Alla inlägg

2020-06-27 Alarmerande lite insekter! Blommande trädgård, men ytterst få pollinerare. Var är alla humlor, bi och fjärilar?

2020-06-18 Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten är en katastrof för folkhälsan

2020-06-02 Mikrovågorna påverkar vattenmolekylerna och värmer upp lufthavet

2020-05-09 Jag har aldrig varit så sjuk av strålning som dessa 18 dagar, dygnet runt

2020-04-17 Privat: Länk till PubMed studier https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?linkname=pubmed_pubmed&from_uid=3749459

2020-04-14 2019 var genombrottsåret i Europa för 60 GHz olicensierade 5G

2020-04-05 PTS: presenterar en översikt över frekvensband för blocktillstånd.

2020-04-04 Anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten till justitieombudsmannen

2020-03-29 IoT är utbyggt över hela landet – 5G är skapat för IoT

2020-03-27 Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden

2020-03-14 Stickningar i fotsulor och i handflator kan tyda på att man exponeras gör 30 GHz till 100 GHz

2020-03-09 Europeiska utskottet för radiationsrisk ECRR, har satt en enhet för långtidsexponering av EMF

2020-03-04 Svar till Strålsäkerhetsmyndigheten som har så fel, så fel, så fel – – – –

2020-02-26 Grundläggande information om teknisk strålning, GSM, 3G, 4G, 5G

2020-02-26 WiFi i skolmiljön, hur mycket pulsad energi exponeras eleverna för? Krav att elever bär person-exponeringsmätare under skoltid.

2020-02-26 Höga nivåer Strålskyddslagen Låga nivåer Miljöbalken enligt SSM

2020-02-21 Babyvakter som strålar hela tiden, kan exponera barnet för pulsad energi upp till 17,280 W/dm2 per dygn

2020-02-18 Hur nära är USA/NATO och Ryssland krig?

2020-02-16 Schweiz regering stoppar 5G

2020-02-16 Långtidsexponering: Hur hög teknisk mikrovågsstrålningen blir du exponerad för, där du sover?

2020-02-12 BBC har träffat elöverkänsliga personer

2020-02-02 Man kan inte jämföra 50 Hz som används i elnätet med GHz som används i trådlös teknik.

2020-02-02 Överskottsenergin från mobilantennerna kan vara 4,1 miljoner Watt under ett dygn på landsbygden per kvadratmil. Året om

2020-01-26   Svarthättan ser magnetfält- kallas kvantbiologi

2020-01-24 Elöverkänslighet kommer att bli en global hälsofråga. Teknisk EMF-strålning skadar allt fler

2020-01-23 Sparade länkar om Pandemrix-skandalen

2020-01-23 Med massiv MIMO blir 5G ett vapen

2020-01-22 Det brinner

2020-01-20 Privat: Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd, kvalitetsgranskar tydligen sin egen forskning

2020-01-19 Privat: Sedan Sverige skrev på värdlandsavtalet med USA/NATO, har flertalet mystiska infektioner uppkommit i dricksvattentäkter

2020-01-16  Svart på vitt – Agenda 21 från 1994 – Inte ett ord om klimatförändringar

2020-01-16 Lever vi i den yttersta tiden? Svar: Det är upp till oss själva att bestämma

2020-01-13 Industrin har stoppat en demokratisk utveckling samt Agenda 21, som är en plan för hållbar utveckling

2020-01-07 Flera studier visar tydliga biologiska skador av intensivt pulsande infraröd strålning

2020-01-07 240 vetenskapsmän och forskare varnar för mobilstrålningen

2020-01-07 Spermier minskar av strålning

2020-01-03 Tiaminbristen allvarligt hot mot jordens vilda djur

2020-01-03 Så här gör vi 2012 – Myndigheters förändringsarbete i praktiken

2019

2019-12-31 Ohälsan, utan känd orsak, har ökat dramatiskt i åldersgruppen 0-64 år

2019-12-13 Albedoeffekten har förändrats genom markanvändning

2019-12-12 Beräkna mängden energi i atmosfären från all trådlös kommunikation, som ökat dramatiskt sedan 1990-talet!

2019-12-12 Mer om 5G

2019-12-12 Med 5G, måste testerna göras via luftgränssnittet

2019-12-11 Vad är massiv MIMO?

2019-12-10 Är fossil luft i inlandsisen verkligen intakt? Och är energin från mobilstrålningen marginell?

2019-12-10 Ericssons planer: Att överskrida referensvärdet 5 gånger i frekvensbandet 3,5 GHz

2019-12-08 Privat: Skrämmande utveckling – Allt fler barn äter psykofarmaka

2019-11-30 WHO:s nya riktlinjer: Ingen skärmtid alls för små barn

2019-11-25 Sullivan var den främsta förespråkaren av trådlös teknik, nu är han elöverkänslig

2019-11-24 Att använda barn för experiment i skolan, ingår inte i skolplikten – Exponering för trådlös teknik är ett experiment

2019-11- 11 INTERNATIONAL APPEAL Stop 5G on Earth and in Space

2019-10-31 Privat: De destruktiva industrilobbyisterna ”Vetenskap och Folkbildning”

2019-10-31 Människan som art, är en miljöfrämmande faktor på jorden?

2019-10-30 Skriv på, för att minska digitaliseringen i skolan

2019-10-29 Studier om bättre spridning från mobil

2019-10-28 Diskriminering av elöverkänsliga personer, barn som vuxna, måste upphöra!

2019-10-27 Aurora 2020 omfattande krigsövning under maj och juni när naturen är full av ungar

2019-10-26 Powerwatch granskning av studier på hälsoeffekter av strålning

2019-10-26 Läkarnas hälsoinitiativ för strålning och miljö – PHIRE

2019-10-26 Föreläsning av Brian Stern, en känd affärsman, som blev elöverkänslig

2019-10-25 Vetenskapliga bevis är inte bevis på den totala sanningen – Sjukdomar i historien

2019-10-19 I andra kapitlet Miljöbalken, finns två paragrafer som är ett osynligt dödskallemärke på Miljöbalkens Mål

2019-09-27 Det är solen och koldioxiden som är de största miljöhoten?

2019-09-26 Glaciärernas avsmältning i Sverige

2019-09-26 Patent Chemtrails

2019-09-25 Naturvårdsverkets klimatchatt 2013

2019-09-24 Hur ser trenden ut när det gäller utveckling av hjärntumör mellan åren 1970 och 2017

2019-09-23 Detta gamla material på WHO hänvisar Strålsäkerhetsmyndigheten

2019-09-23 WHO Electromagnetic fields and public health

2019-09-19 Tiaminbrist hos vilda djur och symtom som även ökat dramatiskt hos människan sedan 2001

2019-09-13 Provokationsstudier är ingen kvalitativ forskning

2019-09-09 Naturen tystnar allt mer

2019-08-30 Rubin-studien anses av myndigheterna vara seriös forskning- En skandal

2019-08-29 WHO senaste referenslista 2010

2019-08-03 De tre radiosignaler som jag registrerat på min fastighet, ligger bara på min bostad, vilket mätningar visar

2019-07-31 Växthusgaserna, vattenångan och koldioxiden

2019-07-29 Hur sant är det att glaciärerna smälter fortare än man beräknat? Och vem är det som beräknar avsmältningen?

2019-07-14 Privat: Kilaueas utsläpp av koldioxid och svaveldioxid vid utbrottet 2018

2019-07-13 Mobil- och Teknikindustrin är det största miljöhotet i vår tid

2019-07-12 Mobilindustrins forskningsfusk, driver oss mot globala och förödande skador på hälsa och naturmiljö?

2019-07-10 Privat: Kritik mot provokationsstudier

2019-07-09 Mystiskt döda starar i Nederländerna – Men massdöd av djur har skett långt före 5G

2019-07-09 5Gs spektrumband för 24 GHz kommer att störa vädersatelliternas datainsamling

2019-07-07 Privat: Forskningslista som belägger elöverkänslighet

2019-07-07 FOI – Användning av millimetervågen

2019-06-25 Information om 5G i Umeå

2019-06-18 EU kräver ”teknikneutralitet”4G – Regeringar ska inte lägga sig i vilken teknik de använder

2019-06-17 Privat: Frågor och svar om 5G i en Facebookgrupp

2019-06-15 Radiosignalen genom mitt hus som började hösten 2010

2019-06-08 Privat:

2019-06-08 I Sverige ökar antalet elchocker på barn – WHO säger: ” – – användningen av ECT på minderåriga bör förbjudas genom lagstiftning.”

2019-05-22 Den artificiella strålningens miljöfrämmande egenskaper

2019-05-19 Vissa dagar mår jag nu väldigt dåligt

2019-05-18 Till Umeå kommun, miljö- och hälsoskyddskontoret

2019-05-18 Hur kan man sätta ett referensvärde som skyddar i högst 6 minuter

2019-05-13 Grundlagen Författningssamling Lag 2010:1480 som upphört?

2019-05-10 Klimatförändringen beror med stor sannolikhet på den ökande mängden energi från artificiell mikrovågsstrålning

2019-05-09 Artificiell strålning har högre energi än naturlig strålning

2019-05-05 Agenda 2030 ladda ner dokumentet

2019-05-03 Satelliter för 5G skickas upp, utan att de ens undersöker om livet på jorden tål den höga energin i 5G sändarteknik

2019-04-28 Privat: Mikrovågsstrålning, har som annan elektromagnetisk strålning, både våg- och partikelegenskaper

2019-04-28 Efter 30 år har ännu inte provokationsstudierna på elöverkänslighet kvalitetsgranskats

2019-04-19 Med ökat svängningstal i våglängden ökar energin i fotonen, rörelseenergin

2019-04-13 Privat: Den dolda energin (?) i den trådlösa tekniken, som man inte nämner och inte mäter

2019-04-11 SBU – Vetenskap och Praxis

2019-04-07 Landsting tvingas betala miljonbelopp i skadestånd för ECT-behandling

2019-03-31 1999 beskriver jag i ett brev till försäkringskassan, hur jag reagerar på strålningen i miljön

2019-03-29 SSM och ICNIRP jämför mobilantenner med glödlampor

2019-03-28 Vita Huset USA: Elektromagnetisk puls är en explosion av elektromagnetisk energi

2019-03-26 Mikrovågors effekt på hjärtat

2019-03-22 Industrin har inte undersökt hälsoriskerna i 5G-tekniken

2019-03-01 Privat: Mikrovågor istället för röntgen

2019-02 28 Privat: Den nya Förvaltningslagen (2017:900)

2019-02-15 Länkar till information om 5G-systemet från Strålsäkerhetsmyndigheten

2019-02-12 Insektsdöden – Svar från Naturvårdsverket

2019-02-07 Hur hög är 5G-strålningen egentligen, eftersom man blir uppvärmd av den? Alltså överskrider gränsen för termiska effekter

2019-02-07 ”Sverige har som målsättning att vara en ledande, ansvarig utveckling och användning av framtida teknik”

2019-02-01 Socialstyrelsen har inte koll på ECT-behandling. Inrapporteringen är dålig mm, trots att Socialstyrelsen rekommenderar ECT

2019-01-30 Hjärnan är ingen dator – Stoppa ECT – Stoppa legitimerad tvångsmisshandel av våra barns hjärnor!

2019-01-29 Återigen krav på information av SSM om 5G

2019-01-29 5G – Mitt brev till Umeå kommun och berörda personer, samt myndigheter

2019-01-28 Information till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket från Elöverkänsligas Riksförbund

2019-01-27 Lyckopiller till husdjur – På fem år har försäljningen ökat med närmare 80 procent i Sverige

2019-01-26 Barn döda i cancer 0-14 år under tidsperioden 1990 – 2008 i Sverige

2019-01-23 Länkar till SSM

2019-01-19 Så här är 5G tänkt fungera- Viktigt information!

2019-01-18 Bi,humlor och getingar har organ som registrerar elektriska fält – Två studier

2019-01-15 Digitaliseringen i skolmiljön

2018

2018-12-21 Den pulsade mikrovågsstrålningen är orsaken till den ökande ohälsan

2018-12-19 Privat: Läsplattor skadar barns ögon? Ökande trend Glaukom hos skolelever

2018-12-10 Beteendestörningar som ökat i takt med strålningen

2018-12-10 Utmattningssyndrom ökar hos skolelever

2018-12-10 Den intellektuell förmåga har minskat i hela befolkningen sedan 2001

2018-12-05 Det tysta vapnet styr subtilt människans medvetenhet

2018-12-04 Dokument, daterat maj 1979, hittades den 7 juli 1986, i en IBM-kopiator

2018-11-30 Dämpning av radiovågor i troposfären

2018-11-30 Vad läkare måste skriva i journalen

2018-11-28 Till FN, WHO, EU, Europarådet och alla länders regeringar

2018-11-18 Digitalisering till vilket pris som helst?

2018-11-14 Vad är Nyliberalism

2018-11-01 Privat: Digitaliseringen och Teknikomställning – Ett samhälle utan säker kommunikation

2018-10-17 Millimetervåg, 73 GHz, kan nå mer än 10 kilometer i öppen landsbygden, 5G experiment

2018-10-16 Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer

2018-10-16 Mätstudie av radiofrekvent strålning i svenska skolor med wifi.

