Svar från PTS hur 5G-tekniken kommer att fungera

Svar från Post- och Telestyrelsen (PTS)  gällande 5G-tekniken. Av PTS svar framkommer det, att vissa frekvensband inom 5G, kommer att sända som radiolänkar på marknivå, alltså som koncentrerade strålar med hög energi. Man sätter igång 5G utan att göra en Miljö- och hälsoriskbedömning enligt 6 kap 2 § MB enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966) som trädde i kraft den 1 januari 2018?

*
Svar från PTS.
Det mest korrekta svaret är att det kan förväntas variera beroende på vilka
frekvensband man använder.
 .
För lägre frekvensband såsom 700, 800 och 900 MHz förväntas inga stora skillnader relativt de system som används idag. Så där förväntas inga stora ändringar.
 .
För medelhöga frekvensband (1800 MHz – 3800 MHz) förväntas adaptiva antennsystem och vad som konceptuellt kan ses som en kombination av beamforming, MIMO och Multi user MIMO. Detta då signalerna fortfarande både studsar och viker runt hörn på dessa frekvenser. Den elektriska uteffekten förväntas inte ändras, men på grund av att energin kan koncentreras/riktas bättre så kan den temporära signalstyrka i luften i olika riktningar förväntas bli högre. Samtidigt kommer den i de riktningar man inte riktar signalen bli lägre. Resultatet blir att signalstyrkan i luften i medel kan förväntas bli lägre men mätt under kort tid i en viss riktning kan den öka.
.

Mina funderingar: Jag undrar vad menas med kortvarig exponering? Om en person sitter i flera timmar och surfar på nätet och denna koncentrerade energistråle passerar genom en person eller ett litet barn som sover inne hos grannen intill, hur påverkas barnets hälsa efter flera timmars hög strålning genom kroppen? Om strålningen från 3G är 4 milliwatt per kvadratmeter i effekttäthet i ett rum, då  kommer den att bli en smal stråle med en effektäthet på 400 milliwatt per kvadratdecimeter eller 40 000 milliwatt per kvadratcentimeter. Om en person surfar i flera timmar och ett litet barn helkropps- exponeras för 400 milliwatt per kvadratdecimeter under denna tid, finns det garanti för att barnet inte skadas allvarligt eller i värsta fall avlider av skadorna? Eller att vuxna som exponeras för samma höga strålningsnivå, skadas, blir blind om strålningen träffar ögat? Referensvärdet för dessa frekvenser ligger på 10 watt per kvadratmeter, men det skyddar enbart akut mot uppvärmningseffekt högst i 30 minuter.

Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 6 kap. 2 § MB definieras begreppet miljöeffekter:

Direkta eller indirekta, positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller långsikt på miljöaspekterna;

-befolkning och människors hälsa,

-djur-eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken, och biologisk mångfald i övrigt

Kommer referensvärdet för dessa smala strålar också vara 10 W/m2 i effekttäthet, vilket ju gäller en kvadratmeter stor yta. 10 watt per kvadratmeter  blir 1000 watt per kvadratdecimeter i effektäthet och 100 000 watt per kvadratcentimeter. Som PTS skriver kommer de ha samma uteffekt som koncentrerats i smala strålar, vilket blir en fruktansvärt hög strålningsnivå lokalt på en vuxen människa, men på ett litet spädbarn en stor yta i förhållande till kroppsstorleken. Det hjälper inte att strålningen är mindre på övrig yta om den koncentrerade energin blir 1000 watt per kvadratdecimeter som passerar genom kroppsvävnaden i värsta fall träffar ögat.

Har man undersökt riskerna med att nyttja koncentrerad pulsad hög energi som passerar genom biologisk vävnad? Det är ju känt, att strålningen från vanliga antenner kan skapa hotspots inne i kroppens organ. ICNIRP 111(3):300‐306; 2016. Denna risk måste ju öka när man sänder ut hög energi i smala strålar, i detta frekvensband, som kan tränga igenom väggar och biologisk vävnad. Och, vem kontrollerar att dessa smala energistrålar inte riktas mot vissa personer under långa perioder, fullt lagligt.

