Elöverkänsliga är ingen homogen grupp

Galleri

Uppdaterad 2016-07-30 (Håller på att uppdatera artiklen) Därför kan man inte göra provokationsstudier där ett visst antal individer skall känna efter om det känner av den elektromagnetiska strålningen och få fram ett signifikant resultat. Provokationsstudierna går ut på att en … Läs mer

Mikrovågssjukan

Galleri

Mikrovågssjukan är känd sedan länge och ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) Publicerad: Healthphysics 82(4):540‐548;2002 , skriver bland annat: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en … Läs mer

Det Tysta miljögiftet i vår livsmiljö

Uppdaterat 2012-12-29

Strålsäkerhetsmyndigheten: Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.

Naturlig bakgrundsstrålning är mycket låg 0,000 000 5 µW/m2 vilket är den strålningsnivå vi är biologiskt anpassade till. Högre stråldos är skadligt. Mikrovågsområdet 1 GHz -3GHz tränger in i kroppen minst 12 cm och absorberas till 100 % i organen. Ref. Flygvapnets radadarskola.

SSM.s referensvärde för 3G, 4G, 4G, Wifi etc  är 10 w/m2 och skyddar enbart mot akut uppvärmning, inte mot långtidseffekter. Enligt Bioinitiativerapporten har man sett i flera studier att  30 µW/m2 ger akuta effekter, vilket betyder att stråldosen för långtidseffekter är långt mycket lägre. SSM ha mätt mikrovågsstrålningen från mobilbasstationerna 2013 och medelvärdet för stråldosen är olika för landsbygd och storstäder, men samman taget ligger stråldosen mellan 230 µW/m2 – 6700 µW/m2, stråldoser som varken människor eller annat biologiskt liv tål.

Man har också vetenskapligt sett, att det är inte intensiteten som enbart är avgörande för påverkan, det finns ”fönster” där mycket låg intensitet kan påverka kraftigt biologiska system. Bionitiativerapporten

Arbetsnamnet på min bok

Arbetsnamnet på min bok

Nu skriver jag äntligen  boken under arbetsnamnet Mobilstrålningen – Det Tysta Miljögiftet och Inledning är en presentation över den inriktning jag har. Vad som sedan händer på vägen vet jag inte. Men innehållsförteckningen är nedtecknad och den kommer jag att följa med vissa justeringar. Jag är väldigt klar över vad jag vill med denna bok. Demokrati och mänskliga rättigheter är en förutsättning för hållbar utveckling

MOBILSTRÅLNINGEN

DET TYSTA MILJÖGIFTET

 Ett brott mot mänskligheten och allt liv

Det går inte på skälig grund hänvisa till försiktighetsprincipen i miljöbalken när det gäller beslut om mobilbasstationer”, säger Bo G Pettersson vid Tillsynsavdelningen, enheten för hälsoskydd vid Socialstyrelsen.

 

Demokrati och mänskliga rättigheter – en förutsättning för hållbar utveckling

Solveig Silverin miljöingenjör

INLEDNING

Jag har sedan tjugo år tillbaka varit engagerad i hälsoriskerna med den nya sändartekniken som mobilindustrin nyttjar i den trådlösa kommunikationen. Efter alla år av engagemang har jag nu kommit till en punkt där det borde göras en utvärdering och sammanfattning över händelseförloppet fram till nu den siste december 2012. En dokumentation över hur det gick med miljötänkandet som stod inskrivet i miljöbalkens syfte och mål. En utvärdering, både för mig själv men också för vår nu unga generation som riskerar bli den mest strålskadade generationen någonsin.

Jag har därför bokat in året 2013 för att skriva denna angelägna faktabok till eftervärlden och har bland annat Naturvårdsverkets rapport 3886 ”Försurningen på dagordningen” av Lars J Lundgren  och journalisten Nils Lalanders bok, ”Svenska Miljöskandaler”, i åtanke. Men boken Vårt förakt för svaghet av Harald Ofstad har givit mig en del att fundera över i hur mobilindustrin nu kan styra hela vårt samhälle på alla plan. Framför allt kapitlet Nazismen i framtiden pekar på en igenkännande förklaringsmodell, när samhällets experter också är mobilindustrins lobbyister.

