Den allmänna ohälsan ökar långt mer dramatiskt än hjärntumörer, med en symtombild som liknar mikrovågssjukan

Massmedialt uppmärksammar man med dramatik att hjärntumörerna ökar. Antalet patienter är dock få i förhållande till all övrig ohälsa, endast  0,06 % (C71, D32, D33) av befolkningen år 2017, vilket är 6406 individer. Jag menar inte att förringa att antalet patienter stiger, men den är inte dramatiskt. Det är inte mobilerna som är det största hotet mot folkhälsan. Man kan välja bort mobilen, den är frivillig, lika frivillig som att välja att röka eller inte att röka för att slippa få lungcancer. Det är tvångsbestrålningen från tusentals sändare i vår livsmiljö som är hotet mot folkhälsan.

Strålsäkerhetsmyndigheten varnar för mobilen, men nämner inte ett ord om hälsoriskerna med mikrovågsstrålningen som pulsar ut från tusentals sändare i vår närmiljö och livsmiljö. Ohälsan totalt, har ökat från 24,6 % till 51,1 % med hänsyn till folkökningen mellan åren 2001 till 2017, vilket betyder att dryga halva befolkningen idag har nedsatt hälsa. Läs mer HÄR.

Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas är alla siffror före 2004 osäkra av flera skäl. Se deras svar nedan. Jag kan dock inte låta bli att tvivla på att inrapporteringen varit så dålig som Socialstyrelsen säger. Socialstyrelsen bildades redan 1913 och borde ha hunnit med att utveckla en säker inrapportering från sjukvården under alla dessa år. Men jag ändrar från år 2001 till 2004, så att ingen kan förringa den ökande ohälsan.

Jag har därför räknat om ökningen av antal patienter från år 2004 till 2017 för åldersgruppen 0-64 år i internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10*R00-R99.

Definition R00-R99: Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes läs mer Här.  Alltså sjukdomar som inte läkarvården kan klassificera enligt ICD-systemet, trots kliniska fynd. I gruppen R-diagnoser återfinns värk, smärta, nedsatt intellektuell förmåga, okända dödsorsaker, spädbarnsdöd, sjukdomskänsla och trötthet, ja alla medicinska störningar som inte kan förklaras eller preciseras enligt sjukvården.

 

 

 

Antal patienter inom R00-R99 har nästan tredubblats sedan 2004 i Sverige. Detta är inte enbart åldersrelaterat. Unga människor blir allt sjukare på olika sätt. Den dramatiskt ökande ohälsa beror troligen på, att allt fler drabbas av mikrovågssyndromet. Dels ökar ohälsan dramatiskt i takt med ökad pulsad mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö, dels är den unga generationen drabbad och många symtom tyder på mikrovågssyndrom, som beskrevs tidigt i studier från 1940- 1970-talet. Läs mer HÄR

 

 

Den ökande ohälsan i denna diagnosgrupp har ökat dramatiskt på kort tid samtidigt som utbyggnad av 3G, 4G och WiFi mm ökat lika dramatiskt den, i vår livsmiljö. En miljöfrämmande pulsade mikrovågsstrålningen, som både vi människor och övrig naturmiljö saknar biologisk anpassning att leva i . Läkarvården är oförmögen att förstå orsaken till denna ohälsa, vilket styrker misstanken att den pulsade mikrovågsstrålningen med stor sannolikhet är orsaken till den ökande ohälsan vilket även syns i övriga diagnoser.

Totalt antal patienter i denna diagnosgrupp närmar sig 1 miljon (904 338 patienter) år 2017. År 2004 är antalet patienter 352 255 vilket är 3,9 % av befolkningen och år 2017 har antalet patienter stigit till 904 338, vilket är 8,9 % av befolkningen 2017. På 16 år har alltså dessa sjukdomar nästan tredubblats.

Mitt val av åldersgrupp och val av diagnoser. När jag granskat ohälsan hos befolkningen har jag varit mest intresserad av vår unga generation och den vuxna arbetsföra befolkningen, en åldersgrupp från 0-64 år. Åldersgruppen 0-64 år, innefattar den unga generationen 0-29 år, samt den arbetsföra åldersgruppen 30-64 år. Jag har även valt de diagnoser och symtom som ökat mest i antal patienter. Dessa diagnoser visade sig också kunna förknippas med mikrovågssyndromet. Sjukdomar som beror på virus, bakterier, eller förgiftning/droger har jag valt bort.Befolkningsmängden är:

