Mikrovågors effekt på hjärtat

Microwave Radiation Affects the Heart

During the past year I have become increasingly interested in the effects of microwave radiation on the heart.  This interest is based on a number of observations.

Some people who are electrically sensitive complain that they have a rapid or irregular heart beat and feel chest pressure or pain (Eltiti, 2007).  We conducted a “proof of concept” study to determine if we could measure heart rate changes caused by microwave radiation with real-time monitoring.  We found that some individuals developed a rapid or an irregular heart beat when exposed to pulsed microwaves (from a cordless phone base station) at levels considered safe by the WHO, FCC, and Health Canada (Havas et al. 2010).

Googleöversatt: Vissa personer som är elektriskt känsliga klagar på att de har en snabb eller oregelbunden hjärtrytm och känner brösttryck eller smärta (Eltiti, 2007). Vi genomförde en ”proof of concept” studie för att avgöra om vi kunde mäta hjärtfrekvensförändringar orsakad av mikrovågsstrålning med realtidsövervakning. Vi fann att vissa individer utvecklade en snabb eller oregelbunden hjärtrytm när de utsattes för pulserande mikrovågor (från en sladdlös basstation) på nivåer som anses säkra av WHO, FCC och Health Canada (Havas et al., 2010).

During the past year I have heard stories that children who attend schools with WiFi are complaining of a racing heart while in school (link to video).  Two of these students in the Barrie area (Canada) were given heart monitors to wear and one young girl was scheduled for heart surgery because her cardiologist couldn’t figure out what was wrong.  Her parents postponed the operation, removed the WiFi in their home, and her symptoms did not return during the summer when she wasn’t attending school.

Googleöversatt: Under det senaste året har jag hört berättelser om att barn som går på skolor med WiFi klagar över ett tävlingshjärta i skolan (länk till video). Två av dessa studenter i Barrie-området (Kanada) fick hjärtskärmar att bära och en ung flicka planerades för hjärtkirurgi eftersom hennes kardiolog inte kunde ta reda på vad som var fel. Hennes föräldrar skjutit upp operationen, tog bort WiFi i sitt hem och hennes symtom kom inte tillbaka under sommaren när hon inte gick på skolan.

During the past few years two different students, also in the Barrie region, experienced exercise-related sudden cardiac arrest.  Fortunately they got help quickly and survived.  Schools have now installed defibrillators as a consequence.

Is it normal for young people to complain of heart problems and for two students in a relatively small community to experience sudden cardiac arrest?

Googleöversatt: Under de senaste åren har två olika studenter, även i Barrie-regionen, upplevt träningsrelaterat plötsligt hjärtstillestånd. Lyckligtvis fick de hjälp snabbt och överlevde. Som en konsekvens har skolorna nu installerat defibrillatorer.

Är det normalt att ungdomar klagar på hjärtproblem och att två studenter i ett relativt litet samhälle får plötsligt hjärtstillestånd?

I began to research this subject and learned that sudden cardiac arrest is the leading cause of death among athletes (Drezner et al. 2008) and appears to be increasing among adolescents and young adults (Maron et al. 2009; Zheng et al. 2005).  Sudden death among athletes increased slowly from 1980 to 1995 and then rose suddenly in 1996 and continued to increase up to 2006, when the study was terminated (Maron et al. 2009) (See figure 1). Coronary heart disease and blunt trauma to the chest during competition have been identified as the cause in some cases but other cases remain a mystery.

Googleöversatt: Jag började undersöka detta ämne och fick veta att plötsligt hjärtstopp är den främsta dödsorsaken bland idrottare (Drezner et al. 2008) och verkar öka bland ungdomar och unga vuxna (Maron et al. 2009; Zheng et al. 2005) . Den plötsliga döden bland idrottare ökade långsamt från 1980 till 1995 och steg sedan plötsligt 1996 och fortsatte att öka fram till 2006, då studien avslutades (Maron et al. 2009) (se figur 1). Koronär hjärtsjukdom och trubbigt trauma i bröstet under tävlingen har identifierats som orsaken i vissa fall, men i andra fall förblir ett mysterium.

