Industrin har inte undersökt hälsoriskerna i 5G-tekniken

Till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och samtliga kommuner, samt till politiker

Det  finns väldigt många frågor kring hälsoriskerna med 5G och den trådlösa tekniken. Det är trots allt få personer i allmänheten, som har en teknikers och en fysikers kunskaper, för att förstå artificiellt tillverkad mikrovågsstrålning som pulsar och hur den påverkar oss levande varelser. Det är enkelt att lura folk, eftersom strålningen varken syns, hörs eller luktar, men . . . samtidigt som denna konstgjorda strålning ökar i vår livsmiljö globalt, så sker parallellt med ökad strålning, negativa miljö- och hälsoeffekter, inte bara i Sverige:

Ohälsan ökar dramatiskt inte bara den s k psykiska ohälsan som man bara pratar om. Titta på detta diagram över ohälsan hos så unga människor som i åldersgruppen 0-39 år. Det borde vara alarmerande, varför ökar exempelvis hjärtarytmin, R00, hos så unga människor. Den har ökat från 1 580 till 7 037 mellan åren 2001 och 2017.

Både människor och husdjur äter allt större mängder psykofarmaka. Beror det på att strålningen stressar hjärnan, hos både djur och människor?

fåglarna minskar

insekterna minskar

men också global uppvärmning ökar, vilket gör att man börjat undra över orsaken till ökad global medeltemperatur

Läs mitt brev, och titta på diagrammen. Jag är inte teknisk expert, det är väl få som är, men jag är miljöingenjör/miljövetare och jag betvivlar starkt, med de miljökunskaper jag har i min utbildning, att denna tekniskt tillverkade och artificiella mikrovågsstrålning  inte negativt skulle kunna påverka biologiskt liv, vilket alltmer också bekräftas, när man ser på den samlade bilden av ökad ohälsa, och att fåglar och insekter minskar.

Jag har också 26 års erfarenhet, hur denna påtvingade pulsade, högintensiva, strålning påverkar kroppen. Det obehag och smärta strålningen ger och denna ständiga ohälsa man tvingas leva med. Många har samma symtombild och reaktionsmönster som vi drabbade har, men förstår inte att det är strålningen i miljön som är orsaken. Efter 26 år vet man att ohälsan beror på strålningen, det har man fått tusentals bevis på under årens lopp.

Jag undrar hur mycket information om hälsoriskerna har Umeå kommun samt de personer och politiker i Umeå och övriga i Sverige fått av industrin. Det är industrin som har ansvaret enligt miljöbalken för sin verksamhet och vill nu bygga ut 5G och exponera hela befolkningen, för ännu mer artificiell strålning. Är ni alla ansvariga till 100 % säkra på att 5G strålningen inte skadar oss levande varelser? När de skulle bygga ut 3G fick tydligen politikerna veta, ”Lite svinn får vi räkna med”.  Frågan är, var går smärtgränsen för svinnet i en nation?


2019-03-24

Till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Pdf  1IMG brev 5G 2019-03-25

Detta brev är ett svar på Strålsäkerhetsmyndighetens mejlsvar till mig den 1 mars 2019.

Jag skickar även en kopia till Umeå kommun, samt till Anders Kjellander Verksamhetschef för Umeå och VD för Umeå Science Park, Jenny Eklund, strategisk koordinator för Umeå,  Mats Berggren, VD Umeå Energi UmeNet, Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå kommun,  Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (s),  Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting ordförande för Umeå Science Park, Katrine Riklund, prorektor vid Umeå Universitet samt professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och politikern Robert Winroth, innovationslandstingsråd (Mp) i Västerbottens läns landsting.

Jag hade tidigare skrivit till Strålsäkerhetsmyndigheten att 5G kommer att använda sig av smala koncentrerade strålar med samma uteffekt som vid 3G och 4G. Jag anser då, att man måste räkna om effekttätheten W/m2 som normalt används som enhet för breda lober, till W/dm2 till smala lober. Skälet är att, om man har en lob som ser ut som en dusch och lobbredden blir allt större med avståndet till antennen, då minskar också effekttätheten med avståndet till antennen. Men trycker man ihop loben till en smal stråle med högt energiflöde, blir ytan mindre i strålen och energin högre. Jämför en dusch med en högtryckstvätt. Referensvärdet är 10 W/ m2 för frekvenser över 2 GHz (våglängd 15 cm) vid normal lobbredd, men vid samma uteffekt och mindre yta (smal lobbredd) måste man räkna om mätvärdet till W/dm2, vilket då blir 1000 W/dm2, alltså överskrids referensvärdet med råge. Det är energin i strålen som är skadlig för biologisk vävnad, även om den träffar en mindre kroppsyta.

Jag vidhåller därför, att energin i strålen ökar långt över referensvärdet 10 W/m2, men träffar en mindre yta på kroppen, men om flera sådana smala strålar med hög energi fyller luftrummet, då blir den sammanlagda effekttätheten mycket högre. Så kommer 5G-tekniken att fungera, vilket framgår i Elektroniktidningen 2014 (1) och enligt Ericsson i Ny Teknik 2019 (2). Industrin själv beskriver 5G-tekniken, som laserstålar eller laserpekare.

