Agenda 2030

Agenda 2030 borde alla läsa, eftersom den berör oss alla, eftersom vi och våra liv ingår och påverkas genom denna omställningen. En omställning som faktiskt är tvivelaktig i sitt syfte, då industrin går före hälsa och miljö och ingen oberoende kvalitetsgranskar sker av industrins vetenskapliga studier som gäller den artificiella strålningen exempelvis.

Agenda 2030 Svenska FN https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/

Agenda 2030 regeringen https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

Agenda 2030 SKL kommuner och landsting Glokala mål https://skl.se/tjanster/omskl/agenda2030.19225.html

FN:s globala mål https://www.globalgoals.org/


Hur är det med omställningen till ett hållbart samhälle sida 8: ”en strategi för smart industri, som syftar till att stärka industrins konkurrenskraft med fokus på digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft,”.

Det viktigaste med att stoppa klimatuppvärmningen är att öka digitalisering enligt Agenda 2030.  Mer självkörande bilar tycks vara ett huvudmål och mer högintensiv mikrovågsstrålning som i 5G. Det är viktigt. Alltså, med ännu mer högintensiv mikrovågsstrålning/energi i biosfären, som absorberas i vattenångan och värmer upp den, skall man minska uppvärmningen. Så är det tänkt, mer strålning skall minska uppvärmningen och skapa ett hållbart samhälle, enligt politikerna.

Hur är det med valfriheten och de mänskliga fri- och rättigheterna? Det finns ingen frihet i, att tvångsbestrålas i sina hem och tvingas till ohälsa, blir sjukskriven och förlora arbetet och trygg ekonomi p g a att industrin ha fått rätt att göra intrång i våra hem med hög miljöfrämmande strålning.

Hur är det med läkarvården tro? Målet är tydligen att den fria människan har inte frihet att välja alternativ vård eller inte har rätt att välja alternativa läkemedel, vilket man förstår när man läser dessa radar sid 15: ”En ny nationell läkemedelsstrategi, beslutad av regeringen och SKL, syftar till att främja samarbete och att uppnå visionen ”rätt läkeme-delsanvändning till nytta för patient och samhälle”.

Det var bara tre glasklara och tydliga mål som Sverige eftersträvar i sin omställningsplan i Agenda 2030, som väcker olustiga föraningar. Men jag skall läsa vidare.

Till regeringens hemsida om Agenda 2030

Agenda 2030 handlingsplan  https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf