1. Strålsäkerhetsmyndigheten

Om Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Det gör vi genom att utforma regler och pröva tillstånd för verksamheter med strålning samt bedriva tillsyn mot verksamhetsutövare. De skriver inget här, om att de bevakar icke-joniserande strålning. Märkligt eftersom alla myndigheter och politiker och andra myndigheter, hänvisar till SSM i dessa frågor HÄR.

JO- anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten


5G Inbjudan till mötet för intresseorganisationer 2018-12-06 2018 AGENDA-Informationsmöte-och-samråd-med-intresseorganisationer-om-5G-den-…


Regleringsbreven

Vilken myndighet bevakar långtidseffekterna?

Regleringsbrevet för 2019  https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19524

Regleringsbrevet 2012 Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag


SSM lagrum

Strålskyddslag  2018:396 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/stralskyddslag-2018396_sfs-2018-396

Höga nivåer Strålskyddslagen, Låga nivåer Miljöbalken enligt SSM

Strålskyddslagen 1988:220 och Förordning 2008:452

Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

SSM är tillsynsmyndighet både enligt strålskyddslagen (1988:220) och miljöbalken


SSM:s Föreskrifter och Författningssamlingar

SSMFS 2012:1  Referensvärde 10 W/m2 i 6 minuter, vid torkning med mikrovågor    

SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält

SSM FS 2008:18  http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-18.pdf

SSI FS2002:3 Allmänna råd Mikrovågor har antenneffekt på människan

2017-12-29 Bilaga till det gemensamma uttalandet: Exponering för allmänheten till radiofrekvensfält Direkt till bilagan annex161109emf

Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1 § 2 kapitlet Miljöbalken


SSM Vetenskapliga råd

2010:44 Nyligen genomförd forskning om EMF och hälsorisker Sjunde årsrapporten från SSM: s oberoende expertgrupp om elektromagnetiska fält, 2010.

2006 Tredje årsrapporten Forskningsrådet, för Arbetsmiljö och Socialvetenskap FAS På sidan fem står det längst ner: Den normala strålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 0,000 000 000 000 000 000 01 W/m2 per Hz.(Kitchin C.Astrophysical Techniques, 4th Ed Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 2003, p 103.)

 SSM Nya vetenskapliga råd flera mobillobbyister


Forskning SSM hänvisar till

EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

Mikrovågsstrålning har antenneffekt på människan: SSI (nu SSM), FoA (nu FoI), ICNIRP

2018-03-18 Svar från SSM om våglängders inträngningsdjup 2014-11-27


SSM informationssidor Webb

Strålsäkerhetsmyndigheten icke joniserande strålning


SSM Mätningar

Babyvakter på SSM webbsida https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/babyvakter/

SSM mätningar av radiofrekvent strålning i utomhusmiljö sommaren 2013

SSM  Mätningar i skola vid Hällviks bycenter 2009 . Mätprotokoll   pdf


Strålsäkerhetsmyndighetens aktiva påverkan

SSM svar om strålningen från läsplattor

SSM uppmanar i ett brev alla kommuner att sätta in trådlöst i skolorna

Strålsäkerhetsmyndigheterna gör reklam för trådlöst i skolorna

SSM svarar på 4G samt om hälsoriskerna för barn och trådlöst


Diverse dokument och svar som berör SSM

Sanningen om mikrovågorna och Strålsäkerhetsmyndigheten

De allvarligaste lögnerna som ansvariga myndigheter påstår

Svar från SSM hur röntgenstrålar bildas i katodstråleskärm

SSM svarar på mitt brev den  19 februari 2012 ett viktigt svar

Lars Mjönes SSM ljugerStrålsäkerhetsmyndighetens nya webbsida bryter mot offentlighetsprincipen https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/12/31/stralsakerhetsmyndighetens-nya-webbsida-bryter-mot-offentlighetsprincipen/


 


Strålskyddsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Det gör vi genom att utforma regler och pröva tillstånd för verksamheter med strålning samt bedriva tillsyn mot verksamhetsutövare.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet genom ständiga förbättringar utifrån fastställda standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och vi är certifierade enligt flera standarder. Vår värdegrund består av vår vision, vår verksamhetsidé och våra värdeord, och den genomsyrar hela vår verksamhet.