2018-10-16 Mätstudie i två lägenheter i Stockholm

2018-09-15 Viktigt dokument från 1969 biologiska effekter

2018-09-06 Till er politiker inför valet 2018. Två stora miljöfrågor

2018-08-23 Privat: Forskning

2018-08-22 Fler barn med självmordstankar ringer Bris

2018-08-21 Mona Sahlin om 3G

2018-08-21 Så svarade de politiska partierna om strålningen inför valåret 2018

2018-08-20 Intressant med en tillbakablick till 2003 – Sjukintyg och Försäkringskassans beslut.

2018-08-15 von Knorring

2018-07-23 Den ökande mängden mikrovågor i etern är troligen orsaken till att temperaturen ökar

2018-07-22 Kan man bli vän med getingar?

2018-06-20 Trendkurvan för neurologiska störningar är en katastrof för folkhälsan

2018-06-20 Enligt SBU är provokationsstudier på strålskadan elöverkänslighet grundforskning!

2018-06-07 Faran med strålning måste tas på allvar

2018-06-05 I denna förvillelsens tid – En tillrättalagd verklighet

2018-06-05 Skrivet 2002 – ”Vi behöver en ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats – -”

2018-04-16 5G-tekniken kommer att fungera som pulsande laserstrålar med mycket hög energi

2018-04-15 Något är fel i vår naturmiljö

2018-04-12 Citat från ” Radarteknikerutbildningen vid FRAS ”: år 1951

2018-04-11 Ökad belastning inom den psykiatriska sjukvården

2018-04-09 Svar från PTS, när mobilsystemen började byggas ut

2018-04-05 Socialstyrelsens databas diagnos F06 och F07 Skador på hjärnan ökar

2018-04-01 Den neurologiska ohälsan som ökat dramatiskt hos våra barn

2018-04-01 Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1 § 2 kapitlet Miljöbalken

2018-03-25 Bildskämssjukan var ingen fluga

2018-03-20 Privat: Workshop avslutning och slutsats ICNIRP 2016

2018-03-19 Genomträngningsförmågan hos olika frekvensband

2018-03-18 Svar från SSM om våglängders inträngningsdjup fick svaret 2014-11-27

2018-03-15 Frågor till Socialstyrelsen inför valåret 2018

2018-02-03 Dr Leif Salford – Det största biologiska experimentet någonsin

2018-01-28 Att skada hjärnan med radiofrekvent strålning och ECT

2018-01-25 Insektsdöden och andra förändringar i naturmiljön

2017

2017-12-29 Mobiler förbjuds i Frankrikes skolar av hälsoskäl

2017-12-29 Bilaga till det gemensamma uttalandet: Exponering för allmänheten till radiofrekvensfält

2017-12-15 Falsifiering – Forskning på strålskadan elöverkänslighet  In english

2017-12-10 Förändringar i hjärnhormon hos patienter som blir sjuka av långvarig exponering elektromagnetiska fält

2017-11-23 Vad sysslar mitt elnätbolag med och vad sysslar Försvarsmakten med?

2017-11-15 Många högutbildade bland strålskadade personer

2017-11-13 Förföljelse av elöverkänslig och läkaren som försökt hjälpa patienten.

2017-11-06 Ett brev till en politiker

2017-11-06 Världens högstrålande städer

2017-11-05 Den dyra likgiltigheten

2017-11-02 IoT – Internet of Things för smarta(?) samhällen

2017-11-02 Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren 2015

2017-10-29 Sverige är en teknokratisk diktatur

2017-10-26 Olle Johansson föreläser i Madrid om hälsoriskerna med elektromagnetisk strålning

2017-10-20 Kommentar till Mia Holmgrens artikel i DN ”Dramatisk minskning av insekter en ekologisk katastrof”

2017-10-19 Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

2017-10-17 Den stora likgiltigheten

2017-10-16 Neuropsykiatriska feldiagnoser ökar

2017-10-10 Strålsäkerhetsmyndighetens nya webbsida – Vet du inget får du inget veta

2017-10-07 Sömnproblem ökar kraftigt – främst bland män

2017-09-14  Att gå  i lobbyisternas fälla

2017-08-26 Privat: Vad är Psykiskt ohälsa, svar från Socialstyrelsen

2017-08-23 Fråga till Socialstyrelsen om riktigheten i diagnosen psykisk ohälsa

2017-08-20 EU kräver ”teknikneutralitet”4G – Regeringar ska inte lägga sig i vilken teknik de använder

2017-08-11 Dödliga mediciner – organiserad brottslighet

2017-08-05 Allt fler insekter och fåglar minskar

2017-08-05 Diagnosen könsdysfori ökar – särskilt bland unga

2017-07-30  2017 NATO/USA provokativa krigsövningar i Sverige mot Ryssland

2017-07-19 2017 Tornseglarna har minskat dramatiskt längs sydöstra kusten

2017-07-18 Mobilstrålningen stressar och skadar hjärnan

2017-07-17 Ejdern har halverats på 30 år

2017-07-17 Björnar dör strax efter att de fått sändare på sig

2017-07-04 SBU – om det vetenskapliga värdet i provokationsstudier med subjektiv bedömning

2017-06-19 Datorer och IT-teknik i klassrummet missgynnar inlärningen

2017-06-03 Brev Till Mark- och Miljödomstolarna, samt Mark- och Miljööverdomstolen

2017-04-16 Privat: Snabba och fördröjda effekter av pulsad radiofrekvent strålning

2017-04-16 GFAP som en markör på neurologiska skador – Hjärnan

2017-04-16 ICNIRP nr 16/2009 – Är den publikation som SSM hänvisar till

2017-04-14 Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken – icke joniserande strålning MÖD 2005:55

2017-04-02  JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

2017-03-23 En liten kort tillbakablick

2017-03-22 Rysk DNA Forskning http://www.psychicchildren.co.uk/4-3-RussianDNAResearch.html

2017-03-14  Svenska SSM och Finska STUK ljuger om mätningar av babyvakt

2017-03-13 Svar från Socialstyrelsen behandlingsform elöverkänslighet, utmattningssyndrom och/eller trötthetssyndrom

2017-03 -12 Ryssland har skrivit till WHO http://www.radiationresearch.org/images/RRT_articles/2017_03_01_WHO.pdf

2017-03-11 Bryssel den 22.8.2007KOM(2007) 480 slutlig 2007/0174 (COD) Fria frekvensbandet http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2007/SV/1-2007-480-SV-F1-1.Pdf

2017-03-06  Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1 § 2 kap miljöbalken

2017-03-09 SSM är ett hot mot folkhälsan

2017-03-06 PTS ger information om IoT (Internet of Things)

2017-03-03 SSM gör Unik kartläggning av radiofrekvent exponering

2017-03-02 Powerwatch granskning av studier – elöverkänslighet

2017-03-02  Powerwatch granskning av studier – mobilmaster

2017-02-23 Mina frågor till Socialstyrelsen

2017-02-21 Socialstyrelsens förslag till behandling av psykiskt sjuka personer

2017-02-17 Babyvakt strålar värre än en DECT-telefon, hela tiden

2017-02-16 Mobilstrålningen krymper barnens hjärnor – Barn med ADHD har en förkrympt hjärna

2017-02-14 Brev till Strålsäkerhetsmyndigheten 13 februari 2017

2017-02-14 Frågor som SSM svarar på – Ärende SSM2017-318-1

2017-02-10 Privat: Lobbygrupper som ICNIRP, får oss att tro, att det inte finns några hälsorisker med mikrovågsstrålning

2017-01-29 SSM lagrum

2017-01-23 Ryska samlingsrapporten 1972

2017-01-19 Energiflödet från solen jämfört med Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde

2017-01-14 Privat Ryssland om hälsoeffekter av mikrovågor 1972

2017-01-04 Ogräsbekämpning med mikrovågor 2450 MHz och 915 MHz.

2017-01-03  Våglängder och Frekvenser

2016

2016-12-12 Babyvakt MBP27T Motorola sänder på samma frekvensband som en mikrovågsugn och har en räckvidd på 300 meter

2016-12-02  Swedish Patent Database

2016-11-30 EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

2016-11-26 Privat Det naturliga bakgrundsbruset i de frekvensband som användes i den trådlösa tekniken är försumbar

2016-11-13 Privat  Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden är det verkligen för termiska effekt?

2016-11-06 Hudcancern har ökat upp till 6 procent de senaste 20 åren.

2016-10-28  Elöverkänsliga är ingen homogen grupp

2016-10-23 Värdlandsavtalet och vårt hemliga avtal med USA, ger USA fri tillgång till, att i hemlighet, utföra experiment på svenska befolkningen?

2016-10-23 I I hemlighet utförda experiment på människor utförda av USA

2016-10-18  Hjärnan krymper av mobilen

2016-10-01 Älgdöden i Södra Sverige

2016-10-01 Telenor bygger ut mobilnätet på Öland

2016-09-29 Marta Cullberg Weston, Läkare för Miljön skriver om hur man skall minska uppvärmningen med geoengineering

2016-09-24 Folk är oroliga att, Folkhälsomyndigheten skall förespråka tvångsvaccinering

2016-09-24 Svar från våra ansvariga myndigheter SSM och Folkhälsomyndigheten gällande elöverkänslighet

2016-09-20 Effekttätheten är inte avgörande hur artificiell mikrovågsstrålning påverkar kroppen, det är sändartekniken och genomträngningsförmågan

2016-09-19 Elöverkänsliga får rätt mot SVT i Granskningsnämnden

2016-09-19 Om nanopartiklar Miljödepartementets utredning SOU 2013:70

2016-09-19 Detta borde politikerna se

2016-09-17 Alla patent som berör chemtrails samt även höghastighetskommunikation

2016-09-16 Kontaktuppgifter till Myndigheten för Delaktighet

2016-09-14 5G

2016-09-11 Intressanta länkar för närmre granskning

2016-09-11 Privat: Artificiell plasmaspegel för bredbandssystem- HAARP bränner hål i ozonskiktet?

2016-09-10 Chemtrails – barium, aluminium, Titan bekräftas i Regnvatten

2016-09-09 US 20070215946 A1, artificiell plasmaspegel för bredbandssystem, 2007

2016-09-08 US-patent 4686605 – Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och/eller magnetosfär, 1987

2016-09-09 US-patent US 4253190A ,1981

2016-09-08 Länkar till Elektromagnetiska experiment i atmosfären och geoingineering

9 september 2016 Privat: Svensk barncancervård i kris

7 september, 2016 Vittnesmål i Sverige:  ”- – det svåraste är att ha mist friheten, att inte bli tagen på  allvar, all denna fysiska smärta och inte få den hjälp man behöver.”

6 september, 2016  De elöverkänsligas livssituation ur ett hälsopromotivt perspektiv

5 september, 2016 219 forskare vädjar till FN och WHO om strålningens hälsoeffekter

3 september, 2016 Docent kritisk mot skolans syn på barn

3 september, 2016 Man ökar strålningen specifikt i barnens skolmiljö – Varför?

1 september, 2016 Angels do not play this HAARP advances in Tesla Technology 1997

27 augusti, 2016 Kunskaper, Forskning om Elöverkänslighet

26 augusti, 2016 Symptom

19 augusti, 2016 Kritik mot provokationsstudier

19 augusti, 2016 Mobilstrålningen kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka till jorden?

18 augusti, 2016 3G – Hälsorisker – ”Lite svinn får vi räkna med”

16 augusti, 2016 Mikrovågor som ogräsbekämpning

11 augusti, 2106 Diagnos ICD10 – W90-T66-Z58,4

11 augusti,2016 Elöverkänslighet – Sjuk av strålning

7 augusti, 2016 Detta är vad WiFi, mobiltelefoner, iPads gör med ditt barns hjärna

7 augusti, 2016 Vi kan inte längre anta att trådlös teknologi är säker

7 augusti, 2016 Privat: De 7 största problemen vetenskap, enligt 270 forskare

5 augusti, 2016 Privat: Militärbas från 1950-talet har nu smält fram på grund av klimatförändringarna

1 augusti, 2016 Dr Joaquín Fernández Solá – elöverkänslighet är ett verkligt hälsoproblem

26 juli, 2016 Beslutet- Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK

26 juli, 2016 Ny form av miljöföroreningar

26 juli, 2016 Den forskning som myndigheterna lutar sig mot gällande elöverkänslighet

26 juli, 2016 Clas Tegenfeldts provokationsstudie på elöverkänsliga 98:6 Slutrapport av Dagmarprojektet

26 juli, 2016 Falsifierbarhet – Vetenskapsteori använder falsifierbarhet som ett metodologiskt krav för att en teori ska anses vara vetenskaplig

26 juli, 2016 Tio skäl att barn under 12 år inte skall använda mobiler

25 juli, 2016 Privat: Dessa artiklar skrev jag för 9 – 6 år sedan. Har så mycket hänt sedan dess? Nej våra myndigheter fortsätter att ljuga för oss

24 juli, 2016 Värdlandsavtalet ger USA fri tillgång till Svenskt territorium

21 juli, 2016 Bildskärmsskadan

21 juli, 2016 Ledningsrättslag (1973:1144) Svensk författningssamling 1973:1144

19 juli, 2016 Privat: Hälsa – Ohälsa och livskvalitet

18 juli, 2016 Mobilindustrins flera miljarder höga artificiella mikrovågsstrålning i mobiltelefonin – Tillståndsprövas inte i Miljöbalken

16 juli, 2016  Känsligheten för elektromagnetiska fält, är olika mellan olika individer

30 juni, 2016 USA kommer att krossa Sverige, troligen även Norge

27 juni, 2016 Socialstyrelsen om att behandla elöverkänslighet med Kognetiv beteendeterapi – KBT

25 juni, 2016 Ingen hälsoriskprövningen har skett vid bygglovsprövningen av masten.

