Mobilindustrins forskningsfusk, driver oss mot globala och förödande skador på hälsa och naturmiljö?

Vi tycks gå i rask takt mot en ekologisk kollaps och utplåning av större del av livet på vår jord? I nuläget är det inte klimatet som är det största hotet, det är dagens mobil- och teknikindustri.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, visar i sin systematiska översikt hur forskningsresultat blir missvisande.

I SBU:s tidning Vetenskap & Praxis får man en kort sammanfattning av rapporten i ledaren av chefredaktören Ragnar Levi. (1).

Under rubriken Livsfarligt önsketänkande berör Levi att forskningsresultat vinklas, enligt SBU:s granskning, vilket kan drabba tredje part som är sjuka eller svaga och behöver hjälp. Chefredaktören på tidskriften Lancet (2015:385:1380) säger att en stor del av den vetenskapliga litteraturen, kanske till hälften är osann. Han menar att detta är symtom på systemfel och pekar på tänkbara orsaker, bland annat på en urspårning i tävlingskultur, där universiteten och de vetenskapliga tidskrifterna är medskyldiga och ingen vill ta första steget för att på allvar rensa i träsket. Men man bör också beakta att det idag är industrin, som ger de flesta forskningsanslag till universiteten och deras forskare. Industrin styr forskningen den vägen.

SBU:s systematiska översikt av den vetenskapliga litteraturen visar att långt ifrån all forskning är tillförlitlig. Direkt fusk och oredlighet kan få stor uppmärksamhet i medierna, men är trots allt relativt ovanligt. Betydligt mer utbredda problem som inte betraktas som fusk, men som ändå förvränger resultaten förbigås ofta med tystnad. Ändå kan de leda till fullständigt felaktiga slutsatser.

SBU: visar att många studier är bristfälligt utformade. Det kan handla om allt från felaktig användning av statistiska metoder, till utelämnande av väsentliga uppgifter och manipulation av effektmått, för att få ett tydligare resultat. Orsaken kan vara bristande kunskap eller slarv när det gäller forskningsmetodik. Men problemen kan också bero på mer eller mindre medvetna avsteg från forskningens etiska grund. I stället för att allsidigt undersöka ett ämne eller pröva en hypotes, kan det vara frestande för forskare att vinkla sina frågor och svar, för att få stöd för den egna uppfattningen. Saklighet kan hotas av politiska hänsynstaganden, personliga karriärintressen, professionell dispyter, avundsjuka, hybris och ärelystnad.

Politiska hänsynstaganden. Inom storindustrin finns det starka intressen att dölja miljö- och hälsorisker för deras verksamhet eller produkter. Sedan ett antal år tillbaka har industrin själv fått ansvara för, att bevisa att deras verksamhet inte skadar hälsa och naturmiljö enligt miljöbalken andra kapitel 2 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (2).

När det gäller mobilindustrins verksamhet, har regering fattat beslutet genom påtryckningar från industrin, att ge ett allmänt tillstånd till utbyggnaden av basstationer för mobiltelefoni. Regeringen skrev om ledningsrättslag (1973:1144)  så att den även innefattade trådlös kommunikation. Därför ställer heller inte ansvariga myndigheter några krav på tillståndsprövning, enligt miljöbalken för verksamheten. Det finns alltså ett politiskt hänsynstagande, som inte önskar kvalitativa studier som visar på riskerna med allmän spridning av pulsade mikrovågor i vår livsmiljö.

Detta leder till att de som drabbas av strålskador aldrig får det vetenskapligt bekräftat och aldrig kommer att få den hjälp och stöd de behöver, vilket leder till ett stort lidande för denna grupp i samhället. Eftersom det är ett politiskt beslut kommer myndigheterna aldrig kräva kvalitativa studier och en vetenskaplig metodik som bevisar sambandet mellan denna typ av strålskada och den artificiell radiofrekvent strålning som industrin sprider i vår livsmiljö. Äldre studier och forskning har redan visat på hälsoriskerna (3), vilket man negligerar.