I Elektroniktidningen 2014 skriver de ”Med så många antenner blir loben mycket smal och går den dessutom att styra blir det lite som en laserpekare, accesspunkten kan följa dig när du promenerar runt. Och med någon typ av multiplexering kan den säkert ”följa” alla andra som den betjänar utan att ni upplever någon försämring av överföringshastigheten”.

I Ny teknik framgår det enligt Ericsson följande: – ”Traditionellt sett har man märkt att täckningen blir ganska mycket sämre när du går upp i frekvens. Men nu har vi tagit tekniksprång med massive mimo, massiv multiantennteknik. Tittar man på 3,5-gigahert-zbanden introducerar vi produkter som 64 stycken sänd- och mot­tagarantenner. ”- – -man bilda väldigt starka strålar som gör att man får en mycket högre signalstyrka och att man filtrerar bort all störning runtomkring”. Och i väldigt stor utsträckning kan man då kompensera för skillnaden i täckning.”

Så här förklara PTS 5G-systemens teknik i ett mejl till mig och det är det som gäller, eftersom det är PTS som ger tillstånd.

Post – och Telestyrelsen skriver: För medelhöga frekvensband (1800 MHz – 3800 MHz) förväntas adaptiva antennsystem och vad som konceptuellt kan ses som en kombination av beamforming, MIMO och Multi user MIMO. Detta då signalerna fortfarande både studsar och viker runt hörn på dessa frekvenser. Den elektriska uteffekten förväntas inte ändras, men på grund av att energin kan koncentreras/riktas bättre så kan den temporära signalstyrka i luften i olika riktningar förväntas bli högre.

När det gäller höga frekvensband (26 GHz och högre) så förväntas man även där
använda adaptiva antenner, men här är huvudfunktionen mer ren beamforming då effekterna av att vika runt hörn har avtagit kraftigt, om man inte har fri sikt så förväntas man framförallt använda sig av signaler som studsat på föremål.
Man kan notera att det är svårare i dessa band att generera den typer av elektrisk uteffekt som används i lägre frekvensband, så här är normalt målet att få till en kraftig antennförstärkning för att få någon form av räckvidd. På samma sätt som för medelhöga frekvenser kommer riktningen av signalerna göra att signalstyrkan i luften blir relativt stark i den riktning man temporärt riktar sig, medans man kommer få en mycket lägre signalstyrka åt övriga håll.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att jag missförstått lobbredden, SSM skriver: ”Du har antagligen missförstått när det gäller lobbredden. SSM har inte fått någon information om att det skulle vara frågan om några smala strålar och det är ju pedagogiskt olyckligt om det har använts i någon illustration.”

Jag tycker det framgår tydligt i PTS svar, att strålarna är koncentrerade, har hög antennförstärkning (gain), och att man kommer att använda samma uteffekt som vid 3G och 4G. På SSM:s webbsida länkar Ericsson till sin sida där man får en del information om vissa av deras antenner.

Utomhusantennerna Frekvensbanden 3,4 – 3,8 GHz kommer att ha en uteffekt 200 000 mW. Tjugofyra meter från antennen uppnår man referensvärdet 10 W/m2. De skriver också att 50 meter från antennen är lobbredden 20 meter. Dessa antenner kommer att sitta på hustak och väggar.

Frekvensband 26 -28 GHz som också kommer att sitta utomhus på stolpar och väggar, men på marknivå, kommer att ha en ungefärlig uteffekt på 1000 mW eller skall de också ha en uteffekt som 200 000 mW? Här framgår det inte på vilket avstånd de uppnår referensvärdet. Man kan dock vara säker på, att man här kommer att använda de laserliknande strålarna med högt energiflöde (extremt hög antennförstärkning). Då skall man beräkna effekttätheten efter ytan kvadratdecimeter (W/dm2) och inte kvadratmeter (W/m2).

Inomhusantennerna 3,4 – 3,8 GHz samt 26 -28 GHz skall också sitta inomhus med en ungefärlig uteffekt på 1000 mW. Här får man heller inte veta effekttätheten i avstånd till antennen.

Ericsson benämner våglängderna felaktigt. Jag vill uppmärksamma, att Ericsson benämner felaktigt 3,4 GHz till 28 GHz som millimetervågor. Det är helt fel. De är centimetervågor enligt ITU:s indelning (3). Från 3 GHz (våglängd 10 cm) upp till 30 GHz (våglängd 1 cm) tillhör de gruppen centimetervågor. 30 GHz ligger i gränsen och börjar som 10 millimeter i gruppen millimetervågor. ITU är ett FN-fackorgan för informations- och kommunikationsteknik – IKT som tilldelar globala radiospektrum och satellitbanor, samt utvecklar teknisk standard. Våglängder runt 30 – 5 cm (motsvarar 1 GHz – 6 GHz) har både hög genomträngningsförmåga och högt energiinnehåll. Genomträngningsförmågan för olika biologiska vävnader är olika.

Inträngningsdjupet i olika vävnader för 2,4 GHz våglängd 12,5 cm: fett 11,71 cm, ben 4,58 cm, muskler 2,23 cm, skinn 2,26 cm. Vatten absorberar mikrovågor. Hjärna, magen, ögon innehåller mycket vatten. Effects from Radiofrequency Electromagnetic Fields. Viktigt, att känna till att olika biologiska vävnader har olika dielektriska egenskaper (16), vilket man inte tagit hänsyn till vid bedömning för rekommenderade referensvärden. Referensvärdet har därför inget garanterat säkert skydd mot hälsoeffekter.

Det naturliga bakgrundsbruset för mikrovågor på jorden, som vi är biologiskt anpassning till. I sammanhanget är det viktigt att känna till det naturliga bakgrundsbruset av mikrovågor som vi och övrigt liv på jorden är anpassade till. Det naturliga bakgrundsbruset varierar, men ligger runt 0,000 000 5 µW/m2 i effekttäthet. Vid sällsynta tillfällen kan det kortvarigt nå upp till 1 µW/m2. Naturligt brus pulsar heller inte som tekniskt tillverkade mikrovågor gör, i den digitala sändningstekniken. Enligt myndigheterna och industrin, skall vi tåla 10 000 000 µW/m2 pulsad strålning, som enbart skyddar i 30 minuter mot termiska effekter, enligt ICNIRP (4).  Referensvärdet tar inte hänsyn till den biologiska effekten från pulsningen, trots att det finns flera välgjorda EEG-studier som visar att pulsad GSM-signal stör alfabandet i hjärnan och därför stör sömnen (5)(15). Faktaunderlaget, för beräkning av den naturliga bakgrundsstrålningen på jorden, ligger på min blogg (6).

Antennernas avstånd till marken och andra hus Om utomhusantennerna för 3,4 – 3,8 GHz med uteffekten 200 000 mW sitter lägre än 24 meter, kommer referensvärdet att överskridas på marknivå, där folk vistas eller i lägenheter mitt emot. Om en sådan antenn placeras på en husvägg och det är 8-10 meter till huset mittemot, kommer de som vistas/bor i lägenheten mitt emot, exponeras för högre strålning än referensvärdet. Även om referensvärdet 10 000 000 µW/m2 uppnås på det avståndet, skyddar det i högst 30 minuter mot termiska effekter och skyddar varken mot korttidseffekt, mellantidseffekt eller mot långtidseffekt. Referensvärdet skyddar heller inte mot den intensiva pulsningen som stressar kroppen och hjärnan. Vi ser ju i folkhälsan att stressjukdomarna ökar markant (trötthetssyndrom, utmattningssyndrom, eller mikrovågssyndromet som idag benämns elöverkänslighet och som beskrivs redan på 1960-talet). Hur kommer personer att må efter några dagars exponering med intensiv pulsande energimängd på 10 000 000 µW/m2, när vi är biologiskt anpassade till ett svagt brus av 0,000 000 5 µW/m2?

Ericsson skriver också att lobbredden 50 meter från antennen är 20 meter, men som PTS beskriver tekniken i koncentrerade strålar är jag tveksam till att uppgifterna stämmer. Jag ifrågasätter faktiskt de uppgifter Ericsson länkar till på SSM:s webbsida. I flera illustrationer får man en tydlig uppfattning att strålarna är mycket smala även från dessa antenner, exempelvis i Ny Teknik och i Elektroniktidningen som jag lyft fram som exempel, men samma information får man på många andra håll i säkra källor. Är strålen så smal som det framgår i andra informationskällor och som PTS beskriver, kan effekttätheten 24 meter från antenner vara 1000 W/dm2? Ericsson säger själva i Ny Teknik: ”Tittar man på 3,5-gigahertzbanden introducerar vi produkter som 64 stycken sänd- och mot­tagarantenner.  – – man bilda väldigt starka strålar som gör att man får en mycket högre signalstyrka och att man filtrerar bort all störning runtomkring. Och i väldigt stor utsträckning kan man då kompensera för skillnaden i täckning.”(2)

De små inomhusantennerna i frekvensbanden 3,4 – 3,8 GHz respektive 26 -28 GHz. kommer också ha ”väldigt starka strålar som gör att man får en mycket högre signalstyrka (2). Frågan är, hur djupt kan dessa våglängder tränga genom kroppsvävnaden med så hög energi? När det gäller frekvensbandet 3,4 – 3,8 GHz, finns det inga tveksamheter, dessa pulsande våglängder kommer att tränga djupt in hjärnan. Skallbenet skyddar hjärnan väldigt dåligt mot mikrovågor som jag tidigare redovisat.

Det framgår också att mobilen kopplas upp till flera antenner, vilket innebär att mobilanvändaren kommer att träffas av flera strålar i huvudet med ett energiflöde av 1000 W/dm2 i effekttäthet, när de pratar i mobilen. Mobilen kommer alltså ha samtidig uppkoppling till de andra antennerna på stolpar och väggar på marknivå, samt ha kontakt med andra mobiler, därför att strålarna är så smala som laserstrålar.

 28 GHz-bandet skall använda mobiltelefonerna, som terminaler (2) vilket betyder att kundernas mobiler fungerar som sändare och mottagare för andra elektronikanvändares trådlösa kommunikation. Detta i sin tur betyder att mobilen kommer att avge ständig strålning, fast man själv inte använder den. Så även om kunden inte använder mobilen, kommer dessa att avge ständigt hög strålning mot kroppen. En del föräldrar lägger mobilen i barnvagnen och då kommer barnet att exponeras för kontinuerligt hög strålning. Har en gravid kvinna mobilen nära magen, kommer fostret att exponeras för hög strålning. Har man mobilen i en bröstficka på vänster sida, riskerar hjärtats retledningssystem att påverkas, så att hjärtat kan stanna eller orsakar hjärtrusning. Att man har för avsikt, att använda kunders mobiler som terminaler, skall man vara skyldig att upplysa kunden om. Det skall också finnas en möjlighet att stänga av den funktionen. Det är också kunden som äger mobilen. Operatörerna får i så fall hyra mobilterminalen till en viss kostnad.

Ericsson säger att man kommer att minska strålningen totalt i omgivningen med 5G eftersom loberna kommer att vara smala med högt energiflöde. I verkligheten kommer luften att vara fylld av ännu starkare strålning, genom all kommunikation, som riskerar överstiga referensvärdet 10 W/m2 med råge. Om man mäter varje enskild stråle från antennerna med uteffekt 1000 mW kommer det vara ”förhållandevis låg strålning”, men med den sammanlagda energimängden av pulsade mikrovågor från alla sändare och mottagare, kommer strålningen bli långt högre än vad 3G och 4G sprider i etern idag.

Man har sett negativa biologiska och akuta effekter redan vid 3,4 µW/m2 på spermaproduktion. Unga påverkas akut negativt hälsomässigt vid 10 µW/m2 som sömnstörningar, koncentrationsproblem. Allmänna negativa och akuta biologiska effekter uppträder vid så låga nivåer som 30 µW/m2, Bioinitiativerapporten 2014 (7). Bambergläkarna (8) har konstaterat i sina studier att 0,1 µWatt/m2 är gräns för insjuknande av strålning från sändarna. Dessa hälsoeffekter uppträder efter något längre tids exponering på dessa energinivåer. Nuvarande referensvärde 10 000 000 µW/m2 är inte ett realistiskt skydd mot tekniskt producerad och miljöfrämmande mikrovågsstrålning, när det enbart skyddar i högst 30 minuter mot termiska effekter.

Sömnstörningar (G47) är ett av de största hälsoproblemen i hela befolkningen. Antalet patienter har ökat från 7 787 år 2001 till 21 968 år 2017. Men i åldern 5-24 år har sömnproblemen ökat från 320 till 3 002 under samma tidsperiod (Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas). Naturligt kontinuerligt bakgrundsbrus 0,000 000 5 µW/m2, borde vara det realistiska referensvärdet, eftersom vi biologiskt är anpassade till så låg effekttäthet. Allt där över, är en hälsorisk. Pulsningen är dessutom en faktor som är miljöfrämmande och därför ytterligare en hälsorisk.

Bevis för att mikrovågor inte stannar i huden som man påstår Provtagningskapsel för mage och tarmar skickar data till en mobil i ett annat rum, trots mycket svag uteffekt. Trots att datorn ligger i magvätska och i en miljö med högt vatteninnehåll som absorberar mikrovågor, så kan denna svaga signal från datorn, passera genom vätska, mag- och tarmskinnet, muskler, fett och genom huden till en mobil. Jag vet inte vilken frekvens som nyttjas, men troligen det fria frekvensbandet 2,4 GHz som används för WiFi.

Man nyttjar mikrovågor för genomlysning av biologisk vävnad, istället för röntgen. Man använder uteffekten 1 mW för frekvensbanden 500 MHz – 2 GHz (Källa: forskning på Chalmers).  Jämför också, vid genomlysning används en uteffekt av 1 mW. Högsta tillåtna uteffekt för mobiler är 2000 mW. Trots att genomlysning, av biologisk vävnad, sker vid enstaka tillfällen och kort exponeringstid, använder man så låg uteffekt som 1 mW. Men när man använder en apparat dagligen och flera timmar om dagen, är det godkänt att exponeras för upp till 2000 mW i hjärnan. Skallbenet skyddar inte mot mikrovågor, som tidigare nämnts, utan strålningen tränger in genom hjärnan.

Mätningar har visat att babyvakter kan överskrida referensvärdet som föräldrarna lägger i barnvagnen eller intill sängen. Babyvakten kan dessutom stråla kontinuerligt hela tiden och exponera barnet för hög strålning, flera timmar i sträck. Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att babyvakter bara strålar när barnets röst aktiverar den, men det är inte sant. Det finns babyvakter som strålar som en DECT-telefon hela tiden, vilket mätningar bevisar i filmen (10) Det är därför anmärkningsvärt, att SSM (9) inte ser någon skaderisk i att en babyvakt kan exponerar ett litet barn för över 2000 mW i flera timmar.

