Den pulsade mikrovågsstrålningen är orsaken till den ökande ohälsan

Socialstyrelsens statistik svart på vitt om ohälsan. Ett förhandsbesked inför 5G-utbyggnaden.

Jag har mycket att granska i Socialstyrelsens statistik och är inte alls färdig, men ser en tydlig trend som jag vill förmedla. Tyvärr, kom jag på att granska Socialstyrelsens statistik för sent. Jag borde ha varit färdig redan före sommaren i år, inför 5G-utbyggnaden. Jag känner nu en stor stress över att jag måste redovisa den trend jag redan nu ser, i Socialstyrelsens statistik. Men jag undrar, varför granskar inte massmedia Socialstyrelsens statistik eller politikerna?

Det finns ett antal patienter med flera diagnoser både år 2001 och år 2017, men oavsett detta, visar Socialstyrelsens statistik att folkhälsan blir allt sämre mellan åren 2001 och 2017. Drygt 2 miljoner ( 24,6 %) av befolkningen 2001 var patienter. År 2017 har den siffran ökat till drygt fem miljoner patienter, 51,1 % av befolkningen, alltså halva befolkningen år 2017. Denna kraftiga ökning är absolut kopplade till den ökande artificiella strålningen i vår livsmiljö. Genom den symtombild av diagnoser som framträder i statistiken överensstämmer dessa med både äldre och nyare vetenskapliga studier gällande konstgjord radiofrekvent strålning.

Det finns en tydligt koppling mellan ökad neuropsykiatriska skador och ökad utbyggnaden av den nya trådlösa tekniken som använder artificiell,  pulsad mikrovågsstrålning. GSM 900 byggdes ut runt 1995 och GSM 1800 kom något år senare. Efter 2000 bygger man ut 3G, därefter 4G. Under åren 2001 till 2017  har man satt in WiFi i skolor och på förskolor samt i hemmen. Allt fler barn och unga personer använder också mobiler. Men användningen av babyvakter har också ökat. Babyvakter kan exponera det späda barnet för mycket hög strålning dygnet runt, då vissa babyvakter strålar hela tiden på full styrka, även då barnet är tyst och sover. Se filmbevis Här.

Samtidigt ser man en dramatisk ökning  av just neuropsykiatriska diagnoser bland befolkningens olika åldersgrupper. Forskning visar med säkerhet att WiFi och annan trådlös teknik med pulsade mikrovågor skadar hälsan. Unga personer och barn är mer känsliga än vuxna. Läs mer Här.

I den yttre miljön har strålningen ökat från både 3G och 4G-sändare, som exponerar oss för ständig pulsad mikrovågsstrålning dygnet runt. Denna yttre och ständiga exponeringen kan ingen individ välja bort, för att skydda sina hälsa. I den här filmen, Detta är vad mobilstrålningen gör med ditt barns hjärna, visar man hur artificiell strålning påverkar barns hjärnor. Se filmen Här.  Barn och unga individer är mycket känsligare, dessutom bioackumuleras strålningen.

Att strålningen bioackumuleras innebär, att kroppens biokemiska funktion anpassar sig till en viss gräns, men när gränsen för anpassning är uppnådd (vilket är olika för olika individer) klarar inte kroppens olika biokemiska funktioner att anpassa sig. Ständiga störning i de biologiska funktionerna, visar sig genom ohälsa i form av olika typer av symtom. Man har i flera vetenskapliga med studier med säkerhet, sett störningar i kalcium-jonbalansen i cellerna, läs mer Här.

Åldersgruppen från  19 -24  år var den första generationen som blev exponerad av pulsad mikrovågstrålning. De som föds efter 1992 har aldrig levt i en lågstrålande miljö och de mår också sämst i samhället.

