Ökad elektrifiering är inte miljösmart

I Sverige anser politiker och företagen att det är miljösmart att öka elektrifieringen genom teknikomställning till elbilar, självkörande bilar samt öka den trådlösa tekniken, till i värsta fall 200 000 enheter per kvadratkilometer, för att nå netto-noll år 2045 i koldioxidutsläppen. Sveriges koldioxidutsläpp ligger lägst både i Skandinavien och i Europa per capita, men även totalt. Danmark ligger någon under oss totalt och även Island som använder geotermisk energi.

FOI IoT framtida EMC utmaningar sid 8

Så här skriver Energiföretagarna den Sverige har som mål att bli fossilfritt 2045. Att ersätta användningen av fossila bränslen, i industriprocesser och som drivmedel i transportsektorn, är det främsta verktyget för att nå det målet. El är en effektiv energibärare och det är faktiskt mer miljövänligt att använda en elbil än en bensinbil – oavsett hur elen har producerats.” Detta gäller dock inte större delen av världen, som har kol- och oljeeldade kraftverk för elproduktion. Vilket tydligt syns i Kinas graf, ökad kolproducerad el, ökar koldioxidutsläppen.

Energiföretagen skriver den 16 juni 2021: ”Det är tack vare vattenkraften Sverige har så god tillgång till förnybar el och har kunnat satsa kraftfullt på vindkraft. Vattenkraften fungerar nämligen som så kallad ”reglerkraft”. Sverige och Norge är två av de nationer som använder och producerar mest vattenkraft i världen.”

Sverige tillhör de rika länder som släpper ut minst CO2 per capita, 3,54 ton per person och år. Det beror som sagt på vattenkraften. Vi ligger under Skandinaviens länder även Norge och Island, trots att Island använder geotermisk energi. Cirka 87%  av uppvärmning, kommer från markvärme och 73,8% av Islands elproduktion kommer från vattenkraft. Sverige ligger också under övriga Europas länder i koldioxidutsläpp. Världens värsting-länder är USA både per capita och totalt, samt Kina både totalt, men också per capita. Kina ligger på en nivå av 7,41 ton per person och år. Så här ser Kinas graf ut i jämförelse med USA och Sverige per capita och totalt i ton.

Elföretagen skriver: ”Världen måste fasa ut användningen av fossila bränslen i snabb takt om vi ska ha en chans att bromsa klimatförändringarna. Fossila bränslen står idag för omkring 80 procent av energianvändningen i världen och bilar, lastbilar och flyg förbrukar en stor del.”

I Sverige anser politiker och företagen som företräder en teknikomställning, att om vi ökar elektrifieringen, med elbilar och självkörande bilar och trådlös teknik så minskar vi koldioxidutsläppen. Men är det verkligen en trovärdig ekvation, att ökad elektrifiering, skulle minska världens koldioxidutsläpp totalt? Och skulle ökad mikrovågsstrålning minska uppvärmning? Koloxiden är inte den enda växthusgasen. Vattenångan är den största växthusgas, vilket har stor betydelse som dämpning i atmosfären för mikrovågorna i den trådlösa kommunikationen. Mikrovågor övergår alltid i värmeenergi när den träffar materia och vatten har mycket hög absorption av mikrovågor. Mikrovågor får vattenmolekylen att vrida sig. Rörelsen blir värmeenergi.

Dämpningen i atmosfären från trådlös teknik är energi som ökar medeltemperaturen, vilket framför allt märks vintertid. Energi försvinner inte, utan övergår alltid i andra former. Mikrovågor övergår, alltid i värmeenergi när de träffar materia. Ju mer vatten i biosfären desto högre blir dämpningen, desto mer värmeenergi bildas. Ökad atmosfärisk temperatur, ökar avdunstningen från haven, som leder till ännu mer vattenånga i biosfären och ännu högre dämpning och ännu högre energiupptag i biosfären och ännu högre värmeenergi, alltså en positiv feedback. Det syns också tydligt i denna graf, som jag visat åtskilliga gånger. Mikrovågsutsläppen från miljarder sändare är absolut en viktig faktor i klimatuppvärmningen.

Klimatuppvärmningen är dock en komplex fråga och beror också bland annat på skogsavverkningen. Skogen tar upp koldioxiden. Avverkar man storskaligt skogen som man nu gör världen över, då minskar koldioxidreduceringen. De enorma skogsbränderna i Nordamerika och i Ryssland som pågår sedan minst 20 år tillbaka varje sommarhalvår, är en annan viktigt faktor. Dessa bränder producerar miljarder ton sotpartiklar som absorberar solenergin i lufthavet, samt lägger sig på Arktis is och ökar isavsmältningen.  Satellitbilden nedan är över Ryssland augusti 2013.

Jämför med Sveriges storbrand 2014. Skalan är 200 km i båda bilderna.

Men hur länge håller bilbatteriet?

Batteriet är ju den mest viktiga komponenterna i en elbil och håller bara en viss tid. Batterierna i snitt, tappar 2,3 procent av sin kapacitet om året. Det betyder att en elbil med en räckvidd på 241 kilometer efter fem år, har tappat omkring 27 kilometer av sin kapacitet. Enligt Geotab innebär dock den årliga förlusten, att de flesta batterier kommer att överleva själva fordonets förväntade livslängd, runt 17 000 mil.

