”Sverige har som målsättning att vara en ledande, ansvarig utveckling och användning av framtida teknik”

Inte ett ord om hälsorisker eller påverkan på naturmiljön. Det finns inte en enda person med kompetens inom naturvetenskapen eller medicinen som ingår i de olika grupperna. Det är enbart företag, tekniker och ekonomer.

Pressmeddelande.

Sverige har som målsättning att vara en ledande ansvarig utveckling och användning av framtida teknik (inte min text, en som inte kan svenska har uttryckt sig så här i ett pressmeddelande))
Dagens snabba tekniska framsteg skapar stora möjligheter inom individualiserad vård, artificiell intelligens, självkörande fordon och smarta klimatlösningar. Men dessa möjligheter skapar också utmaningar med avseende på etik, integritet och regleringshinder. Regeringen utser därför en kommitté för att ta itu med utmaningarna för teknisk utveckling och skapa förutsättningar för att påskynda användningen av ny teknik.
”Jag vill att Sverige ska bli testbädd för nya lösningar. För att detta skulle kunna ske skulle det vara bra om vi kan vara snabbare när det gäller de etiska, rättsliga och regelbundna utmaningar som utlöses av artificiell intelligens, självkörande bilar och annan teknik ”, säger Mikael Dambergs minister för näringsliv och innovation.
Det finns ny teknik, till exempel för att upptäcka och behandla människor med ökad risk för sjukdom eller helt utvecklade sjukdomar. Individualiserad vård med skräddarsydda behandlingar – precisionsmedicin – utvecklas snabbt och erbjuder helt nya möjligheter att förebygga och bota både sällsynta ärftliga sjukdomar och vanliga folkhälsosjukdomar. Detta ökar behandlingsnoggrannheten för t.ex. vissa former av cancer.
Snabb utvecklingstakt
Utvecklingshastigheten accelererar också på andra områden. Självkörande fordon och fartyg, både på land och i luften, har potential att förbättra trafikflöden, vilket gynnar både människor och miljö. Den femte generationen trådlösa system (5G) innebär att allting kan kopplas från maskiner och byggnader till vardagliga föremål, och nya innovativa tjänster förväntas få stor dragkraft. Tillgång till enorma datamängder, avancerade algoritmer och kraftfull beräkningskapacitet är förutsättningar för ytterligare framsteg. Viktiga frågor som ansvar, integritet och säkerhet måste dock klargöras.
Kommitténs uppgift är att belysa eventuella motstridiga mål, reglerande utmaningar och hinder för ansvarig användning av ny teknik och föreslå hur man hanterar dem. Vi måste kunna utnyttja fördelarna med teknisk utveckling och innovation fullt ut. Föråldrade regelverk och tröga system riskerar att förhindra att nya applikationer utnyttjas i samhället. Detta faktum har uppmärksammats i regeringens innovationspartnerskapsprogram och diskuterats i National Innovation Council. Teknologisk utveckling är global, och det är mycket viktigt att hitta gemensamma lösningar. Kommittén kommer därför att samarbeta med internationella intressenter som Världsekonomiska forumet och länder som Sverige har innovationspartnerskap med.
Fakta om kommittén
Kommittén ska hjälpa regeringen att identifiera politiska utmaningar, bidra till att minska osäkerheten kring befintliga bestämmelser och påskynda utvecklingen av politiken i samband med fjärde industriell revolutionsteknologi. Kommittén kommer inledningsvis att fokusera sin verksamhet
ansträngningar på applikationsområdena för precisionsmedicin, ansluten industri och anslutna och autonoma fordon, fartyg och system.
Kommittén kommer kontinuerligt att lägga fram förslag till politiska utvecklingsförslag till regeringen och, vid behov, undersöka behovet av att anpassa regelverkens ramar. En referensgrupp, inklusive representanter från myndigheter, företag och organisationer som har erfarenhet av politisk utveckling, kommer att vara kopplad till kommittén.
Slutrapporten löper ut senast den 31 december 2021. Kommittén ska lägga fram årliga delårsrapporter om sitt arbete senast den 31 december 2019 och 2020.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/artiklar/2018/08/sverige-ska-bli-ledande-pa-ansvarsfull-utveckling-och-anvandning-av-framtidens-teknologier/