Enligt SBU är provokationsstudier på EHS grundforskning! – Med systematiska fel

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering


Svar från SBU om varför de inte kvalitetsgranskar provokationsstudier:

Ons 2018-06-20, 15:50

Hej Solveig,

och tack för din fråga. Vi bedömer inte grundforskning och har inget att tillägga till Strålsäkerhetsmyndighetens svar och anser också att de miljömedicinska enheterna vid universitet och högskolor bör svara på dina frågor. I övrigt får vi hänvisa Dig till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Med vänliga hälsningar
Sigurd Vitols

Medicinskt sakkunnig

SBU


Provokationsstudier är en grundforskning med systematiska fel.

  1. Alla i testgruppen reagerar olika.  Man utgår ifrån utan föregående test att alla testpersoner reagerar lika snabbt. En del reagerar direkt andra får reaktion efter flera timmar eller dagar. Att använda sig av subjektiv bedömning i en testgrupp som reagerar olika kan aldrig ge ett signifikant resultat.
  2.  Hög strålning i testrummet. Testgruppen blir sjuk av bakgrundsstrålningen i testrummet och kan därför inte subjektivt skilja ut provokationsfält.
  3.  Man har inte följt upp den medicinska reaktionen, trots att studier visar att elöverkänsliga reagerar medicinskt utan att vara medveten om att de påverkas av EMF-fälten
.

Grundforskning, tillämpad forskning, utredning

Med grundforskning menas det metodiska sökandet efter kunskap, utan någon bestämd tillämpning av denna kunskap som mål.

Med tillämpad forskning menas det metodiska sökandet efter kunskap, med någon bestämd tillämpning av denna kunskap som mål.

Med utvecklingsarbete menas det metodiska sökandet efter kunskap, antingen för att åstadkomma en ny produkt eller process, eller för att förbättra en existerande produkt eller process.

Med utredning menas det metodiska sökandet efter kunskap, med en bestämd tillämpning av denna kunskap som mål – ofta efter direktiv från en uppdragsgivare som vill få fram ett beslutsunderlag.

Med aktionsforskning menas det metodiska sökandet efter kunskap, där sökprocessen i sig avses förändra det som undersöks.

Med framtidsforskning menas det metodiska sökandet efter kunskap om någon möjlig aspekt på framtiden, som underlag för planering.

Med utvärdering menas det metodiska sökandet efter kunskap, med tillkomst av bedömningskriterier för undersökningsobjektet som mål.

Med fallstudier menas det metodiska sökandet efter kunskap om enstaka fall, med problemprecisering och begreppsutveckling som mål.

Listan bygger på Carlsson (1984).  Lundequist (1995 sid 8-9) tar upp definitioner av grundforskning, tillämpad forskning, utredning m m.