Denna strategi förstärks ytterligare då det står i miljöbalkens andra kapitel 10 §: Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket.
Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet (2). Av det skälet finns det inte några som helst intressen, att bevisa ett samband med kvalitativ forskning mellan strålskadan elöverkänslighet och annan ohälsa och mobilindustrins verksamhet.

Det spelar ingen roll, att stora mängder kvalitativ forskning belägger samband, mellan strålning och hälsorisker, så länge större delen av folket står på benen och är arbetsföra. Så länge folket har råd att fortsätta köpa deras produkter och därmed stödjer deras verksamhet, kan forskningsfusket pågå till mobilindustrins fördel och till folkhälsans och naturmiljöns nackdel.

Så länge myndigheterna påstår att mobilstrålningen är ofarlig, att det inte finns några som helst vetenskapliga belägg om hälsorisker, köper folket den hälsovådliga tekniken, men målar samtidigt ovetandes, in sig i ett hörn. Industrin och bankerna driver på ett kontantlöst samhälle och att mobilen skall användas till allt, även för att kunna gå på en offentlig toalett. Industrin driver på att mobilen skall bli oumbärligt redskap och vara ett tvång att använda till allt i samhället, vilket kommer att öka den miljöfarliga strålningen enormt.

De enskilda som skadas av strålningen och får sina liv förstörda både hälsomässigt och ekonomiskt, lämnas åt sitt öde av samhället, trots att det är en erkänd funktionsnedsättning och skyddas enligt FN-konventionen (4)

Jag frågar SBU. Med bakgrund till SBU:s egen granskning av forskningslitteratur frågar jag SBU vad de anser om kvaliteten på provokationsstudier som görs på elöverkänsliga. Kan de erkänna att metodiken inte är vetenskaplig eller kommer de att vara politiskt styrda av sitt svar och ljuga?

När jag läser sjätte kapitlet som berör kvalitetsgranskning av studier i SBU:s systematiska översikt av den vetenskapliga litteraturen (5), kunde jag inte hitta en tydlig koppling mellan provokationsstudier till de olika metoderna. Jag ställer därför frågan till SBU enligt följande:

Efter att man läst er rapport om olika forskningsmetoder undra man över vilken vetenskaplig metodik, provokationsstudier på elöverkänsliga faller under, där man har två grupper. Den ena gruppen är drabbad och den andra gruppen är inte drabbad. Provokationen sker under några minuter, där de olika grupperna skall känna efter, om de känner några elektriska fält eller inte.

De grundläggande förutsättningarna är, att människan saknar receptorer för att känna elektriska fält och radiofrekvent strålning, enligt känd vetenskap idag. Man har heller inte vetenskapligt undersökt och bekräftat, att elöverkänsliga har utvecklat någon typ av specifika receptorer, för elektriska fält och strålning. Man har dock konstaterat att de drabbade inte har en immunologisk reaktion som snabbt skulle kunna stimuleras av elektriska fält. Det finns alltså inget som tyder på att drabbade personer homogent, skulle kunna känna och reagera på elektriska fält efter bara någon minut. Därför borde det inte vara vetenskapligt möjligt, med denna metodik,  att få svar på frågan, om man signifikant kan belägga ett samband mellan elöverkänsligas ohälsa och elektromagnetisk strålning.

Om man saknar medicinsk kunskap, om den mekanism, som får elöverkänsliga personer att reagerar negativt hälsomässigt på elektriska fält och strålning, hur kan man då förvänta sig, att provokationsmetoden som vetenskaplig metodik, skall kunna fungera, när testpersonerna inte ens är en homogen grupp som reagerar lika likvärdigt och snabbt vid en provokation, om man nu seriöst vill veta, om det finns ett samband mellan elöverkänsligas ohälsa och strålning? Man har ju inte grundligt undersökt vilka eventuella medicinska störningar som kan uppkomma i närheten till EMF-fält hos dessa drabbade.

Anser SBU att provokationsstudier därför är en relevant och vetenskaplig metod att få svar på frågan, om det finns ett samband mellan elöverkänsligas ohälsa och elektromagnetisk strålning?  Om så är fallet, i vilka andra vetenskapliga studier använder man denna typ av provokation med samma  typ av förutsättningar?

