5G – Mitt brev till Umeå kommun och berörda personer, samt myndigheter

Till
Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Umeå kommun, samt Post- och telestyrelsen, Försvarsmakten och övriga beslutande personer i Umeå kommun.
Till
Försvarsmakten, en frisk befolkning är rikets säkerhet. Ni har expertkunskapen inom FRA (Försvarets radioanstalt).

Detta brev skall i laga ordning diarieföras hos respektive myndighet.

Jag har fotograferat av text ur en broschyr om 5G inför Nordens elektronikmässa 2019 . Mycket bra information.
dsc_0066 5gaa

Jag har försökt illustrera hur det kommer att se ut i verkligheten när 5G-systemet är ingång, då många personer använder mobiltelefoner.  Alla våglängder från 1,8 GHz och uppåt kommer att nyttja smala strålar med hög energi, som mer eller mindre tränger igenom kroppens vävnader. Informatörerna i broschyren liknar strålarna vid laserstrålar. Så här skriver PTS om frekvensbandet 1,8 GHz till 3,8 GHz:

Svar från  Post – och Telestyrelsen: För medelhöga frekvensband (1800 MHz – 3800 MHz) förväntas adaptiva antennsystem och vad som konceptuellt kan ses som en kombination av beamforming, MIMO och Multi user MIMO. Detta då signalerna fortfarande både studsar och viker runt hörn på dessa frekvenser. Den elektriska uteffekten förväntas inte ändras, men på grund av att energin kan koncentreras/riktas bättre så kan den temporära signalstyrka i luften i olika riktningar förväntas bli högre.

Jag undrar, hur hög kommer energin att vara i strålarna? Dessa våglängder 1,8 – 3,8 GHz som tydligen skall vara radiolänkar på marknivå, kan passerar genom kroppens vävnader och tränga djupt in i kroppen, de stannar INTE vid huden.

De går med hög och pulsad energi genom kroppen och träffar vitala organ. Ett exempel: Om man har en effekttäthet i rummet, på exempelvis 4 mW/m2  och koncentrerar denna energi, effektäthet, till en kvadratmillimeter stor yta, då har man en effekttäthet av 4000 W/mm2 i en strålen. Skulle ytan i strålen vara en kvadratcentimeter blir den 40 W/cm2.

Jämför med en vattenstråle. Om man sprider vattnet i en konformad dusch är kraften lägre, men smalar man av strålen till en tunn stråle, utan att minska på trycket, då blir kraften i den smala strålen mycket högre än i den konformade vattenstrålen. Den smala strålen når också mycket längre och kan ha en sådan kraft/energi att den är skadlig om man blir träffad, som en högtryckstvätt. Exakt så kommer dessa strålar av hög pulsad energi bli, som ni har tänkt exponera befolkningen med, utan att de får veta, och kommer att passera djupt in och genom kroppens vävnader.


Om en stråle träffar ögat finns det risk för akut ögonskada? Kan strålen bränna sönder näthinnan? Grumlas linsen? Har ni undersökt det? Vad händer med ett litet barns hjärna som träffas av så hög energi? Han ni undersökt det? Har ni undersökt vad som händer om en stråle träffar hjärtat?


Vi har rätt att få veta. Det är vår hälsa ni leker med!  Hur mycket energi kommer ni att exponera intet ont anande människor för, i detta experiment? Min dotter bor i Umeå och kommer att både bo och arbeta inom den s k testbädden, er lekstuga, för ett oetiskt experimentet på befolkningen. Blir min dotter skadad, kommer jag att ställa er till svars, eftersom ni undanhåller faktainformation om riskerna och vad jag vet, inte ens ställt krav på vetenskapliga belägg, från oberoende forskning, att strålningen inte är en hälsorisk varken akut eller vid långtidseffekt.


1. Har ni gjort en tillståndsprövning enligt Miljöbalkens krav?
2. Har ni krävt en Miljö- och hälsobedömning enligt 6 kap 2 § MB enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966) som trädde i kraft den 1 januari 2018?
 .

Enligt 6 kap. 2 § definieras begreppet miljöeffekter: Direkta eller indirekta, positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller långsikt på miljöaspekterna;

  • befolkning och människors hälsa,
  • djur-eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken, och biologisk mångfald i övrigt

Enligt äldre forskning vet man att radiofrekvent strålning /mikrovågor har en kumulativ effekt. Denna miljöfrämmande strålning kan bioackumuleras då kroppen först anpassar sig till exponeringen, men efter ett tag ”rinner bägaren över”. Det har också visat sig att skadan bli bestående om inte exponeringen upphör. Läs samlingsrapporten: https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2014/12/russian-hygienic_problems_of_the_effect_of_microwave_electromagnetic_fields_on_the_body.pdf


1. Jag begär svar på, hur hög energi kommer dessa strålar innehålla i de olika våglängderna som nyttjas i 5G-tekniken?

2. Jag begär att blir delgiven den Miljö- och hälsobedömning enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:9666 kap 2 § MB som ni ansvariga är skyldiga att begära av verksamhetsutövarna.
3.Jag begär även delgivning av den forskning om hälsorisker, som skall ha föregått detta beslut, om att testa 5G på Umeås stadsbefolkning.

Slutligen, jag granskar nu ohälsan (i Socialstyrelsens diagnosstatistik) hos vår unga generation, våra skolelever, som ni har planer på att exponera för med 5G-strålning under deras skoltid. Jag är tyvärr inte klar med granskningen, men allmänt kan jag säga att vår unga generation mår väldigt dåligt, på många olika sätt och visar tydligt att symtomen mycket väl kan relateras till mikrovågssyndromet som beskrivs redan på 1960-talet. När jag är klar återkommer jag med information, en information som Socialstyrelsen  borde ge.


På denna sida ligger äldre vetenskapliga studier:

Dessa studier grundar sig endast på analog teknik, nu är den pulsad och digital. https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/forskning-och-kunskap/aldre-kanda-kunskaper/

Solveig Silverin, miljöingenjör