Insektsdöden – Svar från Naturvårdsverket

Till Erik Sjödin Naturvårdsverket och Johan Abenius Naturvårdsverket

Hej! Jag undrar om ni även beaktar den pulsade mikrovågsstrålning som en negativ miljöfaktor? En artificiell strålning vars våglängder knappt finns naturligt på jorden, än mindre pulsad.  SSM skriver:

Radiovågor innefattar

lågfrekventa fält, radiovågor och mikrovågor

och är till större delen konstgjord

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Jag har börjat dokumentera främst getingarna i min trädgårdsmiljö, då jag upptäckt att de verka fly strålningen och verkar må dåligt av den, i form av beteendestörningar som trötthet, orkeslöshet, samt kan sitter på samma plats i två dygn eller kryper långsamt omkring.

Ett getingbo dog ut helt under takpannorna på södersidan av huset, efter att militären satte igång ett sändarsystem som träffade mitt hus från söder.

Jag har därför börjat testa och isolerat bland annat en tornseglarholk från strålning. Det var endast i den holken och under plåttaket  över ytterdörren, som getingarna utvecklade sina bon. Jag hittar ofta övergivna bon i uthusen, ibland lever larverna, men ingen vuxen geting finns i närheten och larverna är väldigt hungriga.

Jag bor i ett typiskt Småländskt skogsområde nära en nationalpark, men när de tog ner skogen 2012 runt min tomt och strålningen ökade över trädgård dog getingarna ut som tidigare varit många. I somras fanns nästan inga fjärilar eller andra insekter heller. I takt med ökad strålning har insekterna försvunnit här hos mig.  När jag isolerade huset mot strålning försökte några getinghonor bygga bo inne i huset. När jag satte upp en skyddande skärm mot strålning bakom hammocken byggde en geting bo under kudden i hammocken i skydd av skärmen, se bilder.

Humlorna har också minskat dramatiskt de senaste tre åren. När jag flyttade hit 2007 var det fullt med både bi, humlor och getingar samt fjärillar i alla blommor, nu 2018 var det nästan tomt. Alltså på drygt 10 år har insekterna minskat dramatiskt i min trädgård. Man ser också att bilrutan är nästan helt ren numera på sommaren.

Ett exempel: Människans hjärna som jobbar i Hz frekvensspektra, reagerar negativt på pulsad strålning.

SSM redovisar här forskning på hur människans hjärna reagerar på pulsad strålning

Laboratoriestudier på försökspersoner Ett antal högkvalitativa studier på EMF och sömnkvalitet och sömn-EEG har publicerats under det senaste året och de bidrar till att förstå en del motstridiga data som publicerats tidigare. EEG studierna visar återigen effekter av GSM (dvs pulsad signal) på alfa-bandet, medan motsvarande icke-pulsade signal inte visade några sådana effekter. Detta resultat bör studeras ytterligare bland annat i djurmodeller och på nervvävnad i in vitro-studier för att se hur den elektriska aktiviteten hos neuronala nätverk påverkas av GSM- och 3G-signaler (pulsade och icke-pulsade). PET-studier (imaging) har visat lovande resultat, men delvis motstridiga eventuellt beroende på skillnader mellan GSM och 3G signalerna.

 https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/63e6735284dc4634830c4dd6003d9b07/201044-recent-research-on-emf-and-health-risk-seventh-annual-report-from-ssms-independent-expert-group-on-electromagnetic-fields-2010

Är det självklart, att insekterna och andra djur inte reagerar negativt på pulsad mikrovågsstrålning?

