I Europa är hjärnan ett organ som kan förändras, i Sverige är hjärnan en själ med själsliga störningar

Av Solveig Silverin

En viktig skillnad i synen på hjärnan

Sverige benämner all typer av hjärnstörningar, hjärnskador, hjärnförändringar F00-F99 som psykisk ohälsa, vilket betyder själslig ohälsa. Inom svensk sjukvård är alltså hjärnan inte ett organ som kan skadas och förändras i sin funktion, utan är kort och gott en själ, vad det nu är för något mystiskt, diffust som ingen kan förklara?

I EU  använder man det korrekta uttrycket förändringar i hjärnan. Det beskriver att hjärnan inte fungerar normalt på grund av störningar i hjärnan eller i hjärnfunktionen.  De flesta sjukdomar i hjärnan är inte själsliga, utan beror på olika yttre miljöfaktorer som artificiell strålning som pulsar genom hjärnan och stör/stressar  hjärnfunktionen och kemikalier av olika slag, som stör den biokemiska funktionen.

Att skriva psykisk ohälsa ger uppfattningen, att det är den sjukes eget fel, att den inte vill må bra, man gräver ner sig i att må dåligt. Detta kan tolkas som, att alla skador på hjärnan i själva verket är bara själsliga och går att bota med  kognitiv beteende terapi, psykofarmaka eller i värsta fall tvångsbehandlingar med ECT, som Socialstyrelsen rekommenderar i Sverige?  Detta betyder i sin tur, att läkarvården slipper ta ansvar för hjärnskador som uppkommer av en dålig livsmiljö, som mobilindustrin nu belastar dygnet runt med skadlig och miljöfrämmande mikrovågsstrålning. Man skickar patienten till psykiatrin som blivit en slasktratt för sjukdomar som beror på miljöskador. Genom detta förfarandet stör inte sjukvården, industrin och aktieägarnas vinstintressen.

År 2003 blev de själsliga diagnoserna, F-diagnoserna, fler än dem, som man benämner neuropsykiatriska skador, G-diagnoserna. F-diagnoserna ökar från 26 799 antal patienter år 2001 till 205 713 år 2018.  Alltså 668 % ökning som inte beror på befolkningsökningen. Vad händer vid tiden 2003 ? Jo, man bygger ut 3G.  Se diagrammet nedan.

bild_2019-10-18-1 T

      Hjärnförändringar och cancer är idiopatiska miljösjukdomar

Hela den totala ohälsan har ökat dramatiskt sedan 2001.

2001 är befolkningsmängden 8 909 128 individer och antalet patienter är 2 190 592, vilket är 24,6 %  patienter i befolkningen år 2001, alltså en fjärdedel av befolkningen.

2017 är befolkningsmängden 10 120 242 individer och antal patienter är 5 166 411, vilket är 51,1 % patienter av befolkningen år 2017. Generellt sett har antalet patienter ökat till halva befolkningsmängden mellan åren 2001 och 2017 till dryga fem miljoner av drygt 10 miljoner individer! En del individer har dock en eller flera diagnoser både år 2001 och år 2017, men oavsett, visar ökningen att befolkning blir att sjukare. Vissa diagnosgrupper har tagits bort i beräkningen som A00-B99, O00-O99, P00-P96, S00-T98, Z00-Z99, samt alkoholrelaterade diagnoser. Redovisningen visar ökningen av antal patienter i förhållande till folkmängden år 2001 och år 2017. Socialstyrelsens statistik bygger på antal patienter som uppsöker öppen specialinriktad vård.

Idag stressas hjärnan ”sönder” av den pulsade strålningen från den trådlösa digitala tekniken. Sjukdomar som utamttningssyndrom, elöverkänslighet, trötthetsyndrom, hyperaktivitetstörningar, sömnlöshet med mera, ökar konstant. Strålningen pulsar med hög energi och hög hastighet  genom hjärnan. De flesta av dessa hjärnskador är bestående och går inte att bota, lika lite som det går att bota dem som skadades av vaccinet Pandemrix och fick narkolepsi.

