Läkemedelsindustrins forskning, en oredlighet – Läkemedelsrelaterade skador en stor del av vårdskadorna

Det är inget nytt att industrin fuskar och förvränger sina resultat. Det gör bland annat läkemedels- vaccin- och mobilindustrin, men det kostar samhället och den enskilda individen dödsfall, sorg, stort lidande och förstörda liv. Detta kan obehindrat fortgå, som nu när det gäller Covid-vaccinen, som redan skördat åtskilliga liv. Exakt hur många liv dessa vaccin skördat, vet vi ännu inte och kommer nog aldrig att få veta. Ansvariga manipulerar statistiken och journalerna. Man noterar inte i journalen om patienter kan ha dött av vaccinet, om de dör strax efter sprutan, vilket flera har gjort. Man skriver istället i journalen att dödsorsaken är covid19.

I Folkhälsomyndighetens broschyr framgår det, att det finns en gråzon, där det finns möjlighet att manipulera statistiken. Även om en patient dör bara någon minut efter vaccinationen, kan man skriva i journalen att patienten avlidit av Covid19. På sidan tio står det i: Skyddseffekt av vaccination mot covid-19 i åldersgrupperna 65 år och äldre HÄR följande:

  •  ovaccinerade (fram till dos ett +21 dagar)
  •  vaccinerade med dos ett +21 dagar eller mer (fram till dos två +14 dagar)
  •  vaccinerade med dos två +14 dagar eller mer

Man lämnar alltså dörren öppen på vid gavel, för statistikfusk. Man vill höja dödstalen för Covid19, vilket även SCB försökte. Statiska centralbyrån förvränger statistiken genom enbart jämföra dödstalen mellan olika år, utan att inte ta hänsyn till folkmängden. Att Statiska centralbyrån förvränger statistiken för att ge sken av högt dödstal för Covid19, bevisar att man har ett syfte, att skrämma folk att Covid19 har hög dödlighet. Men varför ?? Är syftet att kunna ställa krav på lag om vaccinpass och därmed trygga inkomsten för vaccinindustrins aktieägare? Gråzonen i Folkhälsomyndighetens broschyr möjliggör också, att man kan mörka dödstalen av vaccinen, eftersom det inte får framgå att de är skadliga. Man skyddar alltså inte patienten, utan utnyttjar patienten för sina syften, att skrämma folket till att acceptera vaccinpass? Att hota folk till livet, är den bästa strategin för att driva igenom inskränkande lagar som minskar vår frihet.

De som skall skydda oss och godkänna läkemedel och vaccin styrs av industrins företrädare, som också sitter i dessa beslutande och granskande organ som EMA inom  EU?

EU:s regelverk för läkemedel HÄR  De skriver: Mångfalden av de experter som är delaktiga i tillsynen av läkemedel i EU främjar utbyte av kunskaper, idéer och bästa praxis mellan forskare som eftersträvar de högsta normerna för läkemedelstillsyn.

Industrins experter och forskare är dock sällan rumsrena. Tillrättalagda studier och förvrängning av resultaten är mer regel än undantag. Det handlar alltid om att få mer pengar till sin forskning av industrin. I princip är industrins egen forskning en smutsig marknad just p g a jakten på forskningsmedel inom industrin. Experter måste vara statligt anställda, vilket bevisas då EMA-gruppen släpper igenom covid-vaccin som inte är väl undersökta och därmed riskerar folkhälsan. EMA-gruppen släppte också igenom Pandemrix som sedan blev Pandemrix-skandalen då ett stort antal unga människor fick sina liv förstörda av vaccinskador. Personerna i EMA-gruppen och deras experter kan därför misstänkas vara jäviga oavsett deras CV. När det gäller läkemedelsgranskning är det gruppen  Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC HÄR inom EMA.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) granskade för två år sedan läkemedelsindustrin. Deras rapport avslöjar anmärkningsvärt fusk och förvrängningar i läkemedelsindustrins egna studier.