Axonerna i Johnston-orgel, visar antennernas känslighet för stimuli av elektrisk fälts.  https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2013.0528

Bin, som exponeras för mobilstrålning, förändrar sitt beteende, vilket kan bero på förändringar i glukos och kolhydrater. Neelima mfl  2011

Den här studien är också intressant och bör beaktas  http://lewiscountybeekeepers.org/yahoo_site_admin/assets/docs/Science-2013-Clarke-science1230883.58215802.pdf

Myror får försämrad orienteringsförmåga och minne efter exponering för GSM-strålning. Cammaerts mfl 2012 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=222689

Jag håller på att skriva min bok ”Lite Svinn får vi räkna med” där jag kommer att fördjupa denna diskussion kring alla vilda djur som försvinner och numera uppvisar mystiska skador, men också att våra tamdjur äter psykofarmaka i allt större mängder, samt att människors hälsa har en oerhört negativ utveckling på flera plan. All denna negativa utveckling av biologiska störningar både hos djur och människor börjar från 1990-talet, då det första GSM-systemet 900 byggs ut.

Jag undrar hur länge skall tystnaden råda kring denna miljöfrämmande strålning som ökar och ökar utan minsta försiktighetsprincip för människors hälsa och naturmiljö? Hur skall vi kunna uppnå miljömålen enligt miljöbalken, om inte miljöbalkens följs? Hur skall vi kunna uppnå biologisk mångfald, när man glömmer bort vår tids största negativa och storskaliga miljöpåverkan som pågår dygnet runt? Utan krav på tillståndsprövning enligt miljöbalken eller krav på en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Jag behöver inte nämna kapitlen och paragraferna i Miljöbalken för ni bör ju känn till dem. Vem/vilka skall dra i bromsen, innan det är försent?

Mvh

Solveig Silverin, miljöingenjör

_DSC0014m text2_DSC0018 (2)


Svar från: Erik Sjödin Naturvårdsverket

Tack för Ditt mejl Solveig, jag har läst och grunnat. Tyvärr är sådana här orsakssamband mycket svåra både att konstatera och utreda. En geting (eller för den delen femtio getingar) som anlägger ett bo bakom eller inte bakom ett skydd inte något som helst bevis för eller emot någonting. Det är nämligen det vanligaste, att getingar anlägger bon på skyddade, torra, och gärna mörka platser. Det är också det vanligaste, att dessa drottningar omkommer i brist på mat, för kraftig kyla eller predation. Enbart några få bon klarar sig, och det verkar vara mer slupen som avgör vilka som överlever till att skapa nya fertila drottningar som kan föra generna vidare till nästa år. Det är denna process som kallas naturligt urval och som leder till evolution.

Du nämner orsakssamband alldeles för lättvindigt. I förbifarten nämner Du att de tog ner skogen och använder det som argument för Din tes om att strålning är orsak till att insekter försvinner. Då ska man komma ihåg att borttagandet av skog innebär en mycket stor förändring för insekterna som kan påverka mycket annat än ”artificiell” strålning t.ex. innebär en avverkning mer ljusinsläpp från solen, markexponering för väder och vind, näringsutsöndring i marken, avlägsnade trädstammar där fåglar och getingar kan bygga bon eller trädkronor där bladlöss hålls som fungerar som byten för getingarna. Årsvariationen är stor och 2018 hade en av de torraste somrarna som vi upplevt. Detta innebar förmodligen även att Ditt hygge inte gav tillräckligt med skydd eller mat mot torkan.

Det är helt ovetenskapligt att utgå från en förutfattad mening som man försöker hitta bevis för. Det går alltid att hitta enskilda händelser och naturlig variation som ger stöd för dina argument. Den vetenskapliga modellen är den omvända. Man stärker sina argument genom att försöka motbevisa sin tes, som blir allt starkare utifrån de nollhypoteser som inte håller. I det här fallet… 1. Jag tror att strålning påverkar getingar mer än andra miljöfaktorer. 0. Andra miljöfaktorer är viktigare…. Testa en av dessa miljöfaktorer i taget för att bevisa att de inte har samma effekt som 1. Utifrån detta resonemang går det kanske att förstå hur svår en sådan bevisföring är och hur många år det skulle ta vetenskapen att ta ett enda och mycket litet steg närmare Dina föraningar om strålningens effekter på biologisk mångfald. Egentligen gäller samma sak för klimatförändring, som ju också är mycket svår att leda i bevis.