Så här står det i ”Cost of disorders of brain in Europa 2010”
BAKGRUND:
Spektrumet av hjärnstörningar är stort och täcker hundratals störningar som anges i antingen de mentala eller neurologiska störningarna i de etablerade internationella diagnostiska klassificeringssystemen. Dessa störningar har en hög prevalens såväl som kortvariga och långvariga funktionsnedsättningar och funktionsnedsättningar. Därför är de en känslomässig, ekonomisk och social börda för patienterna, deras familjer och deras sociala nätverk. I en studie 2005 uppskattade vi för första gången den årliga kostnaden för 12 stora grupper av hjärnstörningar i Europa och gav en konservativ uppskattning på 386 miljarder euro (
4 154,09 miljardert kr)
för 2004. Denna uppskattning var begränsad i omfattning och konservativ på grund av avsaknaden av tillräckligt omfattande epidemiologiska och / eller ekonomiska data om flera viktiga diagnostiska grupper. Vi är nu i stånd att väsentligt förbättra och revidera 2004-uppskattningarna. I den här rapporten täcker vi 19 huvudgrupper av störningar, 7 fler än tidigare, av ett ökat antal åldersgrupper och fler kostnadsposter. Vi presenterar därför mycket förbättrade kostnadsberäkningar. Våra reviderade uppskattningar inkluderar nu också de nya EU-medlemsländerna och därmed en befolkning på 514 miljoner människor.

RESULTAT:
Den totala kostnaden för hjärnstörningar uppskattades till 798 miljarder euro (8 589,81 miljarder kr) 2010. Direkta kostnader utgör huvuddelen av kostnaderna (37% direkta sjukvårdskostnader och 23% direkta icke-medicinska kostnader) medan de återstående 40% var indirekta kostnader för patienter produktionsförluster. I genomsnitt varierade den uppskattade kostnaden per person med hjärnstörning i Europa mellan 285 euro för huvudvärk och 30 000 euro för neuromuskulära störningar. De europeiska kostnaderna per capita för hjärnstörningar var i genomsnitt 1550 euro, men varierade efter land. Kostnaden (i miljarder euro PPP 2010) för hjärnstörningar som ingår i denna studie var följande:

beroende: 65,7 € = 7 175.84 miljarder kr

ångestbesvär: 74,4 € = 8 126.06 miljarder kr

hjärntumör: 5,2 €  = 567.95 miljarder kr

barn / ungdomar: 21,3 € = 2 326.41 miljarder kr

demens: 105,2 €  = 11 490.07 miljarder kr

ätstörningar: 0,8 €  = 87.38 miljarder kr

epilepsi: 13,8 € = 1 490.12 miljarder kr

huvudvärk: 43,5 € = 4 697.12 miljarder kr

mental retardering: 43,3 € = 4 729.28 miljarder kr

humörsjukdomar: 113,4 € = 12 385.69 miljarder kr

multipel skleros: 14,6 € = 1 576.50 miljarder kr

neuromuskulära störningar: 7,7 € = 831.44 miljarder kr

Parkinsons sjukdom: 13,9 € = 1 500.92 miljarder kr

personlighetsstörningar: 27,3 € = 2981.74 miljarder kr

psykotiska störningar: 93,9 €  = 10 255.87 miljarder kr

sömnstörningar: 35,4 €  = 3 866.43  miljarder kr

somatoform störning: 21,2 €  = 2 315.49 miljarder kr

stroke: 64,1 €  = 7 001.08 miljarder kr

traumatisk hjärnskada: 33,0 €.  = 3 604.30 miljarder kr

Det bör noteras att den reviderade uppskattningen av de störningar som ingick i den föregående rapporten 2004 utgjorde 477 miljarder euro, som i stort sett bekräftade våra tidigare studieresultat efter att ha beaktat inflationen och befolkningsökningen sedan 2004. Dessutom var våra resultat överensstämmande med administrativa uppgifter om sjukvårdsutgifterna i Europa, och jämförbara med tidigare studier om kostnaderna för specifika störningar i Europa. Våra uppskattningar var lägre än jämförbara uppskattningar från USA.

EU skriver: När det gäller den hälsoekonomiska börda som beskrivs i denna rapport utgör hjärnstörningar sannolikt den största ekonomiska utmaningen för europeisk hälsovård, nu och i framtiden. Uppgifter som presenteras i denna rapport bör övervägas av alla intressentgrupper, inklusive beslutsfattare, bransch- och patientförespråkningsgrupper, för att ompröva den aktuella dagordningen för forskning, forskning och folkhälsa och definiera en samordnad handlingsplan på olika nivåer för att hantera de tillhörande utmaningarna.

Varför ökar hjärnskadorna i Europas befolkning? Det är den ökande pulsade strålningen som stressar sönder hjärnan, som tillkommit i vår livsmiljö sedan 1990-talet, den digitala tekniken.

