Viktigt dokument från 1969 biologiska effekter

Janet Healer granskade studier av personer som är yrkesmässigt utsatta för radiofrekvensstrålning. Nedan följer några utdrag ur hennes dokument som presenteras vid symposiet ”Biologiska effekter och hälsoeffekter av mikrovågsstrålning”. Dessa är direkta citat med de citerade siffrorna och mina kommentarer lämnas i kvadratiska [] parenteser. /Magda Havas

1. sidan 90. ”Det finns ökande bevis för att radiofrekvensstrålning kan påverka biologiska organismer, även vid relativt låga intensiteter, särskilt vid tillstånd av kronisk exponering [WiFi på skolor, kontor och bostäder till exempel]. Ett väsentligt antal observationer har gjorts vid intensitetsnivåer under de nuvarande accepterade som tolererbara för kontinuerlig exponering i USA och större delar av Västeuropa. Hittills har den skadliga effekten av radiofrekvensfält, i synnerhet mikrovågor, med relativt höga intensiteter, t ex 50 mW/cm2 (500 W/m2 i effekttäthet ) eller högre, erkänts och hänförts till upphettning. Biologiska risker kan emellertid existera vid lägre nivåer, vilket sträcker sig långt under 10 mW/cm2 (motsvara 100 W/m2 i effekttäthet), och effekter vid både höga och låga intensiteter kan bero på mer komplexa interaktionsmetoder. Vid låga intensiteter kan effekterna vara subtila, som försämrad prestanda; kronisk, som påverkar allmän mental och fysisk hälsa och livslängd, samt kan också vara mutagena, som påverkar efterföljande generationer.”

2. sidan 91: ”. . . Moskva-institutet genomförde en 10-årig studie av över 1000 individer utsatta i olika yrken under perioder från månader till så länge som 20 år. Studien omfattade undersökning av symptom som är förknippade med kroniska, långsiktiga lågnivåexponeringar som ”inte producerar en termisk effekt”. Effekterna av olika frekvensband jämfördes från nedanför högfrekventa (HF) [3 till 30 MHz] band upp genom superhigh frekvensen (SHF) [3 till 30 GHz, våglängd 1 till 10 cm] band. En stor del av arbetet gjordes i centimeterområdet med rapporterade exponerings intensiteter på 1 mW/cm2 (motsvarar 10 W/m2 i effekttäthet) och under [notera 1 mW/cm2 är den nuvarande riktlinjen i USA, Kanada, och rekommenderas av både ICNIRP och Världshälsoorganisationen ]. Även vid dessa låga intensiteter rapporterades systematiska, långsiktiga exponeringar för att ge symptom. Liknande observationer har gjorts vid dessa och lägre frekvenser som innefattar ELF extremt låg frekvens.

3. sid 92: ”Den symtomatologi som är associerad i den sovjetiska litteraturen, med långvarig exponering innefattar vanligtvis huvudvärk, ökad utmattning, minskad intellektuell förmåga, matthet, partiell minnesförlust, minskad sexuell förmåga, irritabilitet, sömnighet och sömnlöshet, känslomässig instabilitet, svettning och hypotoni. Andnöd (dyspné) och smärtor i bröstregionen rapporteras också. [Obs: dessa liknar symptom på elektro-hypersensitivitet]. Symptom på störning av det vegetativa nervsystemet, inklusive sinusarytmier, en tendens till bradykardi [långsam hjärtslag] och andra vagotoniska förändringar är vanliga observationer. ”[Obs! Vagotoniska förändringar hänvisar till över excitation av vagusnerven – en nerv som förser hals, röstlåda, lunga, hjärta och mage, som påverkar funktionen av blodkärl, magmuskler som resulterar i yrsel, svettning, förstoppning och smärta].

4. sid 92: ”De vanligast rapporterade objektiva fysiologiska förändringarna, indikerar att dessa symptom inte är psykologiska utan är neurologiska, som hjärt-kärlsjukdomar, blodkompositioner och endokrina funktioner.”

5. s. 92: ”Vid låga intensiteter är neurologiska förändringar, liksom andra rapporterade biologiska förändringar, vanligtvis funktionella, åtföljs inte av tydlig patologisk förändring och försvinner efter att personen avlägsnats från strålningsmiljön. Nervsystemet svaras tydligt på elektroencefalogrammet (EEG) genom förändrade responstider. Vanligen kännetecknas svaren av initial excitation följt av efterföljande inhibering. ”

6. sid 93: ”Olika biokemiska, neurohumorala och metaboliska störningar har observerats som kan påverka neurologiska och andra kroppsfunktioner.  Generellt ökning av i histaminhalten i blodet, vilket leder till inflammation har också rapporterats. Minskat kolinesteras, enzym som påverkar nervsystemet och immunsystemet, rapporteras ofta hos exponerade personer och även hos djur där de har observerats i samband med förändrat neurologiskt beteende. EEG [hjärnaktivitet] förändringar har observerats hos vissa yrkesmässigt utsatta personer vid mikrovågsstrålning och lägre frekvenser. Dessa förändringar rapporteras vara tidiga och förekommer ofta innan andra förändringar är detekterbara i den exponerade organismen. De rapporteras ofta att de kvarstår efter bestrålningens upphörande.

7. s. 93: De tjeckoslovakiska forskarna betraktar EEG-förändringar som ett slags tidigt varningssystem för detektering av organismers respons på radiofrekvensstrålning på en mycket subtil nivå.