Det finns ju studier som Du säger som visar reaktioner hos både djur och människor, men i de studierna är antingen väldigt artificiella eller utförda med extrema doser jämfört med de som vi utsätts för dagligen. Även om strålning skulle kunna utgöra en faktor som kan orsaka insekters och andra organismers tillbakagång, så är sambanden och länkarna till många andra faktorer mycket tydligare. Några sådana faktorer är intensifierat brukande både i skog och lantbruk. Här är det omfattande användandet av handelsgödsel, brukandet utan kantzoner, täta och därmed örtfattiga skogar, användandet av olika bekämpningsmedel några av de samverkande faktorer som tydligare går att koppla till den allmänna nergången av arter.

Mvh

ERIK N SJÖDIN

Handläggare för GRÖN INFRASTRUKTUR

Landskapsenheten (Nl)

NATURVÅRDSVERKET

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm

POST: 106 48 Stockholm

TELEFON: 08-698 00 00, FAX: 08-698 00 00

TELEFON: 010-6981230, 072-9851125

INTERNET: www.naturvardsverket.se

MEJL: Erik.sjodin@Naturvardsverket.se

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet!


Mitt svar till Erik Sjödin
Hej!
 Jag vill kort kommentera ditt svar, eftersom du antar vissa förutsättningar och jag vill förtydliga lite, eftersom det är viktigt. Allra först vill jag påpeka att minskningen av insekter skett successivt efter att skogen togs ner 2012 och är inte resultatet av en het sommar som 2018. Nu har det vuxit upp högt sly på det lilla kalhygget och det finns gott om murkna träd som ligger på marken, samt  inne i skogsreservatet snett mitt emot min tomt.
Jag har många mörka skrymslen och vrån i uthuset där de ofta byggt bo, samt under takpannorna på huset. Jag har tidigare haft många aktiva getingbon på min fastighet. Tornseglarholken som jag isolerat mot strålning satt högt och utsatt läge i värmen på södersidan och var heller inte speciellt mörk. Det var ett stort hål för, att en tornseglare skulle kunna ta sig in och springor som ljuset sipprade in i. Trots det växte boet till ett stort getingsamhälle under den heta sommaren 2018.
Sommaren, då getingdrottning 2017 försökte bygga bo inne i mitt hus, efter att jag isolerat huset mot strålning, var inte i något mörkt skrymsle, utan i taket i farstun. Ett utsatt läge som förvånade mig.  Platsen var både ljus och ständigt utsatt för störningar då folk gick fram och tillbaka genom farstun. Jag förvånades över att getingen försökte bygga på i ett så utsatt läge. Det tyder ju på beteendestörning.
Den militära strålningen, tog död på ett stort aktivt getingbo på södersidan, under takpannorna i juli månad, år 2012 på bara någon timme. Eftersom jag själv känner mikrovågsstrålning så kände jag när radiosignalen sattes på från söder. Jag upptäckte väldigt snabbt (inom en timme) och blev förvånad, att alla getingarna var borta i det stora boet under takpannorna. Jag såg en enda geting under 10 minuter. Jag kollade ett annat getingbo på norra sidan av huset, där var det full aktivitet som vanligt. Sedan strålningen ökat runt om min fastighet, har alla getingbon försvunnit under takpannorna där de tidigare alltid återkommit år efter år. Det finns inte ett enda getingbo på de ställen de alltid tidigare byggt bo. Inte i några mörka skrymslen i uthuset heller som består av gammalt virke. Min trädgård är dessutom en gynnsam biotop för insekter, som trivs i en trädgård full med blommor, buskar och bär.
De vanligaste fjärilarna som nässelfjäril och påfågelöga har minskat under några år till några få individer och har inget med 2018 års värme och torka att göra. Jag har en våtmark strax bortom min tomt och sank mark i nedre delen av trädgården. Till och med myggorna har reducerats kraftigt de senaste åren, trots goda förutsättningar här.