5 juni, 2016 Är du sömnlös?

23 maj 2016 Kraftig ökning av ovanlig men aggressiv hudcancerform i Sverige

22 maj, 2016 Energi och materia är samma sida av myntet – Einstein

16 maj, 2016 Privat: Brev till Naturvårdsverket

8 maj, 2016 Klimatförändringarna, samt Sveriges hemliga avtal med USA

7 maj, 2016 Den som har tolkningsföreträde på verkligheten, den har makt.

6 maj, 2016 Privat: Lobbyisterna och Teknikföretagarna

4 april, 2016 Dimridåer om Pandemrix-biverkningar

30 mars, 2016  Vittnesmål i Sverige: Läkarna var snälla men kunde inte hjälpa mig – Jag blev bara sämre och sämre

26 mars, 2016 Mystiskt USA-patent som gäller strålningen från bildskärmar

23 mars, 2016 Vittnesmål i Sverig: Femton år senare- Ett svar från rubriken ”Snabb elsanering hejdade sjukdomsförloppet”

18 mars, 2016 Vittnesmål i Sverige: Blev inte elöverkänslig, men fick cancer

11 mars, 2016 Vittnesmål i Sverige: Fullt frisk – Databildskärmen gjorde mig elöverkänslig

10 mars, 2016 Satellitbilder bevisar att aerosola miljögifter sprids över Sverige

9 mars, 2016 Vittnesmål i Sverige: Man måste vara psykiskt stark om man har oturen att bli elöverkänslig

4 mars, 2016 Skillnad naturligt cirrusmoln och artificiellt cirrusmoln

3 mars, 2016 En reflektionsmatta för att minska 3G och 4G läckage genom jonosfären eller för att värma upp luften med mikrovågor?

2 mars, 2016 Mobiloperatörerna själva, kontrollerar sin verksamhet -Inga miljökrav ställs på mobilindustrin

27 februari, 2016 NASAs satellitbilder avslöjar chemtrailsspridning

25 februari, 2016  Vittnesmål i Sverige: Snabb elsanering hejdade sjukdomsförloppet

18 februari, 2016 Folkhälsomyndigheten Psykisk ohälsa vanligare bland elever som är stressade

12 februari, 2016 Satellitbilder några exempel

9 februari, 2016 Massdöd av djur varför?

8 februari, 2016 Privat: Utbrändhet, elöverkänslighet och kroniskt trötthetssyndrom svarar för en betydande del av samhällets kostnader för hälso-och sjukvård, sjukskrivning och sjukpensionering

8 februari, 2016 Trötthetssyndrom, elöverkänslighet, utmattningssyndrom och KOL är de sjukdomar som orsakar mest sjukskrivning

3 februari, 2016 Vittnesmål i Sverige: Brev från – En vårdlärare som blev arbetsskadad och elöverkänslig 1994

3 februari, 2016 Granskning av provokationsstudier

2 februari, 2016 Elöverkänslig – Sjuk av mobilstrålning

30 januari, 2016 Har elöverkänslighet och utmattningssyndrom samma biokemisk störning?

28 januari, 2016 Digitalt affärsekosystem skall inte förväxlas med naturligt ekosystem

26 januari, 2016 Massa och energi är två sidor av samma mynt – Albert Einstein

26 januari, 2016 Mikrovågssjukan

25 januari, 2016 ICNIRP skriver – Negativa konsekvenserna av mikrovågs-exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande

23 januari, 2016 Privat: Åskan kan slå ner i mobilen när man pratar i den

22 januari, 2016 Privat: Vetenskapsteori – Vad gäller?

17 januari, 2016 Digital demens drabbar barn

13 januari, 2016 Strålskyddslagen 1988:220 och Förordning 2008:452

2015

24 december, 2015 Dålig teknik anmäl till Elsäkerhetsverket

21 december, 2015 ICNIRP:s nya vetenskapliga råd 2016

20 december, 2015 LED-lampor påverkar ögonen, ger huvudvärk och smutsar ner hela elnätet med transienter

19 december, 2015 Hur förklarar man elektromagnetisk strålning? Och hur ser artificiell mikrovågsstrålning ut?

17 december, 2015 Radioaktiv strålning och mikrovågor

8 december, 2015 SSI (nu Strålsäkerhetsmyndigheten) FoA (nu FOI) och ICNIRP – Mikrovågsstrålning har antenneffekt på människa

25 november, 2015 Sanningen om mikrovågorna och Strålsäkerhetsmyndigheten

23 november, 2015 Privat: Sverige sjunker allt djupare ner i det rättslösa träsket – Domsluten tillrättalagda av mobilindustrin?

22 november, 2015 Den nya tekniken skrevs 2006

22 november, 2015 Bioinitiativrapporten som EU-parlamentet hänvisar till

22 november, 2015 2009 skrev jag: Myndigheterna ljuger fortfarande

17 november, 2015 Privat: UTBYGGNADEN AV 3G – EN MÄRKLIG HISTORIA

16 november, 2015 Svar från Kemikalieinspektionen gällande nanopartiklar

16 november, 2015 Ökad mikrovågsstrålning från mobiltelefonin ökar den globala uppvärmningen

16 november, 2015 Ur IT-företagarnas annonsblad

11 november, 2015 Barn är mer känsliga för mikrovågor än vuxna – Varför tvingar ni politiker och tjänstemän vår unga generation till ohälsa genom att sätta in WiFi i skolorna?

11 november, 2015 Elöverkänsliga avslöjar det mesta i trådlöst

11 november, 2015 Privat: Den nya Terrorismen – Industrilobbyismen

11 november, 2015 Privat: Industrilobbyism som tvingar landets regering att bryta mot lagen är terrorism

10 november, 2015 En allt sjukare befolkning, en alltmer skadad naturmiljö – Men vad i helvete pågår i Sverige?

27 oktober, 2015 Mikrovågsröd – Det syns på utsidan att mikrovågor påverkar biologisk vävnad

15 oktober, 2015 Smarta elmätare inte garanti för att mätaren mäter rätt

14 oktober, 2015 Djur har förmåga att registrera extremt svaga elektriska och magnetiska fält

13 oktober, 2015 Privat: Leszczynski att föreläsa om Trådlös kommunikation och hälsa: Framtiden för forskning och försiktighetsprincipen

12 oktober, 2015 Det var en svensk lobbyist för belysningsindustrin som släckte glödlampan

12 oktober, 2015 Jag börja bli mer och mer oroad över att fåglarna försvinner

2 oktober, 2015 Internationella läkare och forskare kräver i ett brev till WHO att erkänna att folkhälsoepidemi, elöverkänslighet, är en sjukdom samt krav på oberoende forskning

23 september, 2015 Folkhälsan blir allt sämre – Storskaliga skador på både växt- och djurliv dokumenteras, vad gör experterna på myndigheterna? (Här ligger flera chemtrailsbilder)

22 september, 2015 Vad är skillnaden mellan elektriska- och magnetiska fält och elektromagnetisk strålning?

13 september, 2015 Privat: Mikrovågors brännskador

13 september, 2015 ICNIRP:s riktlinjer från 1998 – RIKTLINJER FÖR ATT BEGRÄNSA exponering för tidsvarierande Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (Upp till 300 GHz)

13 september, 2015 Mikrovågor skadar ögonlinsen

7 september, 2015 Om FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor

7 september, 2015 FN: s avdelning för ekonomiska och sociala frågor

5 september, 2015 Zory Glaser

5 september, 2015 Tjänstemannaansvaret är avskaffat

28 augusti 2015 Strålskyddsnytt Nr 3 – 4 : 2003

25 augusti, 2015 Jag har nu läst Örjan Hallbergs bok ”Innan Bubblan Brister”

22 augusti, 2015 Varför gulnar träden redan i augusti 2015

22 augusti, 2015 Dokumentation över miljöskador i sydöstra Kalmar län, Torsås kommun

21 augusti, 2015 2013 hade en koltrast och en rödhake förändringar i fjäderdräkten

21 augusti, 2015 Varför dör träden?

19 augusti, 2015 Varför dör getingarna i sina puppor? Och varför gulnar löven redan augusti trots regnig sommar?

7 augusti, 2015 Ansvarig expert inom Strålsäkerhetsmyndigheten är inte trovärdigt oberoende telekomindustrin

30 juli, 2015 Jag har konstaterat att mikrovågsstrålningen påverkar getingarna och tornseglarna

17 juni, 2015 ICNIRP : Statement GENERAL APPROACH TO PROTECTION AGAINST NON-IONIZING RADIATION

15 juni, 2015 Vad hjälper vetenskaplig forskning när ansvariga inte bryr sig

19 maj, 2015 Trådlös barnvakt nyttjar samma frekvenser som i mikrovågsugn

22 april, 2015 Sjukskrivningarna ökat med 50 %, cancerfallen fler än 60 000 fall per år och KBT botar inte psykisk ohälsa

10 april, 2015 Vaccinindustrins lobbyister var med om beslut för HPV-vaccin till flickor

7 april, 2015 Smärtmediciner till barn har ökat avsevärt och ADHD är en konstruktion som gynnar läkemedelsindustrin

7 april, 2015 Här är beviset, mobilindustrin styr massmedia när det gäller elöverkänslighet

30 mars, 2015 SSM referensvärden, texten har ändrats nyligen

30 mars, 2015 Privat: Antenn-teknik

13 mars, 2015 Diagnos R68,8 Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken

12 mars, 2015 Äntligen har jag fått ett efterlängtat svar från SSM som jag efterfrågat länge

8 mars, 2015 Den enda vetenskapliga sanningen är metodutveckling oavsett nobelpris för vetenskapliga resultat

5 mars, 2015 Så här svarar Strålsäkerhetsmyndigheten om hur hög den naturliga strålningen är

3 mars, 2015 Privat: Ny lag i Frankrike om mindre strålning i bland annat skolor

20 februari, 2015 Privat: Forskning av intresse

19 februari, 2015 Lite kall fakta i ett debattinlägg

8 februari, 2015 Hur mobilstrålning, WiFi & EMF skadar oss Prof. Martin Pall : How WiFi & EMFs Cause Harm

7 februari, 2015 Privat: Vad är detta för kraftfält som kommer från Finland till Gävle, Sveg och Sundsvall?

3 februari, 2015 Asbestindustrin påverkade myndigheternas riskbedömning

25 januari, 2015 Debattinlägg av Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade

23 januari, 2015  Beslutet- Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

23 januari, 2015 Mobilindustrins mikrovågsstrålning gör folk sjuka

23 januari, 2015 Avhumanisering – Ryhov ett sjukhus i Jönköping som lät avliva/avrätta patienter genom medveten extrem vanvård

21 januari, 2015 Varken Post – och Telestyrelsen eller Strålsäkerhetsmyndigheten vet vad det är för typ av strålning mobilindustrin sprider i vår livsmiljö

21 januari, 2015 Privat: Svar från rymdfysiker om bakgrundsstrålningen

15 januari, 2015 Waldorfskola säger hejdå till WiFi – Men inte i Sverige

15 januari, 2015 WiFi mycket farligare än man trott

15 januari, 2015 Redan september 2003 fastslår miljödomstolen i Växjö att mobilindustrins verksamhet är miljöfarlig

8 januari, 2015 Detta skrev jag på VoF:s forum lördagen den 14 jul 2007. Det jag sa då, börjar vi se idag

8 januari, 2015 Hur kan man skicka trådlös information? – Ökar man koncentrationen och ordnar fotonerna i energipaket?

3 januari, 2015 Mätning av mikrovågsstrålningen från en iPad Air utan mobilabonnemang

2014

29 december, 2014 Det Tysta miljögiftet i vår livsmiljö

20 december, 2014 Historien om GSM Sammanfattning

14 december, 2014 Varför prövas inte Mobilindustrins storskaliga och miljöfarliga verksamhet i Miljöbalken?

14 december, 2014 WHO skriver så här om elöverkänslighet 2005

13 december, 2014 Mål för Folkhälsan – Regeringens Prop. 2002/03:35

10 december, 2014 Våglängden bestämmer inträngningsdjupet inte effekttätheten

9 december, 2014 Privat: Planks ekvation ju högre frekvenser desto högre energi – vågen svänger snabbare

9 december, 2014 Ny Teknik 1999 – Fiberoptik räddningen för miljön

9 december, 2014 Detta är anledningen till att myndigheterna struntar i Hälsoskydd enligt Miljöbalken

9 december, 2014 28 November 2014 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Elöverkänslighet

5 december, 2014 Mikrovågsstrålningen från mobiltelefonin absorberas i luften och värmer därför upp luften

24 november, 2014 Mobilindustrin har missbrukat sina rättigheter

17 november, 2014 SSM – Radiofrekvent som mikrovågor- Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.