Vår instruktion Strål­säkerhets­myndighetens instruktion sätter ramarna för vår verksamhet. Instruktionen utfärdas av regeringen och den talar om vilka uppgifter vi har som myndighet, det vill säga en övergripande beskrivning av vad myndig­heten ska arbeta med – – – Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten


Regleringsbrev 2017 Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten och regeringen beslutar om förutsättningarna för enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar – – Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten


Vår Värdegrund Strålsäkerhetsmyndighetens värdegrund, som består av vår vision ”Ett strålsäkert samhälle”, vår verksamhetsidé och våra värdeord – vederhäftighet, integritet och öppenhet – genomsyrar hela myndighetens verksamhet. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/var-interna-styrning/var-vardegrund/


För ett strålsäkert samhälle Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.


Genvägar

SSM om försiktighet att använda mobiler https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/mobiltelefoni/

Våglängder och Frekvenser https://stralsakerhetsinstitutet.files.wordpress.com/2017/11/img-frekvener-och-vc3a5glc3a4ngder.pdf

SSM om laser https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/laser-och-ipl/

SSM;S inbjudan till AGENDA Informationsmöte och samråd med intresseorganisationer om 5G den 19 december 2018 informationsmöte tar SSM hänsyn till de elöverkänsligas hälsa. De skriver:

Mötesregler
För att alla ska känna sig bekväma med att delta på mötet och i diskussionerna så gäller följande förhållningsregler.
Trådlösa datornätverket i lokalen kommer vara avstängt.
Mobiltelefoner och annan trådlös kommunikationsutrustning ska vara avstängda.
Inga inspelningar tillåts.
Mötesanteckningar kommer diarieföras och publiceras på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats. Presentationsunderlag kommer diarieföras. 2018 AGENDA-Informationsmöte-och-samråd-med-intresseorganisationer-om-5G-den-…


Mobiler och Master sidan 4 Strålningen är cancerogen och barn är mer känsliga än vuxna. Så här står det i en av SSM:s rapporter: ”Ett barns anatomi och vävnadernas kemiska sammansättning skiljer från en vuxen människas, vilket gör att barnets hjärna kan få något högre exponering för radiovågor än en vuxens. Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att barn skulle vara känsligare än vuxna för radiovågor. Samtidigt finns det hittills få studier av seende barn och långsiktiga hälsorisker från
mobiltelefoner.”
Min kommentar, om det inte finns vetenskapliga studier på barn hur kan då SSM påstå att det inte finns några vetenskapliga studie som inte visar på hälsoeffekter, om det inte finns några vetenskapliga studier att hänvisa till på barn??????? https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/97939d28c6c540eb8a7135a30ba237bd/mobiler-och-master


 


Vår värdegrund

Strålsäkerhetsmyndigheten omfattas av statsförvaltningens gemensamma värdegrund som utgår från demokrati och mänskliga rättigheter och en strävan mot rättssäkerhet, effektivitet och medborgarperspektiv. Myndighetens egen värdegrund består av vår vision, vår verksamhetsidé och våra värdeord. Med utgångspunkt från värdegrunden formas också myndighetens säkerhetskultur.

 

Vår vision är: ”Ett strålsäkert samhälle”

Vår verksamhetsidé är: ”Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Vi arbetar systematiskt och strukturerat med ständiga förbättringar av våra processer, för att utveckla och effektivisera vår verksamhet och nå våra mål.”

Våra värdeord är:

  • Vederhäftighet
  • Integritet
  • Öppenhet

Vederhäftighet innebär att verksamheten bedrivs utifrån saklig grund. Vederhäftighet uppnås när medarbetarna har kompetens och är objektiva och sakliga. Kompetens innebär att medarbetarna har den kunskap, utbildning och erfarenhet som krävs.

