Agenda 21

Agenda 21 är en fantastisk tanke om att arbeta för en hållbar utveckling för jordens liv. Agenda 21 handlar om demokratisering, skydd av ursprungsbefolkning, skydd av hav och atmosfär, skydda av småjordbruken i de fattiga länderna, öka medvetandet hos befolkningen osv. Men inget av detta har fullföljts eller ens påbörjats. Allt har istället blivit än värre, miljöförstöringen är total, djur utrotas i snabb takt, haven är fulla av plast och kemikalier, vår atmosfär är full av miljöfarlig teknisk mikrovågsstrålning och kemikalier som sprids medvetet från flygplan i atmosfären, samt experiment som hotar livet på jorden.

Kapitel 30 Det enda som hänt är att stärka industrin, men det gick totalt fel. Inget som skrivs har påbörjats, det enda som fått utvecklas med intensiv lobbyistverksamhet av industrin och stor okunskap hos de styrande är att en Totalitär Industri Diktatur håller på att utvecklas.  Vi hjälper till själva, genom att snällt finna oss i, industrins krav på samhällets alla instanser, att vi skall bli beroende av mobilen, genom att använda alla samhällstjänster med mobilen.

Mobilen kommer att bli en fotboja, där industrin vet exakt vad du gör, vad du köper. Du skall bli en konsumentslav och de som inte kan eller vill använda mobiler av hälsoskäl eller av andra skäl, kommer att stängas ute från samhället eller tvingas till det.

Om vi vill, har vi makten nu, att stoppa denna utveckling mot ett totala beroende av mobilen och tvinga politikerna, att bygga ett demokratiskt samhälle, där industrin inte får makten över vår liv och vår frihet. Det är upp till oss att bestämma vår framtid och utveckling. Det står också i Agenda 21.

AGENDA 21Den svenska texten 

Ibland kan det vara svårt att förstå vad som menas i den svenska texten. Man kan då med fördel titta i den engelska versionen.

Innehållsförteckning (sidor enligt den tryckta versionen)
Kap. 1 (hämta kap 1 som Wordfil)
Förord, sid 1
Avsnitt I: Sociala och ekonomiska dimensioner
Kap. 2 (hämta kap 2 som Wordfil)
Internationellt samarbete för att påskynda en hållbar utveckling i utvecklingsländer och därmed förknippad nationella politik, sid 3
Kap. 3 (hämta kap 3 som Wordfil)
Fattigdomsbekämpning, sid 21
Kap. 4
Förändring av konsumtionsmönster, sid 29
Kap. 5
Demografisk dynamik och hållbar utveckling, sid 37
Kap. 6
Skydda och främja människors hälsa, sid 51
Kap. 7
Att främja en hållbar utveckling av boende och bebyggelse, sid 73
Kap. 8
Att integrera miljö och utveckling i beslutsfattandet, sid 103

Avsnitt II: Att bevara och förvalta resurser för utveckling
Kap. 9
Skydd av atmosfären, sid 123
Kap. 10
En integrerad syn på planering och hushållning av markresurser, sid 137
Kap. 11
Åtgärder mot avskogning, sid 147
Kap. 12
Hantering av känsliga ekosystem: Bekämpning av ökenspridning och torka, sid 169
Kap. 13
Hantering av känsliga ekosystem: Hållbar utveckling av bergsområden, sid 193
Kap. 14
Att främja ett hållbart jordbruk och en hållbar landsbygdsutveckling, sid 203
Kap. 15
Bevarande av den biologiska mångfalden, sid 241
Kap. 16
Miljöanpassad hantering av bioteknik, sid 251
Kap. 17
Skydd av oceaner, alla slags hav, inklusive slutna och halvslutna hav och kustområden, samt skydd, rationell användning och utveckling av deras levande tillgångar, sid 273
Kap. 18
Skydd av kvalitet och tillgång på färskvattenresurser: Integrerade strategier för utveckling, styrning och användning av vattenresurserna, sid 317
Kap. 19
Miljöanpassad hantering av giftiga kemikalier och åtgärder mot den olagliga internationella handeln med giftiga och farliga produkter, sid 365
Kap. 20
Miljöanpassad hantering av miljöfarligt avfall och åtgärder mot den olagliga internationella handeln med miljöfarligt avfall, sid 389
Kap. 21
Miljöanpassad hantering av fast avfall och avloppsvatten, sid 409
Kap. 22
Säker och miljöanpassad hantering av radioaktivt avfall, sid 429

Avsnitt III. Att stärka viktiga samhällsgruppers roll
Kap. 23
Förord till avsnitt III, sid 433
Kap. 24
Globala åtgärder för kvinnor med sikte på en hållbar och rättvis utveckling, sid 435
Kap. 25
Barn och ungdomars roll för hållbar utveckling, sid 443
Kap. 26
Att erkänna och stärka ursprungsbefolkningars och deras samhällens roll, sid 449
Kap. 27
Att stärka de icke-statliga organisationernas roll: Samarbetspartners för en hållbar utveckling, sid 455
Kap. 28
Lokal myndigheters initiativ till stöd för Agenda 21, sid 461
Kap. 29
Att stärka arbetstagarnas och deras fackföreningars roll, sid 465
Kap. 30
Att stärka näringslivets roll, sid 469
Kap. 31
Teknik- och vetenskapssamhället, sid 475
Kap. 32
Att stärka jordbrukarnas roll, sid 481

Avsnitt IV: Medel för genomförande
Kap. 33
Finansiella resurser och mekanismer, sid 487
Kap. 34
Överföring av miljöanpassad teknologi, samarbete och kapacitetsuppbyggnad, sid 495
Kap. 35 (hämta kap 35 som Wordfil)
Forskning för en hållbar utveckling, sid 505
Kap. 36 (hämta kap 36 som Wordfil)
Att främja utbildning och höja det allmänna medvetandet, sid 519
Kap. 37
Nationella mekanismer och internationellt samarbete för kapacitetsutbyggnad, sid 531
Kap. 38
En internationell institutionell ordning, sid 539
Kap. 39
Internationella rättsliga instrument och mekanismer, sid 553
Kap. 40
Information för beslutsfattande, sid 559

Uppdaterad: 1999-12-29 av Ulf Andersson, ulf.andersson@gu.se