Varför ger inte SSM föräldrarna rätt information om, att vissa babyvakter är aktiva hela tiden och uppmanar dem att välja bort dessa typer av babyvakter? Varför rättar SSM inte till den felaktiga informationen de ger på sin webbsida. Det förstår jag inte. När man vetenskapligt vet, att barn är mycket känsligare, att barns hjärnor absorbera mer strålning på grund av högre vatteninnehåll och har högre jonkoncentration (konduktivitet ledningsförmåga).

Hjärnskadorna har ju ökat dramatiskt hos våra barn och unga, sedan man ökat den tekniskt producerade mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö från mitten av 1990-talet, från både sändare och trådlösa produkter i hem och skola. Man säger att den psykiska ohälsa ökat, men orsaken är inte själslig, som psykiskt betyder, utan beror på förändringar och/eller bestående skador i hjärnan, exempelvis olika beteendestörningar som ökat kraftig  från 4 521 till 81 098  på 16 år (Bild A).

Skelettet och skallbenet har hög genomträngningsförmåga för mikrovågor, vilket innebär att all strålning från antennerna i omgivningen kan passerar in i hjärnan och påverkar/störa den. Det finns skäl att utgå ifrån, att dagens alla stressjukdomar som ökat kraftigt leder till olika mer eller mindre svåra skador i hjärnan som utmattning, trötthetssyndrom och elöverkänslighet, hyperaktivitetssyndrom eller liknande hjärnskador, nedsatt intellektuell förmåga. Hjärnan skyddas alltså inte av skallbenet. Det är också skälet till att så många unga mår dåligt idag, då hjärnan kontinuerligt exponeras för den pulsade strålningen (5) som leder till hjärnstress och neuropsykiatrisk skada och ohälsa.

Man kan sätta eld med laserljus, med så låg uteffekt som 0,5 W. Ju kortare våglängder man använder desto högre energi innehåller strålen/loben. Genom att koncentrerar våglängderna till ett ”knippe energi” som i laser, får man ut mer energi trots låg uteffekt. Därför innehåller frekvenserna 26 -28 GHz mer energin än 3,4 – 3,8 GHz vid samma uteffekt och i samma smala lobbredd. Detta beror på att kortare våglängder svänger snabbare och har därför högre rörelseenergi. 10 W/m2 i frekvensbandet 28 GHz innehåller mer energi än 3 GHz vid samma uteffekt 1000 mW? Det måste ju vara så, eftersom det krävs mindre (uteffekt) för att ut samma effekt. Jämför en glödlampa med en lågenergilampa som använder högre frekvenser än glödlampan. Därför är det konstigt att man tillåter högre referensvärde i de kortare våglängderna centimeter- och millimetervåglängder än för längre våglängder som i decimetervågorna. Att koncentrera korta våglängder som i 5G-tekniken är vansinne, om man inte sänker referensvärdet.

Hur djupt tränger de starka smala strålarna i 26 -28 GHz -bandet in i kroppen? Även om det är våglängden som bestämmer inträngningsdjupet, så borde energin i strålen ha en viss betydelse. 26 -28 GHz-bandet har en våglängden som är ungefär en centimeter. Om strålarna har hög energin genom kraftig antennförstärkningen (gain) hur djupt in i kroppsvävnaden kan då dessa strålar tränga in?  Är det självklart att de stannar i huden? Men om de bara stannar i huden, skadas då inte huden om strålen har hög energi, som dessutom har intensiv pulsning? Har man vetenskapligt undersökt detta?  Hur stor är risken för akuta eller sena ögonskador om ögonen träffas av dessa starka strålar?

Ögonen har dessutom receptorer för att registrera elektromagnetisk strålning. Många nattaktiva djur ser millimetervågor, alltså värmestrålning, frekvensband runt 300 GHz. Man kan anta, att ögonen är särskilt känslig för pulsad elektromagnetisk strålning med hög energi, likaså hjärtats retledningssystem är särskilt känsligt för akut påverkan.

Ohälsan syns i Socialstyrelsen statistikdatabas Ohälsan har ökat kraftigt de senaste 15 åren. Smärtgränsen är uppnådd för längesedan. Försäkringskassan nekar sjuka och strålskadade försörjningsstöd, allt för att osynliggöra den ökande ohälsan, som dock bekräftas av vårdpersonalen inom sjukvården. Ohälsan har ökat hos hela befolkningen, men allvarligaste är det i den unga generationen Jag har tagit ut en del diagnoser som kan förknippas med negativ hälsopåverkan från den pulsade mikrovågsstrålningen hos den unga generationen 0-39 år. En åldersgrupp som förväntas leva över 100 år och som skall arbeta till 70 år enligt politikerna.

Åldersgruppen 0-39 år, antal patienter från 2001 till 2017 (bild A) Beteendestörningar är den diagnos som ökat mest, men det är oroande att så unga människor har hjärt- och cirkulationsproblem R00-R09. Dessa diagnoser har ökat från 19 444 patienter till 71 036 patienter. Hjärtarytmi, R00, har ökat från 1 580 till 7 037.  Den intellektuella förmågan, R40-R46, har minskat markant från 3 374 patienter till 15 630 patienter under samma tidsperiod i denna åldersgrupp. Unga människor har sämre intellektuell förmåga än äldre, vilket man inte förväntar sig (11). R61 överdriven svettning har ökat från 380 patienter till 2 539, även hos män. Man kan inte skylla på klimakteriet i så tidig ålder.

