Socialstyrelsen har inte koll på ECT-behandling. Inrapporteringen är dålig mm, trots att Socialstyrelsen rekommenderar ECT

Detta är bara ett konstaterande. Socialstyrelsen har i Nationella Riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning, rekommenderar ECT-behandling, ”Standardbehandling är psykologisk behandling eller behandling med antidepressiva läkemedel, och vid svårare tillstånd ECT”  sid 33 men något krav på inrapportering tycks inte ske. ”Rena vilda västern” och godtycke, där man utsätter patienter med tvång för ECT-behandling och skadar hjärnan. Vad håller man på med i Sverige? Har inte liv något värde i det här landet, med tanke på att allt fler människor får nedsatt hälsa i takt med ökad artificiell mikrovågsstrålning.

Hej,

Patientregistret innehåller ingen heltäckande statistik över hur många som får ECT-behandling. Förutom det jag tidigare nämnt kring bristande inrapportering av specialistvård sker en förhållandevis stor del av ECT-behandlingar av annan personal än läkare vilket betyder att denna information inte ska rapporteras till patientregistret.

Mer om problematiken kring inrapportering av ECT till patientregistret kan du läsa här.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18994/2013-3-5.pdf  Den är tyvärr inte så ny men själva grundproblematiken är densamma.

När det gäller anmälningar är det IVO  (Inspektionen för vård och omsorg) som har hand om detta.

https://www.ivo.se/

Finns också en rapport kring minnesstörningar som Socialstyrelsen publicerat.

Minnesstörningar hos patienter som behandlats med ECT

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20215/2016-5-29.pdf

Kvalitetsregistret för ECT-behandlingar har också mer bred info kring detta.

https://ect.registercentrum.se/

Om du trots de begränsningar jag nämnt är intresserad av statistik om ECT-behandlingar som rapporterats till patientregistret behöver du göra en statistikbeställning mot kostnad. Mer info finns här:

https://www.socialstyrelsen.se/register/bestalladataochstatistik/bestall-statistik