En bestämd inriktning, ett bestämt mål. I drygt 30 år (6), har man fortsatt med samma metodik, trots att metodiken borde ifrågasättas som vetenskapligt seriös, men myndigheterna godkänner den med hänvisning till sina vetenskapliga råd, som i sin tur har starka kopplingar till industrin. För det är ju industrin som skulle bevisa, att deras verksamhet inte är skadlig för hälsa och naturmiljö (2).

Det politiska beslutet om utbyggnad av trådlös kommunikation som en statsangelägenhet styr helt klart forskningsresultaten. Skulle det bevisas vetenskapligt ett samband måste 10 § andra kapitlet gälla ”detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet” och då måste man reducera strålningen. Den planerade trådlösa 5G-utbyggnaden kommer att slås i spillror och teknikindustrin kommer att falla ihop som ett korthus, eftersom de blint satsat på fel teknik.

Samtliga ansvariga både industrin och politikerna väljer alltså bort folkhälsan och naturmiljön för en industri, som storskaligt, mer eller mindre skadar allt liv och som fyller biosfären med så mycket värmeenergi, att även klimatet påverkas negativt (7). Ansvariga politiker och industri har härmed startat en kedjereaktion som ingen vill förstår konsekvenserna av, eftersom det inte gynnar teknikindustrins intressen. Ansvariga politiker och myndigheter både i Sverige och utomlands har också valt att skylla på koldioxidutsläppen som grundorsak, trots att vattenånga som absorberar mikrovågor är den största växthusgasen (8).

På EU:s klimatsida står det: ”Vattenånga: Den huvudsakliga växthusgasen är vattenånga (H2O), som ansvarar för ungefär två tredjedelar av den naturliga växthuseffekten. I atmosfären fångar vattenmolekylerna upp den värme som planeten strålar ut och sänder den vidare i alla riktningar, värmer upp jordytan innan den med tiden strålar ut i rymden. Vattenånga i atmosfären är en del av den hydrologiska cykeln, ett slutet system av cirkulerande vatten – av vilket det finns en begränsad mängd på planeten – från haven och landmassorna till atmosfären och tillbaka igen genom avdunstning och transpirering, kondensering och utfällning. Mänsklig verksamhet tillför inte vattenånga i atmosfären. Men varmare luft kan hålla mycket mer fukt, så ökande temperaturer intensifierar klimatändringen.” Lägger man då till den ökande mängden mikrovågsenergi i biosfären är risken stor för uppvärmning.

DSCN8822Bv diagram

Vattnet absorberar energi från mikrovågstrålningen i en process som kallas dielektrisk värmning. Vattenmolekylen är dipol, vilket betyder att den har en positivt och en negativt laddad del. Dipolerna svänger fram och tillbaka i mikrovågornas alternerande elektriska fält. Den friktion som uppstår mellan dipolerna gör att vattnet värms snabbt. Eventuella joner som normalt finns i kranvatten påverkar lösningen starkt, varför en saltlösning värms snabbare än destillerat vatten. Helt rent vattnen kan inte ta upp värme. (9)

Med storskalig spridning av kemikalier med flygplan geoengineering  som SMHI beskriver på sitt sätt här (10) och som pågått på allvar, enligt Nasa:s satellitbilder från år 2000, då 3G byggs ut, har man förstärkt partikelinnehållet i biosfären.

Bilden från Nasa den 11 november 2011. Det finns bilder som visar daglig spridning globalt, men denna bild är övertydlig för dem som tvivlar på att detta sker. Därför har jag valt att visa just denna bild över Småland. Ett flertal flygplan har spridit kemikalier under högst en timmer före satellitbilden togs mellan 11:30 och 11.35. Man ser denna koncentration av flygplans streck över vissa områden på jorden. Särskilt Sverige och delar av Europa är kraftigt exponerade av dessa kemikalier.

DSCN1066 A

Troligen började man sprida tidigare i samband med utbyggnaden av GSM1800 i slutet på 1990-talet. På fotobilder kan man då se långa streck uppträda allt oftare på himlen. Genom spridning av partiklar i biosfären förstärker man uppvärmningseffekten. Man undrar, skapar industrin en mikrovågsugn på jorden, för att gynna teknikindustrins så kallade klimatsmarta produkter?

