Försvarsmakten

 

Introduktion till avsiktliga elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28443.pdf?fbclid=IwAR3idNpuP1-71Ooriqsf5m0a6s8WEAOj0KgKttEi6CDg1a3I


Lärobok i telekrigsföring https://www.aef.se/Marktele/Artiklar/Telekrig_LV/Kapitel_3.pdf

Elektronikhistoria inom försvaret https://www.aef.se/Avionik/Navigeringsidor/Motmedel.htm


1. Högfrekventa elektromagnetiska fält

Högfrekventa elektromagnetiska fält, finns bl a vid sändning med mobiltelefon, radio, radiolänk och radarstationer. Det elektromagnetiska fältet utgår från sändarantennen i form av strålning. Då strålningen träffar kroppsdelar med ringa blodgenomströmning kan dessa värmas upp så att skador kan uppstå. Skadeverkan är beroende av strålningens intensitet och varaktighet. Intensiteten avtar med avståndet från sändarantennen.

Personal som bär medicinska enheter inopererade i kroppen, till exempel pacemakers, eller person som bär medicinska enheter på kroppen, till exempel insulinpumpar, får inte vistas inom förbuds- och restriktionsområde.

Personal som vistats inom förbudsområde eller vistats för länge inom restriktionsområde ska undersökas av läkare. Rapport om tillbud/olycka ska upprättas i FM avvikelsehanteringssystem i PRIO.

2. Grundläggande bestämmelser. – Bestämmelser om högfrekventa elektromagnetiska fält grundar sig på allmänna föreskrifter och standarder för elektromagnetiska fält enligt följande

3. Förbudsområde. – Förbudsområde är ett område där ingen personal får uppehålla sig under sändning.

4. Restriktionsområde. – Restriktionsområde är ett område där tidsbegränsad vistelse är tillåten under sändning. Den tillåtna vistelsen inom ett restriktionsområde beror på avståndet till sändarantennen.

5. Radiosändare. – Radiosändare indelas i tre kategorier beroende på sändarens uteffekt och antennens förstärkning. För bärbara radiosändare med uteffekt under 5 W (kategori 1) föreligger ingen skaderisk. Övriga radiosändare (kategori 2 och 3) kan ge upphov till personskador.

6. Radiolänk. – Radiolänkutrustningar ger så hög strålning att skador på personal kan uppstå. Radiolänksystemens antenner är dock i regel placerade på sådan höjd över marken att ingen risk för skador föreligger för personal i markplanet.

7. Radarstationer. – Radarstationer har i regel så hög utsänd effekt att de kan ge upphov till skador. Då stationens antenn roterar blir skaderisken lägre än då antennen står still eller sveper sakta.

 

Säkerhetsbestämmelser

8. Allmänna säkerhetsbestämmelser. – För handhavande av radiosändare, radiolänk- och radarstationer gäller att

  • grupperingsplatser väljs så att personal i omgivningen utsätts för minsta möjliga direkta strålning

  • reflekterad strålning från master, byggnader och liknade reduceras

  • onödig sändardrift ska undvikas

  • trimning av sändare bör göras mot konstlast så att ingen energi strålar ut i omgivningen

  • arbete med vågledare, antenner och kablar får inte ske under sändardrift

  • luckor för sändare ska vara monterade på anvisat sätt.

9. Vistelse i restriktionsområde. – Den sammanlagda tid inom en 6 minuters period, som vistelse inom restriktionsområde är tillåten, beror på avståndet från antennen. Med stöd av diagrammet enligt bild 7:1 kan en bedömning göras om tillstånd för passage genom restriktionsområdet kan ges.

Graphic

Bild 7:1 Diagram för bedömning av tillåten vistelsetid per 6 minuters period i farligt område

10. Radio. – Kategori 1 omfattar sändare med mindre än 5 W uteffekt och rundstrålande antenn. För kategori 1 gäller inga restriktioner.

Kategori 2 omfattar sändare med 5-50 W uteffekt och rundstrålande antenn. Till kategori 2 räknas även kategori 1 sändare som försetts med riktantenn. För kategori 2 gäller ett förbudsområde om 0,5 m och ett restriktionsområde om 0,5-2 m, se bild 7:2. För bedömning av högsta tillåtna vistelsetid i restriktionsområde, se bild 7:1.

Sändare som tillhör kategori 2 och bärs på kroppen ska bäras utanpå ballistiskt skydd

Vissa typbundna bestämmelser för radiostationer ombord på fartyg återfinns i reglemente Sjösäkerhet vapen.

Kategori 3 omfattar sändare med mer än 50 W uteffekt och rundstrålande antenn. Till kategori 3 räknas även kategori 2-sändare som försetts med riktantenn. För kategori 3 gäller ett förbudsområde om 2 m och ett restriktionsområde om 2-10 m, se bild 7:2. För bedömning av högsta tillåtna vistelsetid i restriktionsområde, se bild 7:1.

 

Länk till försvarsmaktens http://dokument.forsvarsmakten.se/SakI/sakr_2017/webb/SakR_G/G_Kap_07/G_Kap_07.htm