8 november, 2014 Privat: Nokia patenterade ett skydd mot strålning från mobilen – men används inte

5 november, 2014 European Economic and Social Committee – Blandar in Hartmann och Currylinjer när de tar upp ohälsan elöverkänslighet – SKANDAL

4 november, 2014 Försäkringskassans diagram visar tydligt, att ohälsan ökar för varje mobilsystem som byggs ut.

2 november, 2014 Är glutenintolerans hos vuxna en mikrovågsskada?

1 november, 2014 Skriv på detta upprop miljöbalkens krav skall gälla även för mobilindustrin

29 oktober, 2014 Akut påverkan – Långtidseffekter bedömning av miljögifter, Kemikalieinspektionen

26 oktober, 2014 Nyttjar ungdomar mobilen mindre än 60 minuter per dygn får de mindre koncentrationsproblem

16 oktober, 2014 Den vuxna konsumenten har blivit som ett barn – mobilhysterin

10 oktober, 2014 Mark- och Miljödomstolen erkänner samband mellan EMF och symtombild hos elöverkänslig

10 oktober, 2014 En film till politiker att visa inom landsting och kommuner

7 oktober, 2014 Mobilindustrins storskaliga spridning av artificiella mikrovågor prövas inte i miljöbalken, trots att verksamheten varken är ringa eller tillfällig

29 september, 2014 INCIRPs kommission 2014

29 september, 2014 ICNIRPs Vetenskaplig expertgrupp september 2014

28 september, 2014 Cancern har ökat lavinartat enligt WHO

27 september, 2014 Frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten

24 september, 2014 Klimatmötet i FN – Hur mycket bidrar den artificiella mikrovågsstrålningen till uppvärmningen av klimatet?

12 september, 2014 40% av de tunga namnen inom telekombranschen är oroliga för mobilstrålningen

11 september, 2014 Sädesärleparet stannar inte kvar i min trägård, pilfinkarna avbröt sin häckning, lövsångaren har tystnat år 2011

8 september, 2014 Pressmeddelande från Riksdagen – 650 miljoner kronor till det digitala steget

3 september, 2014 Tendens SVT 1994 om bildskärmsskadan

2 september, 2014 Artificiell mikrovågsstrålning har ökat dramatiskt – Ohälsan och uppvärmningen av klimatet har också ökat dramatiskt sedan 1990-talet

30 augusti, 2014 Förslag till miljö- och hälsovänlig teknik som minskar den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö

25 augusti, 2014 Cancerrisken för radiofrekvent strålning är klassad som klass 2B enligt IARC (WHO)

25 augusti, 2014 ADHD och psykisk ohälsa ökar i takt med mobiltelefonin

25 augusti, 2014 Frågor till Miljöpartiet och Gustav Fridolin

17 augusti, 2014 Förr tobaksindustrin nu mobilindustrin

17 augusti, 2014 WHO Internationella EMF-projektet 2013 – 2014 får mutpengar av SSM och PTS?

17 augusti, 2014 Endast 0,6 % av den totala miljö(gifts)forskningen går till hälsorisker med elektromagnetisk strålning

17 augusti, 2014 Pilotstudie för att göra kostnadseffektiva elsaneringar i bostadsmiljö

17 augusti, 2014 Europaparlamentets och rådets nya direktiv 2013/35/EU den 26 juni 2013

12 augusti, 2014 Flera länder och städer har lägre gränsvärden än Sverige och NATO-länderna

12 augusti, 2014 Professor Dariusz Leszczynski skriver om människans känslig för elektriska fält

9 augusti, 2014 SSM mätningar av radiofrekvent strålning i utomhusmiljö sommaren 2013

2 augusti, 2014 Utbrändhet eller trötthetssyndrom är förstadier till elöverkänslighet

27 juli, 2014 Det var jag som upptäckte att professor Anders Ahlbom hade kopplingar till mobilindustrin

19 juli, 2014 Oseriös Marknadsföring riskfritt och företagsekonomiskt sunt? Uppsala universitet

9 juli, 2014 LOIS – Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder

9 juli, 2014 Om spiralantenn

9 juli, 2014 Mikrochipps

3 juli, 2014 Universum sänder svaga signaler i mikrovågsområdet från Big Bang 1 GHz 100 GHz

19 juni, 2014 Vittnesmål i Sverige: En gång var jag glad – Nu lever man i helvetet

2 juni, 2014 En film som illustrerar effekttäthet watt per kvadratmeter och hur den ökat i vår livsmiljö

7 maj, 2014 Privat: The industry corrupt research of EHS has been going on since the beginning of the 1990s

7 maj, 2014 1996 skrev jag om tillrättalagd forskning gällande elöverkänslighet

5 maj, 2014 Privat: Det är synd om barnen – De vuxna har slutat att vara vuxna – De vuxna har försvunnit bort i den trådlösa tekniken

22 april, 2014 H.R.2977 — 107th Congress (2001-2002) förbud mot rymdvapen, förbud bestråla personer med EMF etc

11 april, 2014 En informationsfilm om elöverkänslighet

19 mars, 2014 Är uteffekten från mobilsändare detsamma som från en 20 Watts glödlampa?

19 mars, 2014 Vad skiljer laserljus från naturligt ljus?

18 mars, 2014  20 Watt från en sändare är i verkligheten 20 000 Watt utstrålad effekt.

10 mars, 2014 Privat: Finsk studie – Ta mer hänsyn till elöverkänsligas erfarenhet

10 mars, 2014 Stockholms läns landsting – FÖRSLAG 2005:76

9 mars, 2014 Avstörning med ferritringar – är vedertagen metod

9 mars, 2014 Mobillobby stoppade elsanerat hus

27 februari 2014 ADHD-explosion ökning med 700 % på tio år

26 februari, 2014 Svar till Göteborgs kommun som inte följer Arbetsmiljölagen i skolmiljön gällande WiFi i skolan

26 februari, 2014 Varför hänvisar SSM till riktvärden som ligger så extremt högt över naturlig mikrovågsstrålning och som enbart skyddar mot termiska effekter i 6 minuter?

24 februari, 2014 Professor Dariusz Leszczynski – Forskning på elöverkänslighet är exempel på voodoo vetenskapen

17 februari, 2014 Öppet brev till regering och myndigheter

16 februari, 2014 Elöverkänslighet kan nu diagnostiseras

15 februari, 2014 Grundlagen 1 kap 2 §

4 februari, 2014 EMFs & Dirty Electricity INVISIBLE THREAT

4 februari, 2014 Naturliga mikrovågor är högst från solen

28 januari, 2014 Elöverkänslig vem blir det och varför blir folk elöverkänsliga?

25 januari, 2014 Mikrovågor tränger igenom effektivt därför är mikrovågor farligt som sändarsystem

24 januari, 2014 Sjukskrivningarna har ökat sedan 2008 och det är inte förvånande – Den artificiella strålningen ökar med 4G

23 januari, 2014 Professor Reiner Nyberg – Varnar för att barn använder mobiler, WiFi, Ipad

19 januari, 2014 Är Strålsäkerhetsmyndigheten en expertmyndighet? Den frågan är relevant att ställa

19 januari, 2014 Den påstådda befolkningsutvecklingen, vi blir fler och fler – Sanningen är att allt färre föds

19 januari, 2014 ICNIRP 16/2009 sid 10 – Påstår att människan sänder ut 3 mW/m2 radiovågor – En sanslös lögn

13 januari, 2014 De allvarligaste lögnerna som ansvariga myndigheter påstår

11 januari, 2014 Privat: Personer att minnas

9 januari, 2014 Den nya Folkhälsomyndigheten skriver nu elöverkänslighet

2013

17 december, 2013 Mind Control intressant information hur tidigt man började använda denna teknik

13 december, 2013 Så här ser mobilstrålning ut

9 december, 2013 Veronique Domshlak ger råd till föräldrar för att stoppa WiFi i skolor – Intressant även för svenska föräldrar

7 december, 2013 2009 presenterade Svenska Nationalkommittén för RadioVetenskap följande om hälsorisker

2 december, 2013 Ansvariga myndigheter relaterar ALDRIG till den naturliga mikrovågsstrålningen som vi är biologiskt anpassade till.

29 november, 2013 Allt fler dödsfall orsakas av de fyra sjukdomsgrupperna cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och kronisk lungsjukdom samt växande hot: mental ohälsa, inte minst hos barn och unga.

29 november, 2013 Privat: Naturlig mikrovågsstrålning är mycket mycket svag

29 november, 2013 Optisk fiberkabel kräver inget trådlöst system som WiFi till datorn

27 november, 2013 Svar från SSM om bakgrundsstrålning och riktvärden för elektromagnetiska fält

27 november, 2013 Svar från SSM och länkar till bland annat WHO

26 november, 2013  ICNIRP OM MIKROVÅGOR

24 november, 2013 Vad gör EISCAT?

23 november, 2013 Klimatförändringarna – Beror den på den extremt höga artificiella mikrovågsstrålningen

23 november, 2013 Enligt ICNIRP 2009 – visar studie att i frekvensområdet 1- 4 GHz sker resonans för organ eller personer som är kortare än 1,3 m – Motsvarar alltså barn 8 år eller yngre

22 november, 2013 Dr. med. Wolf Bergmann, Freiburg, Tyskland säger om elektromagnetisk strålning

20 november, 2013 Medborgarförslag till skolorna i Dalarna, stoppa WiFi i skolor och daghem

12 november, 2013 En ny informationsfilm om den artificiella mikrovågsstrålningen – Hur hög strålning tål biologiskt liv?

8 november, 2013 Förvirrade Svenska läkare – befolkningen är ofrisk och osjuk

5 november, 2013 Att trä ett snöre mellan två burkar fungerar bättre än trådlöst

5 november, 2013 Strålsäkerhetsmyndigheten svarar om bakgrundsstrålningen: ”Den naturliga bakgrundsstrålningen inom radiovågsområdet är så låg att – – – – ”

31 oktober, 2013 Den extremt höga mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö

30 oktober, 2013 Svårt att sova med mikrovågsstrålning i sovrummet? Det är inte konstigt

28 oktober, 2013 Den enda faktorn som orsakar elöverkänslighet är den höga artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö

25 oktober, 2013 Öppet brev till Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Socialdepartementet och Skolverket, samt kopia till andra berörda

22 oktober, 2013 Miljööverdomstolen fastslår sedan 2005 mobilindustrins verksamhet är miljöfarlig verksamhet

21 oktober, 2013 5G vad är det?

18 oktober, 2013 Naturlig bakgrundsstrålning – Mobilindustrins sändarsystem

15 oktober, 2013 Elöverkänslighet är det största hotet mot mobilindustrin, risk för stora skadeståndskrav om det erkänns

14 oktober, 2013  Privat: Den artificiella mikrovågsstrålningen från mobilsänadre etc stör hjärnans elektriska funktion

11 oktober, 2013 Sovjetisk Studie 1960 – Academy of Medical Sciences USSR

6 oktober, 2013 Diagnoskod för funktionsnedsättningen elöverkänslighet

6 oktober, 2013 mp-bloggar blockerar vissa e-postadresser

5 oktober, 2013 SSI: Strålskyddsnytt Nr 3 – 4 2003, årgång 21 – Människokroppen fungerar bra som mottagar-antenner

1 oktober, 2013 Fackföreningen SiF:s rapport 2003 – En jämförande studie över elöverkänsliga medlemmar 1993 – 2003

1 oktober, 2013 Elöverkänslighet bör förstås utifrån den antenneffekt som artificiella radiofrekvent strålning åstadkommer på nervsystem och blodkärl

30 september, 2013 Elöverkänsliga har inte mer psykiska besvär än andra

30 september, 2013 Forskningsresultat inom inom FoA november 1978 jämföres med kunskapsöversikt 1998:23

29 september, 2013 FoA – rapport 3, C 3783-E8, 1974, PE Ljung och annan äldre kunskap

22 september, 2013 Strålskadan elöverkänslighet är det största hotet mot mobilindustrin och är en neurologisk skada

21 september, 2013 Historisk tillbakablick i tidningsurklipp och lite annat inför 3G-utbyggnaden i början på 2000-talet

20 september, 2013 Är nyttjandet av infraröd strålning för mobiltelefoni ett alternativ till mikrovågsstrålning?

20 september, 2013 Redan 2003 rekommenderades en försiktighetsprincip gällande radio- och mikrovågsteknik

16 september, 2013 Senaste mätningar av Smartphone och WiFi

4 september, 2013 Privat: Elöverkänslighet är verklig

3 september, 2013 Länkar till NOVEMBERREVOLUTIONEN

2 september, 2013 NATO/USA skall kriga i vårt land i sydöstra Sverige mellan den 13 och 19 september

1 september, 2013  Filmen ”LÖGNEN” Desinformationen

30 augusti, 2013 Landstingen använder skattemedel till trådlöst internet på sjukhusen och har därför inte råd med sjukvård

29 augusti, 2013 Demokratin är helt ur spel sedan vi gick med i EU.

