5. FN

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den senaste FN-konventionen och tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter. Svenska regeringstjänstemän och den svenska handikapprörelsen har tagit aktiv del i arbetet.

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)

 

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR)

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT) tortyr är varje handling, genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon, antingen för sådana syften som att erhålla information eller en bekännelse, att straffa, att hota eller tvinga någon också av något annat skäl, som har diskriminering som grund, under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas eller anstiftas av en offentlig tjänsteman eller annan företrädare för det allmänna

FN:s råd för mänskliga rättigheter