Lagarna

Denna sida uppdaterad 2019-07-14


Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för statsskicket, det vill säga hur Sverige ska styras. Grundlagarna har därför en speciell ställning. https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/


PTS Digital delaktighet och inkluderande kommunikationslösningar Vi arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. https://pts.se/sv/bransch/internet/anvandbarhet-och-tillganglighet/?fbclid=IwAR1lELkcxSRobNH8869PRZLnQWYgWTg4WcOnnrF9RQfIBUg3JUaxGUdAfAU


Elektronisk kommunikation  Lagen (2003:389)


Det är förbjudet att rikta reklam till barn, vilket Ericsson gör på flera ställen på sin Facebooksida. Här har de lagt in en film där mycket små barn medverkar. Det är som barnpornografi, en mångmiljardindustri utnyttjar barn. https://www.youtube.com/watch?v=Sj3Es8UhL-g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1CmZqc1bfHNrZJebWJ3_9Jclw7yCWEmQJjrEfdEFjd6_jsDkc0VyLk72Y

Här är konsumentlagen som skall skydda barn mot reklam de inte kan kritiskt kan  bedömahttps://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/reklam-till-barn/?fbclid=IwAR09_dQpd6o1dpThOQt6_TVITpdX0nxO8JanG53lfpd5ORx0ucF1dk2gDjQ


Krav och regler för medierna https://www.mprt.se/att-sanda/krav-och-regler/?fbclid=IwAR1hkpdJCNFVt0_66_cl6fjxBxmcsSPcQf8V6qDqV5BhN2okIdJF_WPbU_8


Förvaltningslagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900

Grunderna för god förvaltning:

Legalitet, objektivitet och proportionalitet

5 §   En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.

Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.

Service

6 §   En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

Tillgänglighet

7 §   En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas.

Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Förvaltningslagen – Myndighetsutövning


Regler för registrering och arkivering finns i: 

  • Tryckfrihetsförordningen
  • Sekretesslagen
  • Arkivlagen
  • Arkivförordningen
  • Datalagen
  • Förvaltningslagen samt
  • Riksarkivets författningssamlingar

Sammanfattningsvis gäller att: en allmän handling – som inkommer till en myndighet eller upprättas där – ska registreras, dvs. diarieföras utan dröjsmål. Myndigheters allmänna handlingar ska hållas ordnade samt vårdas och bevaras så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar och behovet av information för rättskipning och förvaltning samt för forskningens behov. http://www.su.se/polopoly_fs/1.51162.1321461940!/Reglerfordiarieforinggallringocharkivering.pdf

Ellagen (1997:857) t.o.m. SFS 2018:1448 (11 kapitlet gäller för konsumenter)  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857


PTS tillämpar Lagen om elektronisk kommunikationSå här gjorde myndigheterna, politikerna och domstolarna, för att undvika miljökraven i Miljöbalken, för att gynna mobilindustrin.
.
Mobilindustrins flera miljarder höga artificiella mikrovågsstrålning tillståndsprövas inte i Miljöbalken HÄR
.
Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1 § 2 kapitlet Miljöbalk HÄR

Telecommunications Act of 1996 var den mest omfattande telekommunikationslagstiftningen i USA sedan Communications Act of 1934. Lagen undertecknades av president Bill Clinton, och innebar stora förändringar inom amerikansk telekommunikationslagstiftning, då Internet för första gången nämndes. https://www.ntia.doc.gov/legacy/opadhome/overview.htm

 Etikprövning av forskning som avser människor Lag (2003:460) om


Handbok om europeisk rätt rörande tillgång till rättslig prövning


Mikrovågor har antenneffekt på människan SSI  FS 2002:3


Ledningsrättslagen (1973-:1144) https://lagen.nu/1973:1144


Brott mot liv och hälsa Brottsbalken – Kap 3


EU:s Försiktighetsprincip


EU-lagarna står över Svensk lag

1. Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

2. Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Handbok Europa om mänskliga rättigheter och demokrati http://www.osce.org/human-rights


Legalitetsprincipen utgår ifrån grundlagarna, närmare bestämt Regeringsformen, och menar att all offentlig makt står under lagen. Med detta menas att maktutövarna skall sköta sig i enlighet med gällande rätt och att Sverige skall styras i enlighet med de lagar som gäller. Att den offentliga makten skall kunna ställas till svars för sina beslut och att detta beslutsfattande måste ske i enlighet med lag, är den grundläggande tanken bakom legalitetsprincipen. http://www.minilex.se/a/legalitetsprincipen


Lagen om resenärers rättigheter avseende kollektivtrafiken http://www.regeringen.se/49bbae/contentassets/647cbde68c54464bb81e4e72d3c010e0/lag-om-resenarers-rattigheter-i-lokal-och-regional-kollektivtrafik-sou-200981