5. Lagen

Handbok om europeisk rätt rörande tillgång till rättslig prövning
 .

Ledningsrättslagen

Förvaltningslagen – Myndighetsutövning

Brottsbalken – Kap 3 – Brott mot liv och hälsa

EU:s Försiktighetsprincip

Miljöbalken på min blogg

Miljöbalken: Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 2013:262 Utkom från trycket den 21 maj 2013

Sök Miljöbalken och nya förordningar

Strålskyddslagen i sin lydelse 2001-01-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2000:1287 införda)

Försiktighetsprincipen i Strålskyddslagen

1. Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

2. Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

EU-lagarna står över Svensk lag

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Legalitetsprincipen utgår ifrån grundlagarna, närmare bestämt Regeringsformen, och menar att all offentlig makt står under lagen. Med detta menas att maktutövarna skall sköta sig i enlighet med gällande rätt och att Sverige skall styras i enlighet med de lagar som gäller. Att den offentliga makten skall kunna ställas till svars för sina beslut och att detta beslutsfattande måste ske i enlighet med lag, är den grundläggande tanken bakom legalitetsprincipen. http://www.minilex.se/a/legalitetsprincipen

 Handbok Europa om mänskliga rättigheter och demokrati http://www.osce.org/human-rights

Annonser