2. Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om sjukdomar och dödsorsaker är Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer

Fråga till Socialstyrelsen om riktigheten i diagnosen psykisk ohälsa

Svar från Socialstyrelsen behandlingsform elöverkänslighet, utmattningssyndrom och/eller trötthetssyndrom

Mina frågor till Socialstyrelsen

Socialstyrelsens förslag till behandling av psykiskt sjuka personer

Brev till Strålsäkerhetsmyndigheten 13 februari 2017

Brevsvar från Socialstyrelsen gällande underrapportering av hjärntumörer till myndigheten

Svar från Socialstyrelsen om diagnoskod WHO ICD-10

Socialstyrelsen – Definition av sjukdom

Socialstyrelsen om att behandla elöverkänslighet med Kognitiv beteendeterapi

Socialstyrelsen – Landsting beslutar självständigt om man vill inrätta elsanerade undersökningsrum och Miljökontoren kan ställa krav utifrån miljöbalken om en verksamhet orsakar olägenhet för människors hälsa

Socialstyrelsen uppmanar kommunerna att bryta mot Försiktighetsprincipen

Så här skriver Socialstyrelsen: Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder gällande mobilbasstationer

Myndigheterna måste kräva av alla externa experter opartiskhet

 Om tjänstemän inte har något tjänstemannaansvar betyder det, att de inte har ett ansvar att följa lagarna

Annonser