Mobil- och Teknikindustrin är det största miljöhotet i vår tid

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (1), visar i sin systematiska översikt, hur forskningsresultat blir missvisande och att många studier är bristfälligt utformade. Forskningsfusket kan bero på medvetna avsteg från forskningens etiska grund. Detta forskningsfusk kan man misstänka är utbrett inom storindustrin, då stora ekonomiska vinster står på spel eller också har ett politiskt intresse.

Mobilindustrin har exempelvis bevisbördan enligt miljöbalkens andra paragraf, andra kapitlet. ” Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (2). Inom Mobil- och teknikindustrin finns det synnerliga skäl att forskningsfuska och gå utanför forskningens etiska regler. Mobilindustrin och även andra storindustrier anlitar egna forskare, som har uppdraget att producerar studier som gynnar dessa industriers vinstintressen.

När det gäller mobilindustrins verksamhet, har även regering/riksdag fattat beslutet genom påtryckningar från industrin, att ge ett allmänt tillstånd för utbyggnaden av basstationer för mobiltelefoni. Regeringen skrev om ledningsrättslag  (1973:1144) (3) så att den även innefattade trådlös kommunikation. Vad man förstått, har politikerna övertygats av industrin, att mobilkommunikation var en riksangelägenhet. Politikerna övertygades tydligen också, att strålningen är ofarlig. Eftersom det allmänna tillståndet för mobilindustrins verksamhet säkerställdes i en riskangelägenhet, finns det heller inga krav på en tillståndsprövning enligt miljöbalken Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (4)

Politikerna och industrin har använt sig av tionde paragraf  i andra kapitlet miljöbalken.  ” Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.”

Det politiska beslutet om utbyggnad av trådlös kommunikation i hela riket, styr helt klart forskningsresultaten. Skulle det bevisas vetenskapligt ett samband, måste de två sista raderna i tionde paragrafen andra kapitlet i miljöbalken gälla detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet”, vilket innebär att man måste minska strålningen i vår livsmiljö avsevärt, vilket ju inte är inplanerat i den ekonomiska tillväxtplanen.

De sista två raderna under paragrafen, är skälet till att myndigheterna alltid kommer att hänvisa till industrins egen forskning, eftersom det är industrin som har bevisbördan (2). Och eftersom industrin producerar tillrättalagda studier, kommer myndigheterna enbart att hänvisa till tillrättalagda studier. Myndigheterna kommer aldrig, på grund av det politiska beslutet, att hänvisa till välgjorda och högkvalitativa studier, som visar på skaderisker för hälsa och miljö, eftersom verksamheten då måste upphöra enligt detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden befaras försämra det allmänna hälsotillståndet”.

Detta leder bland annat till, att de som drabbas av strålskador som elöverkänslighet aldrig får det vetenskapligt bekräftat och aldrig kommer att få den hjälp och stöd de behöver, vilket leder till ett stort lidande för denna grupp i samhället. De enskilda som skadas av strålningen och får sina liv förstörda både hälsomässigt och ekonomiskt, lämnas åt sitt öde av samhället, trots att det är en erkänd funktionsnedsättning och skyddas enligt FN-konventionen (5)

Socialstyrelsens diagnosstatistik i öppen specialinriktad vård visar att de neurologiska skadorna, på bland annat centrala nervsystemet, ökar dramatiskt. Några exempel på diagnoser.

 

trend 2017 T

Äldre studier och forskning har visat på allvarliga hälsoriskerna (6), vilket industrin inte redovisat och som ansvariga myndigheter och politiker nu negligerar.

Myndigheterna kommer alltid att påstår att mobilstrålningen är ofarlig, att det inte finns några som helst vetenskapliga belägg om hälsorisker och hänvisar till industrins tillrättalagda studier, eftersom det är industrin som har bevisbördan. Det spelar alltså ingen roll, att tusentals kvalitativa studier belägger samband, mellan strålning och hälsorisker. Så länge större delen av folket står på benen och är arbetsföra. Så länge folket har råd att fortsätta köpa mobilindustrins produkter och därmed också stödjer deras verksamhet, kan forskningsfusket pågå till mobilindustrins fördel och till folkhälsans och naturmiljöns nackdel.

Det finns alltså i grunden ett politiskt hänsynstagande som också industrin står bakom, som inte önskar kvalitativa studier som bekräftar hälso- och miljöriskerna med allmän spridning av pulsade mikrovågor i vår livsmiljö.

Men det är värre än så. Industrin och bankerna driver på enligt planen, ett kontantlöst samhälle och att mobilen skall användas till allt.  Mobilen skall vara ett oumbärligt redskap och vara ett tvång att använda till allt i samhället, vilket kommer att öka den miljöfarliga strålningen enormt.

Samtliga ansvariga både industrin och politikerna väljer alltså bort folkhälsan och naturmiljön för en industri, som storskaligt, mer eller mindre skadar allt liv och som fyller biosfären med så mycket värmeenergi, att även klimatet påverkas negativt

Klimatförändringarna. Ansvariga politiker och industri har härmed också startat en kedjereaktion som ingen vill förstår konsekvenserna av, eftersom det inte gynnar teknikindustrins intressen. Det finns skäl att misstänka att de enorma mängder av energi från mikrovågor som tillförs biosfären, är orsaken till klimatuppvärmningen. Energin i den elektromagnetiska strålning absorberas i vår största växthusgas, vattenånga. Se diagrammet nedan.

