Faran med strålning måste tas på allvar

Kommentar till en artikel i Barometern-OT, den 21 maj om insektsdöden. Rubrik ”Miljöhot bakom blommängd”.

 En person i Torsås kommun, hade uppmärksammat att bi, humlor, getingar och andra insekter har minskat eller helt försvunnit. Jag själv, som bor i samma kommun har dokumenterat samma utveckling. Framför allt de senaste tre åren har en dramatisk minskning bland humlor och bin noterats, även över hela landet på olika platser. Getingarna har, ungefär sedan 2010, minskat stadigt.

Länsstyrelsen i Kalmar, men även Naturvårdsverket, hävdar att det är bekämpningsmedel, vilket förvånar. Dessa statliga myndigheter borde känna till att insekticider och fungicider minskat kraftigt sedan 1987 och att miljöstörningarna minskat kraftigt enligt Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket. I kontakt med Naturvårdsverket fick jag veta att den lilla arealen längs med vägrenarna har stor betydelse för insektsdöden. Den ökande mängden knylhavre i dikesrenen var orsaken. Att det förut stod arsenikindränkta telefon- och el-stolpar längs med vägarna och att bilar spydde ut bly i mängder över vägrenarna, var alltså inte något miljöproblem som borde ha haft stor påverkan på insektsfloran för 30 – 40 år sedan?

Själv är jag uppvuxen mitt i den halländska åkermarken som besprutades kraftigt på 50-60-70-talet då bekämpningsmedlen var billiga. Trots granne med dessa besprutade åkermarker hade vår trädgård fullt med både bi, getingar humlor, fjärilar mm. Varför var inte insektdöden vid denna tid ett problem med alla de gifter de spred över grödorna? Gifter som var akut dödande för alla insekter och inte var speciellt selektivt inriktat på vissa skadeinsekter som nu. Att slå ut hela insektsfloran år efter år över stora arealer borde ha givit synliga spår av akut insektsdöd vid denna tid. Någon långtidseffekt som uppkommer först 50 år senare är inte ett rimligt scenario. Alla gifter försvinner ner i marken, ner till grundvattnet och ut i Östersjön. Först där kan man se en långtidseffekt av bioackumulerbara bekämpningsmedel, bland djur- och växtplankton och högre upp i näringskedjan.

Det har tillkommit en miljöriskfaktor som alla politiker och ansvariga tjänstemän talar tyst om. En extremt storskalig verksamhet som inte tillståndsprövats enligt miljöbalkens miljökrav, vilket är normalt för industrier som släpper ut föroreningar i luft och vatten. I mitt samtal med tjänsteman på Naturvårdsveket tog jag upp riskerna med den pulsade mikrovågsstrålningen som ökat flera miljarder i vår livsmiljö sedan år 2000 med 3G, 4G och snart kommer 5G. 5G kommer att sända stark strålning i form av radiolänkar på marknivå enligt Post – och Telestyrelsen. En miljöfrämmande strålning, vars våglängder inte finns naturligt på jorden, som solljusets. Jag har nämligen upptäckt att getingar verkar sky den konstgjorda strålningen, vid sex olika tillfällen.

I år gjorde jag en avskärmande (mot strålning) tornseglarholk, eftersom jag upptäckt, under de tio år jag bott här, att tornseglarna först fått tre ungar, sedan två ungar och nu det senaste året bara en unge. Var det maten som minskade eller var det strålningen som ökade? Jag ville undersöka den saken. Getingarna har å sin sida flytt uthuset och alla de ställen, som de tidigare byggt bo, som under takpannorna. I år byggde getingarna bo inne i den avskärmade tornseglarholken.

Tjänstemannen på Naturvårdsverket och jag var överens om att riskerna med den konstgjorda strålning, för biologisk liv, måste upp på agendan. Politikerna måste ta sitt ansvar. Det finns tusentals seriösa veteskapliga rapporter som visar på miljö- och hälsorisker. Politikerna skall tvinga Strålsäkerhetsmyndigheten, att redovisa alla de välgjorda vetenskapliga studier som visar att denna miljöfrämmande strålning påverkar jordens liv, både människor och djur. Nu redovisar SSM enbart industrins egna tillrättalagda studier. Den pulsade mikrovågsstrålningen är ett tyst miljöfrämmande gift.

Solveig Silverin

pensionerad miljöingenjör

 

IMG min Insändare datumMI