Solveig Silverin, miljöingenjör


Har översatt texten från Kostnad för hjärnstörningar i Europa 2010.

Cost of disorders of the brain in Europe 2010 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924589

Cost of disorders of the brain in Europe 2010.

Gustavsson A1, Svensson M, Jacobi F, Allgulander C, Alonso J, Beghi E, Dodel R, Ekman M, Faravelli C, Fratiglioni L, Gannon B, Jones DH, Jennum P, Jordanova A, Jönsson L, Karampampa K, Knapp M, Kobelt G, Kurth T, Lieb R, Linde M, Ljungcrantz C, Maercker A, Melin B, Moscarelli M, Musayev A, Norwood F, Preisig M, Pugliatti M, Rehm J, Salvador-Carulla L, Schlehofer B, Simon R, Steinhausen HC, Stovner LJ, Vallat JM, Van den Bergh P, van Os J, Vos P, Xu W, Wittchen HU, Jönsson B, Olesen J; CDBE2010Study Group.

Abstract

Background

The spectrum of disorders of the brain is large, covering hundreds of disorders that are listed in either the mental or neurological disorder chapters of the established international diagnostic classification systems. These disorders have a high prevalence as well as short- and long-term impairments and disabilities. Therefore they are an emotional, financial and social burden to the patients, their families and their social network. In a 2005 landmark study, we estimated for the first time the annual cost of 12 major groups of disorders of the brain in Europe and gave a conservative estimate of €386 billion for the year 2004. This estimate was limited in scope and conservative due to the lack of sufficiently comprehensive epidemiological and/or economic data on several important diagnostic groups. We are now in a position to substantially improve and revise the 2004 estimates. In the present report we cover 19 major groups of disorders, 7 more than previously, of an increased range of age groups and more cost items. We therefore present much improved cost estimates. Our revised estimates also now include the new EU member states, and hence a population of 514 million people.

Bakgrund
Spektrumet av hjärnstörningar är stort och täcker hundratals störningar som anges i antingen de mentala eller neurologiska störningarna i de etablerade internationella diagnostiska klassificeringssystemen. Dessa störningar har en hög prevalens såväl som kortvariga och långvariga funktionsnedsättningar. Därför är de en känslomässig, ekonomisk och social börda för patienterna, deras familjer och deras sociala nätverk. I en landmärkesstudie 2005 uppskattade vi för första gången den årliga kostnaden för 12 stora grupper av hjärnstörningar i Europa och gav en konservativ uppskattning på 386 miljarder euro för 2004. Denna uppskattning var begränsad i omfattning och konservativ på grund av avsaknaden av tillräckligt omfattande epidemiologiska och / eller ekonomiska data om flera viktiga diagnostiska grupper. Vi är nu i stånd att väsentligt förbättra och revidera 2004-uppskattningarna. I den här rapporten täcker vi 19 huvudgrupper av störningar, 7 fler än tidigare, av ett ökat spektrum av åldersgrupper och fler kostnadsposter. Vi presenterar därför mycket förbättrade kostnadsberäkningar. Våra reviderade uppskattningar inkluderar nu också de nya EU-medlemsländerna och därmed en befolkning på 514 miljoner människor

Aims

To estimate the number of persons with defined disorders of the brain in Europe in 2010, the total cost per person related to each disease in terms of direct and indirect costs, and an estimate of the total cost per disorder and country.

Mål

För att uppskatta antalet personer med definierade hjärnstörningar i Europa 2010, den totala kostnaden per person relaterad till varje sjukdom i termer av direkta och indirekta kostnader, och en uppskattning av den totala kostnaden per störning och land.

Methods

The best available estimates of the prevalence and cost per person for 19 groups of disorders of the brain (covering well over 100 specific disorders) were identified via a systematic review of the published literature. Together with the twelve disorders included in 2004, the following range of mental and neurologic groups of disorders is covered: addictive disorders, affective disorders, anxiety disorders, brain tumor, childhood and adolescent disorders (developmental disorders), dementia, eating disorders, epilepsy, mental retardation, migraine, multiple sclerosis, neuromuscular disorders, Parkinson’s disease, personality disorders, psychotic disorders, sleep disorders, somatoform disorders, stroke, and traumatic brain injury. Epidemiologic panels were charged to complete the literature review for each disorder in order to estimate the 12-month prevalence, and health economic panels were charged to estimate best cost-estimates. A cost model was developed to combine the epidemiologic and economic data and estimate the total cost of each disorder in each of 30 European countries (EU27 + Iceland, Norway and Switzerland). The cost model was populated with national statistics from Eurostat to adjust all costs to 2010 values, converting all local currencies to Euro, imputing costs for countries where no data were available, and aggregating country estimates to purchasing power parity adjusted estimates for the total cost of disorders of the brain in Europe 2010.