  • 9 011 700 individer år 2004
  • 10 120 242 individer år 2017

RESULTAT Åldersgruppen 0-64 år

Ohälsa, utan känd orsak ICD R00-R99, har ökat hos den unga och arbetsföra generationen från 266 731 patienter 2004 till 583 138 patienter år 2017 och har ökat  drygt dubbelt så mycket mellan åren 2004 och 2017. De diagnoser med högt antal patienter i R-gruppen, visar en symtombild som skulle  kunna relateras till mikrovågssyndromet, enligt tidig forskning före 1990-talet. Läs mer HÄR


R00 Onormal hjärtrytm. I åldersgruppen 0-64 år ökar antalet patienter från 6 114 år 2004 till 16 009 patienter år 2017. Diagnoser som berör hjärtats funktion ökar kraftig hos unga personer, hjärtrusning är en diagnos som ökar hos skolelever exempelvis. Orsak okänd. Den pulsade strålningen påverkar bland annat hjärtats funktion och om man då lägger till kända orsaker ur diagnosgruppen  I00-I59 då ser man att hjärtproblemen ökar kraftigt hos unga individer och de i arbetsför ålder.

Summa onormal hjärtrytm från 2004 till 2017:
            0 – 29 år                       30 – 64 år               0 – 64 år
146      31 – 114                         232 – 755               263 – 869
R00   1 372 – 4 190               4 742 – 11 819       6 114 – 16 009
__________________________________________________________________________________
S:a    2 774 – 6 752                18 422 – 34 854     20 958 – 41 606
År      2004 – 2017                    2004 – 2017           2004 – 2017

 

R06 Onormal andning av  från 13 867 patienter år 2004 till 33 588 patienter år 2017. Allt fler får ökade problem med andningen, vilket personer som är mikrovågsskadade kan vittna om, som en av alla obehagliga symtom.  Orsak okänd.

R07 Smärtor i luftstrupe och bröstkorg ökar från 27 445 patienter år 2004 till 70 167 patienter år 2017. Man vet att strålningen påverkar slemhinnorna som här i luftstrupen. Orsak okänd.

R10 Smärtor från buk och bäcken ökar i åldersgruppen 0-64 år  från 85 530 år 2004 till 171 527 patienter år 2017.  Magsmärtor är bland de vanligaste sjukdomarna och mörkertalet är säkert stort, men ökningen är dramatisk. Man vet att  strålningen också påverkar slemhinnorna i mage- och tarmar. Orsak okänd

R42 Yrsel och svindel ökar i åldersgruppen 0-64 år  från 10 124 patienter år 2004 till 24 360 patienter år 2017.  Denna symtom har ökat i hela befolkningen i alla åldrar även hos de allra yngsta.  Orsak okänd. Detta är också en symtom som kan orsakas av strålning. Om man lägger till diagnosen H81 Rubbningar i balansapparatens funktion ökar antalet patienter från 18 335 år 2004 till 33 959 patienter år 2017 i åldersgruppen 0-64 år. Strålningen orsakar yrsel och svindel, vilket strålskadade har erfarenhet av.

R50 Feber av annan och okänd orsak. I åldersgruppen 0-64 år ökar antalet patienter från 5 781 år 2004 till 25 730 patienter 2017. Många mikrovågssjuka har symtom som liknar feberkänsla och influensakänsla.  Mer än 4 gångers ökning i denna diagnos, inom den unga samt den arbetsföra generationen.

R51 Huvudvärk . I åldersgruppen 0-64 år ökar svår huvudvärk från 12 654 patienter år 2004 till 32 714 patienter år 2017. I denna diagnosgrupp finns ett stort mörkertal, då huvudvärk är en vanlig åkomma. Troligen uppsöker inte de flesta läkarvården förrän den blir ihållande och svår att bota med vanliga huvudvärkstabletter. Orsak okänd. Strålning ger huvudvärk.

R52 Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes. I åldersgruppen 0-64 år ökar patientantalet från 11 362 patienter år 2004 till 28 174 patienter år 2017. Just smärta och värk har ökat hos så unga personer som skolelever. Smärta och värk ingår i den symtombild som kan orsakas av strålning. Den unga generationen, samt den arbetsföra generationen av oförklarlig smärta och värk. Måna tvingas äta värktabletter mot smärtan. Orsak okänd.

R53 Sjukdomskänsla och trötthet. I åldersgruppen 0-64 år ökar ohälsan från 2521 patienter år 2004 till 11 901 patienter år 2017. Detta är också en typisk symtom som kan uppkomma av strålning. Den unga 0-29 år har i stort samma antal patienter och samma trendökning som den arbetsföra åldersgruppen. Orsak okänd

R55 Svimning och kollaps. I Åldersgruppen 0-64 år ökar antalet patienter från 5 162  år 2004 till 15 586 patienter 2017. Även här skiljer sig inte antal patienter mellan unga och arbetsföra åldersgrupper nämnvärt. Antalet patienter ökar likvärdig i alla åldersgrupper. Små barn har en anmärkningsvärd hög trendökning ? %. Orsak okänd.