23 augusti, 2013 En rödhake som tappat fjädrar och dun på halsen

17 augusti, 2013 Europarådets Resolution 18:15, 2011

9 augusti, 2013 Rymdstationen utanför Kiruna ingår i militära övningar som drönarattacker och långdistansraketer m m

8 augusti, 2013 Israel: Allt fler barn blir elöverkänsliga – Hur påverkas barns hälsa av WiFi i skolan

8 augusti, 2013 Brev till Naturvårdsverket och Regeringen samt svar från Naturvårdsverket

4 augusti, 2013 Bildskärmsskadan och den miljöfarliga mobilstrålningen

2 augusti, 2013 Lyssna på professor Lennart Hardell som här påpekar att det är klarlagt att mobilstrålningen är cancerogen

31 juli, 2013 En strålskadad(?) koltrast med okontrollerad dunväxt – 4G är nu utbyggt i sydöstra landsdelen

31 juli, 2013 Elöverkänsliga frihetsberövas och tvångsmedicineras med psykofarmaka – Läkare bryter mot mänskliga rättigheter

24 juli, 2013 Konflikt om WiFi

23 juli, 2013 Uppdatering av ICNIRP

22 juli, 2013 Privat: Texten från tidningen om lobbyisten som släkte glödlampan

22 juli, 2013 Läs detta hemliga dokument från 1972 av USA army, där man redovisar hur farliga radio- och mikrovågor är.

22 juli, 2013 Är elektromagnetisk strålning en typ av partikelstrålning?

15 juli, 2013 Hudcancern ökar och myndigheterna skyller på solen

25 juni, 2013 Så här påverkar mobilen din hjärna

22 juni, 2013 Vid köp av trådlös kommunikationstjänst ställ krav på en garanti i avtalet att strålningen inte ger skador på hälsan

25 maj, 2013 Se filmen om Bilderbergergruppen – En maktelit vars planer är en världsdiktatur

13 maj, 2013 Klimatbluffen – Mätstationen för den påstådda ökade koldioxidhalten står på en vulkan som avger naturlig koldioxidhalt – En skandal att SMHI inte reagerar på val av plats för mätstationen

7 maj, 2013 Strålsäkerhetsmyndighetens brev till kommunerna – påstår att det inte finns någon seriös forskning som visar på hälsoeffekter

23 april, 2013 Enhälligt beslut i IARC står fast – cancerrisk klass 2b gällande mobilstrålning

23 april, 2013 Att värna om sin frihet är att värna om andras frihet

21 april, 2013 Privat: Om HAARP, EYSCAT, HIPA, PFRR, på Wikipedia

18 april, 2013 Privat: Gällande jävsdeklarationer och förföljelse av elöverkänsliga

18 april, 2013 Skanova lovade år 2008 att de skulle byta ut kopparledningen mot optisk fiberkabel

17 april, 2013 Privat: Sparat kopia av text eftersom originalet stoppats

14 april, 2013 Hur många hemliga dokument skrev Göran Persson på under sin tid som statsminister?

12 april, 2013 Privat: Myndigheter och mobilindustrin kände till riskerna med den artificiella strålningen före utbyggnaden av mobiltelefonin

12 april, 2013 När det gäller utbildning har Sverige rasat ner till 18 plats

12 april, 2013 Akademierna i humaniora och vetenskaper i Kanada – om hälsoriskerna med elektromagnetiska fält

9 april, 2013 Dariusz Leszczynski skriver om IARCS bedömning av mobilstrålningens cancerrisk klass 2b

8 april, 2013 Lärare blev elöverkänsliga av strålningen i Tunaskolan – på vilken känslighet gjordes mätningar när de var försumbara?

7 april, 2013 Strålning- Wifi från iPad som små barn på dagis utsätts för – Hur tänker vuxna?

7 april, 2013 Sjöfågeldöden är ett mysterium likaså älgdöden

6 april, 2013 EU:s Försiktighetsprincip kräver en riskanalys om man är osäker på forskningen

1 april, 2013 Privat: Regeringen, SSM och SoS bryter mot miljöbalken och har huvudansvaret för mobilindustrins strålskador på befolkningen

26 mars, 2013 Miljöbalken 1,2 6 och 9 kap samt 17 kap

24 mars, 2013 Vem sålde ut Sverige till USA och NATO för att träna krig i norra Sverige?

19 mars, 2013 Patentansökan erkände cancerrisken vid exponering för trådlös strålning åtta år före WHO

19 mars, 2013 Per Gahrton skriver om EU-rapporten och försiktighetsprincipen

18 mars, 2013   Mike Repacholi: ”We are all living in a sea of EMF”. 

17 mars, 2013 Domstolsfall och anmälningar mot mobilindustrin

17 mars, 2013 Många forskare vägrar nu att delta i möten på EU-kommissionen på grund av bristen på respekt för deras kunskap och råd

16 mars, 2013 Mobillobbyisten Dr Mike Repacholi gästskriver på Darusz Leszczynski:s blogg

5 mars, 2013 Till Arbetsmiljöverket

2 mars, 2013 FOI och mind control

2 mars, 2013 Barn mår dåligt av de trådlösa datorerna som de tvingas nyttja i skolan

26 februari, 2013 Forskningsfusk inom mobilstrålningen – Metodiken är inte vetenskaplig

24 februari, 2013 Workshop on Risk Communication – Electromagnetic Fields and Human Health 20 February 2013

24 februari, 2013 Eileen O’Connor rapport efter möte på EU-kommissionens den 20 februari 2013 i Bryssel

24 februari, 2013 Socialstyrelsen – Elöverkänslighet är noceboeffekt

21 februari, 2013 Diagram över ohälsan

19 februari, 2013 Privat: Bionitiativerapporten 2012 sammanfattning

17 februari, 2013 Strålsäkerhetsmyndigheten – Joniserande strålning och icke joniserande strålning

16 februari, 2013 Mobilindustrin är en riktig skurkindustri vilket Telia Sonera med råge bekräftar – Mer kommer säkert att avslöjas

14 februari, 2013 Mobilindustrin stoppade handikappanpassade lägenheter för elöverkänsliga

11 februari, 2013 Bollnäs Stressforskning

10 februari, 2013 Två Ungdomar fått sällsynt form av cancer – misstänker mobilmast

10 februari, 2013 Dariusz Leszczynski, Round table website och MMF

6 februari, 2013 Socialstyrelsen

6 februari, 2013 Vad har Teknikföretagarna gemensamt med miljöpartiet och det ökända VoF

6 februari, 2013 Strålsäkerhetsmyndigheten

6 februari, 2013 Socialstyrelsen ansvarig myndighet

6 februari, 2013 Bluffföretag

5 februari, 2013 Socialstyrelsen – Psykisk ohälsa ökar bland unga män, men även hos unga kvinnor

5 februari, 2013 Socialstyrelsen – Kraftig ökning av ADHD-läkemedel till vuxna

27 januari, 2013 Mobilstrålningen är ett Miljögift – Det tysta Miljögiftet

25 januari, 2013 Över hundra lärare i Lund har haft minnessvårigheter, tvåhundra har haft sömnproblem

25 januari, 2013 Nomofober (mobilhjärnor) tävlar i roligaste antennen i form av en foliehattar för bättre mobiltäckning

22 januari, 2013 Jan Gulliksen blir Sveriges Digital champion – Digitaliseringskommission

21 januari, 2013 Temperaturförändringar i hjärna som utsätts för mobiltelefonens strålning

13 januari, 2013 Babylarm har hög strålning – Utsätt inte era barn för dessa larm

11 januari, 2013 Skriv på protestlistan mot förföljelse av elöverkänsliga

10 januari, 2013 Enligt Socialstyrelsen har sömnmedel till barn ökat med 227% sedan 2006

7 januari, 2013 Ny arbetsplan i ICNIRP

7 januari, 2013 Endast 30 – 50 % av vården är vetenskap och beprövad erfarenhet

6 januari, 2013 Bionitiativrapporten 2012 – säger att bevis för hälsorisker avsevärt har ökat sedan 2007 för elektromagnetiska fält

6 januari, 2013 Länk till PTS som presenterar frekvensband för mobilt bredband för GSM, 3G, 4G

5 januari, 2013 Brev till Socialstyrelsen: Gällande jävsdeklarationer och förföljelse av elöverkänsliga

3 januari, 2013 Lobbyistverksamheten i Sverige har gått för långt: Mobilindustrin, vaccinindustrin kostar skattebetalarna enorma summor

3 januari, 2013 MIT neuroforskare påverkar människors moraliska bedömningar genom att störa specifika delar av hjärnan

3 januari, 2013 Länk till forskningsprojektet grodor där 90% av grodynglen dog efter exponering för mobilsändare

2 januari, 2013 ICNIRP seminarie den 9 maj 2012 – Här är programmet

2 januari, 2013 Finska Strålsäkerhetsmyndigheten stoppar all forskning på elöverkänslighet

2012

24 december, 2012 Hjärnans elektriska signaler skall sändas ut trådlöst – ”Signalerna sänds ut från elektroden inuti hjärnan via en trådlös länk”

8 december, 2012 En länk till hur man kan studera hjärnans elektriska aktivitet

6 december, 2012 Den psykiska ohälsan ökar bland unga pojkar och män – Antalet unga män och pojkar med ADHD-diagnos har blivit flera

3 december, 2012 Internet stor energislukare

3 december, 2012 Därför förbjuds inte mobiltelefoner när man kör bil – Vi skall byta ut alla bilar iställer föreslår VTI

3 december, 2012 Mikrovågsvapen mot civila

1 december, 2012 Till Helena Öbergs blogg Miljöpartiet

29 november, 2012 Elöverkänslig bedöms vara sjuk – Dom i kammarrätten i Jönköping

25 november, 2012 EU-kommissionen utökar 4G – Dubbelt så mycket som i USA – 1000 MHz i Europa

22 november, 2012 Svar från Miljödepartementet gällande sändarkartan och strålning från basstationer

31 oktober, 2012 Forskningsläget och Dariusz Leszczynskis intryck från Monte Verità

18 oktober, 2012 Redan i januari i år uppmanade en person en miljöpartist att ta bort min blogg från Miljöpartiets gröna bloggar

18 oktober, 2012 Svenskarnas teknikhysteri kan kosta våra barns hälsa och framtid

16 oktober, 2012 IPB – PEACE BUREAU CRITICAL OF NOBEL PEACE PRIZE FOR THE EUROPEAN UNION

14 oktober, 2012 Uppsala Universitet LOIS och LOFAR

12 oktober, 2012 Motion 2012/13:Fö249 värdigt boende för elöverkänsliga från Socialdemokraterna

12 oktober, 2012 Svenskarnas teknikhysteri kan kosta våra barns hälsa och framtid

10 oktober, 2012 Firmor som säljer mätinstrument och avskärmande produkter

8 oktober, 2012 Barn och elevskyddslagen

26 september, 2012 BIOTERRORISM EVIDENCE – Pandemix

22 september, 2012 Termiska effekter är rörelseenergi det betyder att mobilstrålningen sätter molekylerna i rörelse och påverkar bindningsenergierna

19 september, 2012 Varför har man inte krävt en mer avancerad mätteknik och metodik för att förstå elöverkänslighet? Svaret är enkelt de vill inte ha ett vetenskapligt bevis att denna ohälsa är kopplad till mobilindustrins miljöfrämmande strålning

18 september, 2012 Elöverkänslighet skapar spricka i Miljöpartiet

18 september, 2012 Cancermedicin botar trötthetssyndrom – Trötthetssyndrom och elöverkänslighet har samma neurologiska skador

14 september, 2012 Miljöpartisten Jon Karlfedlt tackar Johan Norberg för hans vidriga artikel i Metro om sjukdomen elöverkänslighet

14 september, 2012 Miljöpartiet stänger min blogg på grund av ett inlägg i Metro

14 september, 2012 Ryska Nationella kommittén säger att hälsan hos kommande generationer är i fara – Potentiella risken för barnens hälsa är mycket hög

11 september, 2012 Hjärntumör leder till att många unga dör

11 september, 2012 290 % risk för hjärntumör av mobilen- En studie av Hardells forskargrupp i Örebro

11 september, 2012 Min Miljöblogg på Miljöpartiets gröna bloggar har stängts av

30 augusti, 2012 Dr Barrie i en intervju om hur mikrovågor påverkar oss mentalt

28 augusti, 2012 Mobilen skall stråla ihjäl oss för nöjes skull – Telias trendspaning avslöjar att det är nöjestjänsterna som nyttjas mest

22 augusti, 2012 Mobiler är en explosionsrisk om man läser i handboken som medföljer vid köp av mobiler

22 augusti, 2012 Barn döda i cancer 0-14 år under tidsperioden 1990 – 2008 i Sverige

20 augusti, 2012 Samhällsnyttan med mobilen är tveksam

14 augusti, 2012 Varför skulle inte mobilstrålningen påverkar partiklarna i lufthavet och öka rörelseenergin och därmed friktion som leder till värmeökning?