DSCN8822Bv diagram

Men för att avleda fokus från denna värmeenergi från miljarder sändare från antenner och mobiltelefoner, skyller politiker och myndigheter på vår viktigaste livsupphållande gas, koldioxiden, trots att vattenånga, som absorberar mikrovågor, är den största växthusgasen . På EU:s klimatsida (7) bekräftas det att den huvudsakliga växthusgasen är vattenånga, som ansvarar för ungefär två tredjedelar av den naturliga växthuseffekten.

Vattenmolekylerna fångar upp den värme som jorden strålar ut och sprider den vidare i alla riktningar i biosfären. Det är solens korta våglängder som når jordytan, som övergår till längre våglängder i 300 GHz frekvensbandet och strax därunder, när solljuset träffar jordytan. Lägger man då till den ökande mängden mikrovågsenergi i biosfären, är risken stor för ännu mer uppvärmning av vattenångan. Varmare luft håller mycket mer fukt, vilket leder till en positiv feedback av uppvärmningen.

Stockholms universitet visar i en test, att vattnet absorberar energi från mikrovågstrålningen, vilket ju sker i en mikrovågsugn vid 2,4 GHz, i en process som kallas dielektrisk värmning. Vattenmolekylen har en positivt och en negativt laddad del. Dipolerna svänger fram och tillbaka i mikrovågornas alternerande elektriska fält. Den friktion som uppstår mellan dipolerna gör att vattnet värms snabbt, men det beror på att det också finns mineraljoner naturligt i vatten  Helt rent vatten, som destillerat vatten utan joner, kan inte ta upp värmeenergi. (8)

Målet för ögonen är ännu mer trådlös teknik som nu planeras med 5G-systemet. Teknikindustrin har makten och är i full färd med att skapa artificiellt väder och artificiell ”intelligens”, för att gynna sina intressen.

Det är inte bara den artificiella strålningen som skadar livet på jorden. Elektroniken innehåller ett stort antal miljögifter (9)(10) som kommer ut i miljön och når grundvattnet från dessa enorma sophögar som skapas, då omsättningen är hög i dessa produkter. Mobiltelefoner, surfplattor innehåller giftiga metaller och andra ämnen som kortkedjiga klorparaffiner som är ett förbjudet ämne och mycket långlivat i naturen och är även misstänkt cancerframkallande. Bly i sin tur kan orsaka skador på nervsystemet och framförallt små barn är känsliga. Vissa av ftalaterna är även hormonstörande.  Även de extremt giftiga metallerna kvicksilver, arsenik och kadmium finns i de elektroniska produkter

Det största miljöhotet. Ohälsan ökar som tidigare nämnts (11), insekterna, fåglarna (12) och andra djur dör ut i en allt högre takt, men ansvariga myndigheter och politiker bryr sig inte. Universiteten och forskarna bryr sig inte, eftersom det är industrin som ger forskningsanslag till universiteten och hindrar därmed till stor del en objektiv forskningskultur när det gäller hälsa och naturmiljö.

Kort kan man sammanfatta: Det är inte klimatet som är det största miljöhotet, det är mobil- och teknikindustrin. Men hade vi haft ett tjänstemannaansvar hade myndigheterna kunnat kräva seriös forskning och kunnat hänvisa till seriös forskning.

Solveig Silverin miljöingenjör

1. SBU Hela rapporten  https://sfai.se/wp-content/uploads/files/Utvardering_av_metoder_inom_halso_och_sjukvarden_SBU.pd

2. Miljöbalken 1,2 6 och 9 kap samt 17 kap https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2013/03/26/miljobalken-2-och-9-kap/

3. Ledningsrättslagen(1973:1144)  https://lagen.nu/1973:1144

4. Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998899-om-miljofarlig-verksamhet_sfs-1998-899

5. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD)

6. 1972 Viktig: Rysk studie 1972 Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body  Översatt till svenska https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/01/25/ryska-samlingsrapporten-1972-2/

7. Vattenånga är den mest potenta växthusgasen av alla https://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/gases_sv.pdf

8. Vilket ämne blir varmast i en mikrovågsugn Stockholms universitet  http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/v-y/vilket-%C3%A4mne-blir-varmast-i-en-mikrov%C3%A5gsugn-1.339866

9. Ny teknik https://www.nyteknik.se/miljo/farliga-amnen-i-elektronik-6534974

10. Kemikalieinspektionen https://www.kemi.se/privatpersoner/varor-och-kemiska-produkter/elektriska-apparater-och-elektronik

11. Den allmänna ohälsan ökar långt mer dramatiskt med en symtombild som liknar mikrovågssjukan https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/01/07/den-allmanna-ohalsan-okar-langt-mer-dramatiskt-an-hjarntumorer-med-en-symtombild-som-liknar-mikrovagssjukan/

12. Insektsdöden och fåglarna minskar https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/insektsdoden/