R40-R46 Nedsatt intellektuell funktion. I åldersgruppen 0-64 år ökar antal patienter från 11 991 år 2004 till 35 384 patienter år 2017. I denna grupp har skolelever sämre intellektuell förmåga än 80-åringar.  Orsak okänd.

Trendökningen hos unga och skolelever  0-19 år, 535 %  och är högre än i åldersgruppen 50- 84 år, trendökning 342 %. Läsplattor, mobiler och WiFi- strålning hemma och i skolmiljön stressar och skapar oförmåga att koncentrera sig. Personer som strålskadats vittnar om, att när de blir påverkade av strålning kan de inte koncentrera sig och ju mer de anstränger sig desto svårare blir det. Det kan bero på att hjärnan inte får tillräckligt med syre, eller har tillfälligt fått sämre förmåga att ta upp glukos i hjärnan. Forskning visar att strålningen påverkar hjärnan mycket negativt Läs mer HÄR.

R61  Hyperhidros, överdriven svettning. Ökar i åldersgruppen 0-64 år från 1 140 patienter år 2004 till 3 273 patienter 2017. En symtom som många med mikrovågssjukan har erfarenhet av. Ofta pendlar man mellan  plötslig svettning och feberkänsla och att  frysa vilket är typiska symtom när strålningen är stark. Orsak okänd.

R68 Andra allmänna symtom och sjukdomstecken. Åldersgruppen 0-64 år ökar från 1 618 år 2004 till  4 507 år 2017. Mikrovågssjuka känner sig ofta allmänt sjuk och nedsatt i sitt allmänna hälsotillstånd. utan förklarlig anledning. Orsak okänd

Summa ohälsa utan känd orsak år 2017 antal patienter, enbart ovan nämnda diagnoser som gäller för den unga generationen 0-29 år som är samhällets framtid och den arbetsföra befolkningen och skattebetalande generationen 30-64 år.

R40-R47 intellektuell förmåga                   35 384 patienter
R55 Svimning och kollaps 15 586 patienter
R53 Sjukdomskänsla och trötthet             11 901 patienter
R52 Smärta och värk                                     28 174 patienter
R51 Huvudvärk                                              32 714 patienter
R50 Feber av annan och okänd orsak      25 730 patienter
R42 Yrsel och svindel                                     24 360 patienter
R10 Smärtor från buk och bäcken           171 527 patienter
R07 Smärtor i luftstrupe och bröstkorg   70 167 patienter
R06 Onormal andning                                   33 588 patienter
R00 Onormal hjärtrytm                                16 009 patienter
R61 Hyperhidros, överdriven svettning   3 273 patienter
R68 Andra allmänna symtom och sjukdomstecken.   4 507 patienter

I åldersgruppen 0-64 år, är summan patienter i enbart diagnosgruppen Utan känd orsak (R00-R99), 472 920 patienter år 2017, vilket är symtom som skulle kunna relateras till mikrovågssyndromet.

Enligt ovanstående diagnoser i hela riket 0-85+ är 743 435 patienter år 2017. Den äldre åldersgrupp från 65 år till 85+ står för 270 515 patienter år 2017.

OBS detta är enbart EN diagnosgrupp. Nu återstår att redovisa övriga diagnosgrupper i ICD-10-klassifikationen se tabellen 1 nedan.

Tilläggas helt kort, F00-F99-diagnoserna är en annan mycket stor sjukdomsgrupp. 2004 är antalet patienter 129 454 vilket 1,4  % av befolkningen. 2017 har antalet patienter ökat till 390 793, vilket är 3,86 % av befolkningen 2017.

Det bör uppmärksammas, att den nu ökande ohälsa inte bara är en kostnad för samhället, utan också ett hot mot samhällets säkerhet. Om större delen av befolkningen är sjuk och skatteintäkterna minskar, kan inte samhället utvecklas, utan kommer att degenererar till en fattig sjuk befolkningen, till ett fattig nation. Den risken finns och borde i allra högsta grad beaktas av våra politiker. Uppkommer allvarligt hot mot vår nation, är vår nation mycket svagt och sårbart. Man undrar därför vart Målet för folkhälsan tog vägen i regeringens proposition 2002/03:35.