12IMG Bild A

Belastningen på psykiatrin har ökat kraftigt, Socialstyrelsens statistikdatabas. Antal patientbesök inom psykiatrin åldersgruppen 0 -39 år i diagnoserna F90-F98, F40-F48, F30-F39, F80-F89, F60-F69, F50-F59, F70-F79, F99-F99

År 2001: 39 728 

År 2017: 559 278

Denna enorma och kostsamma belastning på psykiatrin gör att man väljer den billigaste och snabbaste behandlingsformen ECT (vardagligt uttryck elchockbehandling) och psykofarmaka. Socialstyrelsen har rekommenderat denna behandlingsform särskilt på barn och unga (12). Men trots att Socialstyrelsen har rekommenderat denna behandlingsmetod, inrapporterar inte psykiatrin antalet unga eller äldre patienter som behandlas och tvångsbehandlas med ECT. På Facebook finns en grupp där det framgår, att ett stort antal fått denna behandling och många mår dåligt av behandlingen och fått bestående skador. Vad jag vet har flera anmälningar gjorts till IVO. Socialstyrelsens låga krav på inrapporterade patienter JO anmäldes redan 2009.

Användningen av psykofarmaka i åldersgruppen 0-39 år har ökat från 574 514 patienter år 2006 till 1 155 445 patienter 2018 (Bild B). En stor del av dessa läkemedel går ut i recipienten från reningsverken och bioackumuleras i näringskedjan. Alltså en ytterligare negativ miljöbelastning.

IMG Ö Bild B

 

Provokationsstudierna på elöverkänsliga är grundforskning, som hållit på i 30 år, men är inte kvalitetsgranskad enligt SBU SSM tillsammans med Folkhälso-myndigheten påstår att de s k provokationsstudierna på elöverkänsliga är seriös forskning. Men det är enbart grundforskning, vars metodik inte ens är kvalitetsgranskad enligt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). I 30 år har industrins ”forskare” sysslat med samma typ av grundforskning, provokationsstudier, där man ”förbättrat” metodiken så till vida, att den med säkerhet inte kan ge ett signifikant resultat. Det finns många exempel på det, vilket jag kommer att redovisa i min kommande bok ”Lite svinn får vi räkna med”.

Alla inom forskningen vet att provokationsstudier med subjektiv bedömning är ovetenskaplig metodik, ändå påstår ni myndigheter att denna s k forskning är seriös!  Så här svarar SBU på frågan om subjektiv bedömning. Min fråga till SBU: ”Är metoden alltså, subjektiv bedömning, vetenskaplig metod för denna typ av provokationsstudier? Kan man med denna metod vetenskapligt fastställa med säkerhet, att känsliga personer reagerar mer, än friska frivilliga?” Två personer med expertkunskap inom vetenskaplig forskning, plus en kollega till en av personer, från SBU svarar oberoende av varandra:

Person 1: ”Jag har aldrig hört talas om subjektiva bedömningstest av den typen du beskriver, och jag ställer mig mycket tveksam till tillförlitligheten i dem om de finns. Jag ställde även frågan till en vän som är specialist i arbets- och miljömedicin och inte heller hon har hört talas om några sådana vetenskapliga test.

Person 2: ”Det finns ett test som mäter hyperreaktivitet i luftvägarna (Capsaicintest) men detta utvärderas inte med subjektiv bedömning utan spirometri. Utan att vara expert på området tror jag inte att den typ av provokationstest som du beskriver har något vetenskapligt värde.”

En enkätstudie i Skåne 1999 -2000  visar att 16 % har hälsoproblem med strålning (14). I en annan Temo-studie från 2007 (14) mår 9 % dåligt av mobilen. Procentsatser omräkning till befolkningsmängden 10 238 627 januari 2019, motsvarar drygt 0,9 – 1,6 miljoner individer. Dessa siffror tror jag är mer realistiska än 327 636 ( 3,2 % ) i Nationella Miljöhälsoenkäten 2007. Mörkertalet är stort och många drabbade förstår inte att det är strålningen som skadar deras hälsa.

Inte någon, varken politiker eller ansvariga myndigheter ställer krav på en vetenskaplig metodik i en sådan här viktigt hälsofråga, utan väljer att ljuga och förneka riskerna, vilket leder till stort lidande, förödande handikapp i dagens samhälle och ekonomiskt utarmning för de drabbade. Jag blev själv elöverkänslig efter en bildskärmsskadad för 26 år sedan och vet vad jag talar om. Strålskadan elöverkänslighet eller mikrovågssyndromet finns och är beskriven redan på 1960-talet. Det är ingen ny påhittad självdiagnos, som industrins lobbyister sprider i massmedia. Mikrovågssyndromet är beskrivet i bland annat Hygienic Problems of the effect of Microwave Electromagnetics fields on the Body(13).