Med detta mål för ögonen med ännu mer teknik. Av ovanstående skäl tillåts inte högkvalitativ forskning ta plats, inga risker får redovisas av myndigheterna. Teknikindustrin har makten och är i full färd med att skapa artificiellt väder och artificiell ”intelligens”, för att gynna sina intressen där man modulerar om klimatet, som grundpelaren i sin strategi.

Klimatet berör alla och skapar engagemang och/eller skräck och därmed får man folket att godta en så kallad klimatsmart teknik. Intressant är att den ”klimatsmarta” och ”miljövänliga tekniken” är just hälsovådlig och skadlig för allt liv. Dessutom skapar elektroniken enorma sophögar då omsättningen är hög av dessa produkter. Mobiltelefoner, surfplattor innehåller giftiga metaller och andra ämnen som kortkedjiga klorparaffiner som är ett förbjudet ämne och mycket långlivat i naturen, även misstänkt cancerframkallande. Bly i sin tur kan orsaka skador på nervsystemet och framförallt små barn är känsliga. Vissa av ftalaterna är även hormonstörande (11)(12).  Även de extremt giftiga metallerna kvicksilver, arsenik och kadmium finns i de elektroniska produkter

Ohälsan ökar (13), insekterna, fåglarna (14) och andra djur dör ut i en allt högre takt, men ansvariga myndigheter och politiker bryr sig inte. Universiteten och forskarna bryr sig inte, eftersom det är industrin som ger forskningsanslag till universiteten och hindrar därmed till stor del en objektiv forskningskultur.

Målet är tydligen en tillrättalagd verklighet, som enbart gynnar industrin. Vi tycks gå i rask takt mot en ekologisk kollaps och utplåning av större del av livet på vår jord? I nuläget är det inte klimatet som är det största hotet, det är dagens mobil- och teknikindustri.

Solveig Silverin miljöingenjör

1. Livsfarligt önsketänkande https://docplayer.se/17719124-Vinklad-tolkning-snedvrider-fynden.html

2. Miljöbalken 1,2 6 och 9 kap samt 17 kap https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2013/03/26/miljobalken-2-och-9-kap/

3. Äldre kända kunskaper https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/forskning-och-kunskap/aldre-kanda-kunskaper/

4. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD)

5. SBU Hela rapporten  https://sfai.se/wp-content/uploads/files/Utvardering_av_metoder_inom_halso_och_sjukvarden_SBU.pdf

6. Efter 30 år har man ännu inte kvalitetsgranskat provokationsstudier https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/04/28/efter-30-ar-har-annu-inte-provokationsstudierna-pa-eloverkanslighet-kvalitetsgranskat/

7. Klimatförändringen beror med stor sannolikhet på den ökande mängden energi från artificiell mikrovågsstrålning https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/05/10/klimatforandringen-beror-med-stor-sannolikhet-pa-den-okande-mangden-energi-fran-artificiell-mikrovagsstralning/

8. Vattenånga är den mest potenta växthusgasen av alla https://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/gases_sv.pdf

9. Vilket ämne blir varmast i en mikrovågsugn Stockholms universitet  http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/v-y/vilket-%C3%A4mne-blir-varmast-i-en-mikrov%C3%A5gsugn-1.339866

10. Geoengineering https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/geoengineering-1.75609

11. Ny teknik https://www.nyteknik.se/miljo/farliga-amnen-i-elektronik-6534974

12. Kemikalieinspektionen https://www.kemi.se/privatpersoner/varor-och-kemiska-produkter/elektriska-apparater-och-elektronik

13.  Den allmänna ohälsan ökar långt mer dramatiskt än hjärntumörer, med en symtombild som liknar mikrovågssjukan https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/01/07/den-allmanna-ohalsan-okar-langt-mer-dramatiskt-an-hjarntumorer-med-en-symtombild-som-liknar-mikrovagssjukan/

14. Insektsdöden och fåglarna minskar https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/insektsdoden/