Orsaken till mitt engagemang var att jag själv blev bildskärmsskadad på min arbetsplats, länsstyrelsen i Kalmar län i början på 1990-talet, där jag arbetade på miljöenheten inom miljöövervakningsgruppen. I kapitlet Bildskärmsskadan redovisar jag vad som händer då många blev elöverkänsliga efter att de blivit strålskadade av datorns bildskärm.

Min kunskapsbakgrund som miljöingenjör, gjorde att jag relativt snabbt insåg att denna nya typ av artificiell elektromagnetisk strålning, som mobilindustrin storskaligt börjar bygger ut i början på 1990-talets, skulle kunna vara lika skadligt för biologiskt liv som ett kemiskt miljögift.

Både när det gäller kemiska miljögifter eller som artificiell elektromagnetisk strålning är det just energin som är den grundläggande faktorn som påverkar och stör biokemiska processer. Grunden för liv, materia och icke synliga faktorer är energin. Jag kommer att förklara detta samband lite närmre under kapitlet Vad är elektromagnetisk strålning.

Naturvårdsverkets rapport 3886 Försurning på dagordningen kom ut 1991 och ger en bild av händelseförloppet 1966 – 1968  då man hade upptäckt den storskaliga försurningen av mark och limniska vatten i Sverige. Just den storskaliga försurningsproblematiken ingick i mina arbetsuppgifter på länsstyrelsen i Kalmar län.  Det finns en intressant gemensam nämnare mellan mobilindustrin och försurningsproblematiken och det är att båda storskaligt påverkar hälsa och naturmiljö, men de är också varandras totala motsatser för svensk ekonomi. Denna ekonomiska faktor styr också hur myndigheterna och politikerna agerar. Mer om detta under kapitlet Miljöriskerna underordnas industrins vinstintressen.

Jag kommer även att göra en kort historisk tillbakablick i vår miljöhistoria så att vi blir påminda om varför de Allmänna hänsynsreglerna skrevs in i Agenda 21 och senare i Miljöbalken där försiktighetsprincipen skulle förhindra nya miljöskandaler som man hade erfarenhet av. Intressant är därför, att bara cirka två år efter Miljöbalken trädde i kraft 1999  uppmanar Socialstyrelsen kommunerna följande: ”Det går inte på skälig grund hänvisa till försiktighetsprincipen i miljöbalken när det gäller beslut om mobilbasstationer, säger Bo G Pettersson vid Tillsynsavdelningen, enheten för hälsoskydd vid Socialstyrelsen. ”

Det var med stor häpnad jag läste detta första gången i IT-företagarnas reklamtidning. Min reaktion var för det första att Socialstyrelsen företräder vissa företag i detta fall mobilindustrin, vilket är ett brott mot Förvaltningslagen, ( §§§§§),  för det andra uppmanar dessutom myndigheten kommunerna att bryta mot Miljöbalken som både Socialstyrelsen och kommunerna skall följa. Man måste därför ställa sig frågan vem är det som skall följa miljölagen om det inte är industrin och myndigheterna som skall göra det? Följden av Socialstyrelsens agerande måste därför innebära att myndigheterna, som skall skydda vår hälsa med hjälp av miljöbalken nu betraktar miljöbalken som ett hinder för en industriverksamhet. En verksamhet som storskaligt kommer att påverkar allt och alla och därigenom riskerar orsaka ohälsa hos hela befolkningen. Det torde också betyda att den i demokratisk ordning beslutade miljölagen i riksdagen, kan politiker, myndigheter och industri regelrätt strunta i. Intressant utveckling av vår svenska, i grundlagen inskrivna, demokrati. Men hur kunde detta ske? Vart tog miljöbalkens syfte och mål vägen?

Miljöbalkens syfte och mål presenteras på regeringskansliet webbsida (http://www.regeringen.se/sb/d/15934/a/187193)  och lyder som följer, citat:

 ”Balkens syfte och mål

Syftet med miljöbalken är framför allt att skydda människors hälsa och miljön, värdefulla natur- och kulturmiljöer och den biologiska mångfalden. Miljöbalkens regler ska också trygga en god hushållning med mark- och vattenresurserna och främja hushållning med råvaror, material och energi.

