Myndigheter – Diarieföring

Regler för registrering och arkivering finns i :
• Tryckfrihetsförordningen
• Sekretesslagen
• Arkivlagen
• Arkivförordningen
• Datalagen
• Förvaltningslagen samt
• Riksarkivets författningssamlingar
Sammanfattningsvis gäller att:
ƒ
en allmän handling – som inkommer till en myndighet el-
ler upprättas där – ska registreras, dvs. diarieföras utan dröjs-
mål.
ƒ
myndigheters allmänna handlingar ska hållas ordnade
samt vårdas och bevaras så att de tillgodoser rätten att ta del
av allmänna handlingar och behovet av information för rätt-
skipning och förvaltning samt för forskningens behov.