Hur mycket energi går då åt, för att tillverkar batteri till elbilar? Romare och Dahllöf har på uppdrag för Transportstyrelsen, räknade ut att det i snitt går åt mellan 350  – 650 megajoule, för att producera ett batteri med en kilowattimmes lagringsutrymme. Enligt IPCCs specialrapport om förnybara energikällor ligger medianutsläppet kring 1000 gram koldioxid per kWh från ett kolkraftverk. Ett bilbatteri till en liten elbil, har ett lagringsutrymme runt 45 kWh, vilket kostar 45 000 gram koldioxid från ett koleldat kraftverk. Tankar man sedan el, som producerats i fossileldat kraftverk, vilket kommer att vara mer regel än undantag, så går bilen på fossilt bränsle i alla fall. Som att ”gå över ån efter vatten”. En elbil håller ungefär i 17 000 mil, en dieselbil håller mellan 40 000 – 60 000 mil. Håller en elbil bara i 17 000 mil så kommer även biltillverkningen att öka avsevärt och därmed också koldioxidutsläppen i världen totalt. Hållbara bilar minskar alltså koldioxidutsläppen.

Om elen kommer från fossilt bränsle får man följande ekvation: I genomsnitt släpper en dieselbil ut 128 gram koldioxid per kilometer, vilket blir 1280 gram koldioxid per mil. En liten elbil förbrukar ungefär 1,5 kWh/mil vilket blir 1500 gram koldioxid per mil, (1000 gram koldioxid per kWh från ett kolkraftverk), plus koldioxidkostnaden för bilbatteriet , plus koldioxidkostnad för ökad tillverkning av nya elbilar, om den mesta elen produceras med fossilt bränsle. Det kommer den att göra, om man inte lägger världens produktion av bilbatterier och större delen av biltillverkningen på Island eller på annan plats med geotermisk energi.

Teknikomställningen är därför en riktigt, riktigt dålig affärsidé. Det är inte smart teknik att öka elektrifieringen, för att minska koldioxidutsläppen. Att öka elproduktionen genom att bygga gigantiska vindkraftparker över hela planeten (om man nu drömmer om det) är det också en dålig idé. Enorma vindkraftparker riskerar bli ett nytt miljöproblem, då naturmiljön och den biologiska mångfalden kommer att påverkas negativt, över stora områden.

Bästa lösningen är, att tvinga världens största koldioxidutsläppare som USA, att gå över till bränslesnåla bilar i första steget och att bygga ut de allmänna kommunikationsmedlen, samt att bygga ut optisk kabel, som drar 100 gånger mindre el än trådlös kommunikation. Jag är säker på, att man gör en koldioxidvinst genom dessa åtgärder. Om inte USA är med oss, är de emot oss och då minskar vi handeln med USA och även Kina om de inte snarast vänder skutan mot lägre koldioxidutsläpp. Man kan kalla det för global miljösmart strategi.

Sveriges Ekologiska fotavtryck (senast från 2017) är dock intressant. Vi tillhör världens största ekologiska fotavtryck tillsammans med USA, Australien, Kanada, och några länder till i Europa, bland annat på grund av att vi satsar på resurskrävande teknik som både kräver dyra råvaror och skapar enorma sophögar av elektronik. Vi bygger elektronik som inte är hållbar, utan kräver ständiga köp av nya teknikprylar för nya trådlösa system, för att enskilda individer och företag, skall kunna fungera i samhället. Hur miljösmart är det? Att tvinga folket till att använda resurskrävande teknik? Denna strategi ”gynnar” enbart den ohållbara ständiga tillväxten!

Ett litet exempel på ny dålig teknik. Hela denna LED-ficklampa i rostfritt stål, får man slänga när LED-lamporna gått sönder. Är det smart teknik som minskar koldioxidutsläppen, när man måste producera nya lampor och sophögarna av resurskrävande elektronik växer?

Efter att man bytte ut vanliga glödlampor mot resurskrävande lågenergilampor har nu folk fler lampor tända dygnet runt, för de drar ju så lite el. Men hur mycket blir det totalt i jämförelse med vanliga glödlampor, som folk släckte för att minska elförbrukningen?

Sammanfattningsvis kan man säga. Försäljningsargumentet för en teknikomställning till miljösmart teknik, är att öka elektrifieringen för att minska koldioxidutsläppen, som kommer att öka klimatuppvärmningen med all trådlös energi, men också koldioxidutsläppen, vilket Kinas graf övertydligt visa. Hur miljösmart är det? Politikernas och teknikföretagarnas idé om nollmål i Sverige betyder inget för världens totala koldioxidutsläpp ändå.

Man bygger enbart ett mycket skört och sårbart samhälle, som med störsändare enkelt slås ut och blir hjälplöst på alla plan. Från att handla mat, att kunna ta sig in i sitt eget trådlösa hem, till att hålla igång hela samhällsfunktionen. Hur smart är den utvecklingen?

Solveig Silverin, miljövetare

Referenser

FOI IoT framtida EMC utmaningar FOI R4550SE IoT

Energiföretagen https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/elektrifiering/

Globalis https://www.globalis.se/Statistik#group-by-letter

Vi Bilägare https://www.vibilagare.se/bilfragan/bilfragan-el-mot-diesel

Laddsmart: https://laddsmart.se/livslangd-elbil-batteri/

The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions from LithiumIon Batteries https://www.energimyndigheten.se/globalassets/forskning–innovation/transporter/c243-the-life-cycle-energy-consumption-and-co2-emissions-from-lithium-ion-batteries-.pdf

Ny Teknik så snabbt åldras batteriet https://www.nyteknik.se/elbilar/sa-snabbt-aldras-elbilarnas-batterier-698225

Elbilar https://terrawattcharging.com/elbilar

Energiföretagarna Miljövärdering av el– med fokus på utsläpp av koldioxid https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/det-erbjuder-vi/publikationer/miljovardering-av-el.pdf

Statistiska Centralbyrån https://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/trafik/Berakningsmodell_SCB.pdf

Värmevärde diesel http://give2all.org/6/2014/01/hur-man-berUknar-vUrmevUrde-diesel.html