13 augusti, 2012 Allmänmedicinska historien

13 augusti, 2012 Mobilanvändare har ett ansvar att inte belasta omgivningen med artificiell strålning i onödan.

10 augusti, 2012 Viktig länk ligger dold här

10 augusti, 2012 Älgar mystiskt döda i Blekingetrakten

9 augusti, 2012 Myndigheterna bryter mot lagen

9 augusti, 2012 Cosmos-studien följer mobilanvändare i 25 år

7 augusti, 2012 Kognitiv Beteendeterapi (KBT) dödade ”Mannen från Jupiter” som hade medfött hjärtfel

1 augusti, 2012 Diagram över antalet hjärntumörer för åldersgruppen 0-34 år. En statiskt som inte är trovärdig då denna cancerform underrapporteras

1 augusti, 2012 Brevsvar från Socialstyrelsen gällande underrapportering av hjärntumörer till myndigheten

26 juli, 2012 Kristdemokrat Steven Crosson Socialdepartementet påstår att elöverkänslighet är primärt en psykosomatisk sjukdom – Bedrövligt att inte veta mer som ansvarig politiker

20 juli, 2012 Vi vet med säkerhet att elöverkänslighet inte är psykosomatiskt, säger Dr. Dominique Belpomme (en fransk onkolog) i en telefonintervju som får 20 nya fall i veckan

19 juli, 2012 Mobilindustrin stoppade elsanerade lägenheter för elöverkänsliga i Degerfors kommun

15 juli, 2012 VoF:aren och läkaren Mats Reimer är emot att elöverkänsliga får en sjukdomskod

9 juli, 2012 Iphone är en hälsovådlig leksak då den avger mycket stark strålning

7 juli, 2012 Anna Lindh kände redan till 1998 att ohälsan elöverkänslighet ökade i takt med mobilnätens utbyggnad

7 juli, 2012 Privat: Chemtrails sprids som massvaccinering? I så fall, vad är det egentliga syftet?

6 juli, 2012 Det är mobilindustrin som försöker stoppa att elöverkänsliga får en sjukdomskod

5 juli, 2012 Doktorsavhandling Eva-Rut Lindberg KTH

2 juli, 2012 Läkare i Canada uppmanas att utbilda sig i att behandla elöverkänsliga och öka den medicinska medvetenheten om symptomen

2 juli, 2012 Påverka våra EU-parlamentariker – senast 14 juni 2012

2 juli, 2012 Vaccin kan injiceras i kroppen utan nålar

2 juli, 2012 Aftonbladet: Surfplattor i skolorna – en hälsorisk för barnen

29 juni, 2012 Trådlöst i skolorna – I flera länder och myndigheter kräver säker teknik i skolorna och att skolorna nyttja trådbundet

29 juni, 2012 Arbetsskyddsverkets kungörelse med föreskrifter om högfrekventa elektromagnetiska fält 1987

29 juni, 2012 Ryska Nationella kommittén ställer krav på regelverk gällande WiFi i skolorna och rekomenderar trådbundet

20 juni, 2012 Mind Control – Tortyr med pulsade elektromagnetiska fält

19 juni, 2012 WiFi:s hälsopåverkan utredd

14 juni, 2012 Brev till Europaparlamentariker Piratpartiet och Socialdemokraterna

12 juni, 2012 En påminnelse till Europaparlamentarikerna att skriva på EU-parlamentets deklaration 123‏

11 juni, 2012 Riksdagens utredning Vetenskap och Beprövad erfarenhet – Dnr 2001:2867

10 juni, 2012 Svar från Socialstyrelsen om diagnoskod WHO ICD-10

10 juni, 2012 Strålningen från sändare och trådlösa nätverka skall betraktas som ett miljögift – Skall ett miljögift då anses vara ett funktionshinder? Är inte miljögiftet en miljöstörning?

6 juni, 2012 Detta händer internationellt när det gäller mobilstrålningen

6 juni, 2012 Svenska myndigheter stoppar eller förhindrar gränsöverskridande vård inom EU

5 juni, 2012 Mediedrevet kring ärendet i Mora kommun – En lobbyistverksamhet likställd med hets mot folkgrupp

5 juni, 2012 Lena Hillert intervjuas av Daniel Olsson i GP – Men det är inte Hillerts uppdrag som läkare att i massmedia misstroendeförklara personer som nu skadas av den trådlösa teknikens strålning.

4 juni, 2012En röst från folket – En ung kille i 12-årsåldern har fått hjärntumör och en nära bekant dog i hjärntumör

3 juni, 2012 Health Protection Agency (HPA) – Fortfarande inga tecken på skador på hälsa – Men varför blir då fullt friska personer elöverkänsliga av den artificiella strålningen?

3 juni, 2012 Gro Harlem Bruntland blev elöverkänslig av mobilen

30 maj, 2012 Oberoende forskning är bara ett skendrag – Ny Teknik strålforskare kringgår avtal

30 maj, 2012 Privat: Några elöverkänsliga berättar om sin situation

27 maj, 2012 Daniel Olsson en journalist som nu utövar hets mot folkgrupp – ett uppdrag från mobilindustrin?

25 maj, 2012 Att erkännas som sjuk, enligt erkänd diagnos, av tekniskt producerad strålning – Ger ett samhälleligt skydd

24 maj, 2012 Svar från Axel Gustavsson, läkare, till en person

23 maj, 2012 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

23 maj, 2012 Diagnostisera elöverkänslighet

21 maj, 2012 Diagnos elöverkänslighet enligt Europaparlamentet artikel 123 – klassas som sjukdom – Det ger oss ett samhälleligt skydd

20 maj, 2012 Socialstyrelsen – Definition av sjukdom

15 maj, 2012 Brev till de svenska EU-parlamentarikerna

9 maj, 2012 Diverse länkar om vad som hänt under dryga ett år (2009 – 2010)

8 maj, 2012 Fri energi något nytt de hittat på att belasta oss med

6 maj, 2012 Viktiga länkar till internationell aktivitet och information

28 april, 2012 Europaparlamentet antog med 559 av totalt 629 röster för resolutionen om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (EMF) 2009

24 april 2012  Socialstyrelsen om att behandla elöverkänslighet med Kognitiv beteendeterapi

22 april, 2012 Forskning visar att hjärnan minskar i yta av mobilen och att mobilen fungerar som en drog

16 april, 2012 Tack Dariusz Leszczynski – Äntligen säger någon sanningen om forskningen på elöverkänslighet och hälsoeffekter gällande mobilstrålningen

13 april, 2012 Riskförnekarna skall hålla konferens i höst – se preliminär lista

13 april, 2012 Världsaktion mot strålningen den 21 april 2012

11 april, 2012 Finns det ugglor i mossen? Denna sammanfattning 30 april 2011 är lika aktuell – Frågorna är inte besvarade

10 april, 2012 Mobilstrålning kan påverka protein uttryck i mänsklig hud

8 april, 2012 You have been WARNED: Cell phone radiation is a possible carcinogen

7 april, 2012 Wikipedia – om elöverkänslighet – VoF tar bort faktainformation som stör mobilindustrins intressen

7 april, 2012 Mobilstrålningen stressar vår hjärna

7 april, 2012 Uppdrag Granskning har granskat mobilstrålningen för ett antal år sedan- men nu är det tyst

4 april, 2012 Professor Dariusz Leszczynski – Det kan inte komma som någon överraskning att den mänskliga kroppen kan reagera på elektromagnetiskt fält

3 april, 2012 LOFAR och LOIS är ett projekt om ny sändningsteknik över hela jorden

3 april, 2012 Europaparlamentet – Skriftlig förklaring om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

2 april, 2012 EU-Kommissionen 2005. Etiska Aspekter av INPLANTAT I MÄNNISKOKROPPEN

2 april, 2012 Österrikiska läkare vill diagnostisera elöverkänslighet, samt skydda dem från elektromagnetiska strålning enligt Europarådets rekommendationer

29 mars, 2012 Debattinlägg i Metro att bevara som bevis vilka som hånar dem som skadats av mobilstrålningen

29 mars, 2012 Mobillobby agerade mot elsanerat hus i Degerfors

28 mars, 2012 Ansvariga myndigheter och mobilindustri bryter mot mänskliga rättigheter för en trygg förutsättning till god hälsa och livsmiljö

26 mars, 2012 Sydsvenskan – Mobilens strålning försämrar minnet

25 mars, 2012 Svar från SSM – När det gäller olägenhet av joniserande eller icke-joniserande strålning är SSM tillsynsmyndighet både enligt strålskyddslagen (1988:220) och miljöbalken

24 mars, 2012 Mobilfakta SAR-värden

20 mars, 2012 Länkar till media om lågstrålande zon i Venjan – en hatpropaganda mot dem som blivit skadade av mobilindustrins tekniska strålning

17 mars, 2012 Europaparlamentet föreslår att Världshälsoorganisationens generalförsamling bör ta med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin kommande klassifikation ICD-11.

16 mars, 2012 Mobilstrålning kan ge hyperaktiva barn – möss fick ADHD

14 mars, 2012 Personuppgiftslagen gäller inte för de personuppgifter som publiceras på webbplatsen exempelvis Birthday.se

14 mars, 2012 VoF fortsätter sin förtalskampanj och uppvisar en tydlig förankring i diktatur och fascism – propaganda, lögner, hatkampanjer och förföljese av vissa grupper i samhället är VoF:s signum

14 mars, 2012 Med hjälp av metaller som kobolt, järn, koppar kan man med elektromagnetisk strålning skapa röntgenstrålning

12 mars, 2012 Elöverkänsliga blir sjuka av omgivande miljö oavsett vetenskapliga belägg och det är miljörelaterat – Så svarar Socialstyrelsen

11 mars, 2012 Unga mobilanvändare riskerar psykisk ohälsa, kvinnor dör tidigare på grund av strålnignsstress (?)

10 mars, 2012 Överkänslighet mot mobiltelefonins sändare blir en ny orsak till permanent invaliditet.

9 mars, 2012 EG-domstolens förhandsbesked Mål C-344/09

8 mars, 2012 SSM svar den 2 mars 2012 – SSM desinformation om mobilstrålningen spara den för framtiden

8 mars, 2012 2005 – Svenskt strålskydd i kris samtidigt som riskerna ökar

8 mars, 2012 ICNIRP – International Commission on non-ionizing radiation protection

8 mars, 2012 SSM svar den 2 mars 2012 – SSM desinformation om mobilstrålningen spara den för framtiden

8 mars, 2012 2005 – Svenskt strålskydd i kris samtidigt som riskerna ökar

8 mars, 2012 ICNIRP – International Commission on non-ionizing radiation protection

8 mars, 2012 Anmäl pressen för diskriminering, hets mot folk grupp eller kränkande uttalande

7 mars, 2012  Om randomisering

7 mars, 2012 Europarådets resolution om elektromagnetisk strålning 1815

6 mars, 2012 Telia har meddelat PTS att avveckla delar av det fasta telenätet – Bredbandsstöd till Optisk fiberkabel på landsbygden

2 mars, 2012 Så här svara SSM och Boverket när det gäller bostadsanpassningsbidrag till personer som blir sjuka av el och mobilstrålning

2 mars, 2012 Miljöhistorien – Asbest

1 mars, 2012 4G skall sända till och inhämta information från de nya elektroniska elmätarna

29 februari, 2012 EU-parlamentet – Trådlös teknik sänder ut elektromagnetiska fält som kan ha negativa effekter på människors hälsa,

29 februari, 2012 Sedan 1995 är Europakonventionen inkorporerad i svensk lag och gäller därmed i sin helhet som svensk lag

25 februari, 2012 Sverige en lydstat under USA

23 februari, 2012 Anders Sanberg som presenterade i Vetenskapsradion 2006 om Mind Controll som EU-rådet granskat

22 februari, 2012 Ett Svar på VoF:s blogg om Mora kommun Årets Förvillare där jag informerar om metodiken i dessa provokationsstudier

20 februari, 2012 Kaliber 14 maj 2006: Reportaget belönat med en Guldspade 2006! Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?