I en biotop med både lövbarrbland- skog, våtmark och blommande trädgårdar fulla med frukt och bär, samt ett skogsreservat nära min tomt, är förutsättningarna oerhört goda för ett rikt insektsliv. Det finns inte ens några stora konventionella  jordbruk på flera mils avstånd. En barrskog fungerar dessutom väldigt bra som ett filter, som filtrerar bort luftföroreningar.  Jag är uppvuxen med jordbruksmark gränsande intill vår trädgård, trots besprutning och kvicksilverbetat utsäde var trädgården full med getingar, bin och humlor och fjärilar och andra insekter, samt fåglar som gråsparv och pilfink som nu minskade drastiskt efter att de byggde ut GSM-systemen på 1990-talet.
Ni på Naturvårdsverket har påstått att insekterna har minskat p g a att man klipper dikesgrenen och att gräs (fryle) gynnas. Märkligt, att inte den blyade bensinen mellan åren 1930-talet till 1980-talet var ett miljögiftsproblem för insekterna samt alla dessa arsenikindränkta telefonstolpar som stod i dikesren? Men nu är lite gräs i dikesrenen, en av de stora orsakerna till insektsdöden? Före 1980-talet var försurningsproblematiken en av de störta miljöstörningarna, hela sjöar dog ut både på fisk och övrig vattenlevande fauna i främst Halland. I princip regnade hela periodiska systemet med alla tungmetaller ner över Sverige från brunkolskraftverken i Tyskland och Polen.  Värst var det i södra Sverige.
Trots det, hade vi inte denna enorma insektsdöd som vi har nu som ökar i takt med ökad artificiell mikrovågsstrålning, som också ökar i takt med dramatiskt ökad ohälsa hos befolkningen från 1990-talet och husdjur som äter allt större mängder psykofarmaka. Är det kanske WiFi som vi sätter in i våra hem och sätter in i skolorna så att vår unga generation blir lika sjuka dom. Allt händer nu när strålningen ökar i vår livsmiljö. T o m temperaturen stiger misstänkt parallellt med ökad strålning, kolla bilden där jag lagt in sändarsystemen.
Jag har en utbildning som av myndigheter och näringsliv var efterfrågad och skräddarsydd, för att upptäcka miljöstörningar, jag har jobbat som försurningsexpert på en statlig myndighet, vilket gör att det jag säger nu bör väga tungt i sammanhanget. Jag är alltså ingen självlärd amatör inom området. Jag säger, att den artificiella pulsade mikrovågsstrålningen är den största orsaken till insektsdöden, det största hotet i vår tid även om vi har andra stora miljöproblem! Men biologiskt liv är inte anpassat till  vara exponerad för mikrovågors våglängder vars höga rörelseenergi, pulsar genom kroppen dygnet runt, från nu miljontals sändare på jorden. Artificiell strålning som är helt miljöfrämmande på jorden som har egenskaper som biologiskt liv saknar naturligt skydd mot. Mobilstrålning är inte ett naturligt brus. Mobilstrålningen pulsar ut energipaket som stör/stressar kroppens alla funktioner på alla nivåer till utmattning. Vi mikrovågssjuka känner hur strålningen påverkar kroppens system, vilket stämmer bra överens med den ökande ohälsan hos befolkningen och de tusentals vetenskapliga studier både nya och gamla som finns och djuren kommer heller inte undan. Jag vet att jag har rätt i detta, industrin experter har alltid fel, vilket miljöhistorien visat om och om igen.
Kräv att Miljöbalken följs. Miljöbalken är vår miljölag för att skydda nu levande och kommande generationer inklusive framtidens naturmiljö och deras insekter! Ja det vet ni ju, på Naturvårdsverket.

Solveig Silverin, miljöingenjör

 

DSC_0021temp text2