Doctors do not know the reason for this disturbing trend and according to one study (Dencheve et al. 2010), medication for children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder may increase the risk for sudden cardiac death.

One aspect that has not be considered is the increasing exposure to microwave radiation from mobile phones, cell phone antennas, and wireless technologies in the home and school environment.  Could it be that our low level exposure to microwave radiation is placing undue stress on the nervous system of these children and is contributing to heart irregularities that become exacerbated with exercise resulting in sudden cardiac arrest?  If microwaves at low intensities (as shown in our study) can affect adult hearts then this radiation can certainly affect the hearts of children.

Googleöversatt: Läkare vet inte orsaken till denna störande trend och enligt en studie (Dencheve et al. 2010) kan läkemedel för barn som diagnostiseras med hyperaktivitetsstörningar i uppmärksamhetsunderskott öka risken för plötslig hjärtdöd.

En aspekt som inte beaktas är den ökande exponeringen för mikrovågsstrålning från mobiltelefoner, mobiltelefonantenner och trådlös teknik i hem- och skolmiljön. Kan det vara så att vår låga exponering för mikrovågsstrålning orsakar onödig stress på nervsystemet hos dessa barn och bidrar till hjärt oregelbundenheter som förvärras av träning vilket resulterar i plötsligt hjärtstopp? Om mikrovågor med låg intensitet (som visas i vår studie) kan påverka hjärtan hos vuxna kan denna strålning verkligen påverka barnens hjärtan.

In November 2010, two schools in the Barrie area were monitored for microwave radiation.  What is particularly disturbing about the results obtained is that of the 20 rooms measured 17 of the classrooms had levels at or above the levels that caused heart irregularities among adults in our heart rate variability study (0.003 milliwatts/cm2). But even more disturbing is that levels of microwave radiation exceeded Health Canada’s Safety Code 6 guideline near a computer in one classroom (1.342 vs 1 milliW/cm2)!  I will write more about this in a separate report.

Googleöversatt: I november 2010 övervakades två skolor i Barrie-området för mikrovågsstrålning. Vad som är särskilt oroande vid de erhållna resultaten är att av de 20 rummen som uppmättes hade 17 av klassrummen nivåer på eller över de nivåer som orsakade hjärt oregelbundenheter bland vuxna i vår hjärtfrekvensstudie (0,003 milliwatt / cm2). Men ännu mer oroande är att nivån av mikrovågsstrålning överskred Health Canada: s säkerhetskod 6 riktlinje nära en dator i ett klassrum (1.342 vs 1 milliW / cm2)! Jag kommer att skriva mer om detta i en separat rapport.

We know that pace makers can malfunction if they are exposed to interfering microwave frequencies and people with pace makers are told to stay away from microwave ovens and other microwave emitting devices.  The newer pace makers have shielding to prevent interference.  But the human heart comes without a shield.  So it is not only the child or adult with a pace maker that needs to be careful about their exposure to microwaves, all of us need to be aware that this radiation may affect the heart.

Googleöversatt: Vi vet att pacemaker kan fungera fel om de utsätts för störande mikrovågsfrekvenser och personer med pacemakare sägs hålla sig borta från mikrovågsugnar och andra mikrovågsutsändande enheter. De nyare takttillverkarna har avskärmning för att förhindra störningar. Men det mänskliga hjärtat kommer utan en sköld. Så det är inte bara barnet eller vuxen med en takttillverkare som måste vara försiktig med deras exponering för mikrovågor, vi måste alla vara medvetna om att denna strålning kan påverka hjärtat.

This concept is supported by the early research on microwave radiation.  Cardiovascular problems seem to be common among microwave workers.  In (#22:  A Very Important Symposium), Healer (1970) stated that:

In the interest of occupational hygiene, many Soviet investigators (and at least one U.S. researcher) have recommended that cardiovascular abnormalities be used as screening criteria to exclude people from occupations involving radio-frequency exposures.

Glotova, KV, Sadchikova MN.  1970.  Development and clinical course of cardiovascular changes after chronic exposure to microwave irradiation, Effect of Microwave Irradiation, Arlington, VA, Joint Publication Research Service, (JPRS 51238), 3 pp. Click here to download pdf of study.