Integritet innebär att vi värnar om vår oberoende ställning och inte låter oss påverkas i beslut, ställningstaganden, råd och rekommendationer. Integritet är att våga ta ansvar, både i rollen som myndighetsutövare och som medarbetare.

Öppenhet innebär att myndighetens verksamhet är transparent för omvärlden, att vi tydligt och aktivt informerar om verksamheten, om våra ställningstaganden, råd, rekommendationer och beslut. Öppenhet innebär också att vi lyssnar på vår omvärld.

Värdeorden är en aktiv del av vår verksamhet. De används bland annat som stöd i vårt beslutsfattande.


Ur min egen Webbsida Strålsäkerhetsmyndigheten
2017 Tydliga skadliga effekter på reproduktion dvs förmåga att få avkomma, bland djur som exponerades för mobiltelefon 1800 MHz. Bland effekterna som observerades finns: degenerativa effekter på äggstockar, minskat antal ägg, signifikant minskade nivåer av könshormoner, oxidativ stress.
.
 .
 .
.
2017 Analys undersöker hur mycket strålning som foster i mammans mage utsätts för vid användning av surfplatta uppkopplad mot 4G. Forskning har visat skadliga effekter vid 22 mW/kg exempelvis nervcellskador i hjärnan vid 20 mW/kg
.
2017 Undersökning visar att gällande gränsvärden inte är tillräckligt skyddande, pga att vissa organ utsätts för sk ”hotspots”. Resultat visade att relativt lång exponering i genomsnitt som används i nuvarande ICNIRP-riktlinjer kan inte ge adekvat skydd vid kort, intensiv pulserad exponering.
 .
 .
2017 Trådlösa laddare för smartmobiler överskrider gällande referensvärden. för strålning från ICNIRP. Den magnetiska flödesdensiteterna överskrider referensvärdena med tiotals faktorer.
 .
2017  EMF-exponeringen från inkubatorer och biologiska effekter på spädbarn. EMF-nivåer i inkubatorer verkar vara mellan 2 och 100 mG beroende på avståndet mellan madrassen och elmotorn. I vissa fall överstiger de detta intervall.  2 och 100 mG kan störa melatoninproduktionen. 
 .
 .
.
2017  Mätning av strålning från sk smarta elmätare som sänder mikrovågsstrålning visar att elmätarna avger upp till 15 mW/m2 0,5 meter från mätaren.
 .
2017 Mobilstrålning orsakar autofagi i hjärnan, en form av celldöd.  Studien indikerar att månadsexponering för RF-EMF inducerar autofagi i hjärnbarken och att autofagisk nedbrytning sker av kortikala neuroner genom att exponering av  835 MHz RF ger stress.
 .
.
.
.
  2017: Analys av samlad tillgänglig forskning visar liksom tidigare att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Studier av bättre kvalitet observerade tydliga risker medan studier av lägre kvalitet hade tendens att visa lägre risk tom skyddande effekt.
 .
 .
 .
 .
2009 Bilaga till det gemensamma uttalandet: Exponering för allmänheten till radiofrekvensfält annex161109emf

.

SSM FS 2008:18  Mikrovågor har antenneffekt på människan 

2006 Tredje årsrapporten Forskningsrådet, för Arbetsmiljö och Socialvetenskap FAS På sidan fem står det längst ner: Den normala strålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 0,000 000 000 000 000 000 01 W/m2 per Hz.(Kitchin C.Astrophysical Techniques, 4th Ed Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 2003, p 103.)

Föreskrifter för arbetsmiljö. Referensvärde 10 W/m2 i 6 minuter, vid torkning med mikrovågor https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1003f0ca8e634e589f07372d24764fc3/ssmfs-20121-stralsakerhetsmyndighetens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-torkning-med-mikrovagor

SSM svar om strålningen från läsplattor

Mikrovågsstrålning har antenneffekt på människan: SSI (nu SSM), FoA (nu FoI), ICNIRP

De allvarligaste lögnerna som ansvariga myndigheter påstår

Sanningen om mikrovågorna och Strålsäkerhetsmyndigheten

Svar från SSM hur röntgenstrålar bildas i katodstråleskärm

SSM svarar på mitt brev den  19 februari 2012 ett viktigt svar

 SSM Nya vetenskapliga råd flera mobillobbyister

SSM skriver: “Radiovågor skapar oro i onödan” på hemsidan

 SSM uppmanar i ett brev alla kommuner att sätta in trådlöst i skolorna

 SSM svarar på 4G samt om hälsoriskerna för barn och trådlöst

Lars Mjönes SSM ljuger

Strålsäkerhetsmyndigheterna gör reklam för trådlöst i skolorna

Vilken myndighet bevakar långtidseffekterna?

