Ett vittnesmål – Hälsoproblem med 5G-strålning på jobbet – Men tystnadsplikt råder

Vittnesmål: ”Tyvärr får jag inte fram någon information alls, då allt är säkerhetsklassat inom XXXXXXXX . Ställde frågan till en kollega och blev upplyst om att det inte är acceptabelt att ens nämna att mäta strålning ?! Eftersom vi har tystnadsplikt gällande allt, så får jag inte ens nämna att vi har 5G . Vi har alla huvudvärk efter en dag på jobbet, en som tappar hår etc . Inget som har med strålning att göra heter det . ” Vi kan lita på Strålsäkerhetsmyndigheten , klart att det inte är farligt ” är kommentaren från ledningen.”

Gäller tystnadsplikt inom alla statliga, regionala, och kommunala arbetsplatser, när personalen blir sjuk av 5G-strålningen som till exempel inom sjukvården, där även patienter måste vistas? Mobilindustrin påtvingar befolkningen teknisk mikrovågsstrålning i folks privata bostäder. Mobilindustrin tvingar arbetstagare att exponeras för mikrovågsstrålning på arbetet, men Arbetsmiljöverket lyfter inte ett finger när personalen får hälsoproblem, utan hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd (där mobilindustrins företräder även sitter) har i sin tur selektivt valt ut, den forskning (som oftast är mobilindustrins egen) som inte visar på några hälsorisker. Många välgjorda vetenskapliga studier, har dock visat att teknisk mikrovågsstrålning orsakar oxidativ stress, vilket SSM tvingats erkänna, dock genom att förringa betydelsen av, hur ständig oxidativ stress påverkar kroppens organ.

Oxidativ stress ger fria radikaler och kan jämföras med vad som händer när fett härsknar eller en spik rostar. Det finns många faktorer som leder till ökad bildning av reaktiva syrearter, såsom rökning, miljögifter och stress.
Förbränningen i cellerna kräver ständigt syre för att fungera. Vi är hela tiden beroende av att ta upp syre från inandningsluften. Syret transporteras sedan bundet till de röda blodkropparnas (erytrocyternas) hemoglobin med blodet ut till alla kroppens celler. Men syret är som ett tveeggat svärd – samtidigt som det är livsnödvändigt så är det mycket giftigt. Vid förbränningen i cellerna kommer några procent av det omsatta syret att omvandlas till giftiga former av syre eller fria syreradikaler.

Fria radikaler kan skada alla delar av våra celler, inklusive våra arvsanlag (DNA), och då kan fria radikaler bidra till utvecklingen av ett brett spektrum av sjukdomar bland annat åldersrelaterade nedbrytande (degenerativa) sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom och cancer. Våra fosfolipidrika eller fettrika cellmembran är extra känsliga för fria radikalangrepp, genom att de innehåller viktiga fleromättade fettsyror. Dessa har känsliga kemiska dubbelbindningar, med lättåtkomliga elektroner. Vid angrepp av fria radikaler, som inte hejdas i tid, kommer cellmembranet att peroxidera (härskna) och bilda olika giftiga restprodukter. Cellmembranet förlorar sin elasticitet, det blir stelt och in- och utflödet av nödvändiga ämnen fungerar inte. Det här samt andra fria radikalskador kan allvarligt skada och förändra cellfunktionerna och även leda till att celler dör.

Mikrovågsstrålningen från sändarna i vår livsmiljö ökar denna nedbrytande och negativa process i våra kroppar, men den tekniska strålningen påverkar också kroppen nervsystem och stör dessa funktion, vilket leder till hjärntrötthet och utmattning, som i värsta fall övergår i kronisk mikrovågssjuka som som gör att drabbade inte kan vistas i samhället och får svårt att försörja sig, då den tekniska strålningen tillåts öka okontrollerat, både på våra arbetsplatser och i hela vår livsmiljö för övrigt.

Det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan enligt Miljöbalken 2 kapitel första paragrafen. Verksamhetsutövaren skall skaffa den kunskap som krävs, de skall veta vad de gör. Mobilindustrin har aldrig behövt redovisa all den tidiga vetenskapliga kunskap som finns, sedan man började använda mikrovågor i sändarsystem på 1940-talet. Läs mer Här.

