WiFi i skolmiljön, hur mycket pulsad energi exponeras eleverna för? Krav att elever bär person-exponeringsmätare under skoltid.

Strålsäkerhetsmyndigheten gjorde mätningar den 1 september 2009, på strålningen under en helg i Hällsviks bycenter (1), som är en skola. Det var alltså över huvud taget inte mycket strålning i skolmiljön under mättillfället. Under skoltid används bland annat skolans WiFi-system, samt mobiltelefoner. Det finns därför enbart, ett enda mätvärde  som är av intresse. Man gjorden en personexponeringsmätning då de hade fyra trådlösa datorer påslagna i ett rum. De fick då som högsta mätvärdet, ca 1,4 mW/m2. Detta mätvärde är inte representativt, när kanske upp till 20 elever använder WiFi-systemet samtidigt i ett rum, då de jobbar med datorerna under en lektion. Hur mycket teknisk strålning som passerar mellan accesspunkten och elevernas datorer varierar hela tiden, vilket styrs av hur mycket information som skickas mellan enheterna. När bilder och filmer skickas blir det mycket högre strålningsnivå än när text och normalstora dokument skickas.

Den här beräkningen som jag nu kommer att göra är inte helt korrekt, eftersom jag bara har ett enda mätvärde att tillgå när fyra datorer är påslagna. Men denna beräkning borde föranleda krav på personmätningar under en skoldag på alla elever, som då ger information om, hur mycket teknisk strålning de exponeras för under skoltiden varje dag.  Mätdatan skall lagras i enheten, så att mätinstrument inte skickar mätdatan trådlöst, vilket ju blir en felkälla.

Mellantidsexponering

De som sitter närmast accesspunkten kommer att bli mest exponerade både från de andras datorer och från accesspunkten. Medan de som sitter längst bak blir mindre exponerade från de andra datorerna och från accesspunkten.

WiFi använder frekvensbandet 2,4 GHz, vilket har en svängningshastighet på 2 400 000 000 svängningar per sekund. Jämför 50 Hz som vi har i elnätet som svänger 50 gånger per sekund och har en våglängd på 1000 mil. 2,4 GHz har en våglängd 12,5 cm. Frekvenser mellan 1- 3 GHz absorberas till 100% i kroppens organ (3). Rörelseenergin är 48 miljoner gånger högre än i 50 Hz-bandet. Man kan dessutom fylla korta våglängder med mer information som skickas som energi genom etern. Denna energi pulsar ut lika snabbt som vågens svängningshastighet och kan liknas vid energipaket som förflyttar sig nära ljusets hastighet.

Ett räkneexempel

Jag beräknar effekttätheten för 20 påslagna datorer i ett klassrum. Strålningen från accesspunkten sprider sig som en solfjäder i rummet. Hur stor spridningen är beror på öppningsvinkeln i antennen. 20 elever sitter med av sin dator. Accesspunkten  sitter på väggen mitt i rummet vid katedern. För att få fram en siffra på hur mycket en dator strålar, har jag delar det uppmätta mätvärdet 1,4 mW/m2/s i fyra delar från fyra påslagna datorer och får ett medelvärde från en dator 0,35 mW/m2/s. Eleverna jobbar i 50 minuter med datorerna.

Den elev som sitter mitt framför accesspunkten kommer att ha fyra rader med fyra datorer på varje rad  bakom sig. Eleven kommer att bli exponerad för ungefär 14 datorer av 20 datorer. Exponering blir ungefär 14,7 W/m2 under 50 minuter, som pulsar genom kroppen. Alltså överskrids referensvärdet för uppvärmning, men eftersom den tekniska strålningen pulsar får man också en annan påverkan-effekt. Denna effekt räknas inte in i Strålsäkerhetsmyndighetens rekommenderade referensvärdet märkligt nog, trots att  SSM själv hänvisar till flera välgjorda studier, som bevisar att pulsad strålning påverkar hjärnan (2).

SSM borde vara skyldig enligt sitt uppdrag, att göra mätningar som speglar den verkliga strålmiljön i skolan,  som ansvariga vuxna tvingar skolelever att vistas i, under skoltiden, med hänvisning till skollagen.  Skolan är en institution för lärande, inte en institution där industrin kan använda barn för sina experiment med tekniks strålning. Den forskning som SSM och övriga myndigheter hänvisar till är inte har kvalitetsgranskad av oberoende experter.

Digitaliseringsindustrins produkter stressbelastar kroppen och hjärnans funktioner under i skoltiden, vilket bryter mot individens frihet och mänskliga rättighet att få välja att vara frisk, utan att yttre negativ hälsopåverkan från industrins produkter skadar hälsan. Denna tvångsbestrålning av barn, som inte kan försvara sig mot vuxna, är ett övergrepp på deras kroppar. Skolpersonal och skolverket har inte rätt att kräva, att elever skall tvångsexponerade för så hög teknisk strålning under lektionerna.

Hela den totala strålmiljön har dessutom ökat kraftigt sedan 2009, då antenntätheten ökat och 4G har byggts ut och nu bygger man ut 5G fast man inte undersökt hälsoriskerna med så hög strålning. Unga får allt sämre hälsa. Teknisk strålning ger oxidativ stress (4) vilket leder till cellskador och så småningom till cancer. Man ser också att just neurologiska hjärnskador ökat dramatiskt hos den unga generation, enligt Socialstyrelsens statistik, som beteendestörningar och hyperaktivitetsstörningar F90 . Men även andra neurologiska störningar som:

  • utmattningssyndrom F43
  • trötthetssyndrom G93.3
  • nedsatt intellektuell förmåga R40-R46
  • huvudvärk R51
  • smärta värk R52
  • sjukdomskänsla R53
  • yrsel och svindel 42

 

Solveig Silverin, miljöingenjör

1 SSM mätning i en skola https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/d160682be1bc44e29476f6312e8cbe0d/matning-av-radiovagor-fran-tradlosa-datornatverk-pa-hallsviks-bycenter.pdf

2 EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

3  Viktig: Rysk studie 1972 sammanställning av 1000 rapporter Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body

4  2017 In vitro non-thermal oxidative stress response after 1800 MHz radiofrequency radiation. Kortvarig RF-exponering avslöjade transient oxidationsreducerande obalans i fibroblastceller efter anpassning till tillämpade experimentella förhållanden.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28836500