 

2009 Bilaga till det gemensamma uttalandet: Exponering för allmänheten till radiofrekvensfält annex161109emf

2002 Epidemiologiska studier över mobiltelefoner och risken för cancer – en översikt

 

Tidigare inlägg som har länkar till gamla SSMs webbsidan som skall tas bort när jag är klar med genomgången

Föreskrifter för arbetsmiljö. Referensvärde 10 W/m2 i 6 minuter, vid torkning med mikrovågor http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2012/SSMFS-2012-1.pdf

2017-03-11 Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbörda 1 § 2 kap miljöbalken

2017-03-09 SSM är ett hot mot folkhälsan

2017- 03-03 SSM gör Unik kartläggning av radiofrekvent exponering

2017-02-14 Brev till Strålsäkerhetsmyndigheten 13 februari 2017

2017-01-29 SSM lagrum

2016-11-30 EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

2016-09-24 Svar från våra ansvariga myndigheter SSM och Folkhälsomyndigheten gällande elöverkänslighet

2009 SSM mätningar i skola vid Hällviks bycenter. Mätprotokoll https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2011/M%c3%a4tprotokoll%20WLAN%20H%c3%a4llsviks%20bycenter.pdf

SSM FS 2008:18  http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-18.pdf

2006 tredje årsrapporten Forskningsrådet, för Arbetsmiljö och Socialvetenskap FAS På sidan fem står det längst ner: Den normala strålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 0,000 000 000 000 000 000 01 W/m2 per Hz.(Kitchin C.Astrophysical Techniques, 4th Ed Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 2003, p 103.)

Vad hjälper vetenskaplig forskning när ansvariga inte bryr sig

Om strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag 2012-01-01

Strålskyddslagen 1988:220 och Förordning 2008:452

Ansvariga tjänstemän på SSM deras CV

SSI FS 2002:3 mikrovågor har antenneffekt på människan

Strålsäkerhetsmyndigheten

De allvarligaste lögnerna som ansvariga myndigheter påstår

Sanningen om mikrovågorna och Strålsäkerhetsmyndigheten

Mikrovågsstrålning har antenneffekt på människan: SSI (nu SSM), FoA (nu FoI), ICNIRP

SSI FS 2002:3   Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält;

Strålsäkerhetsmyndigheten är Årets Förvillare

 SSM är tillsynsmyndighet både enligt strålskyddslagen (1988:220) och miljöbalken

 Svar från SSM hur röntgenstrålar bildas i katodstråleskärm

 Krisbrev till regeringen från SSM (SSI) år 2005 

SSM svarar på mitt brev den  19 februari 2012 ett viktigt svar

SSM svar om strålningen från läsplattor

 SSM Nya vetenskapliga råd flera mobillobbyister

SSM skriver: “Radiovågor skapar oro i onödan” på hemsidan

 SSM uppmanar i ett brev alla kommuner att sätta in trådlöst i skolorna

SSI FS 2002:3 om biologiska effekter av EMF

 SSM svarar på 4G samt om hälsoriskerna för barn och trådlöst

svara på ett brev till en orolig mormor

Lars Mjönes SSM ljuger

 Strålsäkerhetsmyndigheterna gör reklam för trådlöst i skolorna

Vilken myndighet bevakar långtidseffekterna

SSI FS2002:3 Kommentarer till Statens strålskyddsinstituts allmänna råd (SSI FS 2002:3) om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Stralskydd/2002/ssifs-2002-3Komment.pdf