Metod

De bästa tillgängliga uppskattningarna av prevalens och kostnad per person för 19 grupper av hjärnstörningar (som täcker över 100 specifika störningar) identifierades via en systematisk översyn av den publicerade litteraturen. Tillsammans med de tolv störningarna som ingick 2004 omfattas följande utbud av psykiska och neurologiska grupper av störningar: beroendeframkallande, affektiva störningar, ångeststörningar, hjärntumör, barndomen och ungdomar (utvecklingsstörningar), demens, ätstörningar, epilepsi, mental retardering, migrän, multipel skleros, neuromuskulära störningar, Parkinsons sjukdom, personlighetsstörningar, psykotiska störningar, sömnstörningar, somatoforma störningar, stroke och traumatisk hjärnskada. Epidemiologiska paneler laddades för att slutföra litteraturgranskningen för varje störning för att uppskatta 12-månaders prevalensen och hälsoekonomiska paneler laddades för att uppskatta bästa kostnadsberäkningar. En kostnadsmodell utvecklades för att kombinera epidemiologiska och ekonomiska data och uppskatta de totala kostnaderna för varje störning i vart och ett av de 30 europeiska länderna (EU27 + Island, Norge och Schweiz). Kostnadsmodellen fylldes med nationell statistik från Eurostat för att anpassa alla kostnader till 2010-värden, konvertera alla lokala valutor till Euro, beräkna kostnader för länder där det inte fanns några uppgifter, och sammanställa landuppskattningar till köpkraftsparitetsjusterade uppskattningar för den totala kostnaden för störningar i hjärnan i Europa 2010.

Results

The total cost of disorders of the brain was estimated at €798 billion in 2010. Direct costs constitute the majority of costs (37% direct healthcare costs and 23% direct non-medical costs) whereas the remaining 40% were indirect costs associated with patients’ production losses. On average, the estimated cost per person with a disorder of the brain in Europe ranged between €285 for headache and €30,000 for neuromuscular disorders. The European per capita cost of disorders of the brain was €1550 on average but varied by country. The cost (in billion €PPP 2010) of the disorders of the brain included in this study was as follows: addiction: €65.7; anxiety disorders: €74.4; brain tumor: €5.2; child/adolescent disorders: €21.3; dementia: €105.2; eating disorders: €0.8; epilepsy: €13.8; headache: €43.5; mental retardation: €43.3; mood disorders: €113.4; multiple sclerosis: €14.6; neuromuscular disorders: €7.7; Parkinson’s disease: €13.9; personality disorders: €27.3; psychotic disorders: €93.9; sleep disorders: €35.4; somatoform disorder: €21.2; stroke: €64.1; traumatic brain injury: €33.0. It should be noted that the revised estimate of those disorders included in the previous 2004 report constituted €477 billion, by and large confirming our previous study results after considering the inflation and population increase since 2004. Further, our results were consistent with administrative data on the health care expenditure in Europe, and comparable to previous studies on the cost of specific disorders in Europe. Our estimates were lower than comparable estimates from the US.

Resultat
Den totala kostnaden för hjärnstörningar uppskattades till 798 miljarder euro 2010. Direkta kostnader utgör huvuddelen av kostnaderna (37% direkta sjukvårdskostnader och 23% direkta icke-medicinska kostnader) medan de återstående 40% var indirekta kostnader för patienter produktionsförluster.

I genomsnitt varierade den uppskattade kostnaden per person med hjärnstörning i Europa mellan 285 euro för huvudvärk och 30 000 euro för neuromuskulära störningar. De europeiska kostnaderna per capita för hjärnstörningar var i genomsnitt 1550 euro men varierade efter land.