8. sid 94: ”Många sovjetstudier citerar kardiovaskulära störningar som de allmänt anser vara det övervägande vegetativa svaret på radiofrekvensbestrålning. I allmänhet karaktäriseras kardiovaskulära reaktioner av hypotension, dystoni [neurologisk rörelsestörning som orsakar upprepade muskler sammandragningar som leder till vridning eller repetitiva rörelser i kroppen] och vagotoniska reaktioner. Elektrokardiografiska (EKG) studier av exponerade personer och djur, rapporterar en övervägande av bradykardi, arytmi och särskilt sinusarytmier. Nedsatt intrakardiell ledning, vanligtvis intraventrikulär och sänkt EKG-vågor, särskilt T-vågor, rapporteras också. Skift rapporteras oftare hos personer med långa historier om yrkesmässig exponering. Vissa undersökningar tyder på en ökad känslighet hos personer med nedsatt eller kardiovaskulär sjukdom. Av arbetshygienens intresse har många sovjetiska utredare (och åtminstone en amerikansk forskare) rekommenderat att kardiovaskulära abnormiteter används som screeningskriterier för att utesluta personer från yrken som involverar radiofrekvensexponeringar. [Observera att vi har anekdotiska bevis på att barn i skolor med WiFi eller med WiFi i deras hem upplever en racer eller oregelbunden hjärtrytm som normaliserar när de inte exponeras.]

9. s. 94: ”Ett omfattande granskningsprogram genomfördes av Institutet för arbetshygien och arbetssjukdomar i Moskva, som involverade över 500 individer, periodiskt utsatta för perioder upp till ca 10 år till cm och längre vågradiationer vid låga intensiteter ( t.ex. 1 mW/cm2 och upp till flera mW / cm2) (1 mW/cm2 motsvarar 10 W/m2 i effektäthet). Detta program avslöjade en mängd olika kardiovaskulära skift övervägande, bland annat bradykardi och vaskulär hypotension [lågt blodtryck]. Skillnader i svar på akuta exponeringar med högre intensiteter och långsiktiga kroniska exponeringar vid lägre intensiteter noterades. Även om dessa effekter generellt rapporteras vara reversibla, noteras några få undantag för vissa individer kroniskt utsatta under många år, som visade uttalade patologiska tillstånd. ”

10. sid 94: ”I blodet har förändringar rapporterats i proteinfraktioner, joner, histamininnehåll, hormon och enzymnivåer och immunitetsfaktorer, men oftast rapporteras förändringar i cellkompositionen.”

11 sid 94: ”Ökad aktivitet i sköldkörteln och ibland förstoring är det vanligast rapporterade endokrina svaret hos exponerade personer. Biverkningar av njurarna rapporteras också. ”

12. sid 94: ”Några yrkesstudier har föreslagit eventuella störningar i vissa reproduktionssystemfunktioner. Flera utländska lågintensiva djurstudier rapporterar reproduktionsstörningar och fall av biverkningar på avkomma, även om motsägelsefulla bevis har rapporterats. Av särskild betydelse är möjliga genetiska förändringar som kan uppstå i stora populationer under långa perioder. Mycket små genetiska data existerar, även om en amerikansk studie föreslog ett möjligt samband mellan paternalradarexponering och mongoloidism.

13. s. 94: ”Ett polskt dokument från 1967 som diskuterar oftalmologiska aspekter av säkerhetsnormer för arbetstagare vid drift av elektromagnetiska fältgeneratorer i militära installationer, indikerar oro för arbetstagare med vissa ögonbesvär vid arbete i mikrovågsfält så låga som 0,01 mW / cm2 , vilket motsvarar 0,1 mW/m2 i effekttäthet . ”(Obs: Detta värde är 1% av den nuvarande WHO riktlinjen!)

14. s. 94.Det finns övergripande överenskommelse bland sovjetiska och östeuropeiska utredare att systematisk kronisk exponering för strålning med låg intensitet (ca 10 mW / cm2 och lägre) kan ha en negativ inverkan på hälsan. Deras standarder är mer restriktiva än de i Förenta staterna med flera storleksordningar t ex 0,01 mW /cm2 för kontinuerlig daglig mikrovågsexponering, motsvarar 0,1 mW/m2 i effekttäthet, kontinuerlig dos. Vidare finns separata standarder för olika frekvensområden under mikrovågsområdet t ex 60 kHz-30 MHz och 30-300 MHz. I Tjeckoslovakien skiljer sig maximala tillåtna exponeringar mellan pulserande och kontinuerliga vågsradiationer och de är mer restriktiva för pulserande vågor, 0,025 mW/ cm2 (0,25 mW/m2)  respektive  0,01 mW / cm2 (0,1 mW/m2), ”[Obs! WiFi och mobiltelefoner använder den skadliga pulserande strålningen.]

15. s. 95:Sammanfattningsvis har betydande investeringar av tid, pengar och vetenskapliga studier gjorts i utländska forskningsprogram för att studera effekterna av lågintensiva radiostrålning vid yrkesexponering hos män. Dessa studier har resulterat i ackumulering av en stor mängd forskningsdata, som totalt sett inte kan ignoreras, även om det i många detaljer måste kunskapsmässigt fördjupas. ”(Notering: Så varför har den ignorerats och varför försvårar federala och internationella hälsomyndigheter att ett problem finns under de termiska riktlinjerna för närvarande vid 1 mW/cm2, 10 W/m2, i många länder?

Lär mer här http://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/02/Biological_Effects_and_Health_Implications_of_Microwave_Radiation.pdf