Regeringen skriver i propositionen citat:  Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige. Regeringen kommer regelbundet att i en skrivelse till riksdagen redovisa folkhälsans utveckling i befolkningen och de åtgärder som vidtas för att förbättra denna. Läs mer HÄR

Solveig Silverin, Miljöingenjör

*ICD är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.

Se äldre forskning https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/forskning-och-kunskap/aldre-kanda-kunskaper/

2002 Regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan Forskning och kunskapsspridning är angelägen när det gäller nya sjukdomsdiagnoser som t.ex. elöverkänslighet sid 61

2010 – 2011   Örebro Landsting Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom är sjukdomar som ökar mest

 

Underlag för beräkning och tabeller

 

Tabell 1 Diagnoser i öppen vård, Antal patienter, Riket, Ålder: 0-85+, Båda könen, 2004 och 2017

Diagnos   2004        2017
C00-D48 Tumörer   250 057 – 380 593
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande                   organ samt vissa rubbningar i immunsystemet   21 324  –  40 894
E00-E90 Endokrina sjukdomar,               nutritionsrubbningar och         ämnesomsättningssjukdomar   140 921 – 196 379
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom                         samt beteendestörningar   129 454 – 390 793
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet   111 954- 194 823
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande                     organ   282 761- 486 320
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet   130 507 – 150 048
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar   191 062 – 292 591
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar   191 062 – 303 352
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar   196 047 – 342 130
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar   204 340  – 333 508
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala                     systemet och bindväven   181 592 – 588 130
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen   340 312 – 460 268
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd   273 890 – 7 069
Q00-Q99 Medfödda missbildningar,                      deformiteter och kromosomavvikelser   46 154  – 66 818
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och                       onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes   352 255 – 904 338
Alkoholrelaterade diagnoser ej med   14 083 – 28 517

 

Socialstyrelsen mejl.

Hej,Vi som jobbar med statistiken som rapporterats in till patientregistret kan svara kring statistiken du tar upp. De andra berörda och även Arbetsmiljöverket kan bättre svara på sakfrågan.

Uppgifterna du hänvisar till är hämtade från statistikdatabasen över diagnoser i specialiserad öppenvård eller hur?

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserispecialiseradoppenvard

En mycket stor andel av ökningen som skett sedan 2001 beror på ökad och bättre inrapportering. I början av perioden var bortfallet var mycket stort och kvalitén dålig.

Detta kan man bland annat se i att antalet besök som saknar diagnos har minskat från 2,5 miljoner 2001 till under 0,5 miljoner 2017 samtidigt som totala antalet besök ökat från 7,5 till 13,5 besök. Bifogar en excel-fil med uttag från statistikdatabasen med samtliga besök,  antal R00-R99 samt antal som saknar diagnos 2001-2017.

Info om bortfallsproblematiken står ovanför statistikdatabasen. Men det finns anledning att vara ännu tydligare och eventuellt de första åren från statistikdatabasen då inrapporteringen var särskilt bristfällig.

Utifrån denna statistik över antal personer vårdade i specialiserad öppenvård går det inte rakt av att dra slutsatsen att andelen patienter i befolkningen ökat.

I och med en ökad och bättre inrapportering är det mycket svårt att veta den verkliga förändringen av en viss sjukdom/symtom. Man kan se tendenser till ökning eller minskning men alla siffor måste tolkas med mycket stor försiktighet. Åren 2001-2004 bör inte tas med i några jämförelser oavsett diagnos.

Förutom förändringar i inrapportering kan skillnader bero på förändringar i hur vården organiseras. Till exempel leder minskning i antal vårdade i slutenvårdade naturligt till att fler vårdas i öppenvård. Bortfallet i inrapportering har generellt varit större bland privata mindre vårdgivare. Så statistiken över sjukdomar/skador som vanligtvis tas om hand på sjukhus har generellt en bättre kvalité.

”Symtomdiagnoser” R00-R99 har som sagt ökat mer än andra. Troligen beror det åtminstone delvis på att andelen besök som saknar diagnos har minskat. När det tidigare inte fanns en tydlig diagnos/sjukdom väljer man troligen numera oftare en kod från ”symtomkapitlet”.

För att få en något klarare uppfattning om utveckling kan det ibland vara bra att fördela statistiken per län. När det gäller R00-R99 kan man bland annat se Uppsala 2001 hade 700 sådana besök och 2017 nästan 58 000.

Tyvärr finns det många om och men när det gäller den här statistiken och ju längre bak i tiden man går blir siffrorna allt osäkrare.

 SOCIALSTYRELSEN

Avdelningen för statistik och jämförelser

Statistik 1