Kostnaden (i miljarder euro PPP 2010) för hjärnstörningar som ingår i denna studie var följande:

beroende: 65,7 €; = 7175.84 miljarder kr

ångestbesvär: 74,4 €; = 8126.06 miljarder kr

hjärntumör: 5,2 €;  = 567.95 miljarder kr)

barn / ungdomar: 21,3 €; = 2326.41 miljarder kr

demens: 105,2 €;  = 11490.07 miljarder kr

ätstörningar: € 0,8; = 87.38 miljarder kr

epilepsi: € 13,8;

huvudvärk: € 43,5;

mental retardering: 43,3 €; = 4729.28 miljarder kr

humörsjukdomar: 113,4; € = 12385.69 miljarder kr

multipel skleros: € 14,6;

neuromuskulära störningar: € 7,7;

Parkinsons sjukdom: € 13,9;

personlighetsstörningar: € 27,3; = 2981.74 miljarder kr

psykotiska störningar: € 93,9; = 10255.87 miljarder kr

sömnstörningar: € 35,4; = 3866.43  miljarder kr

somatoform störning: € 21,2; = 2315.49 miljarder kr

stroke: € 64,1; = 7001.08 miljarder kr

traumatisk hjärnskada: 33,0 €.  = 3604.30 miljarder kr

Det bör noteras att den reviderade uppskattningen av de störningar som ingick i den föregående rapporten 2004 utgjorde 477 miljarder euro, som i stort sett bekräftade våra tidigare studieresultat efter att ha beaktat inflationen och befolkningsökningen sedan 2004. Dessutom var våra resultat överensstämmande med administrativa uppgifter om sjukvårdsutgifterna i Europa, och jämförbara med tidigare studier om kostnaderna för specifika störningar i Europa. Våra uppskattningar var lägre än jämförbara uppskattningar från USA.

Discussion

This study was based on the best currently available data in Europe and our model enabled extrapolation to countries where no data could be found. Still, the scarcity of data is an important source of uncertainty in our estimates and may imply over- or underestimations in some disorders and countries. Even though this review included many disorders, diagnoses, age groups and cost items that were omitted in 2004, there are still remaining disorders that could not be included due to limitations in the available data. We therefore consider our estimate of the total cost of the disorders of the brain in Europe to be conservative. In terms of the health economic burden outlined in this report, disorders of the brain likely constitute the number one economic challenge for European health care, now and in the future. Data presented in this report should be considered by all stakeholder groups, including policy makers, industry and patient advocacy groups, to reconsider the current science, research and public health agenda and define a coordinated plan of action of various levels to address the associated challenges.

Diskussion
Denna studie baserades på de bästa för närvarande tillgängliga uppgifterna i Europa och vår modell möjliggjorde extrapolering till länder där inga data kunde hittas. Fortfarande är databrist en viktig källa till osäkerhet i våra uppskattningar och kan innebära över- eller underskattningar i vissa störningar och länder. Även om denna översyn inkluderade många störningar, diagnoser, åldersgrupper och kostnadsposter som utelämnades 2004 finns det fortfarande kvarstående störningar som inte kunde inkluderas på grund av begränsningar i tillgängliga data. Vi anser därför att vår uppskattning av den totala kostnaden för hjärnstörningar i Europa är konservativ. När det gäller den hälsoekonomiska börda som beskrivs i denna rapport utgör hjärnstörningar sannolikt den största ekonomiska utmaningen för europeisk hälsovård, nu och i framtiden. Uppgifter som presenteras i denna rapport bör övervägas av alla intressentgrupper, inklusive beslutsfattare, bransch- och patientförespråkningsgrupper, för att ompröva den aktuella dagordningen för forskning, forskning och folkhälsa och definiera en samordnad handlingsplan på olika nivåer för att hantera de tillhörande utmaningarna.

Recommendations

Political action is required in light of the present high cost of disorders of the brain. Funding of brain research must be increased; care for patients with brain disorders as well as teaching at medical schools and other health related educations must be quantitatively and qualitatively improved, including psychological treatments. The current move of the pharmaceutical industry away from brain related indications must be halted and reversed. Continued research into the cost of the many disorders not included in the present study is warranted. It is essential that not only the EU but also the national governments forcefully support these initiatives.

Rekommendationer
Politisk handling krävs mot bakgrund av de nuvarande höga kostnaderna för hjärnstörningar. Finansieringen av hjärnforskning måste ökas. vård för patienter med hjärnstörningar samt undervisning vid medicinska skolor och andra hälsorelaterade utbildningar måste förbättras kvantitativt och kvalitativt, inklusive psykologiska behandlingar. Läkemedelsindustrins nuvarande rörelse bort från hjärnrelaterade indikationer måste stoppas och vändas. Fortsatt forskning om kostnaden för många störningar som inte ingår i den aktuella studien är berättigade. Det är viktigt att inte bara EU utan också de nationella regeringarna kraftfullt stöder dessa initiativ.

Solveig Silverin, miljöingenjör