Strålsäkerhetsmyndigheten bryter mot sitt uppdrag – De främjar ohälsa och minskar inte risken för sena skador till följd av strålning

   De flesta av Strålsäkerhetsmyndighetens rapporter är skrivna på engelska, vilket inte är Sveriges officiella språk och bryter mot vår språklag (2009:600). Strålsäkerhetsmyndigheten skall ge information till allmänheten enligt deras uppdrag, enligt förordning (2008:452), men skriver man rapporterna på engelska, är inte information till allmänheten tillgänglig. Vårt språk i Sverige är svenska. I språklagen står det följande och det är det som gäller:


Svenska språket

4 §   Svenska är huvudspråk i Sverige.

5 §   Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.

6 §   Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.

Svenskan i internationella sammanhang

13 §   Svenska är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang. Svenskans ställning som officiellt språk i Europeiska unionen ska värnas.

Den enskildes tillgång till språk

14 §   Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska.


De menar att det är fullt tillräcklig information att skriva en sammanfattning på svenska. Det är det inte. En sammanfattning är bara ett selektiv urval, över vad myndigheten vill framhäva i sin rapport. Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag enligt  förordningen (2008:452), är att ge information till allmänheten. Skriver SSM sina rapporter på engelska är informationen inte tillgänglig i sin helhet för svenska folket.

Så här står det i förordningen: Strålsäkerhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, frågor om säkerhet och fysiskt skydd i kärnteknisk och annan verksamhet med strålning samt frågor om nukleär icke- spridning.

Uppgifter för att bygga upp och sprida kunskap

6 §   Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att nationell kompetens för dagens och framtidens behov utvecklas inom myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska därför ta initiativ till forskning, utbildning och studier samt bedriva omvärldsanalys och utvecklingsverksamhet.

7 §   Strålsäkerhetsmyndigheten ska genom information och öppenhet bidra till att ge allmänheten insyn i all verksamhet som omfattas av myndighetens ansvar. Detta arbete ska syfta till att
1. främja hälsa och motverka ohälsa,
2. förebygga akuta strålskador och minska risken för sena skador till följd av strålning, och
3. ge råd och informera om strålning, dess egenskaper och användningsområden samt om strålskydd.


Jag kan inte se att Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar med kunskap och öppenhet genom att skriva rapporterna på engelska. Dessutom hittar jag andra anmärkningsvärda felaktigheter, References excluded studies. De redovisar alltså inte de vetenskapliga studier de hänvisar till i rapporten, i referenslistan. De nämner inte ens rubriken på studien, utan enbart namnet på en forskare i gruppen och datum. Mer får man inte veta.  Samma förfarande ser man i rapporten  2019:08.

I sammanfattningen på svenska finns inga hänvisningar till de studier de stödjer sina utvärderingar på, det är inte acceptabelt. Varje svensk har rätt att själv kunna läsa studierna. I sammanfattningen förnekar SSM i princip alla hälsoeffekter. Det enda de lyft fram är att radiofrekvent strålning kan orsak oxidativ stress på manlig fertilitet.

Jag har läst valda delar i den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndigheten 2020:04 ISSN: 2000-0456.

På sidan 41 i rapporten under Radiofrekvent strålning punkt 4.1.2. Self-reported electromagnetic hypersensitivity (EHS) and symptoms, hänvisar SSM till en enda studie (Irigaray et al., 2018). Vad studien heter får man alltså inte veta, vilket innebär att studien är svår att hitta, för den som är intresserad och vill veta mer.

Jag har dock letat rätt på studien som SSM hänvisat till  Oxidative stress in electrohypersensitivity self‑reporting patients: Results of a prospective in vivo investigation with comprehensive molecular analysis  Philippe Irigaray at al.


Jag har gått igenom en del forskning, som gäller biologiska effekter av elektromagnetisk strålning. Studier jag hittills funnit, då jag enbart sökt allmänt på effekter av elektromagnetisk strålning, alltså inte på specifika studier, visar alla biologiska effekter. Även om en del studier är små, så visar mängden studier sammantaget, på olika typer av hälsoeffekter. Ändå påstår SSM, att det inte finns några som helst hälsoeffekter av teknisk mikrovågsstrålning. Det är ofattbart, när det verkar finns minst ett 1000-tal rapporter som motsäger SSM.

 I sammanfattningen på svenska förnekar, som sagt, SSM i princip alla hälsoeffekter. Det enda SSM erkänner är, att det förekommer en viss oxidativ stress på manlig fertilitet och efterfrågar därför fler studier. Men det finns ett stort antal studier som visar på oxidativ stress (se min referenslista här). En ständigt pågående oxidativ stress, dygnet runt, gör att kroppen inte får vila,vilket leder till allt fler medicinska skador, även DNA-skador. Exponeringen av teknisk mikrovågsstrålning pågår ju även nattetid. Får inte kroppen vila och reparera uppkomna skador, vilket sömnen är till för, då ökar antalet oläkta skador, som så småningom leder till ständig ohälsa, som trötthetssyndrom, utmattningssyndrom, kronisk mikrovågssjuk och till slut även cancer. Alltså långtidseffekt av teknisk mikrovågsstrålning.

Solveig Silverin miljöingenjör

Referens

Strålsäkerhetsmyndighetens rapport: 2020:04 ISSN: 2000-0456

Radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi (2.4 GHz) causes impaired insulin secretion and increased oxidative stress in rat pancreatic islets  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29913098/

Radiations and male fertility https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30445985/

Oxidative stress response in SH-SY5Y cells exposed to short-term 1800 MHz radiofrequency radiation https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29148897/

Effect of 900-, 1800-, and 2100-MHz radiofrequency radiation on DNA and oxidative stress in brain https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30669883/

The link between radiofrequencies emitted from wireless technologies and oxidative stress  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26371078/

Influence of 400, 900, and 1900 MHz electromagnetic fields on Lemna minor growth and peroxidase activity  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15768427/

Radiofrequency electromagnetic radiation from cell phone causes defective testicular function in male Wistar rats  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28261838/

Oxidative stress in electrohypersensitivity self‑reporting patients: Results of a prospective in vivo investigation with comprehensive molecular analysis 

Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder.

2020 Investigating the effects of exposure to extremely low frequency electromagnetic fields on job burnout syndrome and the severity of depression; the role of oxidative stress https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32710586/

2006 Oxidativ stresspåverkan på centrala nervsystemet hos råttor efter akut exponering för ultrahögfrekventa elektromagnetiska fält https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16715528/