Arbetsmiljöverket

HÖGFREKVENTA ELEKTROMAGNETISKA FÄLT AFS 1987:2 https://www.foretagarnet.se/views/pages/getfile.ashx?portalId=10&docId=135155&propId=49

Effektivvärden under tidsperiod om 6 minuter fjärrfältsförhållanden

  •  3 MHz – 30 MHz        50 W/m2
  • 30 MHz – 300 MHz     10 W/m2
  • 300 MHz – 300 GHz    10 W/m2

Elektromagnetiska fält (AFS 2016:3), föreskrifter https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/elektromagnetiska-falt-foreskrifter-afs2016-3.pdf

AFS 2016:330 Bilaga 8 Insatsnivåer för elektromagnetiska fält Insatsnivåer för exponering i frekvensintervallet 100 kHz till 300 GHz. I tabell 1 anges insatsnivåer för elektromagnetiska fält i frekvensintervallet mellan 100 kHz upp till 300 GHz. Insatsnivåerna E, B och S gäller i fri rymd, dvs. utan närvaro av arbetstagare, och anger maximalt tillåtna värden för exponering av kroppen, del eller delar av kroppen

Frekvens

  • 0,1 – 1 MHz
  • 1 – 10 MHz
  • 10 – 400   MHz                               10 W/m2
  • 400 – 2000  MHz                            40 W/m2
  • 2000 – 6000  MHz                          50 W/m2
  • 6000 – 300 000  MHz                     50 W/m2

Anmärkningar till tabell 1:1.E2 och B2 ska beräknas som medelvärden under en sexminuters-period. För pulser får toppvärdet av effekttätheten S, som medelvärde över pulsbredden, inte vara större än 1 000 gånger.

2.För multifrekventa fält ska analysen bygga på summering, som förklaras i Europeiska kommissionens vägledning.

3.E och B motsvarar de maximala beräknade eller uppmätta värden där arbetstagarnas kropp befinner sig. Detta leder till en försiktigbedömning av exponeringen och automatiskt uppfyllande av gränsvärdet under alla förhållanden med ojämn exponering.

4.För bedömning av uppfyllande av gränsvärdena under särskilda förhållanden med ojämn exponering, se Europeiska kommissionens vägledning.

5. I situationer med en mycket lokal källa inom ett avstånd av några centimeter från kroppen ska uppfyllande av gränsvärden fastställas dosimetriskt, från fall till fall, och ej genom användning av insatsnivåer.

6. S ska beräknas som ett medelvärde över 20 cm2 av exponerat område. Den maximala spatiala strålningstätheten S, beräknad som ett medelvärde över 1 cm2, får inte överstiga 1000 W/m2