Så här skriver Försvarsmakten om strålningen i radiolänkar citat :
”Radiolänk. – Radiolänkutrustningar ger så hög strålning att skador på personal kan uppstå. Radiolänksystemens antenner är dock i regel placerade på sådan höjd över marken att ingen risk för skador föreligger för personal i markplanet.”
När det gäller 5G kommer alltså dessa antenner sända på marknivå och rakt på den person som använder 5G, samt genom personer i närheten. ” Läs mer på Försvarets sida HÄR

 

PTS: När det gäller höga frekvensband (26 GHz och högre) så förväntas man även där
använda adaptiva antenner, men här är huvudfunktionen mer ren beamforming då effekterna av att vika runt hörn har avtagit kraftigt, om man inte har fri sikt så förväntas man framförallt använda sig av signaler som studsat på föremål.
Man kan notera att det är svårare i dessa band att generera den typer av elektrisk uteffekt som används i lägre frekvensband, så här är normalt målet att få till en kraftig antennförstärkning för att få någon form av räckvidd. På samma sätt som för medelhöga frekvenser kommer riktningen av signalerna göra att signalstyrkan i luften blir relativt stark i den riktning man temporärt riktar sig, medans man kommer få en mycket lägre signalstyrka åt övriga håll
.

Mina funderingar: Hur hög blir effekten i en enda stråle i detta frekvensband?  PTS skriver:  – – så förväntas man framförallt använda sig av signaler som studsat på föremål. Vilka material kan dessa höga frekvenser studsa på eller reflekteras mot är det tänkt?

Hur djupt kan en stråla av hög pulsad koncentrerad energi, i detta frekvensband, tränga genom biologisk vävnad? Jag hänvisar återigen till laserstråle som med ljusets frekvenser kan skära plåt med en effekt av 0,5 Watt. Jag begär att PTS och SSM hänvisar till vetenskapliga studier som visar hur höga effekter pulsad energi, i detta frekvensband beter sig och påverkar biologiskt liv i omgivningen.
 .
Vad händer om en så hög energistråle träffar ögat? Frekvensbandet 26 GHz närmar sig det synliga ljuset som ögat är känsligt för. Blir det en akut skadeeffekt eller blir det en långtidseffekt som skadar ögats funktion och hjärnans synsinne? Finns det studier som visar att denna pulsande energistråle inte skadar ögonen akut eller på sikt?
 .
Är man vetenskapligt säker på, att denna höga energi inte skadar DNA. Cancerrisken är ju klassad som klass 2B för lägre frekvenser eller finns risk för att inre organ skadas genom hotspots?
Har man överhuvudtaget undersökt riskerna för miljö och hälsa med höga energistrålar som kan passerar genom biologiskt liv med frekvenser som knappt finns naturligt på jorden, med en teknisk konstruktion som är lika miljöfrämmande som ett syntetisk miljögift?
 .
Vilket ansvar för miljö- och hälsoriskerna har tjänstemännen på SSM ? Har SSM krävt vetenskapliga belägg, oberoende från industrin, att denna konstgjorda strålning är ofarlig i detta frekvensband. Ett stort antal forskare och vetenskaps män/kvinnor varnar ju för denna teknik, läs HÄR.
 .

PTS: Det kan också vara intressant att notera att 26 GHz bandet, som är det första riktigt höga frekvensbandet som förväntas komma att användas för 5G, idag främst används för radiolänk. Dvs sändare med relativt hög elektrisk uteffekt och kraftiga fasta riktantenner, dessa genererar i den riktning man avser sända idag högre signalstyrka i luften jämfört med vad de framtida 5G systemen förväntas generera.

Min fundering: Dessa kraftfulla antenner, är kanske den huvudsakliga orsaken till, att många fågelarter minskat drastiskt de senaste 20 åren, enligt Svensk fågeltaxering.

PTS: Dock gäller oavsett vilken teknik och vilket frekvensband man använder att man alltid måste uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens regler gällande Elektromagnetiska fält.

Min kommentar: Vilka miljö- och hälsokrav ställer SSM för basstationerna i vår livsmiljö? Mig veterligen inga alls. Det saknas gränsvärden för långtidseffekter och för andra biologiska effekter. Och något krav på tillståndsprövning enligt miljöbalken kan jag heller inte se på deras webbsida. SSM anser, att tusentals rapporter som visar att denna artificiella mikrovågsstrålning är skadlig för hälsa och miljö, inte är seriös forskning, som om vetenskapsmän/kvinnor som är oberoende industrin, skulle vara jäviga på något sätt eller sämre forskare, eller hur tänker SSM:s tjänstemän? Seriösa vetenskapsmän/kvinnor låter sig inte köpas av industrin. De väljer att stå fria från industrin. Det borde all miljöforskning, som berör industrins verksamhet vara, om den skall anses vara seriös. Men hos SSM är det tvärt om. Hur trovärdigt och betryggande är det?

Solveig Silverin, miljöingenjör