Återigen krav på information av SSM om 5G

Till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Eftersom det är omöjligt att hitta information på SSMs, webbsida och att det skall finnas, enligt Anders Kjellander Umeå, säkerhetsföreskrifter och gränsvärden för radiolänkar på marknivå, om jag uppfattat saken rätt, begär jag därför följande dokument och föreskrifter av SSM:

A. De säkerhetsföreskrifter som gäller för radiolänkar på marknivå. På Försvarets sida kan man läs om strålningen i radiolänkar citat:”Radiolänk – Radiolänkutrustningar ger så hög strålning, att skador på personal kan uppstå. Radiolänksystemens antenner är dock i regel placerade på sådan höjd över marken att ingen risk för skador föreligger för personal i markplanet.”

Mobilindustrin skall i 5G-systemet använda sig av radiolänkar på marknivå utan att sänka strålningen enligt PTS. Loberna skall koncentreras i smala strålar som PTS informerat om.

Jag begär alltså de säkerhetsföreskrifter som gäller för radiolänkar på marknivå i de frekvensband som 5G kommer att nyttja, 1,8 GHz. till 3,8 GHz samt i de högre frekvenserna som 26 GHz mfl.  Referensvärdet är för normala lober från 2 GHz (våglängder 15 cm), 10 W/m2  i effekttäthet, vilket blir i en smal stråle på en mm2 yta, 10 000 000 W/mm2  i effekttäthet! Eller hur är det tänkt om man inte minskar uteffekten? Jag och alla andra har rätt att få veta, eftersom det är vi som blir exponerade.

B. Vilka referensvärden har radiolänkar på marknivå i de olika våglängderna?

C. Vilka vetenskapliga studier har utförts, för att säkerställa att dessa intensivt pulsande strålar inte skadar ögonen, utlöser epileptiska anfall, skadar inre vitala organ som hjärta och hjärna, inte påverkar pacemaker, inte skadar ofödda barn, små barn eller foster med dessa starka strålar med hög energi i 1,8- 3,8 GHz- banden? Dessa frekvenser tränger ju genom kroppens vävnader till de inre organen, även genom foster. Ett exempel: Värmestrålningen (våglängder runt 1 mm) börjar där mikrovågorna slutar, har förvisso hög energi, men har så låg genomträngningsförmåga, att de inte ens kan passera genom moln, vilket man märker särskilt då man solar på vårkanten och ett litet moln passerar framför solen. Det blir genast mycket kyligare. Värmestrålarna kan inte passera genom moln, men det kan mikrovågor med längre våglägnder som 15 cm.

D. Jag begär också att få veta med hänvisning och länk till föreskrifter om genomträngningsförmågan hos maserstrålarna (koncentrerade strålar i mikrovågors frekvensband kallas för maserstrålar) i 5G:s olika frekvensband, jag vill veta om strålar med hög energi har högre genomträngningsförmåga?

Slutligen

Varför prövas inte mobilindustrins verksamhet och utbyggnaden av 5G-systemet?

  1. tillståndsprövning enligt Miljöbalkens krav
  2. Miljö- och hälsobedömning enligt 6 kap 2 § MB enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966) som trädde i kraft den 1 januari 2018?

Enligt 6 kap. 2 § definieras begreppet miljöeffekter: Direkta eller indirekta, positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller långsikt på miljöaspekterna;

  • befolkning och människors hälsa,
  • djur-eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken, och biologisk mångfald i övrigt

Solveig Silverin, miljöingenjör