälper oss att följa utvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS är en central förvaltningsmyndighet som har ett samlat ansvar, sektorsansvar, inom området för elektronisk kommunikation. Inom ramen för detta ansvar ska PTS bl.a. utöva tillsyn enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). PTS behandlar inte enskilda abonnenters klagomål. I de fall klagomål från ett flertal abonnenter ger PTS anledning att förmoda att generella problem föreligger på marknaden, eller att ett företag bryter mot bestämmelserna i lagen kan klagomålen leda till tillsynsåtgärder från PTS sida.

Det mest korrekta svaret är att det kan förväntas variera beroende på vilka frekvensband man använder.

För lägre frekvensband såsom 700, 800 och 900 MHz förväntas inga stora skillnader relativt de system som används idag. Så där förväntas inga stora ändringar.

För medelhöga frekvensband (1800 MHz – 3800 MHz) förväntas adaptiva antennsystem och vad som konceptuellt kan ses som en kombination av beamforming, MIMO och Multi user MIMO. Detta då signalerna fortfarande både studsar och viker runt hörn på dessa frekvenser.

Den elektriska uteffekten förväntas inte ändras, men på grund av att energin
kan koncentreras/riktas bättre så kan den temporära signalstyrka i luften i
olika riktningar förväntas bli högre. Samtidigt kommer den i de riktningar man
inte riktar signalen bli lägre. Resultatet blir att signalstyrkan i luften i
medel kan förväntas bli lägre men mätt under kort tid i en viss riktning kan
den öka.

När det gäller höga frekvensband (26 GHz och högre) så förväntas man även där
använda adaptiva antenner, men här är huvudfunktionen mer ren beamforming då
effekterna av att vika runt hörn har avtagit kraftigt, om man inte har fri sikt
så förväntas man framförallt använda sig av signaler som studsat på föremål.
Man kan notera att det är svårare i dessa band att generera den typer av
elektrisk uteffekt som används i lägre frekvensband, så här är normalt målet
att få till en kraftig antennförstärkning för att få någon form av räckvidd. På
samma sätt som för medelhöga frekvenser kommer riktningen av signalerna göra
att signalstyrkan i luften blir relativt stark i den riktning man temporärt
riktar sig, medans man kommer få en mycket lägre signalstyrka åt övriga håll.

Det kan också vara intressant att notera att 26 GHz bandet, som är det första
riktigt höga frekvensbandet som förväntas komma att användas för 5G, idag
främst används för radiolänk. Dvs sändare med relativt hög elektrisk uteffekt
och kraftiga fasta riktantenner, dessa genererar i den riktning man avser sända
idag högre signalstyrka i luften jämfört med vad de framtida 5G systemen
förväntas generera.

Dock gäller oavsett vilken teknik och vilket frekvensband man använder att man
alltid måste uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens regler gällande
Elektromagnetiska fält.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!


Med vänlig hälsning

Nomie på PTS tipsfunktion
_________________________________
Post- och telestyrelsen (PTS)
Avdelningen för Samhällsfrågor
Enheten för konsumenträttigheter
www.pts.se


 

Man kan skära plåt med en laserpenna på 0,5 Watt.  De som inte tror att strålning, som används i 3G, 4G och 5G, kan tränga igenom din kropp kan själv testa. Placera en mobil mellan två bastanta personer som trycker sig hårt mot varandra med mobilen mellan sig. Ring upp mobilen. Mobilen mellan personer kommer att ringa. Detta bevisar att strålningen från basstationer som anses vara svag strålning enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, kan passera genom biologisk vävnad. När du ringer mobilens nummer, kontaktar den först en basstation som i sin tur skickar signalen vidare till den mobil du ringer upp. Det är alltså basstationens strålning, som passerar genom kroppen.

Varken myndigheter eller allmänheten har kontroll över, om signalerna kommer vara påslagna hela tiden från dessa 5G basstationer som alltså kommer att ha riktad strålning. Inga myndigheter kontrollmäter strålningen mer än Strålsäkerhetsmyndigheten som tar en tur emellanåt  i Stockholmsområdet och mäter. Men eftersom deras referensvärde är så högt (10 W/m2) överstiger inte strålningen referensvärdet, därmed anser SSM att strålningen är svag.  Men referensvärdet skyddar enbart mot akut uppvärmning, under 6 till högst 30 minuter och tar varken hänsyn till långtidseffekter, eller andra biologiska effekter som kan uppkomma då strålningen pulsar och är frekvensmodulerad mm. Studier har visat att hälsoeffekter  uppkommer akut på mycket låga nivåer redan runt 1 mikrowatt/m2 i effekttäthet.

Forskare och vetenskapsmän varnar för 5G. Vi undertecknade vetenskapsmän och läkare rekommenderar ett moratorium för utbyggnaden av femte generationen, 5G, för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare som är oberoende av industrin. 5G kommer väsentligt öka exponeringen för radiofrekvent elektromagnetiska fält (RF-EMF) ovanpå 2G, 3G, 4G, Wi-Fi etc. för telekommunikation som redan finns på plats. RF-EMF har visat sig vara skadligt för människor och miljön.

Så här beskriver de tekniken i idag.se:

Med ordentligt riktbara antenner är det möjligt att vända störningarna ryggen, att skärma av dem och inte störas av dem. Det är vad som sker i riktantennens baklob.Andra förbättringar handlar om att utnyttja tilldelat spektrum maximalt, det vill säga åstadkomma maximal spektral verkningsgrad. Har man fått en kanal tilldelad ska man fylla ut den med data ända ut i hörnen. En spektrumanalys ska visa ett fyrkantigt block av bärvågor, inte någon slapp gausskurva som vid fasskiftmodulation.

https://www.idg.se/2.1085/1.541979/mimo-och-beamforming

Vår törst efter allt snabbare trådlös dataöverföring tycks osläckbar och nya metoder kommer hela tiden. Det som hindrar den snabba överföringen är moder natur, som ställer upp hinder i form av störningar och reflekterande ytor. Det gäller att slinka runt, släcka ut eller dra nytta av …

 

 

1 thought on “Svar från PTS om de olika frekvensbanden i 5G

  1. Ping: Strålande info nr 18-9, den 13/5 | corneliadahlberg

Kommentarer inaktiverade.