8 Lagarna

Denna sida uppdaterad 2019-07-14


Ellagen (1997:857) t.o.m. SFS 2018:1448 (11 kapitlet gäller för konsumenter)  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857


PTS tillämpar Lagen om elektronisk kommunikationSå här gjorde myndigheterna, politikerna och domstolarna, för att undvika miljökraven i Miljöbalken, för att gynna mobilindustrin.
.
Mobilindustrins flera miljarder höga artificiella mikrovågsstrålning tillståndsprövas inte i Miljöbalken HÄR
.
Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1 § 2 kapitlet Miljöbalk HÄR

Telecommunications Act of 1996 var den mest omfattande telekommunikationslagstiftningen i USA sedan Communications Act of 1934. Lagen undertecknades av president Bill Clinton, och innebar stora förändringar inom amerikansk telekommunikationslagstiftning, då Internet för första gången nämndes. https://www.ntia.doc.gov/legacy/opadhome/overview.htm

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor


Handbok om europeisk rätt rörande tillgång till rättslig prövning


SSI  FS 2002:3 mikrovågor har antenneffekt på människan


Ledningsrättslagen (1973-:1144) https://lagen.nu/1973:1144


Förvaltningslagen – Myndighetsutövning


Brottsbalken – Kap 3 – Brott mot liv och hälsa


EU:s Försiktighetsprincip


1. Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

2. Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

EU-lagarna står över Svensk lag

Handbok Europa om mänskliga rättigheter och demokrati http://www.osce.org/human-rights


Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation


Legalitetsprincipen utgår ifrån grundlagarna, närmare bestämt Regeringsformen, och menar att all offentlig makt står under lagen. Med detta menas att maktutövarna skall sköta sig i enlighet med gällande rätt och att Sverige skall styras i enlighet med de lagar som gäller. Att den offentliga makten skall kunna ställas till svars för sina beslut och att detta beslutsfattande måste ske i enlighet med lag, är den grundläggande tanken bakom legalitetsprincipen. http://www.minilex.se/a/legalitetsprincipen


Lagen om resenärers rättigheter avseende kollektivtrafiken http://www.regeringen.se/49bbae/contentassets/647cbde68c54464bb81e4e72d3c010e0/lag-om-resenarers-rattigheter-i-lokal-och-regional-kollektivtrafik-sou-200981