Pseudovetenskap styr politiska beslut

Jag har tidigare granskat Rubin-studien, men lyfter fram studien igen, då den får representera den pseudovetenskap som numera styr politiska beslut. Politiska beslut, som leder till att man bryter ner folkhälsan och är till skada för samhällets utveckling och framtid.  Industrin tycks ensamt få styra politikernas beslut med pseudovetenskap och lögner. Politiska beslut får inte grundar sig på kunskap, för folkets och landets bästa. På så sätt bryter industrin också ner vår demokrati. 

Det finns överväldigande många högkvalitativa vetenskapliga studier, som visar på allvarliga hälsorisker med pulsad mikrovågsstrålning, exempelvis oxidativ stress och neurodegenerativa sjukdomar, vilket bekräftas i den dramatiskt ökande ohälsan hos befolkningen i takt med ökad artificiell mikrovågsstrålning

Här nedan visar Socialstyrelsens statistik 0 – 54 år, att vissa neurodegenerativa sjukdomar ökar dramatiskt. Utmattningssyndrom har en trendökning med drygt 840 %. Men även diagnoser som många elöverkänsliga personer får som R68 och G93 har en trendökning med drygt 370 % respektive 138 %.

Men pseudovetenskapen styr myndigheterna. WHO hänvisar till den lågkvalitativa vetenskapliga Rubin-studien som vetenskapligt bevis på, att det inte finns något samband mellan elöverkänsligas ohälsa och artificiell mikrovågsstrålning. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) hänvisar i sin tur till WHO. Rättssystemet hänvisar till SSM. Jag har frågat våra mest ansvariga myndigheter för folkhälsan, Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten, om de anser att denna studie håller en så hög vetenskaplig kvalitet, att den bevisar, att det inte finns någon koppling mellan elöverkänsligas ohälsa och teknisk mikrovågsstrålning. Jag fick inget svar. Den 23 september 2019 skickade jag ett nytt mejl och begärde svar på min fråga. Jag har ännu inte fått något svar. Idag är det den 31 mars 2021.

I princip ser alla provokationsstudier ut på detta sätt, som myndigheterna hänvisar till. En skandal, men konsekvensen för strålskadade personer är förödande. Kroniskt mikrovågssjuka saknar juridiskt skydd för sin hälsa. Genom myndigheternas ställningstagande saknar elöverkänsliga personer även tillgång till lågstrålande rum på sjukhusen, vilket innebär, att de i princip nekas sjukvård, vilket är ett brott mot de mänskliga rättigheterna i vårt land.


Rubin-studiens resultat: ”Vi hittade inga bevis som tyder på att självrapporterad känslighet för 900 MHz GSM-mobiltelefonsignaler har en biologisk grund. Vi hittade inte heller några bevis som tyder på att GSM: s pulserande karaktär bidrar till dessa symtom. Dessa fynd överensstämmer med den stora majoriteten av tidigare blind- eller dubbelblinda provokationsstudier för elektromagnetisk känslighet, som inte har funnit några skillnader i svårighetsgraden av symtom som framkallats av aktiv eller bluff exponering för elektromagnetiska fält. ”


Min sammanfattning av studiens metodik och slutsats:  Man tar inga medicinska prover, varken före testet, under testet eller efter testet. Alla svar grundar sig helt på subjektiv bedömning hos testpersonerna. Forskarna har därför inte kunnat fastställa vetenskapligt, att det inte finns en biologisk grund för elöverkänsligas ohälsa vid exponering för artificiell strålningen, som de påstår i resultatet. Det är inte vetenskaplig forskning, när man tolkar att subjektiva bedömningar jämställs med biologiska parametrar. Påståendet i resultatet saknar därför vetenskaplig grund. 

GSM-liknande signal i testet: Forskarna påstår också i resultatet att testpersonerna var exponerade för en GSM 900- signal. Det är inte sant, det var en liknande signal. De nämner inte på vilket sätt signalen skiljer sig från en riktig GSM 900-signal. Hade de tagit bort pulsningen i signalen? Om folk blir sjuka av en pulsad GSM 900- signal, då skall man också använda en riktig GSM 900- signal, inget annat! Forskarna har därför inte kunnat bevisa att elöverkänsliga personer inte reagerar på strålningen från en riktig GSM-signal. Det är inte vetenskaplig forskning, när man använder andra testparametrar om man har för avsikt, att fastställa om elöverkänsliga personer kan känna strålningen från den trådlösa tekniken, som elöverkänsliga personer säger att de blir sjuka av. Metodiken saknar därför vetenskaplig grund.