Den nu dramatiska trendökning beror med stor sannolikhet på, den hjärnstress som pulsade mikrovågorna exponerar hjärnan för. Det är vetenskapligt säkerställt att pulsad radiofrekvent strålning stör hjärnans normala funktion, vilket också är välkänt sedan länge, läs mer Här. I takt med att strålningen ökar i vår livsmiljö, desto fler hamnar i gränslandet att ”falla över kanten”, till slut hamnar hela populationen i gränslandet och de flesta riskerar bli allvarligt skadade. Det är så ett miljögift fungerar. Artificiell mikrovågsstrålning skall bedömas som ett miljögift.

Den pulsad mikrovågsstrålning har ökat flera miljarder under åren 2001 till 2016. En artificiell mikrovågsstrålning som sprids allmänt i vår yttre livsmiljö, vilket omöjligen kan vara försumbart för biologiskt liv. Minskning av individantalet inom olika fågelarter är påfallande de senaste åren, likaså dramatisk minskning av insekter som bi, humlor, getingar, myggor, bromsar. Även missbildningar och förändringar har dokumenterats hos fåglars fjäderdräkten och näbbar. Se mer Här

Naturlig bakgrundsstrålning är beräknad efter solflödet (solarflux 2,88 GHz) och de starkaste radiostjärnorna samt Big Bang. Medelvärdet ligger runt 0,000 000 000 000 5 W/m2 i effekttäthet. Vi och övrigt biologiskt liv saknar anpassning till att genomstrålas av dessa frekvenser. Än mindre är vi anpassade till att leva i en livsmiljö med artificiell och pulsad mikrovågsstrålning.

Referensvärdet för artificiell pulsad strålning är satt till 10 W/m2 i frekvensbandet 2 GHz till 300 GHz för att skydda i 6 – 30 minuter mot termiska effekter. Referensvärdet är orealistiskt högt. Man tar inte hänsyn till andra biologiska effekter som uppkommer genom samverkan mellan frekvenser, den tekniska konstruktionen av olika typer av moduleringar samt pulsning. Referensvärdet 10 W/m2 bygger på intresseorganisationen för mobilindustrin, ICNIRP, egen bedömning.

Strålsäkerhetsmyndighetens gjorde mätningar sommaren 2013 . Deras mätning i vår yttre livsmiljö visade år 2013 ett medelvärde mellan 230 mikrowatt/m2 till 6700 mikrowatt/m2. Idag 2017 är strålningen betydligt högre i både yttre och inre miljö, då man satt in bland annat WiFi på allmänna platser, på sjukhus, arbetsplatser och i skolmiljöer och i hemmen. Även 4G och 4G plus har byggts ut under dessa år. Den allmänna belastningen av pulsad artificiella mikrovågor har ökat dramatiskt, vilket hjärnskador och förändringar i hjärnan visar i Socialstyrelsen statistik för diagnoserna F90-98. Se diagnoser och trendökning under Socialstyrelsens statistik  och under fliken OHÄLSAN under respektive flik.

Vetenskapliga och viktiga studier:

Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till flera välgjorda studier som visar i EEG, att hjärnans alfa-vågor påverkas av pulsade signaler, men inte av opulsade signaler inom samma frekvensspektra. Läs mer Här

Studier har även visat att mikrovågor är bioackumulerbara, vilket framkommer i en samlingsrapport från Sovjutunionen1972 Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body .

Äldre kunskap, visar att man visste väldigt mycket om hälsoriskerna med mikrovågor, väldigt tidigt, läs mer HÄR.


–Statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om sjukdomar och dödsorsaker är Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer

–Hälsorelaterad klassifikation kopplad till Socialstyrelsens statistik databas http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/M84

Se diagnoser och trendökning under Socialstyrelsens statistik

Se OHÄLSAN under respektive flik

Se också fliken Ökad belastning inom den psykiatriska sjukvården

Invandringen, länk till Statistiska CentralByrån SCB https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/  Folkökningen är 1 237 450 individer från 8 882792 individer år 2001 till 10 120 242 individer år 2017.