Vi och kommande generationer ska tillförsäkras en god miljö

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.”

Läs gärna dessa rader tills ni kan dem utantill och ha dem i åtanke när ni läser vidare i denna faktadokumentär. Men händelseförloppet och hur mobilindustrin, trots hälsoriskerna, kunnat bygga ut och tvångsbestråla en hel befolkning kan få en förklaring i Harald Ofstads bok Vårt förakt för svaghet. Han skriver i kapitlet Nazism och vår framtid, följande tänkvärda rader, citat:

”En annan faktor som verkar i samma riktning är det ökande inflytandet från icke folkvalda experter. Denna faktor är speciellt farlig för att den verkar så oskyldig i och med att det sägs att experterna bara skall reda ut fakta i saken, men inte syssla med de politiska värderingarna. I verkligheten har experterna inflytande också på värderingarna. Inom sin givna ram formulerar de själva sitt problem – – – – – Samma sak gäller lösningen: problemet kan rimligen lösas på olika sätt utan att vara låst när experterna har gjort sin utredning, ty en utredning kostar pengar – – – – Härtill kommer att de argument som en politiker måste framlägga för sin värdering i hög grad refererar till fakta, och då experterna behärskar fakta bättre än politikerna kan det bli svårt att försvara en värdering som skiljer sig från den som expertutredningen tycks stödja. Makten kommer därför ofta att vila hos de värderande instanser som har råd att skaffa sig de bästa experterna, vilket ofta betyder att makten vilar hos regeringen eller hos ekonomiskt starka företag”

Det som författaren Harald Ofstad skriver här ovan är exakt det som hänt och som gjort att mobilindustrin in faktum kan gå över lik för att driva igenom sin verksamhet och där myndigheterna och regering accepterar dessa lik eftersom de lyssnar och styrs av mobilindustrins experter tillika lobbyister. I kapitlet Experterna och lobbyisterna presentera jag hur allt hänger ihop.

Begrunda denna faktasammanställning i min bok Det tysta miljögiftet  i vår livsmiljö,  Mobilindustrins tvångsbestrålning, och ställ er frågan accepterar ni en regelrätt tvångsbestrålning där ingen kommer undan? Accepterar ni att våra myndigheter och deras tjänstemän skyddar i första hand mobilindustrins verksamhet och inte er som riskerar allvarlig ohälsa? Kort sagt accepterar ni att leva i en industridiktatur som detta in faktum är? Jag gör det inte och det är ytterligare en anledning till att jag skriver denna bok.

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar län i miljöövervakningsgruppen, miljöenheten

Våglängden bestämmer inträngningsdjupet inte effekttätheten

Galleri

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin webbsida citat: Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg. Naturlig radiofrekvent strålning är väldigt låg 0,000 000 5 µW/m2. Frekvensområdet 1 GHz … Läs mer

Detta är anledningen till att myndigheterna struntar i Hälsoskydd enligt Miljöbalken

Med tanke på att de visste att mikrovågsstrålning är farlig elektromagnetisk strålning, vilket är känt sedan man började nyttja mikrovågor i radar  1945. Trots att mikrovågsstrålningen är digital och helt miljöfrämmande EMF-strålning och att man placerar sändarna i vår närmiljö, samt ökar mikrovågsstrålningen flera miljarder i vår livsmiljö, samt att mobilindustrin visste att strålningen påverkar hjärnan och ger sömnproblem, struntade man i vår miljölag som är till för att skydda människors hälsa och vår naturmiljö.

Det är skandal att tvångsbestråla en hel befolkningen dygnet runt, dag efter dag, med extremt hör artificiell mikrovågsstrålning utan tillsyn av verksamheten, utan krav på miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning.

När det gäller mobilmaster eller basstationer för mobiltelefoni krävs inte tillstånd, varken enligt strålskyddslagen (1988:220) eller miljöbalken. Detta är den enda storindustri som slipper prövas enligt miljöbalken krav.

