Smarta elmätare – Konsumenten förlorar kontrollen över sin elkonsumtion

 
 
Till
Energimarknadsinspektionen

Detta brev skall diarieföras och jag begär att bli delgiven diarienumret.

Det är väldigt många personer idag, som blir sjuka av den tekniska mikrovågsstrålningen. Dessa personer kan ni inte påtvinga teknisk mikrovågsstrålning i deras bostäder/fastigheter. Det bryter mot de mänskliga fri- och rättigheterna, att tvinga kroniskt mikrovågssjuka personer till ännu mer ohälsa, i deras eget hem. Elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning.

Mikrovågssjuka personer har oftast låg elkonsumtion och använder inte modern teknik och har heller inga planer på att sälja el. Ni bör göra undantag för dessa personer och låta dem behålla sina mekaniska mätare av hälsoskäl, så att de slipper bli utsatta för kränkande behandling av elnätbolagen som känner sig tvingade att följa era nya krav på elmätare. Det är en hel del personer som fått problem med sina elnätbolag, vilket framkommer i olika medier som inom våra föreningar eller på sociala medier.

 
Jag har också en del frågor gällande dessa ”smarta” elmätare som jag gärna vill ha svar på:
 
  1.  Det står att myndigheter slipper smarta elmätare p g a rikets säkerhet. Mätarna är alltså inte säkra för störningar eller elektroniska attacker. Varför skall då vanliga konsumenter tvingas använda en teknik som inte är säker? Mekaniska mätare är mycket säkrare. Mekanisk teknik är omöjliga att slå ut med elektronisk strålning eller att skada en mekanisk mätare med elektronisk strålning. Motivera skälet till att privata hushåll skall använda osäkra mätare som kan manipuleras på avstånd eller där man kan slå ut funktionen.
 
  1.  Det står också att nätleverantören kan på distans ändra i mätaren. På vilket sätt har kunden då bättre kontroll över sin elkonsumtion? Jag läser själv av min mätare och har därmed full kontroll över min elkonsumtion, vilket jag förlorar om nätleverantören kan ändra i min mätare i ”smyg”. Vilken myndighet kontrollerar att nätleverantörerna inte ändrar inställningarna i de trådlösa elektroniska mätaren till sin fördel? Går det att bevisa att en nätleverantör ändrat i den smarta elmätaren i smyg till sin fördel? Eller får kunden betala även om det är felaktigt? Vad är skälet till, att man vill orsaka konsumenten en svårare kontroll av sin elkonsumtion och risk för ofördelaktig position, om mätaren kan manipulerats på distans? Hur bevisar konsumenten det juridiskt?
 
  1. Vad är skälet till att mätarna skall sända varje kvart, så att mikrovågsstrålningen ökar än mer i vår livsmiljö och skadar vår naturmiljö än mer? Vad motiverar fördelen med att inhämta elkonsumtionen varje kvart hos de små hushållskonsumenterna? Vem vinner på det, om man inte själv säljer el? Det räcker väl att de som säljer el får en elmätare som registrerar energiflödet från båda håll. Dessa ”smarta elmätare” är ju en råvarukrävande produkt som ökar miljöskadorna. Varför öka denna belastning ytterligare med onödig elektronik som producerar stora mängder sopor vid tillverkningen. En enda smartphone producerar 84 kg sopor vid tillverkningen. Energiutsläppen från den teknisk mikrovågsstrålning, är i sig en miljöfarlig verksamhet enligt domstol. Som myndighet, borde ni vara skyldiga, att se till helheten av miljöbelastningen på hälsa och naturmiljön i val av teknik och produkter som skall användas storskaligt och därmed följa Miljöbalkens mål, att minska miljöbelastningen för nu levande och kommande generationer och naturmiljö.

Förra våren dog alla övervintrande getingar på min fastighet på grund av militärens strålning. Jag hade inte en enda geting på hela sommaren. Även humlor, bi och fjärilar reducerades kraftigt. Av tio fågelholkar häckade det bara i fyra. Träden och även växter torkar ut, då mikrovågor minskar vattnets viskositet, då mikrovågor påverkar vattenmolekylernas vätebindningar, en icke termisk effekt. Dessutom ökar mikrovågsstrålningen temperaturen i biosfären, det syns tydligt på medeltemperaturen som ökar dramatiskt när vi bygger ut det första digitala kommunikationssystemen, GSM. Se bilden.

Ökad strålning i vår livsmiljö minskar alltså inte uppvärmningen, utan förvärrar den. Man kan alltså inte motivera att smarta elmätare skulle gynnar minskad uppvärmning. Det blir tvärt om. 
 
Slutligen, några viktiga vetenskapliga studier som visar mikrovågornas negativa påverkan på biologiskt liv. SSM nämner oxidativ stress som en hälsorisk,
 
Vattenmolekylen: Mikrovågors påverkan på vattenmolekylen är en grundläggande negativ faktor som påverkar allt liv.

2018 Understanding physical mechanism of low-level microwave radiation effect Hiie Hinrikus at al https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29775391/

Slutsatser: Rotationen av dipolära molekyler orsakar polarisering av dielektriskt medium och omstrukturering av vätebindningar mellan dessa molekyler. De försvagade vätebindningarna minskar viskositeten och förbättrar diffusion vid konstant temperatur. Alla steg i den föreslagna modellen har inga kritiska frekvensbegränsningar vid MW-frekvenser och har bekräftats av teorin om elektromagnetiskt fält (EMF) och / eller publicerade experimentella resultat. Den synkrona kumulativa påverkan av koherent elektriskt MW-fält möjliggör den fältinducerade effekten trots att fältstyrkorna är mycket svagare än intermolekylära fält. Rotationen av dipolära molekyler resulterar i omstrukturering av vätebindningar mellan molekylerna trots att MW-strålningens energi är mycket mindre än bindningsenergin. Den kumulativa effekten av koherent MW-fält i ett medium har övertygande bekräftats av mediumets mätbara dielektriska permittivitet. Den beskrivna mekanismen för MW-fältinducerad effekt bekräftar att effekten skiljer sig från den termiska effekten och att exponeringen med MW-strålning kan skapa specifika konsekvenser i biologi och material som inte är karakteristiska för konventionell uppvärmning.

2014 Svaga fält av mikrovågor påverkar vattenmolekylen Mikrovågseffekt vid diffusion: en möjlig mekanism för icke-termisk effekt av Hiie Hinrikus at al https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24856870/

Oxidativ stress: Teknsik mikrovågsstrålning ger också oxidativ stress vilket flertalet studier visar. Detta leder till ohälsa och så smångingom till cancer

2020 Undersöka effekterna av exponering för extremt lågfrekventa elektromagnetiska fält på utbrändhetssyndrom och svårighetsgraden av depression; rollen som oxidativ stress https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32710586/

2018   5G-kommunikationssystem: Finns det hälsoeffekter? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29402696/

2018 Oxidativ stress i kvinnliga reproduktionssystem rapporteras också bidraget av oxidativ stress till EMF-inducerade skador och bevisen för mitokondriellt ursprung för ROS-överproduktion. Sammanfattningsvis verkar mitokondrier spela en viktig roll som källa till ROS i både manliga och kvinnliga reproduktionssystem under EMF-exponering. Framtida och mer standardiserade studier krävs för en bättre förståelse av molekylära mekanismer som ligger bakom EMF: s potentiella utmaning för vårt reproduktionssystem för att förbättra förebyggande strategier. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30533171

2017 In vitro icke-termisk oxidativ stressrespons efter 1800 MHz radiofrekvensstrålning https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28836500  

2015 Oxidativa mekanismer för biologisk aktivitet av radiofrekvensstrålning med låg intensitet http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368378.2015.1043557

2015 Adaptivt svar hos möss som exponerats för 900 MHz radiofrekvensfält: bleomycininducerat DNA och oxidativ skada / reparation http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25347145

2015 Circadian rytmicitet hos antioxidantmarkörer hos råttor som exponeras för 1,8 GHz radiofrekvensfält http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25685954

2013 Oxidativ stress av 2,45 GHz mikrovågsbestrålning inducerad oxidativ stress påverkar implantation eller graviditet hos möss, Mus musculus. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334843

2012 Elektromagnetiska fält modulerar omedelbart kväveoxidsignalering i utmanade biologiska system http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22940137

2011 Bedömning av cytogenetisk skada och oxidativ stress hos personal som yrkesmässigt utsätts för den pulserande mikrovågsstrålningen från marin radarutrustning http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20833106

2011 Oxidativ stress och apoptos i förhållande till exponering för magnetfält http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824388/

2010 Exponering för 1800 MHz radiofrekvensstrålning inducerar oxidativ skada på mitokondriellt DNA i primära odlade neuroner http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19879861

2009 Effekter av selen och L-karnitin på oxidativ stress i blod från råtta inducerad av 2,45 GHz strålning från trådlösa enheter http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19396408/

2006 Oxidativ stresspåverkan på centrala nervsystemet hos råttor efter akut exponering för ultrahögfrekventa elektromagnetiska fält  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16715528/

2001 Bevis på oxidativ stress i amerikanska kestrels utsatta för elektromagnetiska fält http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11437466

Mvh

Solveig Silverin, miljövetare, biolog, ekolog