The authors of this publication were with the Institute of Labor Hygiene and Occupational Diseases, USSR Academy of Medical Sciences, Moscow.  This is just one in a series of study from the Soviet Union that examines the effect of microwave radiation on the nervous and cardiovascular system.  My comments are in square brackets [ ].

Googleöversatt: Detta koncept stöds av den tidiga forskningen om mikrovågsstrålning. Kardiovaskulära problem verkar vara vanliga bland mikrovågsarbetare. I (# 22: A Very Viktigt Symposium) uttalade Healer (1970) att:

”I sysselsättningshygienens intresse har många sovjetiska utredare (och minst en amerikansk forskare) rekommenderat att kardiovaskulära avvikelser används som screeningkriterier för att utesluta människor från yrken med radiofrekvent exponering.”

Glotova, KV, Sadchikova MN. 1970. Utveckling och klinisk kurs av kardiovaskulära förändringar efter kronisk exponering för mikrovågsbestrålning, Effekt av mikrovågsbestrålning, Arlington, VA, Joint Publications Research Service, (JPRS 51238), 3 sid. Klicka här för att ladda ner studiens pdf.

Författarna till denna publikation var med Institutet för arbetshygien och arbetssjukdomar, USSR Academy of Medical Sciences, Moskva. Detta är bara en i en serie studier från Sovjetunionen som undersöker effekten av mikrovågsstrålning på nervsystemet och hjärt-kärlsystemet. Mina kommentarer finns i fyrkantiga parenteser [].

The purpose of this report was “to describe the nature, severity, and clinical course of the cardiovascular changes that follow chronic exposure to microwave irradiation. This information was derived from long-term [3 to 6 years] clinical observations on 130 patients. The data pertain to 105 (90 males and 15 females) patients. Those with chronic tonsillitis, organic neurologic lesions, and cranial trauma were excluded.

Googleöversatt: Syftet med denna rapport var ”att beskriva arten, svårighetsgraden och kliniska förloppet för de kardiovaskulära förändringarna som följer kronisk exponering för bestrålning av mikrovågsugn. Denna information härstammade från långvariga [3 till 6 år] kliniska observationer på 130 patienter. Uppgifterna avser 105 (90 män och 15 kvinnor) patienter. De med kronisk tonsillit, organiska neurologiska lesioner och kranial trauma utesluts. ”

The patients had been working with microwaves in the one-centimeter range waves for at least 5 years and were exposed to fairly intense levels especially in the early years (at and below several milliW/cm2).  Intensities above 1 mW/cm2 would now be considered high exposure.

Subjects were placed into two groups.  Subjects in group one had asthenia (weakness and low energy), and complained of headache, fatigue, insomnia and pains in the heart region.  A number of these persons had arterial hypotension (low blood pressure) and bradycardia (slow heart rate).

Googleöversatt: Patienterna hade arbetat med mikrovågor i våg på en centimeter i minst 5 år och utsattes för ganska intensiva nivåer, särskilt under de första åren (vid och under flera milliW / cm2). Intensiteter över 1 mW / cm2 skulle nu betraktas som hög exponering.

Ämnen placerades i två grupper.

Personer i grupp ett hade asteni (svaghet och låg energi) och klagade över huvudvärk, trötthet, sömnlöshet och smärta i hjärtregionen. Ett antal av dessa personer hade arteriell hypotension (lågt blodtryck) och bradykardi (långsam hjärtfrekvens).

Subjects in group two complained of fatigue, irritability, headaches, nausea, and vertigo.  Some experienced autonomic-vascular crises with severe headaches, chills, tremor, loss of consciousness, pallor or reddening of the face, constricting pain in the heart, labored breathing followed by great weakness.  Subjects in this group were more likely to experience tachycardia  (a rapid heart rate) and high blood pressure, autonomic-vascular dysfunction and hypothalamic insufficiency.  The hypothalamus, a small portion of the brain just above the brain stem, links the nervous system to the endocrine system and controls body temperature, hunger, thirst, fatigue, sleep and circadian cycles. A hypothalamic insufficiency could affect any of these functions.