Rummet var inte avskärmat från omgivningens strålning: Strålningen i testrummet var så hög, att de mest elöverkänsliga personerna, fick så svåra symtom, att de togs bort som testpersoner. Men även mindre elöverkänsliga testpersoner tvingades avbryta testet. Att inte kunna använda testpersoner som verkligen har hälsoproblem med teknisk strålning p g a strålningen från omgivningen i testrummet, gör att man kan kan ifråga sätta om det verkligen är elöverkänsliga personer man testat. ”Testmaterialet” är för svagt, för att kunna ge ett signifikant resultat.

Bluffsignalen: Utan att säkerställa att testpersonerna inte reagerade på bluffsignalen, fastslog/gissade forskarna att elöverkänsliga personer inte kunde reagerade på bluffsignalen. Att bara gissa och anta, att en av de viktigaste testerna i testet, bluffsignalen, inte påverkade elöverkänsliga personer kan omöjligen betraktas som vetenskaplig metodik. Att endast gissa och anta att strålningen från den jämförande faktorn, blufftesten, inte kan påverkar resultatet, gör att studien är fullständigt värdelös som vetenskaplig studie och som bevis för, att elöverkänsliga personer inte kan medicinskt påverkas av teknisk mikrovågsstrålning.

Men varför alls använder en elektromagnetisk signal som bluffsignal som jämförelse med annan elektromagnetisms signal? Ställer läkarmedicinen krav på att en pälsdjursallergiker skall känna skillnad på olika pälsdjur? Anses man inte vara pälsdjursallergiker, om man bara reagerar på katt och inte på hund?

Det är denna typ av krav, man ställer på personer som blir sjuka av elektromagnetisk strålning. Varför skulle elöverkänslig personer reagera annorlunda än andra överkänsliga personer?  Ett obegripligt krav, om man inte har som syfte, att skapa så många felkällor, att man med säkerhet inte kan får ett signifikant resultat.

De många felkällorna bekräftar, att det handlar om pseudovetenskap, vilket även nazisterna använde sig av, för att få ett visst bestämt resultat. För man hade kunnat använder sig av noll exponering som bluff. Att myndigheter hänvisar till en så katastrofalt lågkvalitativ ”forskning”, bekräftat att syftet är, att tysta ner hälsoriskerna. Att folk skadas av den artificiella mikrovågsstrålningen. Syftet är att främst skydda industrin och tillväxten, inte befolkningens hälsa. Sannerligen kortsiktigt framförhållning.

Rubin har även granskat ett selektiv urval av lågkvalitativa provokationsstudier, som  bekräftar hans egen pseudovetenskap, att det inte finns något samband mellan elöverkänsliga personers ohälsa och teknisk mikrovågsstrålning. Att politikerna lutar sig mot pseudovetenskap för politiska beslut, leder till allvarliga konsekvenser, för de drabbade som blir allt fler. Denna pseudovetenskap, som tidigare nämnts, ligger ju till grund, för det sätt sjukvården och övriga samhället bemöter strålskadade elöverkänsliga personer. Kroniskt mikrovågssjuka personer, har inte ens juridisk rätt till sitt eget hem. SSM, övriga myndigheter och rättssystem har backat för industrin, när politikerna väljer okunskap framför kunskap. Men om högkvalitativa vetenskapliga studier bekräftar ett samband, mellan elöverkänsligas ohälsa och mobilstrålningen, då faller det politiska beslutet som grundar sig på 2 och 10 §§ 2 kapitlet Miljöbalken.

2 § Mobilindustrin har bevisbördan:Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet

10 § Betydelse för riket: ” Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.”

Detta betyder, att man inte på några villkor, får vetenskapligt bevisa att denna tekniska strålning kan ge allvarliga och negativa hälsoeffekter på folkhälsan. Politikerna tog beslutet efter mobilindustrins förskönande av den trådlösa teknikens möjligheter, ett ekonomiskt uppsving för Sverige. Eftersom industrin har bevisbördan, är det industrins egna jäviga studier som myndigheterna främst måste åberopar. Det är väl politikerna som ger direktiven? Politiker som är gravt okunniga  om vilka risker de exponerar hela befolkningen för. Men på så sätt, har politikerna också vältra över bevisbördan på de drabbade. Jag vill därför påminna om att det var ni politiker som tog beslutet enligt 10 § 2 kapitlet miljöbalken. Inte de drabbade!

I takt med allt högre strålning från trådlös teknik som byggs ut globalt, är denna strålskada idag ett världshälsoproblem, vilket flera forskare och även läkare vittnar om. Men med en massiv ”mimo” av lögner, håller politikerna pseudovetenskapen för sanning, medan folket dör av strålning? Men var går smärtgränsen för politikerna, för folkhälsan och för vårt samhälles framtid, enligt våra miljömål?

Solveig Silverin miljöingenjör