Europarådet

2019-05-18 ECRR Non-Ionizing Radiation Risk Committee https://euradcom.eu/ecrr/
Översatt: Föreslagen enhet för att kvantifiera exponeringen. Föreslagna exponeringsgränser.https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://euradcom.eu/ecrr/&prev=search

Den nuvarande rådgivaren för regeringar om nivåerna av icke-joniserande strålning som Internationella kommissionen för icke-joniserande strålningsskydd (ICNIRP), ICNIRP.org, har visat sig ha misslyckats med att fungera som världens myndighet för icke-joniserande strålningsrisk. ICNIRP är inte oberoende av branschband som det hävdar. Dess yttranden är inte objektiva, inte representativa för det vetenskapliga beviset, utan är partiska till förmån för industrin på grund av deras motvilja att överväga vetenskapliga fynd av allvarliga skador orsakade av RF.

Kommittén är medveten om ett antal föreslagna mekanismer för objektiva mätningar som visar effekter på cell- och organismenivå men anser inte att det är nödvändigt i detta skede att behöva koppla de biologiska kopplingarna till de epidemiologiska resultaten.

Det var en källa till oro för utskottet att ingen officiell organisation på rätt sätt har behandlat bevisen på epidemiologiska studier och djurstudier eller att det har gjorts något försök att kvantifiera exponering, liknande fallet med joniserande strålning och Internationella kommissionen för radiologiskt skydd (ICRP) www.icrp.org , en myndighet som har korrigerats med ECRR-joniserande strålningsmodell [2].

Nuvarande ICNIRP-praxis är att begränsa kraften hos mobiltelefoner baserat på SAR-hastigheten på cirka 1,6 W / kg. Detta tillåter mycket stora exponeringar eftersom det individuella beteendet inte ingår.

Det finns oro över myndigheternas underlåtenhet att vidta åtgärder mot den ökande exponeringen för RF-strålning [3, 4]

Icke-joniserande strålningsabsorberad dos (Nrad)

Kommittén har därför utvecklat ett verktyg för att kvantifiera kumulativ exponering. En ny mängd definieras härmed, Nrad (icke-joniserande strålningsabsorberad dos). En Nrad definieras som en absorption av radiofrekvensenergi (RF) med vävnad lika med 1 kJ per kg vävnad. Kvantiteten definieras alltså som energi per enhetsmassa, precis som de joniserande strålningsenheterna Grå och Rad är.


-Bryssel den 22.8.2007KOM(2007) 480 slutlig 2007/0174 (COD) Fria frekvensbandet

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2007/SV/1-2007-480-SV-F1-1.Pdf

1999/519/EG: Rådets rekommendation av den 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz-300 GHz) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31999H0519

 – Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1950) http://www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104.pdf

 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) antogs år 1950. Konventionen innehöll från början enbart medborgerliga och politiska rättigheter men har därefter utökats med flera tilläggsprotokoll. Europakonventionen är ett effektivt instrument för skyddet för mänskliga rättigheter. Kontrollen av hur konventionen efterlevs är unik tack vare den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). (En sanning med modifikation, dock. Min kommentar)

Några av de rättigheter som anges i konventionen och dess tilläggsprotokoll är rätten till liv och förbud mot tortyr, rätten till frihet och personlig säkerhet, rätten till rättvis rättegång, rätten till respekt för privat- och familjelivet, tanke- samvets- och religionsfrihet, yttrandefrihet, föreningsfrihet och rätten att delta i sammankomster samt förbud mot diskriminering. Dessa rättigheter har inte de personer som blivit skadade av mobilindustrins tekniska strålning. De saknar skydd att vara fredade i sitt eget hem. Mobiloperatörerna kan ohämmat påtvinga strålsjuka personer ohälsa som är att jämföra med tortyr dygnet runt, med en miljöfrämmande konstgjord strålning. De svårast drabbade har ej heller tillgång till sjukvård på grund av sitt funktionshinder.

Sedan 1995 är Europakonventionen inkorporerad i svensk lag och gäller därmed i sin helhet som svensk lag.

 *

 Vi är dock grundlagsskyddade enligt svensk lag

– Om mina mänskliga rättigheter kränks http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/om-mina-manskliga-rattigheter-kranks

 Staten ansvarar för att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna (MR) i Sverige och för att svensk lagstiftning överensstämmer med Sveriges internationella MR-åtaganden. På ett antal områden strävar regeringen efter att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna utöver den nivå som anges i internationell rätt.

I Sverige finns grundlagsskydd för grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Sverige är också part till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som införlivades i svensk lag 1995

*

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s