20 februari, 2012 Svar från Elsäkerhetsverket om strålningen från läsplattor. SSM hänvisade mig dit för att få dessa uppgifter

19 februari, 2012 Har ställt följande frågor till SSM angående om de tar hänsyn till långtidseffekter när de förnekar hälsoriskerna med strålningen

17 februari, 2012 Vetenskapliga studier behöver inte vara välgjorda bara för att de är publicerade i respekterade vetenskapliga tidskrifter

15 februari, 2012 Svar från SSM om läsplattor – De betraktas som trådlösa datorer ur strålningssynpunkt

9 februari, 2012 Strålsäkerhetsmyndighetens nya vetenskapliga råd består av utländska lobbyister för mobilindustrin

4 februari, 2012 LOFAR och LOIS- projektet – Världens mesta högteknologiteleskop i Småland

4 februari, 2012 Intervju av oberoende forskaren Barrie Trower om den trådlösa teknikens baksida

1 februari, 2012 Tillräckligt många studier gällande strålningen från mobiltelefonin visar på betydande hälsorisker för barn och gravida kvinnor

31 januari, 2012 PTS omräkningstabell avstånd – dBm – W/m2

29 januari, 2012 Täckningskarta över Telia, Telia2 och Net1 – Lägger man ihop alla tre kartorna förstår man att strålningen är extremt hög i södra Sverige

29 januari, 2012 Svar från PTS om vad de tror sändarnas uteffekter är från Net1-sändare som skall sända 6 mil. Sifforna de anger bygger inte på dokumentation av mätningar

26 januari, 2012 Åtta månaders helkroppsexponering av pulsmodulerad mobil- och trådlösa system under ICNIRP:s referensvärde visar allvarliga förändringar i hjärnans proteiner som bland annat styr minne, inlärning och andra viktiga funktioner

25 januari, 2012 Studie – Koppling mellan neurovegetative och hematologiska (samma symtom som vid elöverkänslighet) effekter i fält från transformatorstation

.
.

23 januari, 2012 Harald Reacts – VoF är knappast vetenskapliga själva, de är pseudovetenskapare som skapar sin egen vetenskapliga tro i form av ”Ge sken av”

21 januari, 2012 Ett inlägg jag skrev på VoF:s sida – Miljönämnden i Mora/Orsa Årets förvillare 2011

21 januari, 2012 Presentation över vad VoF – Vetenskap och Folkbildning – verkligen står för

21 januari, 2012 Den ökande strålningen från de nya mobiltelefoni-systemen 4G och NET1 stressar folk till ohälsa

21 januari, 2012 2012-01 Vad händer internationellt

21 januari, 2012 WHO varnar för cancerrisken av mobiltelefonin

21 januari, 2012 Textutdrag från Bioinitiativrapporten, samt till STOA-rapporten från EU-parlamentet

17 januari, 2012 Forskare som fått uppdraget att bevaka hälsoriskerna med mobilstrålningen både forskningsfuskar och ljuger oss rakt i ansiktet med regeringens och myndigheternas goda minne.

16 januari, 2012 Maria Feychting påstår att forskarna är eniga om att strålningen inte är farlig för människan. Varför ljuger hon oss rakt i ansiktet?

15 januari, 2012 Vattenväxten andmat reagerade med stress när den exponerades för 1,278 MHz under 24 timmar. Stressreaktion är mätbar i alanin-ackumulering i växten

15 januari, 2012 Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo. Studien utfördes 1991

14 januari, 2012 Historien – Elöverkänslighet skulle tigas ijhäl – Miljö- och hälsoskandalen kring mobil- och teknikindustrins produkter och tvångsbestrålning från sändare

14 januari, 2012 EMF-överkänslighet kan uppstå som äkta inducerbara neurologiska syndrom av elektromagnetiska fält

12 januari, 2012 Socialstyrelsen säger – Myndigheterna måste kräva av alla externa experter att deras opartiskhet inte ska kunna ifrågasättas – Hur kan då Anders Ahlbom sitta kvar inom FAS när han är grovt jävig?

12 januari, 2012 Newsvoice utnämnde VoF – Vetenskap och Folkbildning – till Årets Förvillare 2011

11 januari, 2012 VoF – Till minne av ledarhunden Martin Rundkvist i ”Vetenskap och Folkbildning” och hans svansviftande jyckar

7 januari, 2012 Varför granskar inte journalisterna VoF vars lobbyistverksamhet för mobilindustrin är uppenbar

7 januari, 2012 Vetenskap och Folkbildning (VoF) – En vettlöst obildad grupp som tummar på åsiktsfriheten och yttrandefriheten

6 januari, 2012 Salford – skillnad mellan oskadad hjärna och skadad mobilhjärna

5 januari, 2012 Förtal på internet vem ansvarar för det?

1 januari, 2012 Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag: “Vi arbetar för ett strålsäkert samhälle genom att på olika sätt öka säkerheten och begränsa riskerna med strålning”.

2011

29 december, 2011 EU-kommissionen – Elöverkänslighet är noceboeffekt – En krystad förklaringsmodell

29 december, 2011 EU-kommissionen säger att vi haft mobilstrålningen sedan 1990-talet

29 december, 2011 Mora Kommun – Begäran om förhandsavgörande framställd av Mora Kommun (Sverige) den 21 augusti 2009

29 december, 2011 Europarådets REKOMMENDATION av den 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz) (1999/519/EG)

25 december, 2011  Vittnesmål i Sverige: Provokationsstudien i Bollnäs – Dokument 1997- Om begärda uppgifter från kliniken som jag inte fick trots flera påstötningar

25 december, 2011 Tillrättalagd forskning på elöverkänslighet har pågått sedan i början på 1990-talet då bildskärmsskadan blev en allvarlig arbetsmiljöskada som inte på några villkor fick bekräftas vetenskapligt

24 december, 2011 Bildskärmsskada – Kristina fick svår hudrodnad och acne av bildskärmen. Hon ordinerades av hudläkare Sture Lidén (läkaren/forskaren som sa i TV 1995 att elöverkänslighet skulle tigas ihjäl) cortisonsalva och uppmanades att fortsätta nyttja datorn. Då blev hon än värre. Se stora bilden

19 december, 2011 Hälso- och Sjukvårdslagen – Vetenskap och Beprövad erfarenhet

19 december, 2011  Myndigheterna måste kräva av alla externa experter opartiskhet

19 december, 2011 Har nu kontaktat Net1 om den höga strålning från Trullefjäll som belastar mitt hus och min hälsa med hög strålning och begärt att de vrider bort loben från mitt hus

17 december, 2011 Var finns alla elektrosensitiva testpersoner som genomgått provokationsstudierna som SSM och Socialstyrelsen hänvisar till som vetenskapligt bevis, att det inte finns ett samband mellan elektriska fält och ohälsa?

16 december, 2011 Här en länk till forskning som visar att människor reagerar på svaga elektromagnetiska fält utan att känna dem – alltså omedvetet biokemisk reaktion

16 december, 2011 Ett brev till regering och riksdag – Varför dokumenterar Google och Birthday.se Sveriges befolkning för att underlätta för brottsligor att hitta hem till folk?

14 december, 2011 Bra information om vad mobilstrålning är för typ av strålning och dess hälsoeffekter

14 december, 2011 Salfordgruppen i Lund forskar på hur blod- och hjärnbarriären påverkas av elektromagnetiska strålning

13 december, 2011 Den strålning jag känt av som kommit söderifrån sedan en tid tillbaka har jag nu kunnat härleda till en NET 1-sändare precis rakt söder om mitt hus 9 km bort

13 december, 2011 SSM säger: Radiovågor väcker oro i onödan, men varför uppger man då enbart medelvärdet, normalt uppger man toppvärdet. Kan SSM göra mätningar egentligen?

12 december, 2011 Distriktsläkare Lena Hedendahl specialist i Allmänmedicin – Riskerna med mobiltelefonin och trådlös teknik för växande barn och ungdomar – En sammanställning av forskningsresultat

10 december, 2011 Den 10 december ungefär klocka 16.00 ökar strålningen dramatiskt i mitt hem – Tortyr är det

10 december, 2011 Kjell Hansson-Mild fick mätvärdet noll när han mätte WiFi-strålningen i skola – Intressant varför behöver vi sändare om strålningen är noll och det fungerar ändå?

8 december, 2011 Ny forskning visar en signifikant minskning av ACTH, kortisol, sköldkörtelhormon, prolaktin hos unga frivilliga kvinnliga (14 – 22 år) testpersoner

3 december, 2011 Post- och Telestyrelsen redovisar här sändarantalet i Sverige. De vet dock väldigt lite om antal mobilsändare

29 november, 2012 Elöverkänslig bedöms vara sjuk – Dom i kammarrätten i Jönköping

25 november, 2012 EU-kommissionen utökar 4G – Dubbelt så mycket som i USA – 1000 MHz i Europa

22 november, 2012 Svar från Miljödepartementet gällande sändarkartan och strålning från basstationer

2 november 2011 Adresser och mejl-adresser till alla kommuner

30 oktober, 2011 San Francisco – Domare slår fast i en ny lag att mobiltelefoner skall ha varningstext

29 oktober, 2011 IARC (inom WHO) har dammat av en gammal dansk studie från 2006 för att ge sken av att det är en ny studier som nu visar att mobiltelefoner inte ger en förhöjd hjärntumörrisk

28 oktober, 2011 Grundlagen Författningssamling Lag 2010:1480

28 oktober, 2011 Grundlagen 12 Kapitlet – Lag 2010:1408 – Förvaltningslagen 1986:223

28 oktober, 2011 Vad gäller i Förvaltningslagen – Myndighetsutövning

26 oktober, 2011 Om olika typer av vågor som skalära och vektoriala vågor exempelvis

25 oktober, 2011 Svar från FAS Industrilobbyisten Anders Ahlbom får sitta kvar och bedöma riskerna med mobiltelefonin trots att han blev entledigad från WHO

25 oktober, 2011 Sverige – Ett land där folkhälsokapitalet bryts ner och förbrukas

21 oktober, 2011 SVT och massmedia återanvänder en gammal dansk studie från 2006 och basunerar ut att mobiler inte ger hjärntumör

20 oktober, 2011 SSI Författningssamling 2002:3 – Olika frekvenser tillsammans och pulsad strålning kan var för sig stressa nervsystemet

19 oktober, 2011 Den ohälsosamma och miljöfrämmande strålningen från sändare

19 oktober, 2011 Journalisten Gunni Nordström har skrivet flera böcker i ämnet hälsorisker och elektromagnetisk strålning

19 oktober, 2011 EG-rätten är EU-rätten

19 oktober, 2011 EU-rätten går före svenska lagar Av Mats Lönnerberg, Ordförande i Bankrättsföreningen

19 oktober, 2011 EU-rätten skall tillämpas direkt av svenska domstolar och myndigheter – kommuner skall stå självständiga från statliga myndigheter

19 oktober, 2011 På fyra år har antalet svenskar med ADHD tredubblats – med stor sannolikhet är det strålningsskada

19 oktober, 2011 Ett inlägg i samhällsdebatten – Nylibiralismen

19 oktober, 2011 Piloter slumrar till när de flyger – Ett nytt arbetsmiljöproblem?

19 oktober, 2011 FAS diarieförde inte brevet angående Anders Ahlboms jävsbrott

18 oktober, 2011 EU-parlamentet – ”Baserat på försiktighetsprincipen bör kommissionen omedelbart informera allmänheten om olika sätt att minska exponeringen för strålning från mobiltelefoner, minska strålningsgränser”

18 oktober, 2011 Kopparledningen rivs men det finns inte en fungerade trådlös förbindelse – Telia tycks inte bry sig – allt fler misstänker att 3G och 4G mobilnätet är i första hand till för försvaret

13 oktober, 2011 Mediedrevet på Juholt är en lobbyistverksamhet åt Wallenberg – Carl Bildts roll som utrikesminister är hotad då Juholt hade vunnit nästa val

8 oktober, 2011 Amerikanskt rättsövergrepp mot hela Skandinavien uppdagas

8 oktober, 2011 Motion 2011/12:Fö213 Icke-joniserande strålning

5 oktober, 2011 Med mikrovågskanon kan man slå ut elektroniken utan att döda människor – vilket betyder att man KAN döda människor med mikrovågskanon om man vill

5 oktober, 2011 Den trådlösa tekniken kan enkelt störas ut av störsändare vilket bovar och banditer snart kommer att nyttja – då är det enkelt att störa ut trådlösa villalarm eller mobilsamtal

3 oktober, 2011 Industrilobbyisterna verkar på alla plan i vårt samhälle

30 september, 2011 Privat: Professor Maria Feychting för manipulerade av forskningsresultat

28 september, 2011 Gasutvinningen i Nordamerika är en helt jämförbar parallell till mobilindustrin i Sverige

21 september, 2011 AVTAL MELLAN regeringen i Förenade STATERNA OCH REGERING Konungariket Sverige om samarbete inom vetenskap och TEKNIK FÖR Homeland Security FRÅGOR

20 september, 2011 Tusentals barn försvann i statistiken som hade fått ADHD-mediciner

19 september, 2011 Än mer statliga miljoner till bredband

14 september, 2011 Nervskadorna blir alltmer påtagliga av den nya teknikens strålning – 4G, Rakel och militära sändningar

11 september, 2011 Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) gäller också produkter som avger pulsmodulerad strålning (SSI:S FS 2002:3)

9 september, 2011 Brev till Försäkringskassan om den ökande mobilstrålningen som påtvingar ohälsa hos befolkningen

5 september, 2011 Så jobbar lobbyisterna i maktens korridorer – Se upp för dem – Här är deras strategi

5 september, 2011 Det var en svensk lobbyist för belysningsindustrin som släckte glödlampan

4 september, 2011 Miljöskador har inte först vetenskapligt bekräftats och därefter uppkommit

4 september, 2011 Mobilstrålning Halltorps daghem/skola Kalmar kommun, Kalmar län

31 augusti, 2011 Jag ifrågasatte varför poliserna inte satte in helikopter genast och samma sak kom utredningen fram till vid massakern i Utöja

30 augusti, 2011 Vaccinationsindustrin lurade skolmedicinen

29 augusti, 2011 Svar från SMHI om hur varmt det varit tidigare och om klimatförändringar

28 augusti, 2011 Så funkar det – Så här beskriver Mats Höglund hur den ekonomiska världskrisen byggts upp av bankerna, storföretagen och staterna

26 augusti, 2011 Nytt brev till FAS om Anders Ahlbom får sitta kvar som ordförande i gruppen som bedömer hälsoriskerna med mobiltelefonin

23 augusti, 2011 Så här skriver Carl Norberg om den ekonomiska krisen

22 augusti, 2011 Om mind control, intressant brev till Fredrik Reinfeldt, Beatrice Ask, Göran Hägglund

21 augusti, 2011 Mobilsystemets sändare och mobiler förbrukar enorma mängder el. Kan det anses vara val av bästa teknik när fast telefoni är extremt strömsnålt i jämförelse?