SBU skriver: ”Långt ifrån all forskning är tillförlitlig. Direkt fusk och oredlighet kan få stor uppmärksamhet i medierna men är trots allt relativt ovanligt. Betydligt mer utbredda problem, som inte betraktas som fusk men som ändå förvränger resultaten, förbigås ofta med tystnad. Ändå kan de leda till fullständigt felaktiga slutsatser. Vinklad tolkning snedvrider fynden” HÄR

Socialstyrelsen skriver: ”De läkemedelsrelaterade skadorna utgör en stor del av vårdskadorna och orsakar ett stort lidande för den patient som drabbas. Dessutom innebär läkemedelsrelaterade skador stora kostnader för samhället.” HÄR

Det minsta man kan begära är att ansvariga myndigheter ställer krav på fullständig redovisning och öppenhet av läkemedelsindustrins egen forskning, men det gör de inte. De nya covidvaccinen är som sagt ett nytt praktexempel av likgiltighet för människors liv. Vi vet ännu inte vilka långtidseffekterna som kommer att uppträda. Varför får detta slarv med människoliv bara fortgå? Läkarna i sin tur tar emot pengar från läkemedelsindustrin och är korrupta.

Jag håller med Aftonbladet, förstatliga läkemedelsbolagen HÄR


Samma oredlighet bekräftas om läkemedelsindustrin i denna film  HÄR

Vem bryr sig i Sverige, skriver:

” – – – Vi har fått en oroväckande kultur i Sverige där före detta journalister blivit ”entreprenörer”. Man kallar sig journalister men säljer sig samtidigt till
de makthavare man förutsätts granska. Man låter sig köpas av PR-byråer eller direkt från näringslivet. Man känner sig eftertraktad men tyvärr får ibland personligt vinstintresse gå före samhällets behov av trovärdig, oberoende journalistik.

Ansvarig utgivare av webbsidan är Jan Åkerblom


Europeiska databasen för läkemedelsskador HÄR

Rapporter om läkemedelsbiverkningar https://www.adrreports.eu/sv/search.html

Europeiska läkemedelsmyndigheten ansvarar för att utveckla, underhålla och samordna EudraVigilance, ett system som utformats för rapportering av misstänkta biverkningar.

Rapporter som lämnats in till EudraVigilance är bl.a. misstänkta läkemedelsbiverkningar som rapporterats såväl före som efter godkännandet för försäljning. Systemet gör det möjligt att upptäcka signaler på misstänkta biverkningar som tidigare varit okända, liksom ny information om kända biverkningar.

EudraVigilance-uppgifter för godkända läkemedel analyseras regelbundet.
Kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel (PRAC) utvärderar signaler från EudraVigilance och kan till följd av detta komma att rekommendera regulatoriska åtgärder.

Rapporteringsskyldigheterna för de olika intressenterna definieras i  EU:s lagstiftning, särskilt förordning (EG) nr 726/2004, direktiv 2001/83/EG i dess ändrade lydelse, direktiv 2001/20/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och utgående direktiv 2001/20/EG. Vänd dig till hemsidan på EudraVigilance-webbplatsen för mer information.

Närmare uppgifter om processerna för säkerhetsbevakning i EU finns i Guideline on good pharmacovigilance practices: Modul VI – Management and reporting of adverse reactions to medicinal products (Hantering och rapportering av läkemedelsbiverkningar).

För mer information om hur läkemedelsmyndigheten tolkar information om rapporterade fall av misstänkta läkemedelsbiverkningar, se Guide on the interpretation of spontaneous case reports of suspected adverse reactions to medicines.


Referenser

Folkhälsomyndigheten Skyddseffekt av vaccination mot covid-19 i åldersgrupperna 65 år och äldre https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bfeeb9d296cf4010afa3c959fea0ae5e/skyddseffekt-vaccination-covid-19-aldersgrupperna-65-ar-aldre.pdf

EU:s regelverk för läkemedel https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/european-regulatory-system-medicines-european-medicines-agency-consistent-approach-medicines_sv.pdf

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC https://www.ema.europa.eu/en/documents/work-programme/prac-work-plan-2021_en.pdf 

SBU  Vinklad tolkning snedvrider fynden https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap-och-praxis/vinklad-tolkning-snedvrider-fynden/

Socialstyrelsen Läkemedelsrelaterade skadorna https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/lakemedelsrelaterade-skador/

Aftonbladet  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jerAz/forstatliga-bolagen-som-gor-mediciner

Film Oredlighet bekräftas om läkemedelsindustrin   https://www.artimus.se/whocaresinsweden/sv/film-three.php

Europeiska databasen för läkemedelsskador  https://www.adrreports.eu/sv/eudravigilance.htm

Rapporter om läkemedelsbiverkningar https://www.adrreports.eu/sv/search.html

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC

Klicka för att komma åt prac-work-plan-2021_en.pdf