Bilden över ohälsan som tydligt ökar med ökad artificiell mikrovågsstrålning i vår livsmiljö, är alarmerande och borde mana till eftertanke. Mobilindustrin och deras aktieägare tillåts att undergräva hela folkhälsan. Ofattbart att politikerna inte sätter stopp! Istället gör man allt för att tysta strålskadorna hos befolkningen, genom att hänvisa till mobilindustrins finansierade studier som inte ens använder sig av en vetenskaplig metodik.

 Fåglar minskar oroväckande Nästan hälften av våra fågelarter i Sverige har minskat, vilken syns i Svensk Fågeltaxering, Naturvårdsverket. Denna minskning är inte knuten till födan, eller om de är stann- eller flyttfågel. Men i viss mån kopplad till en viss typ av biotop. Minskningen börjar på 1980-talet. Så vitt skilda arter som tornseglare och gråsparvar som både är starkt knutna till stadsmiljö och bebyggelse uppvisar nästan identiska trendkurvor (17). Jag har sett att ”mina” häckande tornseglare bara får en unge nu. För några år sedan fick de tre ungar. Som vi vet är strålningen högst i städerna och tätorterna. Jag misstänker, att det är när man ökar radarsändningarna med kortare mikrovågor, samt börjar sända NMT-systemet, samt ökar TV- och satellitsändningarna som fågelpopulationen börjar minskar under 1980-talet. Man bygger även ut radiolänkarna som ett rutnät i etern som har hög riktad strålning, på nivån där fåglar vistas. Det är mikrovågsstrålningen, som negativ miljöfaktor som ökar, medan stor del av annan miljöbelastning minskade strax före 1980-talet, då man satt reningsanläggningar på skorstenar och avlopp, samt förbjöd blyad bensin på 1980-talet. Sverige förbjöd DDT i jordbruket 1970 och i skogsbruket 1975. Hormoslyr förbjöds 1977 för att ge några exempel. Ändå minskar både insektsätare och fröätare, likaså flera sjöfågelarter.

Insekter minskar oroväckande dramatiskt Jag har bevis för, genom dokumentation, att getingarna skyr den artificiella mikrovågsstrålningen från sändare, vilket även syns hos både humlor och bin, men också andra insekter. Insekter har organ, Johnston Orgel som ligger i det andra segmentet av en insekts antenn, som kan registrera elektriska fält. Detta har man undersökt hos bland annat bi och humlor samt hos bananflugan. Hur dessa organ påverkas av pulsad elektromagnetisk strålning har inte testats, men det finns en potentiell risk, eftersom bi, humlor, getingar och andra insekter minskat dramatiskt i takt med ökad strålning även i utbredda skogsområden med uppvuxen skog. Man kan inte ensidigt påstå, att insektsdöden enbart beror på jordbrukets bekämpningsmedel. Den miljöfrämmande strålningen som berör hela vår livsmiljö är ytterligare en stor negativ miljöfaktor man bör väga in.

Fråga kring klimatförändringen. Jag kan inte bortse ifrån att den enorma mängd av energi som sprids från miljarder sändare idag, skulle vara försumbar. Verksamheten pågår dygnet runt. Vattenångan i biosfären absorberar mikrovågsstrålningen och värms upp, det hade varit konstigt om det inte gjort det, eftersom vatten särskilt absorberar mikrovågor och mikrovågor innehåller hög energi. Troligen förstärker pulsningen uppvärmningseffekten, genom att den ökar rörelsen hos partiklarna i lufthavet, vilket ökar friktionen, vilket ökar uppvärmningen. Troligen har denna uppvärmningseffekt störst inverkan under vinterhalvåret, vilket leder till en kedjereaktion och positiv feedback, som ökar medeltemperaturen globalt. I denna temperaturkurva från SMHI:s webbsida har jag ritat in en del olika sändarsystemen när de byggdes ut. Kan det tänkas finnas ett samband?

*

Myndigheterna och industrins ansvar På SSM:s webbsida får man veta vem som ansvarar för vad. Myndigheter ansvarar inte för strålskyddet, det gör verksamhetsutövarna. Kommunerna får ansvaret för tillsyn med miljöbalken som rättesnöre och skall se till att antennerna sitter rätt och skall göra mätningar av strålningen. Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande myndighet, då miljöbalken ska tillämpas. Strålsäkerhetsmyndigheten är tillsynsmyndighet för strålskyddslagen.

Jag undrar dock när det gäller Folkhälsomyndighetens kompetens. De har aldrig svarat på frågor om riskerna med artificiell mikrovågsstrålning. De har alltid hänvisat till Strålsäkerhetsmyndigheten som expertmyndighet, men då har Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisat tillbaka till Folkhälsomyndigheten som skall följer Miljöbalken i denna fråga, men eftersom det är Strålsäkerhetsmyndigheten som är expertmyndighet hänvisar Folkhälsomyndigheten tillbaka till Strålsäkerhetsmyndigheten. Samma hänvisningsförfarande sker vid kommunförfrågning som gäller hälsoriskerna med mobilstrålningen. Så här svarar en kommun. ”Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som är expertmyndighet gällande strålning och har kompetens att hantera dessa frågor”.

