2. Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Vad läkare måste skriva i patientjournalen

Statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om sjukdomar och dödsorsaker är Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer

Hälsorelaterad klassifikation kopplad till Socialstyrelsens statistik databas http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/M84

-Fråga till Socialstyrelsen om riktigheten i diagnosen psykisk ohälsa

-Svar från Socialstyrelsen behandlingsform elöverkänslighet, utmattningssyndrom och/eller trötthetssyndrom

-Mina frågor till Socialstyrelsen

-Socialstyrelsens förslag till behandling av psykiskt sjuka personer

-Brev till Strålsäkerhetsmyndigheten 13 februari 2017

-Brevsvar från Socialstyrelsen gällande underrapportering av hjärntumörer till myndigheten

-Svar från Socialstyrelsen om diagnoskod WHO ICD-10

-Socialstyrelsen – Definition av sjukdom

-Socialstyrelsen om att behandla elöverkänslighet med Kognitiv beteendeterapi

-Socialstyrelsen – Landsting beslutar självständigt om man vill inrätta elsanerade undersökningsrum och Miljökontoren kan ställa krav utifrån miljöbalken om en verksamhet orsakar olägenhet för människors hälsa

-Socialstyrelsen uppmanar kommunerna att bryta mot Försiktighetsprincipen

-Så här skriver Socialstyrelsen: Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder gällande mobilbasstationer

-Myndigheterna måste kräva av alla externa experter opartiskhet

 -Om tjänstemän inte har något tjänstemannaansvar betyder det, att de inte har ett ansvar att följa lagarna

Annonser