2. Socialstyrelsen

Socialstyrelsen


Nationella Riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning, ECT-Behandling dokumentet slutversion https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-4.pdf

ECT https://roi.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationella-riktlinjer-for-vard-vid-depression-och-angestsyndrom/2/egentlig-depression-svar-med-psykotiska-symtom-katatoni-eller-behandlingsresistenta-ungdomar-efter-pubertetsdebut-elektrokonvulsiv-behandling-ect/2.31

ECT http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-4

Rekommenderar ECT-behandling,

Läkare om ECT-behandling http://behaviorismandmentalhealth.com/2013/08/25/shock-treatment-in-israel/?fbclid=IwAR1kGMFQ768Tqcm_3gDOuo-lt8H-7sSYl-omoHEKPb5mhkrQeZCSMyYVWcM

Hej,Patientregistret innehåller ingen heltäckande statistik över hur många som får ECT-behandling. Förutom det jag tidigare nämnt kring bristande inrapportering av specialistvård sker en förhållandevis stor del av ECT-behandlingar av annan personal än läkare vilket betyder att denna information inte ska rapporteras till patientregistret.

Mer om problematiken kring inrapportering av ECT till patientregistret kan du läsa här.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18994/2013-3-5.pdf  Den är tyvärr inte så ny men själva grundproblematiken är densamma.

När det gäller anmälningar är det IVO  (Inspektionen för vård och omsorg) som har hand om detta. https://www.ivo.se/

Finns också en rapport kring minnesstörningar som Socialstyrelsen publicerat.Minnesstörningar hos patienter som behandlats med ECT http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20215/2016-5-29.pdf

Kvalitetsregistret för ECT-behandlingar har också mer bred info kring detta. https://ect.registercentrum.se/

Om du trots de begränsningar jag nämnt är intresserad av statistik om ECT-behandlingar som rapporterats till patientregistret behöver du göra en statistikbeställning mot kostnad. Mer info finns här: https://www.socialstyrelsen.se/register/bestalladataochstatistik/bestall-statistik


Vad läkare måste skriva i patientjournalen

Statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om sjukdomar och dödsorsaker är Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer

Hälsorelaterad klassifikation kopplad till Socialstyrelsens statistik databas http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/M84

-Fråga till Socialstyrelsen om riktigheten i diagnosen psykisk ohälsa

-Svar från Socialstyrelsen behandlingsform elöverkänslighet, utmattningssyndrom och/eller trötthetssyndrom

-Mina frågor till Socialstyrelsen

-Socialstyrelsens förslag till behandling av psykiskt sjuka personer

-Brev till Strålsäkerhetsmyndigheten 13 februari 2017

-Brevsvar från Socialstyrelsen gällande underrapportering av hjärntumörer till myndigheten

-Svar från Socialstyrelsen om diagnoskod WHO ICD-10

-Socialstyrelsen – Definition av sjukdom

-Socialstyrelsen om att behandla elöverkänslighet med Kognitiv beteendeterapi

-Socialstyrelsen – Landsting beslutar självständigt om man vill inrätta elsanerade undersökningsrum och Miljökontoren kan ställa krav utifrån miljöbalken om en verksamhet orsakar olägenhet för människors hälsa

-Socialstyrelsen uppmanar kommunerna att bryta mot Försiktighetsprincipen

-Så här skriver Socialstyrelsen: Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder gällande mobilbasstationer

-Myndigheterna måste kräva av alla externa experter opartiskhet

 -Om tjänstemän inte har något tjänstemannaansvar betyder det, att de inte har ett ansvar att följa lagarna