20 augusti, 2011 Skall LED-lampor bli de nya mobilsändarna?

18 augusti, 2011 Teknikdebatt om allergier och magnetfält samt mobiltelefoner kontra samhällsnyttan

18 augusti, 2011 Mobillobbyisten Anders Ahlbom raserar de sista resterna av förtroendet för FAS och SSM

31 juli, 2011 Bevisbörderegeln och Försiktighetsregeln i Miljöbalken

25 juli, 2011 Med anledning av massakern i Norge kan Chris Hedges bok – Amerikanska Fascister – ge en inblick i att makteliten idag är impregnerade av denna ondskans sinnessjuka

21 juli, 2011  Strålskyddsskärm till bildskärmen – viktigt att den är jordad

17 juli, 2011 Professor-m Al Salameh har skrivit boken: Vågor och Fält av Trådlös Kommunikation samt Elektricitet och dess Hälsoeffekter

15 juli, 2011 Redan 1968 kände man till genom forskning att radiofrekventa vågor är biologiskt skadliga

8 juli, 2011  Vad händer med luftkemin när vi ökar den elektromagnetiska strålningen flera gånger om i vår livsmiljö?

4 juli, 2011  1 § oc h 3 § i Miljöbalken – så här gjorde ansvariga för att frångå Miljöbalkens försiktighetsregel

23 juni, 2011 Brev till Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och regeringen

23 juni, 2011   Mitt inlägg i GP som Lars Mjönes SSM besvara och mitt svar på hans kommentar

12 juni, 2011  Hade inte Anders Ahlbom lämnat bolaget och vart tog hans bror Gunnar Ahlbom vägen?

12 juni, 2011  Strålsäkerhetsmyndigheten gör en kovändning eller har de förlorat minnet?

11 juni, 2011 Myndigheten accepterar Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad som ordförande i vetenskapligt råd

10 juni, 2011 Ett svar till Strålsäkerhetsmyndigheten

10 juni, 2011  IARC Klassificerar  radiofrekventa elektromagnetiska fält som möjlig cancerframkallande för människor

8 juni, 2011 Europarådet har antagit resolutionen nr 1815 den 27 maj 2011 – Den potentiella faran med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön

4 juni, 2011 Debattinlägg för lokalpressen som bemött WHO:s varning om hälsorisk av mobilstrålning med kompakt tystnad

3 juni, 2011  Balanspunkten – faktainformation om bland annat elöverkänslighet

1 juni, 2011 Brevsvar till Strålsäkerhetsmyndigheten

31 maj, 2011 Strålningen från mobiltelefonen är en cancerrisk men kan också ge mentala störningar

31 maj, 2011 Mobilstrålning oroar utländsk expertis

30 maj, 2011 Begäran om svar av Regeringen och Socialstyrelsen gällande fast telefoni för svenska medborgare med funktionshindret elöverkänslighet

28 maj, 2011 Gällande Bilderbergergruppen och valet 2006 – Demokratiskt val enligt grundlagen – Begäran om svar från Regeringen och Valmyndigheten

28 maj, 2011 Vad är elektricitet?

28 maj, 2011 Kommentar till Johan Ågrens artikel på SVT – Vi kan inte backa tiden

27 maj, 2011 Enligt Post- och telestyrelsen har elöverkänsliga ingen rätt att få tillgång till fast telefoni och de hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten, men vad säger Socialstyrelsen som bedömer att det är ett funktionshinder?

26 maj, 2011 Bakom ryggen på svenska folket ändrar regeringen grundlagen och massmedia är helt tyst

25 maj, 2011  Brev till PTS om rätten till fast telefoni som många funktionshindrade är i behov av

25 maj, 2011 Europaparlamentets direktiv och Rådets direktiv 2002/21/EG gällande vilken sändarteknik som får användas för trådlös kommunikation

24 maj, 2011 Kommer 4G att bli ett folkhälsoproblem som riskerar sänka Sveriges framtida utvecklingsmöjligheter? 4G-strålningen tränger in och igenom kroppen och logiskt sett finns stor risk för inre skador på organ, skelett, nervsystem och DNA

23 maj, 2011 Anders Ahlbom tvingas lämna sin plats i IARC på grund av kopplingar till mobilindustrin

22 maj, 2011 Elektromagnetisk strålning är en hälsorisk – ett stort antal vetenskapliga studier visar det

21 maj, 2011 Vetenskap och Folkbildning präglas av kompetensbrist, politisk extremism och historierevisionism

16 maj, 2011 Forskning eller Förfall av Jan Åberg

13 maj, 2011 Om Mind control – Sverige och Finland blir de första de kommer att testa

10 maj, 2011 Powerwatch i England har samlat in information om biologiska effekter av artificiell elektromagnetisk strålning från 1981- 2011

8 maj, 2011 Problemet med den privata sändaren på en silo miljömål Mål nr. M 1968-06

8 maj, 2011 Var rädd om våra barn – läs Vågbrytarens Barnspecial

7 maj, 2011 EU om mind control, implantat och chippning för att styra människor mentalt

6 maj, 2011 Strålsäkerhetsmyndigheten svarar på frågor från en mormor som oroar sig för mobilstrålningen

4 maj, 2011 SSM har inget ansvar enligt ”nya” förordningen 2008:452

4 maj, 2011 Brevdialog med Strålsäkerhetsmyndigheten

4 maj, 2011 Här här Israels ministrar skrivit till EU

3 maj, 2011 Den lögnaktiga Strålsäkerhetsmyndigheten – här är ett av bevisen

1 maj, 2011 4G en diktatorisk tvångsbestålning dygnet runt, ingen kommer undan

25 april, 2011 4G kör igång officiellt 22 maj 2011, men regeringarna skall inte lägga sig i vilken teknik som nyttjas enligt EU-beslut

25 april, 2011 Svar från EU-parlamentet om elektromagnetisk strålning

24 april, 2011 Örjan Hallbergs sammanfattning över ohälsan som ökar parallellt med mobilstrålningen

22 april, 2011 Vann Reinfeldt valen 2006 och 2010 med hjälp av Bilderbergergruppen

8 april, 2011 Öppet brev till politiker, till riksdagspartier, till ansvariga myndigheter, SSM och Socialstyrelsen

7 april, 2011 Våra statliga myndigheter har blivit industrins hantlangare därför skyddas inte individerna av myndigheterna

7 april, 2011 Till Vågbrytarens hemsida

5 april, 2011 Viktiga domar som erkänner elöverkänslighet som ett funktionshinder

3 april, 2011 Att vara försökskanin i en provokationsstudie

2 april, 2011 Mobilstrålningen bara ökar och ökar okontrollerat. Mobilindustrin bryter mot Miljöbalken, mot Brottsbalken och mot FN-konventionen för mänskliga rättigheter

1 april, 2011 Läkare blev prickad i ett domslut i HSAN för att han hade avfärdat elöverkänslighet och fibromyalgi som psykiska problem. Motiveringen var att hans arbetssätt saknade vetenskaplig grund

31 mars, 2011  Många elöverkänsliga mår dåligt nu av ökad elektromagnetisk strålning i etern

30 mars, 2011 Studie visade att stark strålning från bildskärmar ökar kvicksilverångan från amalgamplomberna

14 mars, 2011 Uranets vandring till våra svenska kärnkraftverk

10 mars, 2011 Här ljuger Lars Mjönes Strålsäkerhetsmyndigheten – en skam

10 mars, 2011 PTS svarar på frågor om 4G

9 mars, 2011 Teknikprylar stressar hjärnan och stör sömnen

9 mars, 2011 Trötthetssyndrom är släkt med elöverkänslighet

5 mars, 2011 Man nyttjar mobiltelefonins frekvenser för att påskynda biokemiska processer

4 mars, 2011 Säkerhetsföreskrifter för en mobil bevisar att man vet att mobilstrålningen ger andra biologiska effekter än enbart termiska

4 mars, 2011 Låt er inte luras att gå över till trådlöst och förlora ert fasta och säkra ADSL i det fasta telenätet

3 mars, 2011 Här ligger en länk till diverse trådlösa system hur de låter

2 mars, 2011 Europa pressmeddelande som kan vara av stor vikt att känna till

2 mars, 2011 Strålning effekt måste kontrolleras innan 4G-systemet byggs ut

28 februari, 2011 Svar från Strålsäkerhetsmyndigheten gällande vem som bevakar mobilstrålningen

26 februari, 2011 Brevsvar till Folkpartiet

25 februari, 2011 Min avskärmande baldakin

24 februari, 2011 Ny forskning bekräftar att mobilstrålning från sändare stressar hjärnan

23 februari, 2011 Mobilstrålning ökar hjärnaktiviteten

18 februari, 2011 500 unga kvinnor har tagit sitt liv sedan 2000 det var då 3G började byggas ut

15 februari, 2011 Industrin har väl aldrig brytt sig om människor och naturmiljö

13 februari, 2011 Socialstyrelsen uppmanar läkare att inte skriva in i journalen att patienten relaterar sina sjukdomsbesvär till mobilstrålning och elektroniska apparater

13 februari, 2011 Sverige har blivit ett omänskligt samhälle där iskylan och utsattheten sprider sig

12 februari, 2011 Långtidsanvändning av mobil- telefon och trådlös bordstelefon och risk för hjärntumör

12 februari, 2011 Alla som blir sjuka av mobilstrålningen tystas ansvariga lägger en dimridå över skadeeffekterna

10 februari, 2011 Vid den här tiden fanns ingen digital mobilstrålning

10 februari, 2011 Svenska Miljöskandaler – eller dog korna av inbillningssjuka i Finnspång kommun?

8 februari, 2011 Vad skiljer laserljus från naturligt ljus?

8 februari, 2011 Koncentrerat solljus smälter sten men solen är motorn för allt livs existens

6 februari, 2011 Man började tidigt med budskapet att det var rädsla för tekniken som orsakade ohälsa

6 februari, 2011 Forskning bekräftar att mobilstrålning försämrar sömnen

5 februari, 2011 Anders Ahlbom avslöjas som lobbyist för mobilindustrin. Här är beviset, utdrag från Ratsit

5 februari, 2011 Strålsäkerhetsmyndigheten gör reklam för trådlöst i skolorna, men långtidseffekterna på barnen då?

4 februari, 2011 Socialstyrelsen uppmanar kommunerna att bryta mot Försiktighetsprincipen

4 februari, 2011 Sjuktalen ökar också dramatiskt hos hela befolkningen

4 februari, 2011 Psykisk ohälsa har ökat hos unga i form av oro, ångest och depressioner

4 februari, 2011 Diagram över hur ohälsan ökar hos unga och sjukskrivningarna ökar i takt med utbyggnaden av mobiltelefonin

2 februari, 2011 Är uteffekten från mobilsändare detsamma som från en 20 Watts glödlampa? Detta påstår i alla fall Strålsäkerhetsmyndigheten. Ren och skär lögn säger jag!

31 januari, 2011 Det enda gränsvärde som är korrekt för konstgjord elektromagnetisk strålning är noll

30 januari, 2011 Försäkringskassans analys visar att unga fått allvarligt försämrad hälsa i takt med utbyggnaden av de trådlösa systemen i samhället

29 januari, 2011 Vilken ansvarig myndighet bevakar långtidseffekter av mobilstrålningen i Sverige?

29 januari, 2011 Trådlös kommunikation är ett gigantiskt energislöseri

27 januari, 2011 Så här skriver Socialstyrelsen: Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder gällande mobilbasstationer

8 november 2010  Om tjänstemän inte har något tjänstemannaansvar betyder det, att de inte har ett ansvar att följa lagarna

8 februari, 2010  Eftersom Birthday.se vägrar att ta bort personuppgifter har jag polisanmälde dem inlägg

1 mars 2006 Igor Y. Belyaev mfl – Exponering av råtthjärna med 915 MHz GSM mikrovågor inducerar förändringar i genuttryck

22 november, 2006 4G, ännu mer strålning i etern skrevs 2006

22 november, 2005  Vi måste vakna upp ur bubbelbaden och mobilsurret, skrevs 2005 – Tänkvärt