Det har nu gått snart 30 år. Fortfarande är tjänstemännen inom Folkhälsomyndigheten helt okunniga om riskerna med artificiell mikrovågsstrålning, trots att det är Folkhälsomyndigheten som står ansvarig, så att Miljöbalken följs. Detta har lett till att kommunerna heller inte fått någon utbildning kring riskerna med artificiell mikrovågsstrålning enligt Miljöbalken, vilket har lett till att mobilindustrin hänsynslöst kunnat sprida miljöfarlig mikrovågsstrålning i hela vår livsmiljö och tvångsbestrålar befolkningen dygnet runt.

Som jag tidigare visat, ökar ohälsan alarmerande, vilket också syns i antalet sjukskrivningar som försäkringskassan desperat försöker minska, på uppdrag av regeringen, genom att helt enkelt neka folk försörjningsstöd och sjukersättning, trots att folk är så svårt sjuka, att de inte kan arbeta.

Jag undrar också hur skall mobilindustrin kunna ta ansvar för strålskyddet? Tekniker har inga kunskaper om biologi och ekologi, samt saknar medicinsk kompetens. De har uppfattningen att människan och övrigt liv är tekniska prylar, som skall intrigeras i den trådlösa tekniken, precis som dammsugaren och kylskåpet, i det tänkta smarta samhället IoT. De anser ju att artificiell pulsad mikrovågsstrålning inte kan påverka biologiskt liv, så hur skall dessa tekniker förstå innebörden i ordet strålskydd? Dessa tekniker förstod ju inte ens, att röntgenstrålningen från Ericssons databildskärmar med katodstrålerör, var skadliga för dem som använde dessa bildskärmar och tog därför inte ansvar för sina produkter. De lämnade alla dem som skadats av deras databildskärmar i sticket. De kommer heller aldrig ta ansvar för alla dem och alla de unga, som nu skadas av deras högstrålande trådlösa teknik.

Sammanfattningsvis blir fördelningsansvaret mellan myndigheter, kommuner och industri som”Kejsarens nya kläder” enligt den erfarenhet man fått, under dessa år man granskat frågan. En bedräglig trygghetsinformation. Den eviga rundgången kommer att fortsätta, därför att man valt, att ingen skall ha något ansvar, ingen skall behöva stå till svars för det enorma svinn de räknar med, genom att bryta ner folkhälsan och vår nation. En frisk befolkning är en säkerhetsfråga för nationen. Nu bygger man en svag och sårbar nation med en allt sjukare befolkning. En nation som upphör att fungera när strömmen stängs av. Hur smart är det samhället?

*

 Detta skall gälla Mobilindustrins verksamhet skall tillståndsprövas enligt Miljöbalkens krav och det gäller även 5G-systemet. Myndigheterna skall ställa krav på en miljö- och hälsokonsekvens-beskrivning enligt Miljöbalken. Mobilindustrin redovisar inte oberoende forskning, den är jävig. Forskningen skall självklart vara en objektiv, statligt finansierad forskning, när det gäller risker för miljöskador som gäller industriell verksamhet, som mobilindustrins.

Slutligen Krav på optisk kabel för hela landet eller bygg ut kopparledningen och ADSL på landsbygden igen, om det är svårt att lägga ner optisk kabel. Målet skall vara att minska den miljöfrämmande strålningen i hela vår livsmiljö. Allt skall vara trådbundet så långt det går, för att minska energin i luftrummet och skador på hälsa och naturmiljö.

Solveig Silverin, miljöingenjör

 

 Referenser

1 Elektroniktidningen 2014 http://etn.se/images/pdf/2014-02-Low.pdf

2 Ny teknik  https://www.nyteknik.se/digitalisering/ny-teknik-insights-vad-ska-vi-ha-5g-till-6947804

3 ITU https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx

4 ICNIRP International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection

5 EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

6 Beräkningsunderlag för naturligt radiofrekvent brus https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/elektromagnetisk-stralning/naturlig-och-artificiell-stralning/.

7 Bioinitiativerapporten 2014 https://www.bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec01_2012_summary_for_public.pdf

8 Bambergläkarna http://www.vagbrytarenstockholm.se/halsoproblem/upprop/bamberg-rapport.htm

9 SSM babyvakt https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/babyvakter/

10 https://www.youtube.com/watch?v=w8eWieJjIUY

11 Nedsatt intellektuell fömåga https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/socialstyrelsen-statistik/r40-r46-nedsatt-intellektuell-funktion/

12  ECT-behandlig http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-4

13  Samlingsstudier från 1972 https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2014/12/russian-hygienic_problems_of_the_effect_of_microwave_electromagnetic_fields_on_the_body.pdf

14 Antal elöverkänsliga https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/11/04/antalet-eloverkansliga/

15 SCENIHR Potential health effects of exposu re to electromagnetic fields sida 6-7 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf

16 Examensarbete mikrovågsteknikför mammografiscreening http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1021885/FULLTEXT01.pdf

17 Källa Svensk fågeltaxering

18 SLU http://orgprints.org/5574/1/kemikalieutredn.pdf