Svar från Miljöförvaltningen i Stockholms stad:

Avdelningen för Hälsoskydd

Svar på brev om ”Sluta bryt mot miljöbalken (bl a 9 kap 3 §) och försiktighetsprincipen – stäng omgående av all hälsovådlig mikrovågsalstrande utrustning ”
Ett upprop tillsänt Stockholms kommun och dess miljöförvaltning med uppmaning om att omgående stänga av all hälsovådlig mikrovågsalstrande utrustning, besvaras härmed med denna skrivelse. Strålsäkerhetsmyndigheten, som är kommunens tillsynsvägledande myndighet i denna fråga har tillfrågats, och deras svar är kommunens svar till det tillsända brevet.

Ang. elektromagnetisk strålning från mobilmaster och basstationer – miljöbalkens tillämpning, försiktighetsprincipen och tillsynsansvar

Miljöbalkens tillämpning
När det gäller mobilmaster eller basstationer för mobiltelefoni krävs inte tillstånd, varken enligt strålskyddslagen (1988:220) eller miljöbalken. Däremot krävs bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Eftersom det är kommunerna som beviljar bygglov är det dessa som har ansvar för var mobilmaster och basstationer för mobiltelefoni får placeras. Telemaster behöver normalt bygglov, praxis är dock att enskilda antenner samt låga master på hustak undantas1.

Försiktighetsprincipen
Den s.k. försiktighetsprincipen framgår av 2 kap 3 § miljöbalken tillämpas emellertid inte vid prövning enligt PBL. Däremot anses mobilmaster och basstationer utgöra miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 3 § miljöbalken. Som nämnts ovan krävs emellertid inte något särskilt tillstånd enligt miljöbalken. Den omständigheten att mobilmaster och basstationer ändå omfattas av balken innebär att bl.a. försiktighetsprincipen ska tillämpas på dessa. Den som har installerat mobilmasten och basstationen är således skyldig att beakta den principen.

Tillsynsansvar
När det gäller olägenhet av strålning är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillsynsmyndighet både enligt strålskyddslagen (1988:220) och miljöbalken SSM:s tillsyn enligt miljöbalken gäller emellertid enbart för tillståndspliktig verksamhet2. Det innebär att SSM inte har tillsynsansvar för mobilmaster och basstationer enligt miljöbalken.
För sådan verksamhet som omfattas av miljöbalken men som inte kräver tillstånd är kommunen ansvarig för tillsyn. Det är således kommunen som i sin tillsyn av mobilmaster och basstationer ska bedöma om innehavaren av mobilmasten eller basstationen har iakttagit försiktighetsprincipen enligt miljöbalken.

Information om strålning
Vi är ständigt omgivna av elektromagnetisk strålning. En liten del av denna strålning ligger inom det frekvensområde som kallas elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält är den mest lågfrekventa delen av strålningsspektrumet. Dessa fält alstras av yttre källor som närliggande kraftledningar och järnväg, samt inre källor som påslagna hushållsapparater och hemelektronik. Även trådlösa nätverk och mobiltelefoner bidrar till strålningen i vår omgivning, i och med att de avger radiovågor (ibland kallade mikrovågor) – en typ av elektromagnetiska fält.

SSM:s riskbedömning
SSM:s bedömning, baserad på det samlade vetenskapliga kunskapsläget, är att radiovågor från basstationer, radio/TV-sändare eller andra fasta sändare som normalt finns i samhället inte medför några hälsorisker för allmänheten, förutsatt att mobilmaster och basstationer placeras korrekt. På SSM:s hemsida står mer att läsa om strålning från mobilmaster och exponering från antenner.
Detta svar har utarbetats i samråd med SSMs verksjurist Johanna Alterman.

Referenser
1http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/Verksamheter/3G-master/
2Enligt 2 kap 26 § Miljötillsynsförordningen (2011:13) som trädde i kraft den 2011-01-20  har Strålsäkerhetsmyndigheten, när det gäller olägenheter från joniserande strålning och icke-jonierande strålning, ansvar för tillsynen i fråga om verksamheter som är tillstånds-pliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med strålning enligt Strålskyddslagen (1988:220).