Som det ser ut idag, är det den drabbade som plötsligt fått bevisbördan! Den drabbade kan omöjligen avkrävas specialistkunskap inom teknisk strålning och själv bekosta vetenskapliga studier, som bevis på sin ohälsa, kopplad till den tekniska mikrovågsstrålningen. Det är ett orealistiskt krav. Det finns tusentals äldre och nya vetenskapliga rapporter, som bevisar skadliga hälsoeffekter av den tekniska strålningen. Alla dessa vetenskapliga studier som belägger en lång rad hälsorisker, struntar våra ansvariga myndigheter i, så ock våra politiker, som har det grundläggande ansvaret för folkhälsan. Regeringen har aldrig avkräver en Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken av mobilindustrin och Ericsson, trots att verksamheten är storskalig och berör både oss människor och vår naturmiljö.

Ett viktigt syfte med en hälsokonsekvensbeskrivningen är att den ska spegla både social och miljömässig hållbarhet, samt komplettera miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar. Är verksamheten hållbart, när ohälsan ökar hos befolkningen och sjukskrivningarna ökar? Men detta krav gäller alltså inte mobilindustrin och Ericsson. Eftersom myndigheterna, politikerna och rättssystemet i första hand skyddar industrins verksamhet, är den enskilde drabbade helt skyddslös mot industrin, trots att ingen oberoende myndighet granskar kvaliteten på de studier SSM och deras vetenskapliga råd hänvisar till.

5G är en helt nya sändarteknik som bland annat använder massiv MIMO. Massiv MIMO menas med att flera småantenner samverkar och man kan därför sända mer data. Detta gör att energin blir högre i varje stråle som når mobilen/mottagaren. Man koncentrerar loberna till smala strålar med hjälp av antennförstärkning, vilket kallas för gain. Man kan jämföra dessa strålar med laserstrålar, vilket Ericsson själv gör.

Man har inte undersökt hur 5G kan påverka hälsan, trots det byggs det ut i hela vår livsmiljö. De som blir skadade eller får hälsoproblem med den höga strålningen på sina arbetsplatser beläggs alltså med munkavel och tystnadsplikt. Se igen vittnesmålet i den inledande texten

Vad gör Arbetsmiljöverket? Ingenting, utan hänvisar till SSM som inte har några som helst bevis på, att 5G strålningen inte är en hälsorisk. SSM saknar vetenskaplig kunskap om 5G-teknikens biologiska påverkan, eftersom det saknas forskning. Ändå påstår SSM att det inte finns några hälsorisker med 5G. Alla övriga myndigheter som ansvarar för folkhälsan, samt politiker hänvisar till SSM, som alltså ingenting vet och alla ansvariga tycks godta den okunskapen. Skadeståndsansvaret ligger hos verksamhetsutövaren, men hur skall man kunna driva frågan juridiskt, när det varken finns kunniga jurister i denna fråga och vi ha ett rättssystemet som hänvisa till SSM som alltid har rätt oavsett. SSM i första hand skyddar industrins verksamhet och inte medborgarnas hälsa, fast det står att det är deras regeringsuppdrag*. Det ett moment 22- situation. ”Hur man än vrider och vänder sig är ändan där bak”. Sverige är en demokratisk rättsstats som tycks ruttnar upp inifrån och utvecklats mot en industridiktatur? Och våra politiker låter det ske, oavsett politiskt parti! 

Solveig Silverin miljöingenjör

*SSM är en förvaltningsmyndighet under regeringen sid 6: Myndigheten arbetar med frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, med frågor om säkerhet och fysiskt skydd i kärnteknisk och annan verksamhet med strålning samt med frågor om nukleär icke-spridning.Verksamhet med strålning bidrar till välstånd och samhällsnytta, men kan vid felaktig användning eller olyckor orsaka allvarliga hälso-och miljöproblem. Det radioaktiva avfallet måste tas om hand på ett säkert sätt, i vissa fall under tusentals år.För att förebygga risken för skador på hälsa och miljö behövs lagar ochregler, en effektiv tillståndsprövning samt tillsyn som gör att användningen av strålningen och radioaktiva ämnen sker under kontrollerade former. Om det ändå skulle ske en radiologisk olycka med konsekvenser för omgivningen är beredskapsverksamheten av största vikt.

 

1 tanke på “Ett vittnesmål – Hälsoproblem med 5G-strålning på jobbet – Men tystnadsplikt råder

  1. Pingback: Ett vittnesmål – Hälsoproblem av 5G strålning på jobbet- Men tystnadsplikt råder — Den Trådlösa Tekniken – Det Tysta Miljögiftet – Life, Death and all between

Kommentarer är stängda.