Googleöversatt: Personer i grupp två klagade över trötthet, irritabilitet, huvudvärk, illamående och svindel. Vissa upplevde autonoma-vaskulära kriser med svår huvudvärk, frossa, skakning, medvetenhetsförlust, blekhet eller rödhet i ansiktet, snävande smärta i hjärtat, ansträngd andning följt av stor svaghet. Personer i denna grupp hade mer benägna att få takykardi (en snabb hjärtfrekvens) och högt blodtryck, autonom-vaskulär dysfunktion och hypotalaminsufficiens. Hypotalamus, en liten del av hjärnan strax ovanför hjärnstammen, kopplar nervsystemet till det endokrina systemet och kontrollerar kroppstemperatur, hunger, törst, trötthet, sömn och døgncykler. En hypotalaminsufficiens kan påverka någon av dessa funktioner.

The authors concluded the following:

Thus, long-term observations showed that the nature and intensity of the cardiovascular reactions to prolonged exposure to microwaves are closely related to neurologic changes, especially those in the autonomic nervous system. They also vary with the individual. Some exhibit for a long time only mild asthenic symptoms with sinus bradycardia and arterial hypotension with no signs of general or regional hemodynamic disturbances.

Others develop autonomic-vascular dysfunction, often with symptoms of hypothalamic insufficiency and angiospasm [spasmodic contraction of the blood vessels with increase in blood pressure] which sometimes impair the cerebral [brain] and coronal [heart] circulation.”

Googleöversatt: Författarna drog följande slutsatser:

”Således visade långsiktiga observationer att karaktär och intensitet av de kardiovaskulära reaktionerna vid långvarig exponering för mikrovågor är nära besläktade med neurologiska förändringar, särskilt de i det autonoma nervsystemet. De varierar också med individen. Vissa uppvisar under lång tid bara milda asteniska symtom med sinusbradykardi och arteriell hypotension utan några tecken på allmänna eller regionala hemodynamiska störningar.

Andra utvecklar autonom-vaskulär dysfunktion, ofta med symtom på hypotalaminsufficiens och angiospasm [krampaktig sammandragning av blodkärlen med ökat blodtryck] som ibland försämrar cirkulationen i hjärnan och hjärnan [hjärt]. ”

 

********

Googleöversatt: Den tidiga litteraturen som visar kardiovaskulär dysfunktion bland mikrovågsarbetare, vår studie visar puls oregelbundenheter med pulserad mikrovågseksponering vid en bråkdel av internationella riktlinjer för mikrovågsexponering; klagomål från elektriskt överkänsliga individer av hjärt oregelbundenhet; studentklagomål om hjärta fladdrat och ett tävlingshjärta; och ökningen av graden av plötsligt hjärtstopp bland unga till den grad att skolor installerar defibrillatorer kan inte ignoreras.

Precis som arbetstagare borde screenas om de ska arbeta med mikrovågsstrålning, borde eleverna bli avskärmade varje år i skolan för att se till att de inte har ett underliggande hjärtsjukdom som kan förvärras med WiFi-exponering.

En hjärtsladd kan vara en tidig varning om att något mer allvarligt kan hända. Den som upplever en snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens som plötsligt uppstår med mild eller ingen fysisk ansträngning när de utsätts för trådlös teknik bör följa varningen, minimera deras exponering så snabbt som möjligt och besöka en kardiolog.

The early literature showing cardiovascular dysfunction among microwave workers, our study showing heart rate irregularities with pulsed microwave exposure at a fraction of international microwave exposure guidelines; the complaints of electrically hypersensitive individuals of heart irregularities; student complaints of heart flutters and a racing heart; and the increase in the rate of sudden cardiac arrest among young people to the point that schools are installing defibrillators cannot be ignored.

Just as workers ought to be screened if they are going to work with microwave radiation,students ought to be to screened each year at school to ensure that they do not have an underlying heart condition that may be exacerbated with WiFi exposure.

A heart flutter may be an early warning that something more serious can happen.  Anyone who experiences a rapid or irregular heart rate that comes on suddenly with mild or no physical exertion when they are exposed to wireless technology should heed the warning, minimize their exposure as quickly as possible and visit a cardiologist.