Med vänliga hälsningar
Pia Winbladh Högfors

Mikrovågsstrålningen från mobiltelefonin absorberas i luften och värmer därför upp luften

1975: I Focus Materien reviderad upplaga 1975 Radar (men även mobilstrålningen som också) nyttjar frekvensområde 10 – 12 cm.  Radartekniken är den äldsta sändartekniken som nyttjar mikrovågor. Man nyttjar våglängder 1 meter och kortare som ligger inom mikrovågsområdet. Inom detta våglängdsområde börjar luftens absorption bli besvärande. Man blir därför hänvisad att använda våglängdsband där transmissionsförmågan är relativt god. Speciellt två band. Ett omkring 10 cm och ett omkring 3 cm, utnyttjas i radartekniken.

Våglängder under 1 cm ner till några tiondels mm används bland annat i radar med doppler effekt som är känsligt för rörliga föremål vilkas hastighet skall bestämmas.

Sedan 1990-talet har mikrovågsstrålningen ökat flera miljarder. Tillsätter man då partiklar i luften som chemtrails ökar absorptionen och uppvärmningseffekten. Klimatförändringarna är en ren bluff för att gynna teknikindustrin.

Det syns tydligt i klimatkurvan att att temperaturen ökar i takt med utbyggnaden av mobiltelefonin

Temperaturökningen klar 2

Är glutenintolerans hos vuxna en mikrovågsskada?

Mobilindustrin nyttjar mikrovågor i frekvensområdet runt 2,5 GHz (3G, 4G, Wifi etc). Frekvenser mellan 1 GHz till 3 GHz absorberas till 100 % i de inre organen och de känsligaste organen för mikrovågor är hjärna, mage och ögon. (Flygvapnets radarskola)

Glutenintolerans bland vuxna har ökat de senaste åren, vilket är ovanligt. Jag misstänker att det är den extremt höga mikrovågsstrålningen som är grundorsaken. När jag för något år sedan hade problem med stark strålning i mitt hus, då fick jag ont i magen av bröd. Sedan när strålningen minskade, då lugnade denna känslighet ner sig och jag kunde äta bröd på dinkelmjöl som jag bakar själv. Det har fungerat så bra att jag kunde äta spagetti utan några som helst problem med känsligheten.

Nu i höst 2014 har de ökat strålningen igen och jag har återigen fått känning av symtomen glutenintolerans.

Det är många olika typer av  ohälsa som ökat dramatiskt sedan vi började bygga ut mobilsystemen. Strålningen från mobilbasstationerna är alltså så hög, att den ger akuta effekter. Samtidigt är radiofrekvent strålning är lika cancerogent (klassat av WHO) som DDT. Eftersom hjärnskadorna ökat dramatiskt tyder det på att stråldosen är så stark från basstationerna  att i jämförelse med DDT skulle vi dricka så höga doser DDT att vi fick akuta effekter. Det är på den nivån man skall betrakta den stråldos som mobilindustrin utsätter hela vår befolkning för.

Här skriver DN om glutenintolerans hos vuxna

En film till politiker att visa inom landsting och kommuner

En film till politiker att visa inom landsting och kommuner

Eftersom jag själv är bildskärmsskadad och därför blivit elöverkänslig, kan jag inte personligen vistas i föreläsningssalar eller på nämndemöten i kommuner och domstolar. Därför gör jag filmer som politiker i sin tur kan visa vid olika möten om riskerna med mobilstrålningen och nyttjandet av mikrovågor i den digitala tekniken

Mobilindustrins storskaliga spridning av artificiella mikrovågor prövas inte i miljöbalken, trots att verksamheten varken är ringa eller tillfällig

Galleri

Både regering, myndigheter och verksamhetsutövarna bryter mot miljöbalken på alla plan,trots att man redan 1959 känner till hur farliga mikrovågorna är. Så tidigt som 1945 nyttjas mikrovågor i radartekniken. Försvaret har därför goda kunskaper om mikrovågors egenskaper. Beräkning* av mikrovågsstrålning … Läs mer